Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Sosiaali- ja terveysala

Koulutukset > Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysala

Yhteisöhoidon ohjaaja 25 op Lappeenrannassa 2019 - 2021 

Koulutukseen voivat hakea erilaisissa hoito-, kuntoutus-, ja kasvatusyhteisöissä työskentelevät, mukaanlukien esimiehet ja muu henkilöstö. 

Yhteisöhoidon tavoitteena on yksilön eheytyminen, identiteetin, asenteiden, käyttäytymisen ja elämäntavan muutos: itseensä luottava ja vastuullinen ihminen. Koulutuksessa tavoitteisiin syvennytään tarjoamalla asiakkaille vastuuta, osallistumista, luottamusta ja oikean elämän arvoja vertaisryhmän ja henkilökunnan avulla. Kuntoutumisen ja kasvun perusta on siinä, että henkilö kokee olevansa yhteisössä hyväksytty ja turvassa.

HAKUOHJE

Laadi vapaamuotoinen kuvaus omasta koulutustaustastasi, nykyisestä työyhteisöstäsi ja roolistasi siinä. Perustele myös koulutukseen hakeutumistasi ja kuvaile tavoitteesi.

Viimeinen hakupäivä on 12.9.2019. Lähetä hakemuksesi kesäyliopistolle joko s-postilla lappeenranta@kesyli.net TAI kirjeitse osoitteella Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Pohjolankatu 23, 53100 Lappeenranta. Kuoreen merkintä "Yhteisöhoidon koulutus".

 

Koulutusohjelman aikataulu:

1. (to-pe) 3.-4.10.2019
1. Orientoiva jakso Mitä yhteisöhoito on? Yhteisöhoidon kehittäminen.  Seppo Kakkonen

2. (to-pe) 14.-15.11.2019
2. Koulutusjakso Yhteisön sosiaalinen rakenne – yhteisö osana laajempaa toimintaympäristöään.
Yhteisön toiminnallinen rakenne –yhteisön perustehtävää ja hyvää elämää tukevat sisäiset rakenteet (foorumit,kokoukset, työtehtävät, ryhmät ja toimintaa ohjaavat normit ja sopimukset sekä käytännön taidot niiden käyttämisessä).Seppo Kakkonen

KEVÄT 2020 (3 x 2 pv)
3. (to-pe) 16.-17.1.2020
3. Koulutusjakso Vierailu Mikkeli-yhteisössä – yhteisöhoidon soveltaminen päihdekuntoutuksessa, henkilöstön ja asiakkaiden roolit sekä kuntoutumiseen vaikuttavat tekijät. Anne Bäck

4. (to-pe) 26.-27.3.2020
4. Koulutusjakso Yhteisö- ja ryhmädynamiikka. Ryhmän rakenteet, mm. rooli, valta ja kommunikaatio.
Ryhmäprosessi, ryhmävaiheet ja ryhmäilmiöt.
Teoriaa tutkitaan toiminnallisin keinoin. Jukka Honka ja Suvi Saarinen

5. (to-pe) 7.-8.5.2020
5. Koulutusjakso Itsetuntemuksen perusjaksolla perehdytään psyyken dynamiikkaan kognitiivis-konstruktivistisesta viitekehityksestä sekä tehdään erilaisia itsetuntemuksen lisäämiseen tähtääviä harjoituksia. Annukka Murto

SYKSY 2020 (3 x 2 pv)
6. (to-pe) 3.-4.9.2020
6. Koulutusjakso Kaksikehäinen oppiminen: Yksilön näkökulma, mihin suuntaan rakennan yhteisöä omalla toiminnallani? Kari Murto

7. (to-pe) 15.-16.10.2020
7. Koulutusjakso Kaksikehäinen oppiminen:  Yhteisöllinen näkökulma: defensiiviset rutiinit ja niiden vaikutus oppimiseen ja yksilölliseen muutokseen Kari Murto

8. (to-pe) 10.-11.12.2020
8. Koulutusjakso Kokousten ja ryhmien taitava ohjaaminen: Kohti kuntoutettavien ja terapeuttisten tavoitteiden yksilöllistä ja yhteisöllistä saavuttamista. Jukka Honka

KEVÄT 2021 (3 x 2 pv)
9. (to-pe)14.-15-1.2021
9. Koulutusjakso Vierailu terapeuttisessa yhteisössä.
Yksilöllisen ja yhteisöllisen hoidon ja kasvatuksen integroiminen: 
Yksilölliset hoito-, kasvatus- ja kuntoutussuunnitelmat 
Omaohjaajuus kuntoutumisen tukena 
      Jukka Honka

