Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Hallinto ja työelämä

Koulutukset > Hallinto ja työelämä

Hallinto- ja työelämä

Ratkaisukeskeinen johtaminen on avain työntekijöiden vahvuuksien ja voimavaroja kehittämiseen sekä työyhteisön hyvien toimintaedellytysten luomiseen!

Yh­teis­kun­nal­li­set muu­tok­set aset­ta­vat joh­ta­mi­sel­le uu­sia haas­tei­ta. Löy­dä it­ses­tä­si hyvä joh­ta­ja. Joh­ta­juus on hy­viä sa­no­ja ja te­ko­ja, joi­den avul­la työ­e­lä­män laa­tu pa­ra­nee ja työ­yh­tei­söt voi­vat hy­vin.

Rat­kai­su­kes­kei­syys edus­taa mo­der­nia lähi­esi­mies­työs­ken­te­lyä. Rat­kai­su­kes­kei­nen esi­mies osaa työs­ken­nel­lä vuo­ro­vai­kut­tei­ses­ti ja ta­voit­teel­li­ses­ti. Mah­dol­lis­ten on­gel­mien, syi­den ja se­li­tys­ten et­si­mi­sen si­jaan hän saa työ­yh­tei­sön­sä et­si­mään kei­no­ja, joil­la tur­va­taan hyvä ja su­ju­va toi­min­ta tu­le­vai­suu­des­sa. Hän on kiin­nos­tu­nut työn­te­ki­jöi­den­sä vah­vuuk­sis­ta ja voi­ma­va­rois­ta mah­dol­lis­ta­en työ­yh­tei­söl­leen par­haat toi­min­ta­e­del­ly­tyk­set.

Rat­kai­su­kes­kei­nen esi­mies li­sää työ­yh­tei­sön val­miuk­sia toi­mia avoi­mes­ti, kes­kus­te­le­vas­ti ja in­no­va­tii­vi­ses­ti. Myön­tei­nen ilma­pii­ri li­sää työ­yh­tei­sön op­pi­mis­ky­kyä ja luo­vuut­ta sekä yh­teen­kuu­lu­vuu­den tun­net­ta. Työn­te­ki­jöi­den jak­sa­mi­nen ja työ­hön si­tou­tu­mi­nen pa­ra­ne­vat, mikä li­sää myös työn tu­lok­sel­li­suut­ta.

Sisältö
1. Rat­kai­su­kes­kei­syys joh­ta­mi­sen vä­li­nee­nä: mitä rat­kai­su­kes­kei­syys käy­tän­nös­sä on, ja mi­ten sitä voi par­haal­la ta­val­la hyö­dyn­tää omas­sa ar­jes­sa ja työs­sä.

2. Vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot, avoin di­a­lo­gi­suus joh­ta­mi­ses­sa: vuo­ro­vai­ku­tus on ih­mis­ten vä­li­sen kans­sa­käy­mi­sen ydin, ja opit kuin­ka voit kom­mu­ni­koi­da han­ka­lis­sa­kin ti­lan­teis­sa myön­tei­ses­ti.

3. Omien ja työn­te­ki­jöi­den vah­vuuk­sien ja voi­ma­va­ro­jen hyö­dyn­tä­mi­nen: vah­vuuk­sien ja voi­ma­va­ro­jen käyt­töön­otto on kus­tan­nus­te­ho­kas­ta toi­min­taa.

4. Mo­ti­vaa­tio, ta­voit­teet ja ke­hit­ty­mi­nen uu­teen: löy­dä it­ses­tä­si ta­voit­teel­li­nen ja pal­ve­le­va joh­ta­juus.

