Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Hallinto ja työelämä

Koulutukset > Hallinto ja työelämä

Hallinto- ja työelämä

Ratkaisukeskeinen johtaminen on avain työntekijöiden vahvuuksien ja voimavaroja kehittämiseen sekä työyhteisön hyvien toimintaedellytysten luomiseen!

Yh­teis­kun­nal­li­set muu­tok­set aset­ta­vat joh­ta­mi­sel­le uu­sia haas­tei­ta. Löy­dä it­ses­tä­si hyvä joh­ta­ja. Joh­ta­juus on hy­viä sa­no­ja ja te­ko­ja, joi­den avul­la työ­e­lä­män laa­tu pa­ra­nee ja työ­yh­tei­söt voi­vat hy­vin.

Rat­kai­su­kes­kei­syys edus­taa mo­der­nia lähi­esi­mies­työs­ken­te­lyä. Rat­kai­su­kes­kei­nen esi­mies osaa työs­ken­nel­lä vuo­ro­vai­kut­tei­ses­ti ja ta­voit­teel­li­ses­ti. Mah­dol­lis­ten on­gel­mien, syi­den ja se­li­tys­ten et­si­mi­sen si­jaan hän saa työ­yh­tei­sön­sä et­si­mään kei­no­ja, joil­la tur­va­taan hyvä ja su­ju­va toi­min­ta tu­le­vai­suu­des­sa. Hän on kiin­nos­tu­nut työn­te­ki­jöi­den­sä vah­vuuk­sis­ta ja voi­ma­va­rois­ta mah­dol­lis­ta­en työ­yh­tei­söl­leen par­haat toi­min­ta­e­del­ly­tyk­set.

Rat­kai­su­kes­kei­nen esi­mies li­sää työ­yh­tei­sön val­miuk­sia toi­mia avoi­mes­ti, kes­kus­te­le­vas­ti ja in­no­va­tii­vi­ses­ti. Myön­tei­nen ilma­pii­ri li­sää työ­yh­tei­sön op­pi­mis­ky­kyä ja luo­vuut­ta sekä yh­teen­kuu­lu­vuu­den tun­net­ta. Työn­te­ki­jöi­den jak­sa­mi­nen ja työ­hön si­tou­tu­mi­nen pa­ra­ne­vat, mikä li­sää myös työn tu­lok­sel­li­suut­ta.

Sisältö
1. Rat­kai­su­kes­kei­syys joh­ta­mi­sen vä­li­nee­nä: mitä rat­kai­su­kes­kei­syys käy­tän­nös­sä on, ja mi­ten sitä voi par­haal­la ta­val­la hyö­dyn­tää omas­sa ar­jes­sa ja työs­sä.

2. Vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot, avoin di­a­lo­gi­suus joh­ta­mi­ses­sa: vuo­ro­vai­ku­tus on ih­mis­ten vä­li­sen kans­sa­käy­mi­sen ydin, ja opit kuin­ka voit kom­mu­ni­koi­da han­ka­lis­sa­kin ti­lan­teis­sa myön­tei­ses­ti.

3. Omien ja työn­te­ki­jöi­den vah­vuuk­sien ja voi­ma­va­ro­jen hyö­dyn­tä­mi­nen: vah­vuuk­sien ja voi­ma­va­ro­jen käyt­töön­otto on kus­tan­nus­te­ho­kas­ta toi­min­taa.

4. Mo­ti­vaa­tio, ta­voit­teet ja ke­hit­ty­mi­nen uu­teen: löy­dä it­ses­tä­si ta­voit­teel­li­nen ja pal­ve­le­va joh­ta­juus.