10. (to-pe) 18.-19.2.2021
10. Koulutusjakso Itsetuntemuksen syventävässä osiossa perehdytään erilaisiin merkityksenantotapoihin kognitiivis-konstruktivistisesta viitekehityksestä sekä tehdään erilaisia itsetuntemuksen lisäämiseen tähtääviä harjoituksia pienryhmissä. Annukka Murto

11. (to-pe) 15.-16.4.2021
11. Koulutusjakso Koulutuksen vaikutusten arviointi ja oman oppimisprosessin turvaaminen tulevaisuudessa. 
Oman oppimisprosessin, koulutusyhteisön ja oman työyhteisön kehityksen arviointi 
Miten ylläpidän ja kehitän yhteisöllisiä tietojani ja taitojani koulutuksen jälkeen?  Annukka Murto

Päätöstilaisuus 16.4.2021.

 

Kouluttajat

YTT, psykologi Kari Murto
Psykologi, psykoterapeutti (Yet) Annukka Murto
Psykoterapeutti (VET), psykiatrinen esh Jukka Honka
Kuntoutusyksikönjohtaja, Yto Seppo Kakkonen
Sosionomi Suvi Saarinen
Sosionomi Anne Bäck

Koulutuksen hinta
Koulutuksen hinta on 3990 €. Koulutus voidaan maksaa neljässä erässä. 1. erä 1000 € lokakuu 2019, 2. erä 1000 € helmikuu 2020, 3. erä 1000 € syyskuu 2020 ja 4. erä 990 € helmikuu 2021

Ilmoittautuminen päättyy 12.9.2019
Hinta 3990,00 €

Haluaisitko vahvoja työkaluja nykyiseen työhösi? Nyt on hyvä hetki tarttua kesäyliopiston koulutukseen. Keväällä aloitetaan ammattitaitoisella ja kannustavalla kouluttajaryhmällä.

Koulutuksessa saa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, eri psykoterapian viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja käytäntöihin ja psykoterapian näyttöön sekä etiikkaan. Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä tuloksellisesti. Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina ja kokonaisuuteen sisältyy myös psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet.

Tässä linkki useasti kysyttyihin kysymyksiin; https://docs.wixstatic.com/ugd/85aa64_85a7def298c24d628be4aed220a6dc16.pdf

Aika ja paikka 

Koulutus sisältää 20 lähiopetuspäivää, aloitusjakso on 9.5.2019 klo 10 - 17 ja 10.5.2019 klo 9 - 16 Imatralla
Tietäjäntalo, kesäyliopiston koulutustila, Tietäjänkatu 5, 55120 Imatra.

Ensimmäiset koulutuspäivät 

9.5.2019
10.5.2019
6.6.2019
13.8.2019
27.9.2019
25.10.2019
19.11.2019
11.12.2019

Kohderyhmä

Henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaiden kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto. Koulutus toimii sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden täydennyskoulutuksena.

Koulutus täydentää myös sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta ja antaa kelpoisuuden hakea yliopistolliseen psykoterapeuttikoulutukseen soveltuvan tutkinnon pohjalta. Koulutuksessa on huomioitu Valviran vaatimukset. Koulutus antaa lyhytterapiapätevyyden, joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike.

Koulutuspäivien sisältö
Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä.
• Orientointi opintoihin. Ratkaisukeskeisen työotteen perusteet
• Ratkaisukeskeiset työmenetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
• Mitä psykoterapia on ja mihin sitä käytetään. Psykoterapian suhde muihin ohjausmuotoihin. Psykoterapeutilta edellytettävät ominaisuudet.
• Psykoterapian tuloksellisuutta määrittävät tekijät ja näyttöön perustuva psykoterapia
• Hoitoon liittyvä lainsäädäntö, hoidon palvelujärjestelmä ja psykoterapian etiikka
• Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys: varhaiset vuorovaikutussuhteet ja kiintymyssuhdeteoria
• Lasten mielenterveys
• Kriisit ja traumat
• Masennus
• Pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
• Päihdeongelmat
• Psykoosit
• Persoonallisuushäiriöt
• Syömishäiriöt
• Ratkaisukeskeinen psykoterapia
• Kognitiivinen psykoterapia
• Psykodynaaminen psykoterapia
• Perhe- ja pariterapiat
• Psykofyysinen psykoterapia ja mindfulness

Koulutuksen rakenne
Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetusta, pienryhmäopetusta, itsenäisiä harjoituksia, asiakastyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä ja opinnäytetyö.