Aika ja paikka:
Webinaari 7.10., 15.10., 22.10. ja 29.10.2019 klo 14-16
 
Kohderyhmä:
Koulutus antaa uusia työvälineitä ja -menetelmiä johtajille
 
Kouluttaja: 
Työn­oh­jaa­ja, TtK, vaa­ti­van eri­tyis­ta­son psy­ko­te­ra­peut­ti Sa­ri­an­na Vir­pi­kari
 
Tiedustelut: 
Koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452
 
Koulutuksen hinta: 220 €
 
Ilmoittautuminen: viimeistään 23.9.2019
 
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 23.9.2019
Hinta 220,00 €
Paikka
Verkko-opinnot
 
Opettaja
Useita opettajia
 
Aika
Syksyn koulutukset 1.8.2019 - 31.12.2019
Vuoden 2020 koulutukset tulossa
 
Ilmoittautuminen alkaa
19.8.2019 
 
Ilmoittautuminen päättyy
31.12.2019
 
Kurssimaksu
0,00 €
 
• Kaikille avointa ja maksutonta verkko-opetusta
• Saat työssä ja vapaa-ajassa tarvittavia tietotekniikkataitoja
• Vasta-alkajista kokeneille konkareille: kursseja tarjolla eritasoisille käyttäjille
• Kursseilla käydään läpi mm. tietotekniikan perustaitoja, tietoturva-asioita, pilvipalveluita, tiedonhallintaa ja työelämän digitaitoja.
• Hanketta rahoittaa Opetushallitus ja koordinoi Snellman-kesäyliopisto.
 

Ilmoittaudu DiKATA-koulutuksiin seuraavasti:

1. Ilmoittaudu DiKATA-opiskelijaksi Etelä-Karjalan kesäyliopistoon, jolloin saat sähköpostilla tarkemmat ohjeet yksittäisiä kurssi-ilmoittautumisia varten. 
2. Lähetämme noin viikon sisällä uusille opiskelijoille ohjeet rekisteröitymiseen. DiKATA-kursseilla opiskelu tapahtuu erillisellä sivustolla.
3. DiKATA-asioissa voit olla yhteydessä kesäyliopiston toimistoon, lappeenranta@kesyli.net
 

Syksyn 2019 opintojaksot ovat:

Office 365 tehokäyttöön kotona ja koulussa, osa 1, ilmoittaudu viimeistään 9.9.
Ma 16.9.2019, 17:00 - 18:00

WhatsAppin käyttö, ilmoittaudu viimeistään 9.9.
Ti 17.9.2019, 17:00 - 18:00 

Office 365 tehokäyttöön kotona ja koulussa, osa 2, ilmoittaudu viimeistään 11.9.
Ke 18.9.2019, 16:00 - 17:00

Mobiililaite tutuksi! - Älypuhelin ja tabletlaite arjen ja työelämän tukena, ilmoittaudu viimeistään 11.9.
Ke 18.9.2019, 17:00 - 18:30

Tietoturvan kivijalka, osa 1, ilmoittaudu viimeistään 12.9.
To 19.9.2019, 17:00 - 18:00

Office 365 tehokäyttöön kotona ja koulussa, osa 3, ilmoittaudu viimeistään 13.9.
Pe 20.9.2019, 16:00 - 17:00 

Office 365 tehokäyttöön kotona ja koulussa, osa 4, ilmoittaudu viimeistään 16.9.
Ma 23.9.2019, 17:00 - 18:00 

Tietoturvan kivijalka, osa 2, ilmoittaudu viimeistään 17.9.
Ti 24.9.2019, 17:00 - 18:00  

Office 365 tehokäyttöön kotona ja koulussa, osa 5, ilmoittaudu viimeistään 18.9.
Ke 25.9.2019, 15:00 - 16:00

Outlook ja Gmail-sähköpostien käyttö sekä Skype ja Skype-business, osa 1, ilmoittaudu viimeistään 18.9.
Ke 25.9.2019, 17:00 - 18:30

Outlook ja Gmail-sähköpostien käyttö sekä Skype ja Skype-business, osa 2, ilmoittaudu viimeistään 19.9.
To 26.9.2019, 17:00 - 18:30 

Outlook ja Gmail-sähköpostien käyttö, Skype ja Skype-business, osa 3, ilmoittaudu viimeistään 20.9.
Pe 27.9.2019, 17:00 - 18:30 