Aika ja paikka:
Webinaari 7.10., 15.10., 22.10. ja 29.10.2019 klo 14-16
 
Kohderyhmä:
Koulutus antaa uusia työvälineitä ja -menetelmiä johtajille
 
Kouluttaja: 
Työn­oh­jaa­ja, TtK, vaa­ti­van eri­tyis­ta­son psy­ko­te­ra­peut­ti Sa­ri­an­na Vir­pi­kari
 
Tiedustelut: 
Koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452
 
Koulutuksen hinta: 220 €
 
Ilmoittautuminen: viimeistään 23.9.2019
 
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 23.9.2019
Hinta 220,00 €

Koulutuksessa esitellään uutta työaikalakia ja muita ajankohtaisia lainsäädäntöuudistuksia.Vuosilomalaki on muuttunut 1.4.2019 siten, että työntekijän vuosilomaa täydennetään lisävapaapäivillä, jos työntekijä ei saa neljän viikon lomaa työkyvyttömyyden vuoksi. Lisävapaapäiviltä maksetaan erityinen korvaus, joka ei ole vuosilomapalkkaa. Kurssilla käsitellään sitä, missä tilanteissa lisävapaapäiviä tulee työntekijälle antaa ja miten päiviltä maksettava korvaus määritetään.

Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020. Koulutuksessa esitellään lain pääkohtia ja muutoksia nykylakiin verrattuna. Uusi laki tuo tullessaan mm. kokonaan uuden työaikamuodon joustotyöajan ja laajentaa liukuvaa työaikaa. Laki voi aiheuttaa tarpeen tarkistaa työpaikalla lain soveltumista eri työntekijöihin. Myös lepoaikojen tiukennukset on otettava huomioon.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n kanssa

Aika ja paikka:
11.9.2019 klo 16 - 18 Imatran kylpylä
 
Kohderyhmä:
yrittäjät
 
Kouluttaja:
Mika Kärkkäinen, työoikeuteen erikoistunut lakimies ja työlainsäädännön asiantuntija. Lakimies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
 
Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452
 
Koulutuksen hinta:
180 €, Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven yrittäjille maksuton
 
Ilmoittautuminen viimeistään 28.8.2019
 
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 28.8.2019
Hinta 180,00 €

Johtaminen ja organisointi

Koulutuspäivä antaa kokonaisvaltaisen käsityksen työpaikkojen toiminnasta ja johtamisesta. Johtamisen ja organisoinnin opiskelun antamia taitoja ovat esimerkiksi kyky nähdä ja analysoida uusia liiketoimintamahdollisuuksia, organisoida erilaisia projekteja sekä johtaa ja sitouttaa henkilöstöä. Koulutuksessa keskitytään käytännön työelämän kannalta organisaatioiden kehittämiseen, henkilöstöhallintoon ja strategiseen johtamiseen. 

Aika ja paikka:
13.9.2019 klo 9 - 16 Lappeenranta, Pohjolankatu 23

Kouluttaja: 
KTT Sari Lindblom

Tiedustelut:
koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen(at)kesyli.net, p. 010 322 9461

Hintatiedot: 190 €

Ilmoittautuminen: viimeistään 30.8.2019 www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 30.8.2019
Hinta 190,00 €

Elinaikana ja kuoleman varalta

Perittävän elinaikaiset varallisuustoimet, ositus ja perinnönjako

Viime vuosikymmeninä yleinen varallisuustaso on huomattavasti parantunut. Samalla entistä tavallisempaa on, että vahemmat ja isovanhemmat jo elinaikanaan siirtävät varallisuutta seuraaville polville erilaisin taloudellisin järjestelyin, joissa myös verotusnäkökohdilla on merkitystä. Perintökaaren ennakkoperintä- ja lakiosanormistot sisältävät perittävän elinaikaisiin toimiin liittyvää säätelyä, ja myös avioliittolaissa on tältä osin huomioitu lesken asema kuolinpesäosituksessa. Moniin lakisääteisiin olettamiin ja lähtökohtiin perittävä voi itsekin vaikuttaa omilla määräyksillään. Kuolinpesissä saattaa toisaalta syntyä yllättäviäkin tilanteita, ellei asioita aikanaan ole harkittu loppuun asti tai tarpeellisia määräyksiä on jäänyt antamatta.

Koulutuspäivän tarkoituksena on tarkastella perittävän varallisuustoimia sekä hänen elinaikansa ja omien disponointiensa että kuolinpesän ja jaon näkökulmasta ja näin pyrkiä antamaan välineitä tarkoituksenmukaiseen jäämistösuunnitteluun ja kuolinpesissä syntyvien ongelmisen ratkaisemiseen. Koulutus on tarkoitettu lakimiehille, jotka työskentelevät perhevarallisuus- ja perintöasioiden parissa: asianajajille, oikeusavustajille, edunvalvontahenkilöstölle sekä pankkien varainhoito-osastoilla toimiville.