Koulutus koostuu psykoterapeuttisista valmiuksista, jotka ovat kaikille yhteiset opinnot (30 op):
• 20 lähiopetuspäivää + välityöskentely ja -tehtävät
• kirjallisuus
• muu oheislukemisto esim. lainsäädäntö
• opinnäytetyö (terapia-alan tietopainotteinen kirjallinen työ)

Näiden lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutus (15 op), joka sisältää edellä mainittujen osuuksien lisäksi seuraavat kokonaisuudet:
• soveltava oman työn kehittämishanke
• asiakastyö (50 h, 5 eri asiakasta) ja siihen liittyvä litterointi, oppimisanalyysi ja reflektio
• pienryhmätyönohjaus (5 x 2 h)
• vertaisryhmätapaamiset (8 x 2 h)
• syventävä, soveltuva kirjallisuus, n. 12 kirjaa

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa pelkästään psykoterapeuttiset valmiudet, jolloin hänen ei tarvitse osallistua ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutusosuuksiin ja pienryhmiin. Koulutuksen hinta kattaa sekä psykoterapeuttiset valmiudet että ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin opinnot. Koko
koulutusohjelman laajuus on 30 + 15 op. Hinta on sama riippumatta siitä, suorittaako opiskelija vain psykoterapeuttiset valmiudet vai koko kokonaisuuden.

Kokonaisuuden pääkouluttajina toimivat:
PsM, KM, VET-psykoterapeutti, työnohjaaja, coach MCC, tietokirjailija Sirkku Ruutu
Psykoterapeutti, työnohjaaja, kouluttaja, psykiatrinen sairaanhoitaja Miia Miskeljin
Kouluttajina on myös muita alan asiantuntijoita.

Koulutukseen hakeminen
Koulutuksen haku tapahtuu seuraavasti:
kirjoita vapaamuotoinen hakemus opintoihin ja palauta se viimeistään 11.4.2019
Hakemus lähetetään osoitteeseen imatra(@)kesyli.net tai Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Tietäjänkatu 5, 55120 Imatra. Vapaamuotoinen hakemus, jossa seuraavat tiedot: yhteystiedot, perustutkinto/tutkinnot, pidemmät lisäkoulutukset, työhistoria lyhyesti ja nykyinen työpaikka, miksi juuri tämä koulutus kiinnostaa ja miten haluaa hyödyntää sen oppeja. Ilmoittautuminen päättyy 11.4.2019

Tiedustelut
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net, p. 010 322 9452

Hintatiedot 3900 € 1. erä toukokuu 2019, 1300 €, 2. erä marraskuu 2019, 1300 € ja 3. erä toukokuu 2020, 1300 €

IIlmoittautuminen viimeistään 11.4.2019 lmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 11.4.2019
Hinta 3900,00 €

Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat löytää ja avata luovuuttaan, parantaa itsetuntemustaan ja lisätä jaksamistaan arjessa/työssä kuvatyöskentelyn avulla. Kurssilla tutustutaan taideterapiaan ja ratkaisukeskeisiin menetelmiin. Piirtämisen, maalaamisen, muovailun ja muun kuvailmaisun keinoin tutkaillaan omia unelmia ja  vahvuuksia, tunteita ja muistoja. Työskentelyn kautta saadaan elämyksiä ja oivalluksia ja uutta näkökulmaa asioihin, omaan itseen, ihmissuhteisiin ja elämäntilanteeseen. Ratkaisukeskeisyys ja myönteisten ajatusmallien pohdiskelu ovat tärkeä osa kurssia.

Aikaisempaa kokemusta taidetyöskentelystä ei tarvita, kiinnostus asiaan ja avoin mieli leikillisyydelle ja luovuudelle riittävät. Kurssilaiset käyttävät omia välineitä, näistä erillinen tarvikeluettelo ilmoittautumisen yhteydessä. Kurssilla hankitaan myös perusmateriaaleja yhteiseen käyttöön, näistä peritään 10 € / hlö tarvikemaksu.

Aika ja paikka:
15.2.-27.4.2019 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila 

Kohderyhmä: 
Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneet kehittämään omaa luovuuttaan. Koulutus antaa välineitä oman elämän pohdintaan, mutta sopii erinomaisesti kehittämään myös useilla eri aloilla hyödynnettäviä ammatillisia menetelmiä. Koulutus sopii esim. sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, opetusalalle, vammaisten kanssa työskenteleville, päihdetyöhön ja kaikille muille auttavissa ammateissa työskenteleville.