Helppokäyttötoiminnot tutuiksi, osa 1, ilmoittaudu viimeistään 23.9.
Ma 30.9.2019, 17:00 - 18:00

Medialukutaito: mistä löytää luotettavaa tietoa? ilmoittaudu viimeistään 24.9.
Ti 1.10.2019, 17:00 - 18:30 

Mobiililaitteet mahdollistajana – Kuinka muokata ja helpottaa älypuhelimen ja tabletlaitteen käyttöä? ilmoittaudu viimeistään 25.9.
Ke 2.10.2019, 17:30 - 18:30 

Helppokäyttötoiminnot tutuiksi, osa 2, ilmoittaudu viimeistään 26.9.
To 3.10.2019, 17:00 - 18:00 

Windows 10 helppokäyttötoiminnot, osa 1, ilmoittaudu viimeistään 30.9.
Ma 7.10.2019, 17:00 - 18:00 

Instagram haltuun, ilmoittaudu viimeistään 2.10.
Ti 8.10.2019, 16:00 - 17:30 

Medialukutaito tutuksi, osa 1, ilmoittaudu viimeistään 2.10.
Ti 8.10.2019, 18:00 - 19:00 

Windows 10 helppokäyttötoiminnot, osa 2, ilmoittaudu viimeistään 3.10.
Ke 9.10.2019, 17:00 - 18:00 

Medialukutaito tutuksi , osa 2, ilmoittaudu viimeistään 4.10.
To 10.10.2019, 18:00 - 19:00

Windows 10 helppokäyttötoiminnot, osa 3, ilmoittaudu viimeistään 14.10.
Ma 21.10.2019, 17:00 - 18:00 

Mediaviestintä, osa 1, ilmoittaudu viimeistään 15.10.
Ti 22.10.2019, 17:00 - 18:00 

Arjen ja ajanhallinta, osa 1, ilmoittaudu viimeistään 15.10.
Ke 23.10.2019, 16:00 – 17:00

Thinglink – Visuaaliset ja interaktiiviset sisällöt oppimisen ja työn tukena, ilmoittaudu viimeistään 15.10.
Ke 23.10.2019, 17:30 - 19:00 

Mediaviestintä, osa 2, ilmoittaudu viimeistään 17.10.
To 24.10.2019, 17:00 - 18:00 

Mediaviestintä, osa 3, ilmoittaudu viimeistään 18.10.
Pe 25.10.2019, 17:00 - 18:00 

Otetta ajanhallintaan, ilmoittaudu viimeistään 21.10.
Ma 28.10.2019, 16:00 - 17:00

Word-tekstinkäsittelyn ABC, osa 1, ilmoittaudu viimeistään 21.10.
Ma 28.10.2019, 18:00 - 19:00 

Word-tekstinkäsittelyn ABC, osa 2, ilmoittaudu viimeistään 22.10.
Ti 29.10.2019, 18:00 - 19:00 

Arjen ja ajanhallinta, osa 2, ilmoittaudu viimeistään 23.10.
Ke 30.10.2019, 16:00 – 17:00

Innostu tutkimaan, tuottamaan ja toimimaan lisätyn todellisuuden avulla, ilmoittaudu viimeistään 23.10.
Ke 30.10.2019, 17:30 - 19:00 

Word-tekstinkäsittelyn ABC, osa 3, ilmoittaudu viimeistään 24.10.
To 31.10.2019, 18:00 - 19:00 

Facebookin käyttöönotto, osa 1, ilmoittaudu viimeistään 28.10.
Ma 4.11.2019 klo 16:30 - 18.00

Google G Suite - pilvipalvelusta lisätehoja työhön ja opintoihin, osa 1, ilmoittaudu viimeistään 30.10.
Ke 6.11. klo 17:00 - 18:00

Haetaan työtä digiaikana, osa 1, ilmoittaudu viimeistään 30.10.
To 7.11. klo 15:00 - 16:00