Aika ja paikka 
25.9.2019 klo 9.30 – 16.00 Lappeenranta, Scandic Hotel Patria, Kauppakatu 21

Sisältö:

 • Ennakkoperintöjärjestelmä. Lain lähtökohdat
 • Mikä voi olla ennakkoperintöä?
 • Lakiosasuoja, suosiolahja ja avustukset
 • Vakuutukset ja vakuutusten edunsaajamääräykset
 • Avio-oikeus ja lahjoitukset. Vastikkeet
 • perittävän määräykset lahjan jäämistöarvioinnnista
  Etuuden saajan puolison asema. Avio-oikeusmääräykset
  Määräysten myöhempi muuttaminen
  Varallisuustoimien arviointi perunkirjoituksessa, osituksessa ja jaossa

Kouluttaja
OTT, dosentti Eva Gottberg, Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta

Tiedustelut
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot 
260 €, hinta sisältää koulutusmateriaalin, aamu- ja iltapäiväkahvit kahvileipineen sekä lounaan.

Ilmoittautuminen viimeistään 11.9.2019

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 11.9.2019
Hinta 260,00 €

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Koulutuksen päätteeksi tehdään hygieniatesti. Koulutus sopii kaikille, jotka työssään tarvitsevat hygieniatietämystä. Testin voi suorittaa vain suomen tai ruotsin kielellä, riittävä suomen tai ruotsin kielen taito tulee olla (sanakirjaa ei normaalitestissä saa käyttää).
Muista ehdottomasti ottaa kuvallinen henkilöllisyyden todistava asiakirja mukaan.

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaami-sen perusteita. Kouluttaja toivoo, että tutus-tutte ennakolta materiaaleihin Ruokaviraston sivuilla www.ruokavirasto.fi/hygieniapassi 

Aika ja paikka 
24.9.2019 klo 16.30 - 20.30 Imatra, kesäyliopiston koulutustila Tietäjänkatu 5

Kouluttaja
ETM Leena Hyrylä

Tiedustelut
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot
64 €, sisältää luennot, testin ja hygieniapassin. Pelkkään testiin tai uusintaan osallistuminen 44 €.

Ilmoittautuminen
viimeistään 10.9.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 10.9.2019
Hinta 64,00 €

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Koulutuksen päätteeksi tehdään hygieniatesti. Koulutus sopii kaikille, jotka työssään tarvitsevat hygieniatietämystä. Testin voi suorittaa vain suomen tai ruotsin kielellä, riittävä suomen tai ruotsin kielen taito tulee olla (sanakirjaa ei normaalitestissä saa käyttää).
Muista ehdottomasti ottaa kuvallinen henkilöllisyyden todistava asiakirja mukaan.

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Kouluttaja toivoo, että tutustutte ennakolta materiaaleihin Ruokaviraston sivuilla www.ruokavirasto.fi/hygieniapassi  

Aika ja paikka 
25.9.2019 klo 16.00 - 20.00
Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Kouluttaja
ETM Leena Hyrylä

Tiedustelut
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot
64 €, sisältää luennot, testin ja hygieniapassin. Pelkkään testiin tai uusintaan osallistuminen 44 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 11.9.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 11.9.2019
Hinta 64,00 €
Prosessijohtaminen tarkoittaa kustannustehokkuuden lisäksi myös nopeutta ja joustavuutta. Tämä päivän sote-murroksessa korostetaan organisaation menettelyjen ja tiimien kehittämistä. Myös asiakkaiden ja eri toimijoiden rooli on muuttunut aikaisemmasta. Päivä antaa tietoa ja perusvälineitä prosessijohtamiseen: miten tunnistetaan, määritellään ja hallitaan prosesseja ja miten porsessijohtamisella kehitetään tuloksellisuutta ja laatua.
 