Ohjelma
Kokoontumiset:

Pe 15.2. klo 17.00 - 20.00
La16.2. klo 10.00 - 15.00
Ke 20.2. klo 17.00 - 20.00
Ti 5.3. klo 17.00 - 20.00
Ke 6.3. klo 17.00 - 20.00
Ke 13.3. klo 17.00 - 20.00
Ti 19.3. klo 17.00 - 20.00
Ke 20.3. klo 17.00 - 20.00
Ti 2.4. klo 17.00 - 20.00
Ke 3.4. klo 17.00 - 20.00
Ke17.4. klo 17.00 - 20.00
Pe 26.4. klo 17.00 - 20.00
La 27.4. klo 10.00 - 15.00

Kouluttaja:
Sonja Harala, kuvataitelija, ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti

Tiedustelut 
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot 175 €

Ilmoittautuminen viimeistään 1.2.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 4.2.2019
Hinta 175,00 €

Terveyden ja hyvinvoinnin alalla työskenteleville suunnattu täydennyskoulutus, jossa perehdytään kroonisen liikahengittämisen sekä muiden hengityshäiriöiden terveyttä heikentäviin vaikutuksiin. Pohjana koulutukselle on maailmalla tunnettu, kliinisesti tutkittu Buteyko-menetelmä.
Koulutus antaa uudenlaisia työkaluja hierojille, fysioterapeuteille, puheterapeuteille sekä muille hengitysongelmaisten asiakkaiden parissa työskenteleville. Liikahengitys ilmiönä tunnetaan, mutta ongelman hoitamisen keinot ovat olleet puutteelliset. Hoitava hengitys HB paikkaa tätä puutetta.
Koulutuspäivään sisältyy teoriaopetuksen lisäksi hengitysharjoituksia, joiden avulle kukin osallistuja voi merkittävästi kohentaa myös omaa terveyttään. 

Aika ja paikka
6.4.2019 klo 9.30 - 16.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulun tilat)                    

Kohderyhmä:
Terveyden ja hyvinvoinnin aloilla työskentelevät, hierojat, fysioterapeutit, puheterapeutit sekä muut hengitysongelmaisten asiakkaiden kanssa työtä tekevät.                               

Sisältö:
  * Hoitavan Hengityksen tavoitteet
  * Buteyko-menetelmän periaatteet
  * Ylihengittäminen / liikahengittäminen; ilmiön synty, ulkoiset merkit sekä sen aiheuttamat oireet
  * Lapsen hengitystavan pitkälle aikuisuuteen ulottuvat terveysvaikutukset
  * Hoitava Hengitys hoitomuotona. Häiriintyneen hengityksen normalisoiminen tuo helpotusta astman, kroonisen tukkoisuuden, unihäiriöiden, kuorsauksen, uniapnean sekä stressin ja paniikkihäiriön oireisiin.
  * Mielen ja hengityksen kaksisuuntainen yhteys
  * Hyvän hengityksen merkitys jaksamiseen ja kestävyyteen liikkuessa                                            

Kouluttaja:
Marketta Manninen, MBPI, Buteyko-ohjaaja, Hoitava Hengitys -ohjaaja                                   

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460                                                       

Koulutuksen hinta: 190 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 23.3.2019 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 26.3.2019
Hinta 190,00 €

Kaltoinkohtelun ja traumojen vaikutus lapseen
 

Aika ja paikka: 
10.4.2019 klo 9.00 - 16.00
Lappeenranta kesäyliopiston koulutustila

Kohderyhmä:
Koulutus sopii kaikille, jotka kohtaavat työssään traumalapsia, mm. päiväkodin ja koulun henkilökunta, lastensuojelun henkilöstö, sosiaalityöntekijät, terveydenhuollon työntekijät.

Sisältö: Teemoja
• Mitä on kaltoinkohtelu?
• Mitä ovat kiintymystraumat?
• Mitä tarkoittaa traumatisoituminen?
• Kiintymyssuhteen tyypit
• Kaltoinkohdellunlapsen tunnistaminen
• Kiintymystrauman vaikutukset lapsen ja nuoren kehitykseen
• Miten kohdata traumalapsi?
• Minkälainen on hyvä ja turvallinen arki traumaattisia kokemuksia kohdanneelle lapselle?
• PLACE-asenteenmerkitys
• Epäluottamuksen dynamiikka
• Häpeän vähentäminen 

Kouluttaja
PsM Satu Kallio, psykologi, Theraplay- ja DDP-terapeutti (vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia, työnohjaaja ja kouluttaja

Tiedustelut
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Koulutuksen hinta  210  €

Ilmoittautuminen viimeistään 27.3.2019

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 27.3.2019
Hinta 210,00 €
Miten kehittää työntekijän omaa ajattelua, toimintaa ja valmiuksia kehitysvammaisten kanssa haastavissa tilanteissa, niin asumispalveluissa, päivätoiminnoissa tai muuten kehitysvammaisten henkilöiden kanssa toimiessaan. 
 