Google G Suite - pilvipalvelusta lisätehoja työhön ja opintoihin, osa 2, ilmoittaudu viimeistään 31.10.
To 7.11. klo 17:00 - 18:00

Facebookin käyttöönotto, osa 2, ilmoittaudu viimeistään 4.11.
Ma 11.11.2019 klo 16:30 - 18.00

Aloita bloggaus, osa 1,  ilmoittaudu viimeistään 5.11.
Ti 12.11. klo 16:00 - 17:00

Google G Suite - pilvipalvelusta lisätehoja työhön ja opintoihin, osa 3, ilmoittaudu viimeistään 6.11.
Ke 13.11. klo 17:00 - 18:00

Google G Suite - pilvipalvelusta lisätehoja työhön ja opintoihin, osa 4, ilmoittaudu viimeistään 7.11.
To 14.11. klo 17:00 - 18:00

Haetaan työtä digiaikana, osa 2, ilmoittaudu viimeistään 8.11.
Pe 15.11. klo 15:00 - 16:00

LinkedIn on ammattilaisten some-kanava, osa 1, ilmoittaudu viimeistään 11.11.
Ma 18.11. klo 16:00 - 17:00

Tehdään työtä verkossa, osa 1, ilmoittaudu viimeistään 11.11.
Ma 18.11. klo 17:30 - 18:30

Aloita bloggaus, osa 2,  ilmoittaudu viimeistään 12.11.
Ti 19.11. klo 16:00 - 17:00

Tietoturva ja tiedonhallinta, osa 1, ilmoittaudu viimeistään 12.11.
Ti 19.11. klo 18:00 - 19:00

Tietoturva ja tiedonhallinta, osa 2, ilmoittaudu viimeistään 13.11.
Ke 20.11. klo 18:00 - 19:00

Google G Suite - pilvipalvelusta lisätehoja työhön ja opintoihin, osa 5, ilmoittaudu viimeistään 13.11.
Ke 20.11. klo 17:00 - 18:00

Informaatioergonomia, osa 1, ilmoittaudu viimeistään 14.11.
To 21.11. klo 18:00 - 19:00

Haetaan työtä digiaikana, osa 3, ilmoittaudu viimeistään 15.11.
Pe 22.11. klo 15:00 - 16:00

LinkedIn on ammattilaisten some-kanava, osa 2, ilmoittaudu viimeistään 18.11.
Ma 25.11. klo 16:00 - 17:00

Tehdään työtä verkossa, osa 2, ilmoittaudu viimeistään 18.11.
Ma 25.11. klo 17:30 - 18:30

Aloita bloggaus, osa 3,  ilmoittaudu viimeistään 19.11.
Ti 26.11. klo 16:00 - 17:00

Informaatioergonomia, osa 2, ilmoittaudu viimeistään 19.11.
Ti 26.11. klo 18:00 - 19:00

Hienot videot helposti kännykällä, osa 1, ilmoittaudu viimeistään 20.11.
Ke 27.11. klo 17:00 - 18:30

Hienot videot helposti kännykällä, osa 2, ilmoittaudu viimeistään 21.11.
To 28.11. klo 17:00 - 18:30

Hienot videot helposti kännykällä, osa 3, ilmoittaudu viimeistään 22.11.
Pe 29.11. klo 17:00 - 18:30

LinkedIn on ammattilaisten some-kanava, osa 2, ilmoittaudu viimeistään 25.11.
Ma 2.12. klo 16:00 - 17:00

Tehdään työtä verkossa, osa 3, ilmoittaudu viimeistään 25.11.
Ma 2.12. klo 17:30 - 18:30

Teams - käytön perusteet, ilmoittaudu viimeistään 26.11.
Ti 3.12. klo 17:00 - 18:00

Sprintit tehokkaan projektityöskentelyn tukena, ilmoittaudu viimeistään 27.11.
Ke 4.12. klo 16:30 - 18:00