Aika ja paikka:
2.10.2019 klo 10 - 16 Imatran Kylpylä

Kohderyhmä:
Sosiaali- ja terveysalan sekä kuntaorganisaatioiden johto, esimiehet ja kaikki oman organisaation toiminnan kehittämiseen osallistuvat henkilöt

Sisältö:
Prosessijohtamisen haasteet
tiedon ja tietojärjestelmien merkitys
prosessien tunnistaminen ja omistaminen
prosessiajattelun mukainen organisaatio
prosessijohtamisen sisältö
laadunhallinta
mittaamisen ongelmat
teknologia avuksi prosessityöhön
laadunahllintajärjestelmät
tehokkaita tuloksia prosessijohtamisella
 
Kouluttaja:
oraganisaatioarkkitehti Jarkko Koivuniemi

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452
 
Koulutuksen hinta: 185 €
 
Ilmoittautuminen viimeistään 18.9.2019
 
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 18.9.2019
Hinta 185,00 €

Koulutuksessa opitaan jämäkkyyttä ja rajojen selkiyttämistä, asiakassuhteiden tuoman tunnekuorman hallintaa ja tervettä itsensä suojaamista. Kurssilla pohditaan, miten säilyttää inhimillisyytensä ja empaattisuutensa työssä ja kuitenkin olla selkeästi ammatillisessa roolissa. Koulutuksessa tehdään paljon erilaisia harjoitteita, joiden avulla saat käyttöön työkaluja, keinoja ja taitoja. 

Koulutus järjestetään yhteistyössä Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n kanssa.

Sisältö                      

Koulutuspäivänä käsitellään seuraavia teemoja:

 • Hyvä kohtaaminen
 • Rajojen selkiyttäminen ja jämäkkyys
 • Tunteiden tarttuminen ja itsensä suojaaminen
 • Psykologinen joustavuus
 • Kehotietoisuus
 • Mielikuvien hallinta
 • Roolihoukutukset
 • Miten pääsen irti työstä
 
Aika ja paikka:
30.10.2019 klo 16.30 - 19.30 Imatran kylpylä

Kohderyhmä:
yrittäjille, kaikille asiakastyötä tekeville. Henkilöille, jotka työskentelevät lähellä asiakasta ja altistuvat työssään sosiaaliselle ja emotionaaliselle kuormitukselle
 
Kouluttaja:
Anna Säynäjäkangas, PsM
 
Tiedustelut: 
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452
 
Koulutuksen hinta:
200 € Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven yrittäjille valmennus on maksuton
 
Ilmoittautuminen viimeistään 16.10.2019

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 16.10.2019
Hinta 200,00 €
Uskalletaanko sinun työyhteisössäsi puuttua rohkeasti ja aktiivisesti konfliktitilanteisiin? Tässä koulutuksessa opit ymmärtämään, miten konfliktit syntyvät, miten niitä voidaan ennaltaehkäistä ja mitä hyvää konfliktinratkaisu tuo työyhteisöön. Lisäksi opit, miten voit esimiehenä tukea ja johtaa konfliktitilanteiden ratkaisua. Yhteistyön kehittämisen lähtökohtana työyhteisössä ja kaikessa ihmisten välisessä toiminnassa on toisten ihmisten ymmärtäminen. Ihmisten välille syntyy kuitenkin usein konflikteja, erimielisyyksiä, jännitteitä ja ristiriitoja useista eri syistä.

Konfliktien avointa käsittelyä usein vältellään. Välttely ja liian myötämielinen toiminta konfliktitilanteessa ei paranna tilannetta, vaan konfliktiin tulee puuttua rohkeasti ja aktiivisesti. Konfliktien ratkaisu vahvistaa ihmissuhdetaitoja, lisää osapuolten itsekunnioitusta, pätevyyden tunnetta ja tyytyväisyyttä. Esimiesten ja ylimmän johdon tuki työyhteisöjen konfliktitilanteissa on tärkeää, jotta pitkäkestoisilta ilmapiiriä ja henkilösuhteita rasittavilta tilanteilta vältyttäisiin. Konfliktit ovat henkilöstölle oppimistilanteita etenkin silloin kun niitä johdetaan ratkaisukeskeisesti.