Aika ja paikka:
26.3.2019 klo 10.00 - 16.00 Imatra, Imatran kylpylä

Kohderyhmä:
kehitysvamma-alan ammattilaiset

Toteutus ja työtavat:
luento, keskustelu ja pienimuotoiset harjoitukset

Kouluttaja:
Niina Sillanpää, kehitysvammaliitto

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452

Koulutuksen hinta: 175 €
 
Ilmoittautuminen viimeistään 12.3.2019
lmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 19.3.2019
Hinta 175,00 €

Mietitkö mistä saisit keinoja hyvinvointiin ja jaksamiseen? Kamppailetko stressin, ahdistuksen tai itsekritiikin kanssa? Suhtaudutko ymmärtäväisesti muita kohtaan, samalla ollen itsesi kovin arvostelija? Toivotko, että voisit löytää ystävällisempää ja lämminhenkisempää suhdetta itseesi, mutta et tiedä miten? Nämä ovat tavallisia kokemuksia joiden kanssa moni kamppailee tänä päivänä. 

Itsemyötätunto tarkoittaa käytännössä sitä, että kohtelee itseään yhtä hyvin kuin kohtelisi läheistä ystävää, erityisesti vaikeina hetkinä. Itsemyötätunto on merkityksellinen taito, koska se on tieteellisten tutkimustulosten ja asiakaskokemusten mukaan oiva tapa vähentää stressiä, lisätä elämäntyytyväisyyden kokemusta ja vahvistaa henkistä sinnikkyyttä esimerkiksi muutostilanteissa. Koulutuksessa tulet oppimaan:

- Mitä itsemyötätunto on ja milloin se voi olla hyödyllistä minulle? 

- Miten voin vahvistaa itsemyötätunnon taitoa itsessäni? 

- Miten käytän tätä taitoa arjessa esimerkiksi itsekritiikin tai huoliajatusten iskiessä? 

Kouluttaja:
Ronnie Grandell on itsemyötätuntoon erikoistunut työterveyspsykologi ja johtajuuscoach. Hän on kirjoittanut ensimmäisen suomalaisen tietokirjan itsemyötätunnosta nimeltä ”Itsemyötätunto” ja sille jatkoteoksen ”Irti itsekritiikistä”. Päivätyökseen Grandell työskentelee työterveyspsykologina Terveystalo Pulssissa Turussa. Hän on vuosien varrella myös sparrannut johtajia, asiantuntijoita, urheilijoita ja muusikoita suorituskyvyn nostamiseen ja elämästä nauttimiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Koulutus on verkkokoulutus, johon voi osallistua omalta tietokoneeltasi. Villasukat jalkaan ja rento asento. Saat ohjeet luennon kuuntelemiseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Aika: ti 16.4 ja ke 17.4.2019 klo 13 - 15
Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, p 010 322 9452, ritva.oravuo (at) kesyli.net
Hintatiedot: 150 €
Ilmoittautuminen: viimeistään 2.4.2019 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 2.4.2019
Hinta 150,00 €

Logoterapia - Mielekkyyttä ja voimavaroja elämään
Täydennä ammattitaitoasi tai tule hakemaan uutta virtaa ja näkemystä elämääsi tarkoituskeskeisestä logoterapiasta. Logoterapia tarjoaa henkisen kasvun mahdollisuuksia, rohkeutta, voimavaroja ja mielekkäitä, rakentavia selviytymiskeinoja kaikille iästä ja elämäntilanteesta riippumatta. Logoterapian perusopinnot ovat avoimia kaikille ja toteutetaan monimuotokoulutuksena. Opinnot on tarkoitettu ihmissuhdetyössä toimiville, kuten esim. sosiaali- ja terveydenhuollon, henkilöstöhallinnon, opetus- ja kasvatustyön tai terapian aloilla työskenteleville sekä työnohjaajille. Logoterapia tarjoaa uutta näkökulmaa omassa työssä ja elämässä jaksamiseen. 

Mitä logoterapia on?
Logoterapian on kehittänyt wieniläinen neurologian, psykiatrian ja logoterapian professori, lääketieteen ja filosofian tohtori Viktor E. Frankl (1905 – 1997). Hän nimitti logoterapiaa myös eksistenssianalyysiksi.
Logoterapia on arvo- ja tarkoituskeskeistä psykologiaa ja filosofiaa. Logoterapia tarjoaa henkisen kasvun mahdollisuuksia, rohkeutta, voimavaroja ja mielekkäitä, rakentavia selviytymiskeinoja kaikille iästä ja elämäntilanteesta riippumatta. Sitä voidaan soveltaa kaikilla elämänalueilla kuten työelämässä, perhe-elämässä, kasvatuksessa ja opetuksessa sekä elämäntaidollisissa kysymyksissä. Logoterapian ihmiskäsityksen mukaan ihmisellä on fyysisen ja psyykkissosiaalisen ulottuvuuden lisäksi henkinen ulottuvuus. Henkisiä ominaisuuksia ovat mm. tahto tarkoitukseen, tahdon vapaus ja vastuullisuus, aito omatunto, huumori, luovuus ja rakkaus. Henkisyytensä avulla ihminen voi ottaa etäisyyttä itseensä ja tilanteeseensa ja suuntautua eteenpäin.