Informaatioähky: selätä digistressi, ilmoittaudu viimeistään 3.12.
Ti 10.12. klo 16:30 - 18:30

Microsoft Swayn avulla näyttäviä esityksiä, ilmoittaudu viimeistään 5.12.
To 12.12. klo 17:00 - 18:30

 

Ilmoittautuminen päättyy 31.12.2019
Hinta 0,00 €

Elinaikana ja kuoleman varalta

Perittävän elinaikaiset varallisuustoimet, ositus ja perinnönjako

Viime vuosikymmeninä yleinen varallisuustaso on huomattavasti parantunut. Samalla entistä tavallisempaa on, että vahemmat ja isovanhemmat jo elinaikanaan siirtävät varallisuutta seuraaville polville erilaisin taloudellisin järjestelyin, joissa myös verotusnäkökohdilla on merkitystä. Perintökaaren ennakkoperintä- ja lakiosanormistot sisältävät perittävän elinaikaisiin toimiin liittyvää säätelyä, ja myös avioliittolaissa on tältä osin huomioitu lesken asema kuolinpesäosituksessa. Moniin lakisääteisiin olettamiin ja lähtökohtiin perittävä voi itsekin vaikuttaa omilla määräyksillään. Kuolinpesissä saattaa toisaalta syntyä yllättäviäkin tilanteita, ellei asioita aikanaan ole harkittu loppuun asti tai tarpeellisia määräyksiä on jäänyt antamatta.

Koulutuspäivän tarkoituksena on tarkastella perittävän varallisuustoimia sekä hänen elinaikansa ja omien disponointiensa että kuolinpesän ja jaon näkökulmasta ja näin pyrkiä antamaan välineitä tarkoituksenmukaiseen jäämistösuunnitteluun ja kuolinpesissä syntyvien ongelmisen ratkaisemiseen. Koulutus on tarkoitettu lakimiehille, jotka työskentelevät perhevarallisuus- ja perintöasioiden parissa: asianajajille, oikeusavustajille, edunvalvontahenkilöstölle sekä pankkien varainhoito-osastoilla toimiville.

Aika ja paikka 
25.9.2019 klo 9.30 – 16.00 Lappeenranta, Scandic Hotel Patria, Kauppakatu 21

Sisältö:

 • Ennakkoperintöjärjestelmä. Lain lähtökohdat
 • Mikä voi olla ennakkoperintöä?
 • Lakiosasuoja, suosiolahja ja avustukset
 • Vakuutukset ja vakuutusten edunsaajamääräykset
 • Avio-oikeus ja lahjoitukset. Vastikkeet
 • Perittävän määräykset lahjan jäämistöarvioinnnista
 • Etuuden saajan puolison asema. Avio-oikeusmääräykset
 • Määräysten myöhempi muuttaminen
 • Varallisuustoimien arviointi perunkirjoituksessa, osituksessa ja jaossa

Kouluttaja
OTT, dosentti Eva Gottberg, Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta

Tiedustelut
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot 
260 €, hinta sisältää koulutusmateriaalin, aamu- ja iltapäiväkahvit kahvileipineen sekä lounaan.

Ilmoittautuminen viimeistään 11.9.2019

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 19.9.2019
Hinta 260,00 €

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Koulutuksen päätteeksi tehdään hygieniatesti. Koulutus sopii kaikille, jotka työssään tarvitsevat hygieniatietämystä. Testin voi suorittaa vain suomen tai ruotsin kielellä, riittävä suomen tai ruotsin kielen taito tulee olla (sanakirjaa ei normaalitestissä saa käyttää).
Muista ehdottomasti ottaa kuvallinen henkilöllisyyden todistava asiakirja mukaan.

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaami-sen perusteita. Kouluttaja toivoo, että tutus-tutte ennakolta materiaaleihin Ruokaviraston sivuilla www.ruokavirasto.fi/hygieniapassi 

Aika ja paikka 
24.9.2019 klo 16.30 - 20.30 Imatra, kesäyliopiston koulutustila Tietäjänkatu 5

Kouluttaja
ETM Leena Hyrylä

Tiedustelut
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot
64 €, sisältää luennot, testin ja hygieniapassin. Pelkkään testiin tai uusintaan osallistuminen 44 €.