Koulutuksessa opimme

- konflikteista, sekä niiden syntymisen ja kasvamisen syistä työyhteisöissä
- ymmärrystä keskustelun ja vuorovaikutuksen merkityksestä konfliktien ja kiistatilanteiden käsittelyssä
- mikä on konflikteja ennalta estävän toiminnan merkityksestä työyhteisöissä
- lisää konfliktitilanteiden johtamisesta

Aika ja paikka:
30.9., 1.10. ja 3.12.2019 Imatran Kylpylä
ensimmäinen päivä klo 9 - 18.30, toinen päivä klo 8 - 16 ja kolmas päivä klo 9 -16
 
Kohderyhmä:
Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin esimiehet ja johtaja, työsuojeluvaltuutetut ja luottamusmiehet sekä kaikki oman työyhteisön hyvinvoinnista kiinnostuneet.
 

I Moduuli
T
yöyhteisösovittelun lähtökohdat                                       

1. päivä 30.9.2019
09.00 - 09.30  Aamukahvi
09.30 - 10.30  Kurssin avaus ja osallistujien esittäytyminen/odotukset                     
10.30 - 12.00  Konfliktin synty, kasvaminen ja eläminen työyhteisössä, restoratiivinen sovittelu, sovittelu ja oppiminen
12.00 - 13.00  Lounas
13.00 - 15.00  Sovitteluharjoitusten arviointia               
15.00 - 15.30  Iltapäiväkahvi
15.30 - 18.30  Sovitteluharjoitusten arviointia                          

2. päivä 1.10.2019
08.00 - 10.00  Sovitteluharjoitusten arviointi, sovitteluun liittyvä juridiikka                 
10.00 - 11.30  Sovittelun merkitys ja soveltuvuus, sovittelun ohjaus, sovittelun toteutustavat ja sovittelijan rooli                 
11.30 - 12.30  Lounas                               
12.30 - 16.00  Vuorovaikutuksen haasteet ja merkitys konfliktitilanteissa
                       Kielen ja puheen vaikutus todellisuuden muuttamisessa
                       Konflikteja ratkaisevan yrityskulttuurin edistäminen
                       Tutkimustuloksia, yhteenveto, valmennuksen päätös

II Moduuli
Sovittelukokemuksista oppiminen ja sovittelijan kasvu

3. päivä 3.12.2019
09.00 - 09.30  Aamukahvi ja valmennuspäivän avaus
09.30 - 12.00  Välijaksotehtävien käsittelyä                                                               
                       Kokemusten jakamista, kysymyksiä ja vastauksia                             
                        -     mitä kysymyksiä sovitteluista on herännyt?
                              - mikä on koettu vaikeana?
                              - mikä on ollut toimivaa?
                              - miten haluaisin sovittelijana kehittyä?
                              - osallistujien ja kouluttajan yhteistä reflektointia
12.00 - 13.00  Lounas
13.00 - 14.00  Konfliktien johtajuusstrategiat ja niiden arviointia
14.00 - 14.30  Sovittelua edistävä johtajuus                 
14.30 - 16.00  Sovittelijana kasvaminen ja sovittelijan vastuut
                       Yhteenveto ja todistusten jako

Kouluttaja: 
Timo Pehrman, sovittelun asiantuntija, FT 

Tiedustelut: 
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452

Koulutuksen hinta: 720 €
 
Ilmoittautuminen viimeistään 16.9.2019
 
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 16.9.2019
Hinta 720,00 €

Koulutuspäivän aikana tutustut dialogiin ja saat oman kokemuksen Sitran kehittämään Erätauko – malliin rakentavan ja tasavertaisen vuoropuhelun käymiseksi. Päivän aikana ymmärrät miten voit soveltaa dialogia työssäsi yhteisen ymmärryksen laajentamiseksi esimerkiksi ennen ratkaisujen tai päätösten tekemistä. Päivän materiaalina käytetään Sitran Erätaukoon suunnittelemaa materiaalia, jotka saat käyttöösi.
 