Tavoitteet
Perusopintojen tavoitteena on antaa perustiedot logoterapiasta ja logofilosofiasta sekä valmiuksia elämänmuutoksen tunnistamiseen ja kohtaamiseen. Koulutus sopii ammatillisena täydennyskoulutuksena esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle, opetus- ja kasvatustyöhön, vanhustyöhön sekä työelämän asiantuntijoille. Koulutus antaa myös jatkokoulutuskelpoisuuden logoterapiaohjaaja LTI®, logoterapeutti LTI® ja logoterapeuttisen työnohjaajan ja työelämävalmentajan LTI® opintoihin muiden edellytysten täyttyessä.  

Koulutuksen toteutus
Perusopinnot on mahdollista suorittaa työn tai muun opiskelun ohessa, sillä ne toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetus (210 h) järjestetään 10 x 3 päivän jaksoissa. Lähiopetuksen lisäksi opintoihin kuuluu etäjaksoilla kirjallisuuden omaksumista, kirjareferaatti, oppimistehtäviä sekä kirjallinen lopputyöessee ja sen esittäminen. Koulutus on luento-opetuksen lisäksi luonteeltaan vuorovaikutuksellista, ja siinä käytetään ryhmässä ja ryhmästä oppimisen mahdollisuutta. 

Kouluttajat 
Kouluttajina toimivat Suomen Logoterapiainstituutin hyväksymät, korkeakoulututkinnon suorittaneet logoterapeutit, joilla on pedagogiset opinnot tai vankka kokemus oman erikoisalansa kouluttajana. Vastaavana kouluttajana toimii psykologi, logoterapeutti LIF® Tuula Katainen.

Lähikoulutusjaksot ja sisällöt 
Lähiopetus järjestetään kolmen päivän jaksoissa perjantaista sunnuntaihin. Perjantaina koulutusta on klo 16-20.30, lauantaina klo 9-16  ja sunnuntaina klo 9-16.
26. - 28.4.2019               Orientaatio. Viktor E. Franklin elämäntyö. Mitä logoterapia on?
24. - 26.5.2019                Logoterapian ihmiskäsitys
14. - 16.6.2019                Logoterapian anti ja merkitys ajassamme
16. - 18.8.2019                Elämän tarkoitus ja arvot
13. - 15.9.2019                Logoedukaatio. Elämäntaitoa elämänkaaren muutosvaiheisiin.         
11. - 13.10.2019              Lapsen ja nuoren kasvun tukeminen
08. - 10.11.2019              Logoterapian antia työelämään ja työyhteisöön
13. - 15.12.2019              Logofilosofia. Eksistenssianalyysin filosofinen perusta
10. - 12.1.2020                Erilliskysymyksiä. Lopputyöesseet
07. - 09.2.2020                Päättöjakso. Lopputyöesseiden esittäminen ja arviointi
Oikeus osioiden keskinäiseen vaihdokseen pidätetään.

Koulutuksen järjestäjät ja koulutuspaikka 
Koulutuksen järjestävät Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Suomen Logoterapiainstituutti Oy. Koulutuspaikkana on kesäyliopiston koulutustila Imatran Tietäjäntalolla, osoitteessa Tietäjänkatu 5, talon 2. kerros.
 
Koulutuksen hinta
Koulutuksen hinta on 2100 euroa. Hintaan sisältyy opetus, opettajien jakama opetusmateriaali, oppimistehtävien sekä lopputöiden tutorointi ja tarkistus. Koulutusmaksu voidaan maksaa kahdessa erässä.

Hakeminen
Koulutukseen haku tapahtuu seuraavasti:
1. Ilmoittaudu kesäyliopiston ilmoittautumislomakkeella.
2. Ilmoittautumisen jälkeen kirjoita vapaamuotoinen hakemus opintoihin. Hakemus lähetetään osoitteeseen imatra@kesyli.net tai Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Tietäjänkatu 5, 55120 Imatra. Vapaamuotoinen hakemus sisältää lyhyen koosteen koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä perustelut, miksi on hakemassa logoterapiakoulutukseen.
Koulutuspaikat täytetään hyväksyttävien hakemusten saapumisjärjestyksessä. Koulutus toteutetaan, mikäli hyväksyttäviä osallistujia tulee vähintään 12. Hakeutuminen opintoihin on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Jos hakijaa ei hyväksytä koulutukseen, maksuvelvoite peruuntuu. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoa koulutuksesta antavat
Suomen Logoterapiainstituutti / kouluttaja Tuula Katainen, puh. 050 340 5740, tuula.katainen@pp2.inet.fi
Etelä-Karjalan kesäyliopisto / rehtori Mari Smolander, puh. 010 322 9451, mari.smolander@kesyli.net
Ilmoittautuminen päättyy 12.4.2019
Hinta 2100,00 €