Ilmoittautuminen
viimeistään 10.9.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 19.9.2019
Hinta 64,00 €

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Koulutuksen päätteeksi tehdään hygieniatesti. Koulutus sopii kaikille, jotka työssään tarvitsevat hygieniatietämystä. Testin voi suorittaa vain suomen tai ruotsin kielellä, riittävä suomen tai ruotsin kielen taito tulee olla (sanakirjaa ei normaalitestissä saa käyttää).
Muista ehdottomasti ottaa kuvallinen henkilöllisyyden todistava asiakirja mukaan.

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Kouluttaja toivoo, että tutustutte ennakolta materiaaleihin Ruokaviraston sivuilla www.ruokavirasto.fi/hygieniapassi  

Aika ja paikka 
25.9.2019 klo 16.00 - 20.00
Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Kouluttaja
ETM Leena Hyrylä

Tiedustelut
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot
64 €, sisältää luennot, testin ja hygieniapassin. Pelkkään testiin tai uusintaan osallistuminen 44 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 11.9.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 22.9.2019
Hinta 64,00 €

Koulutuksessa opitaan jämäkkyyttä ja rajojen selkiyttämistä, asiakassuhteiden tuoman tunnekuorman hallintaa ja tervettä itsensä suojaamista. Kurssilla pohditaan, miten säilyttää inhimillisyytensä ja empaattisuutensa työssä ja kuitenkin olla selkeästi ammatillisessa roolissa. Koulutuksessa tehdään paljon erilaisia harjoitteita, joiden avulla saat käyttöön työkaluja, keinoja ja taitoja. 

Koulutus järjestetään yhteistyössä Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n kanssa.

Sisältö                      

Koulutuspäivänä käsitellään seuraavia teemoja:

 • Hyvä kohtaaminen
 • Rajojen selkiyttäminen ja jämäkkyys
 • Tunteiden tarttuminen ja itsensä suojaaminen
 • Psykologinen joustavuus
 • Kehotietoisuus
 • Mielikuvien hallinta
 • Roolihoukutukset
 • Miten pääsen irti työstä
 
Aika ja paikka:
30.10.2019 klo 16.30 - 19.30 Imatran kylpylä

Kohderyhmä:
yrittäjille, kaikille asiakastyötä tekeville. Henkilöille, jotka työskentelevät lähellä asiakasta ja altistuvat työssään sosiaaliselle ja emotionaaliselle kuormitukselle
 
Kouluttaja:
Anna Säynäjäkangas, PsM
 
Tiedustelut: 
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452
 
Koulutuksen hinta:
200 € Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven yrittäjille valmennus on maksuton
 
Ilmoittautuminen viimeistään 16.10.2019

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 16.10.2019
Hinta 200,00 €

Koulutuspäivän aikana tutustut dialogiin ja saat oman kokemuksen Sitran kehittämään Erätauko – malliin rakentavan ja tasavertaisen vuoropuhelun käymiseksi. Päivän aikana ymmärrät miten voit soveltaa dialogia työssäsi yhteisen ymmärryksen laajentamiseksi esimerkiksi ennen ratkaisujen tai päätösten tekemistä. Päivän materiaalina käytetään Sitran Erätaukoon suunnittelemaa materiaalia, jotka saat käyttöösi.
 

Aika ja paikka
16.10.2019 klo 10.00 - 17.00
Imatralla kesäyliopiston koulutustila, Tietäjäntalon 2. krs, Tietäjänkatu 5

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat tutustua Erätauko-toimintamalliin ja työkaluihin sekä oppia toteuttamaan Erätauon keskusteluja. Mallia voivat hyödyntää esim. opettajat, johtajat, monet sosiaali- ja terveysalojen työntekijät, poliittiset päätöksentekijät, järjestöissä työskentelevät.