Aika ja paikka
16.10.2019 klo 10.00 - 17.00
Imatralla kesäyliopiston koulutustila, Tietäjäntalon 2. krs, Tietäjänkatu 5

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat tutustua Erätauko-toimintamalliin ja työkaluihin sekä oppia toteuttamaan Erätauon keskusteluja. Mallia voivat hyödyntää esim. opettajat, johtajat, monet sosiaali- ja terveysalojen työntekijät, poliittiset päätöksentekijät, järjestöissä työskentelevät.

Mitä on erätauko?
Erätauko on tapa käynnistää ja käydä rakentavaa keskustelua. Sen avulla voit tuoda yhteen eri lähtökohdista tulevia ihmisiä tasavertaiseen kohtaamiseen ja merkitykselliseen dialogiin. Erätauko-keskustelu auttaa syventämään ymmärrystä erilaisista aiheista ilman pakkoa yksimielisyyteen tai nopeisiin ratkaisuihin. Samalla rakennetaan luottamusta ja osallisuutta yhteisöön. Erätauko-toimintamalli sisältää työkaluja keskusteluiden suunnitteluun, ohjaamiseen ja vaikuttavuuteen. Työkalujen avulla pystyt kutsumaan paikalle heidätkin, jotka jäävät herkästi keskusteluiden ulkopuolelle.

Sisältö
• Tutustut Erätauko-toimintamalliin ja työkaluihin
• Ymmärrät dialogin periaatteet ja opit ohjaamaan rakentavia keskusteluja
• Opit suunnittelemaan Erätauon työkaluja hyödyntävän keskustelun

Kouluttaja
KM Ulla Laine, joka on dialogikouluttaja, erätaukomenetelmän tuntija. On toiminut erätauko-fasilitoijana mm. Opetushallituksessa työskennellessään.

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta  170 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 2.10.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään

Ilmoittautuminen päättyy 2.10.2019
Hinta 170,00 €

Muutosjohtaminen 

Jatkuva muutos on uusi työelämän normaalitila. Vaativissa muutoksissa ja etenkin yhteistoimintaneuvotteluissa prosessit, mallit ja työkalut tuovat esimiehille turvaa johtamiseen. Organisaation resurssien ja toimintakyvyn näkökulmasta on tärkeää tukea esimiehiä kohtaamaan erilaisia tilanteita ja ihmisiä tunteineen. Koulutus antaa hyvät edellytykset käydä vaikeitakin keskusteluja arvostavalla otteella: ihmiseltä ihmiselle.

Aika ja paikka

18.10.2019 klo 9.00 - 16.00 
Lappeenrannassa kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)
 
Kohderyhmä
Organisaation johto, esimiehet ja HR-johto
 
Tavoite ja sisältö
Koulutus tukee muutoksen johtamista
• Auttamalla tunnistamaan muutoksen läpiviemisen riskejä ja löytämällä keinoja niiden minimoimiseksi.
• Valmentamalla esimiehiä käymään muutoskeskusteluita arvostavalla otteella.
• Vahvistamalla vertaistukea 
 
Kouluttaja
KTT Sari Lindblom
 
Tiedustelut
koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen@kesyli.net, p. 010 322 9461
 
Koulutuksen hinta 190 €
 
Ilmoittautuminen
viimeistään 4.10.2019 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 4.10.2019
Hinta 190,00 €

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Koulutuksen päätteeksi tehdään hygieniatesti. Koulutus sopii kaikille, jotka työssään tarvitsevat hygieniatietämystä. Testin voi suorittaa vain suomen tai ruotsin kielellä, riittävä suomen tai ruotsin kielen taito tulee olla (sanakirjaa ei normaalitestissä saa käyttää).
Muista ehdottomasti ottaa kuvallinen henkilöllisyyden todistava asiakirja mukaan.