PERUSOPINTOJEN JÄLKEEN
Perusopintojen jälkeen voit jatkaa halutessasi logoterapiaopintoja. Logoterapiaohjaaja LTI® ja logoterapeutti LIT® -opinnot ovat ammatillista lisäkoulutusta, joka tuo erikoisosaamista oman ammatillisen osaamisen lisäksi. Se ei ole tutkinto. Koulutus noudattaa FLP-EU:n (Logoterapia-ammattilaisten eurooppalainen liitto) vaatimuksia.
Opiskele logoterapiaohjaajaksi
Logoterapiaohjaajan LTI® erikoistumisopinnot (60 op) sisältävät logoterapian perusopinnot
(1. teoriavuosi), syventävät opinnot (2. teoriavuosi) sekä viikon mittaisen keskustelunohjauksen kurssin. Yhteensä opinnot kestävät noin 2,5 vuotta.
Logoterapiaohjaajasta logoterapeutiksi
Logoterapeutin LTI® erikoistumisopinnot (100 op) sisältävät eurooppalaisen mallin mukaisen 4,5 vuoden mittaisen koulutuksen. Se muodostuu edellä kuvatusta logoterapiaohjaajan koulutuksesta sekä kahdesta seuraavasta opintokokonaisuudesta: soveltavaa logoterapiaa (20 op), joka toteutetaan ryhmätyönohjauksilla menetelmillä ja jonka aikana syvennetään teoriaa ja sovelletaan opittuja tietoja ja taitoja omaan työhön, työyhteisöön ja elämänpiiriin sekä autobiografia eli logoterapeuttinen omaelämäkerta (20 op), jossa ryhmässä pohditaan ohjatusti omaa elämää logoterapian viitekehyksessä. 
Logoterapiaohjaajan LTI® ja logoterapeutin LTI® sertifikaatit myönnetään vain koulutetuille, joilla on pääsääntöisesti korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulutasoinen ammatillinen koulutus sekä vähintään viiden vuoden työkokemus. Oikeus voidaan saavuttaa myös muulla koulutuksella sekä pitkällä työkokemuksella. Logoterapeutti LIF® -lisenssi ja Logotherapeut FLP Europa® myönnetään vain logoterapeutti LTI®:lle, jolla on LTI:n lisäksi 200 tuntia logoterapeuttista täydennyskoulutusta. 
Ilmoittautuminen päättyy 12.4.2019
Hinta 2100,00 €

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa erinomaiset valmiudet toimia työnohjaajana tai prosessikonsulttina. Osa koulutuksen käyneistä tekee työnohjausta oman työn ohella ja osa itsenäisinä ammatinharjoittajina. Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa välineitä asiakastyöhön ja ihmisten sekä itsen ohjaamiseen. Voimavarakeskeisessä työnohjaajakoulutuksessa opiskellaan asiakkaita arvostavia dialogisia lähestymistapoja, jotka yhdistettynä reflektiivisiin prosesseihin tukevat työntekijöitä ja vahvistavat koko työyhteisön toimivuutta ja tavoitteellista työntekoa. Voimavarakeskeisyys ja dialogisuus parhaimmillaan inspiroivat ja energisoivat koulutukseen osallistuvien työtä sekä koko elämää. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina. Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle ja koulutuksen suorittaneet voivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä. Koulutuksen läpikäynyt voi hakea Suomen työnohjaajat ry:n jäsenyyttä sekä liittyä Dialogiset Työnohjaajat -verkostoon.

Aika ja paikka:
Koulutus kestää 2,5 vuotta ja se toteutetaan Imatralla, lukuun ottamatta 1-2 erillisseminaaria. Koulutuksen ensimmäiset lähiopetuspäivät pidetään 6.-7.9.2018,  27.-28.9.2018, 6.-7.11.2018 ja 3.-4.12.2018. Vuoden 2019 lähiopetuspäivät: 8. - 9.1.2019, 19. - 20.3.2019, 2. - 3.5.2019, 15. - 16.8.2019, 12. - 13.9.2019, 1. - 2.10.2019, 31.10. - 1.11.2019, 3. - 4.12.2019

Järjestäjät:

Koulutuksen järjestävät Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Dialogic, joka on järjestänyt Voimavarakeskeistä työnohjaajakoulutusta jo yli 60 kertaa.