Mitä on erätauko?
Erätauko on tapa käynnistää ja käydä rakentavaa keskustelua. Sen avulla voit tuoda yhteen eri lähtökohdista tulevia ihmisiä tasavertaiseen kohtaamiseen ja merkitykselliseen dialogiin. Erätauko-keskustelu auttaa syventämään ymmärrystä erilaisista aiheista ilman pakkoa yksimielisyyteen tai nopeisiin ratkaisuihin. Samalla rakennetaan luottamusta ja osallisuutta yhteisöön. Erätauko-toimintamalli sisältää työkaluja keskusteluiden suunnitteluun, ohjaamiseen ja vaikuttavuuteen. Työkalujen avulla pystyt kutsumaan paikalle heidätkin, jotka jäävät herkästi keskusteluiden ulkopuolelle.

Sisältö
• Tutustut Erätauko-toimintamalliin ja työkaluihin
• Ymmärrät dialogin periaatteet ja opit ohjaamaan rakentavia keskusteluja
• Opit suunnittelemaan Erätauon työkaluja hyödyntävän keskustelun

Kouluttaja
KM Ulla Laine, joka on dialogikouluttaja, erätaukomenetelmän tuntija. On toiminut erätauko-fasilitoijana mm. Opetushallituksessa työskennellessään.

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta  170 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 2.10.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään

Ilmoittautuminen päättyy 2.10.2019
Hinta 170,00 €

Muutosjohtaminen 

Jatkuva muutos on uusi työelämän normaalitila. Vaativissa muutoksissa ja etenkin yhteistoimintaneuvotteluissa prosessit, mallit ja työkalut tuovat esimiehille turvaa johtamiseen. Organisaation resurssien ja toimintakyvyn näkökulmasta on tärkeää tukea esimiehiä kohtaamaan erilaisia tilanteita ja ihmisiä tunteineen. Koulutus antaa hyvät edellytykset käydä vaikeitakin keskusteluja arvostavalla otteella: ihmiseltä ihmiselle.

Aika ja paikka

18.10.2019 klo 9.00 - 16.00 
Lappeenrannassa kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)
 
Kohderyhmä
Organisaation johto, esimiehet ja HR-johto
 
Tavoite ja sisältö
Koulutus tukee muutoksen johtamista
• Auttamalla tunnistamaan muutoksen läpiviemisen riskejä ja löytämällä keinoja niiden minimoimiseksi.
• Valmentamalla esimiehiä käymään muutoskeskusteluita arvostavalla otteella.
• Vahvistamalla vertaistukea. 
 
Kouluttaja
KTT Sari Lindblom
 
Tiedustelut
koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen@kesyli.net, p. 010 322 9461
 
Koulutuksen hinta 190 €
 
Ilmoittautuminen
viimeistään 4.10.2019 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 4.10.2019
Hinta 190,00 €

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Koulutuksen päätteeksi tehdään hygieniatesti. Koulutus sopii kaikille, jotka työssään tarvitsevat hygieniatietämystä. Testin voi suorittaa vain suomen tai ruotsin kielellä, riittävä suomen tai ruotsin kielen taito tulee olla (sanakirjaa ei normaalitestissä saa käyttää).
Muista ehdottomasti ottaa kuvallinen henkilöllisyyden todistava asiakirja mukaan.

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Kouluttaja toivoo, että tutustutte ennakolta materiaaleihin Ruokaviraston sivuilla www.ruokavirasto.fi/hygieniapassi  

Aika ja paikka 
7.11.2019 klo 16.00 - 20.00
Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Kouluttaja
ETM Leena Hyrylä

Tiedustelut
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot
64 €, sisältää luennot, testin ja hygieniapassin. Pelkkään testiin tai uusintaan osallistuminen 44 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 24.10.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 24.10.2019
Hinta 64,00 €

Terveystaloustieteessä sovelletaan taloustieteen ajattelutapaa, teorioita ja tutkimusmenetelmiä terveyden alueelle sekä kehitetään tälle alueelle soveltuvaa taloustiedettä. Terveystaloustieteessä tutkitaan sitä, miten terveystarpeisiin nähden niukat terveydenhuollon voimavarat kohdennetaan ja miten ne tulisi kohdentaa niin, että niistä saatava terveyshyöty olisi mahdollisimman suuri ja että se jakautuisi mahdollisimman oikeudenmukaisesti yhteiskunnassa.