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Kouluttaja toivoo, että tutustutte ennakolta materiaaleihin Ruokaviraston sivuilla www.ruokavirasto.fi/hygieniapassi  

Aika ja paikka 
7.11.2019 klo 16.00 - 20.00
Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Kouluttaja
ETM Leena Hyrylä

Tiedustelut
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot
64 €, sisältää luennot, testin ja hygieniapassin. Pelkkään testiin tai uusintaan osallistuminen 44 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 24.10.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 24.10.2019
Hinta 64,00 €

Terveystaloustieteessä sovelletaan taloustieteen ajattelutapaa, teorioita ja tutkimusmenetelmiä terveyden alueelle sekä kehitetään tälle alueelle soveltuvaa taloustiedettä. Terveystaloustieteessä tutkitaan sitä, miten terveystarpeisiin nähden niukat terveydenhuollon voimavarat kohdennetaan ja miten ne tulisi kohdentaa niin, että niistä saatava terveyshyöty olisi mahdollisimman suuri ja että se jakautuisi mahdollisimman oikeudenmukaisesti yhteiskunnassa.

Terveystaloustiede etsii ratkaisuja erityisesti terveydenhuollon toiminnan organisointiin sekä rahoituksen ja palvelutuotannon järjestämiseen liittyviin kysymyksiin. Terveystaloustiede auttaa tekemään näihin liittyviä valintoja siten, että voimavarat kohdennetaan mahdollisimman tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti.

Aikaisempaa taloustieteen osaamista ei tarvita, koulutukseen voivat osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Aika ja paikka: 
22.11.2019 klo 12.00 - 16.00
Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Sisältö:
  * Mitä terveystaloustiede on ja miksi sitä tarvitaan?
  * Terveyden ja terveydenhuollon erityispiirteet
  * Terveydenhuollon kustannukset ja rahoitus
  * Terveyspalvelujen kysyntä ja tarjonta
  * Tehokkuus ja tuottavuus
  * Oikeudenmukaisuus
  * Taloudellinen arviointi                                           

Kouluttaja:
Satu Kapiainen, KTM, Msc  Health Economics                                   

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462                                                                                      

Koulutuksen hinta: 120 €

Ilmoittautuminen viimeistään 8.11.2019 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 8.11.2019
Hinta 120,00 €

Erilainen aineeton tieto on liiketoiminnassa yhä keskeisempää ja jokaisella yrityksellä on liikesalaisuuksia. Uusi liikesalaisuuslaki tuli voimaan 15.8.2018. Mitä muutoksia laki toi tullessaan? Miten sääntely koskee työsuhteita? Miten toimin, ettei oikeuksiani loukata tai etten loukkaa toisten oikeuksia? Mitä jos niin kuitenkin käy? Koulutuksessa esitetään vastauksia mm. näihin kysymyksiin. Koulutuksessa luodaan kokonaisvaltainen katsaus liikesalaisuuksien lakisääteiseen suojaan ja erityisesti uuden liikesalaisuuslain sisältöön. Lisäksi käsitellään sopimusten asemaa sekä käytännön näkökulmia liikesalaisuuksien suojaamiseen ja luottamuksellisen tiedon käsittelyyn.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n kanssa

Aika ja paikka:
27.11.2019 klo 16.30 - 19.30 Imatran kylpylä

Kouluttaja:  
OTM Albert Mäkelä Suomen Yrittäjistä, jäsenenä liikesalaisuuslakia valmistelleessa työryhmässä.

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452

Koulutuksen hinta: 
250 €  Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven yrittäjille maksuton

Ilmoittautuminen viimeistään 13.11.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 13.11.2019
Hinta 250,00 €

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Koulutuksen päätteeksi tehdään hygieniatesti. Koulutus sopii kaikille, jotka työssään tarvitsevat hygieniatietämystä. Testin voi suorittaa vain suomen tai ruotsin kielellä, riittävä suomen tai ruotsin kielen taito tulee olla (sanakirjaa ei normaalitestissä saa käyttää).
Muista ehdottomasti ottaa kuvallinen henkilöllisyyden todistava asiakirja mukaan.

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Kouluttaja toivoo, että tutustutte ennakolta materiaaleihin Ruokaviraston sivuilla www.ruokavirasto.fi/hygieniapassi  

Aika ja paikka 
17.12.2019 klo 16.00 - 20.00
Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Kouluttaja
ETM Leena Hyrylä

Tiedustelut
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot
64 €, sisältää luennot, testin ja hygieniapassin. Pelkkään testiin tai uusintaan osallistuminen 44 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 3.12.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 3.12.2019
Hinta 64,00 €