Kohderyhmä:
Koulutus sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä työyhteisön kehittämistehtävissä toimiville , joilla on vähintään opistotasoinen peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjaukseen osallistumisesta. Koulutukseen otetaan enintään 18 osallistujaa.

Tavoitteet:
Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina

Keskeiset sisältöalueet:

 • Sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana
 • Dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys työnohjauksessa
 • Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
 • Työnohjaajan identiteetti ja etiikka

Koulutuksen rakenne ja työskentelymuodot:
Koulutus sisältää 36 lähiopetuspäivää, vertaisryhmätyöskentelyä ja ohjattua etäopiskelua. Koulutusohjelman kokonaisuus vastaa 60 opintopistettä. Koulutus kestää viisi lukukautta eli 2,5 vuotta

Lähiopiskelu muodostuu 18 kahden päivän jaksosta sisältäen:

 • workshop-tyyppistä teorian opiskelua
 • työnohjausharjoittelun työnohjausta
 • oman työnohjaajaidentiteetin tutkimusta

Vertaisryhmätyöskentelyä on lukukausittain 16 oppituntia sisältäen:

 • luetun teorian reflektointia
 • vertaisryhmäohjausta

Ohjattu etäopiskelu sisältää:

 • oman työnohjaustyöskentelyn kehittävän tutkimuksen ja siihen liittyvän lopputyön
 • kirjallisuuteen perehtymistä
 • ohjatusti suoritetun yksilötyönohjauksen, vähintään 24 oppituntia
 • ohjatusti suoritetun ryhmäohjauksen, vähintään 56 oppituntia

Kouluttajat:
koulutuksen johtaja on sosiaalityöntekijä, vaativan erityistason perheterapeutti, lastenpsykoterapeutti ja työnohjaajakouluttaja Pekka Holm. Muina kouluttajina toimivat Päivi Jordan-Kilkki, Lassi Pruuki ja Aapo Pääkkö.

Koulutussuositus
"Valitsin Dialogicin koulutuksen, koska usea kollegani suositteli juuri ko. koulutusta. Lähdin hakemaan työnohjaajan pätevyyttä, mutta sain odottamaani enemmän. Koulutuksen myötä ratkaisukeskeinen viitekehykseni ja koko toimintatapani on moniulotteistunut ja olen saanut uusia eväitä myös työhöni työterveyspsykologina: kykenen nyt tietoisemmin vahvistamaan työyhteisöjen ja ryhmien dialogisuutta, mikä puolestaan synnyttää uusia näkökulmia ja vahvistaa parhaimmillaan luovuutta ja toimijuudentunnetta työyhteisöjen moniulotteisissa tilanteissa. Lisäksi vahvistuneet ryhmäohjauksen taidot sekä oman sisäisen dialogin systemaattinen kuuleminen ja reflektointi on keventänyt oman työn kuormittavuutta. Koulutus ja innostavat kouluttajamme ovat antaneet vahvan ja turvalliselta tuntuvan pohjan haastavaan ja antoisaan työnohjaajan työhön. Suosittelenkin koulutusta lämpimästi työnohjauksesta ja ihmisten ohjaamisesta kiinnostuneille."
Kati Lämsä, työterveyspsykologi , ratkaisukeskeinen psykoterapeutti

Tiedustelut:
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net tai puh. 010 322 9451. Koulutuksen sisällön osalta kysymyksiin vastaa koulutuksen johtaja Pekka Holm, pekka.holm@dialogic.fi, puh. 040 546 7741

Hinta: 6900 €
Osallistumismaksu jakaantuu viiteen 1380 € suuruiseen lukukausimaksuerään, joka laskutetaan lukukausien alussa. Hintaan sisältyvät lähiopetuspäivien teoriaopetus, työnohjaus-harjoittelun työnohjaus ja opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

Hakeminen:
Hakuaika koulutukseen päättyy 31.7.2018
Täytä kesäyliopiston sähköinen ilmoittautumislomake JA lähetä hakemus Etelä-Karjalan kesäyliopistoon osoitteeseen Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Tietäjänkatu 5, 55120 Imatra tai sähköpostitse: imatra@kesyli.net

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, jossa on hakijan:

 • yhteystiedot
 • koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
 • muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
 • kokemukset työnohjauksesta
 • mahdollinen oma terapia
 • miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
 • lyhyt tarina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta

Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan soveltuvuushaastatteluun, joka järjestetään perjantaina 10.8.2018

Ilmoittautuminen päättyy 26.9.2018
Hinta 6900,00 €