Terveystaloustiede etsii ratkaisuja erityisesti terveydenhuollon toiminnan organisointiin sekä rahoituksen ja palvelutuotannon järjestämiseen liittyviin kysymyksiin. Terveystaloustiede auttaa tekemään näihin liittyviä valintoja siten, että voimavarat kohdennetaan mahdollisimman tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti.

Aikaisempaa taloustieteen osaamista ei tarvita, koulutukseen voivat osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Aika ja paikka: 
22.11.2019 klo 12.00 - 16.00
Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Sisältö:
  * Mitä terveystaloustiede on ja miksi sitä tarvitaan?
  * Terveyden ja terveydenhuollon erityispiirteet
  * Terveydenhuollon kustannukset ja rahoitus
  * Terveyspalvelujen kysyntä ja tarjonta
  * Tehokkuus ja tuottavuus
  * Oikeudenmukaisuus
  * Taloudellinen arviointi                                           

Kouluttaja:
Satu Kapiainen, KTM, Msc  Health Economics                                   

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462                                                                                      

Koulutuksen hinta: 120 €

Ilmoittautuminen viimeistään 8.11.2019 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 8.11.2019
Hinta 120,00 €

Erilainen aineeton tieto on liiketoiminnassa yhä keskeisempää ja jokaisella yrityksellä on liikesalaisuuksia. Uusi liikesalaisuuslaki tuli voimaan 15.8.2018. Mitä muutoksia laki toi tullessaan? Miten sääntely koskee työsuhteita? Miten toimin, ettei oikeuksiani loukata tai etten loukkaa toisten oikeuksia? Mitä jos niin kuitenkin käy? Koulutuksessa esitetään vastauksia mm. näihin kysymyksiin. Koulutuksessa luodaan kokonaisvaltainen katsaus liikesalaisuuksien lakisääteiseen suojaan ja erityisesti uuden liikesalaisuuslain sisältöön. Lisäksi käsitellään sopimusten asemaa sekä käytännön näkökulmia liikesalaisuuksien suojaamiseen ja luottamuksellisen tiedon käsittelyyn.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n kanssa

Aika ja paikka:
27.11.2019 klo 16.30 - 19.30 Imatran kylpylä

Kouluttaja:  
OTM Albert Mäkelä Suomen Yrittäjistä, jäsenenä liikesalaisuuslakia valmistelleessa työryhmässä.

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452

Koulutuksen hinta: 
250 €  Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven yrittäjille maksuton

Ilmoittautuminen viimeistään 13.11.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 13.11.2019
Hinta 250,00 €

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Koulutuksen päätteeksi tehdään hygieniatesti. Koulutus sopii kaikille, jotka työssään tarvitsevat hygieniatietämystä. Testin voi suorittaa vain suomen tai ruotsin kielellä, riittävä suomen tai ruotsin kielen taito tulee olla (sanakirjaa ei normaalitestissä saa käyttää).
Muista ehdottomasti ottaa kuvallinen henkilöllisyyden todistava asiakirja mukaan.

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Kouluttaja toivoo, että tutustutte ennakolta materiaaleihin Ruokaviraston sivuilla www.ruokavirasto.fi/hygieniapassi  

Aika ja paikka 
17.12.2019 klo 16.00 - 20.00
Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Kouluttaja
ETM Leena Hyrylä

Tiedustelut
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot
64 €, sisältää luennot, testin ja hygieniapassin. Pelkkään testiin tai uusintaan osallistuminen 44 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 3.12.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 3.12.2019
Hinta 64,00 €