Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Opetus- ja varhaiskasvatus

Koulutukset > Opetus- ja varhaiskasvatus

Opetus- ja varhaiskasvatus

PIKI-toimintamallin avulla tunnistetaan ja ehkäistään kiusaamista varhaiskasvatusryhmissä. Tavoitteena on vahvistaa erityisesti lasten vuorovaikutus- ja tunnetaitoja. Koulutuksessa opit tukemaan lapsen vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja tunnetaitojen hallintaa. Koulutuksessa esitellään myös hyviä toimintamalleja ennaltaehkäistä ja havainnoida kiusaamista sekä myös puuttua siihen. Saat kuulla myös vinkkejä yhteistyöhön vanhempien kanssa.

Aika ja paikka
11.9.2018 klo 9.00 - 16.00
Imatralla kesäyliopiston koulutustila, Tietäjäntalon 2.kerros, Tietäjänkatu 5

Kohderyhmä
Kaikki varhaiskasvatuksessa työskentelevät henkilöt

Tavoite
PIKI-toimintamalliin perehtyminen

Sisältö
Kuka kiusaa ja miksi?
Mitä on kiusaaminen?
Kiusaaminen vertaisryhmässä
Kiusattuna/ kiusaaja – apua molemmille
Kiusaamiseen puuttuminen – Piki toimintamalli
PIKI-yhteistyö vanhempien kanssa

Ohjelma
Työskentelyä 9-16
Lounastauko klo 12
Kahvitauot klo 10.30 ja 14.30

Kouluttaja
Tiina Haapsalo, varhaiskasvatuskouluttaja, työnohjaaja ja draamapedagogi

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta
170 €, hinta sisältää taukokahvit ja lounaan.

Ilmoittautuminen
viimeistään 28.8.2018  osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 28.8.2018
Hinta 170,00 €

Opetushallitus on vuoden 2018 alussa antanut ohjeen varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen toteuttamisesta ja uskonnollisista tilaisuuksista varhaiskasvatuksessa. Tämä ohje koskee kaikkea varhaiskasvatuslaissa säädettyä toimintaa eli päiväkoteja, perhepäivähoitoa sekä muuta varhaiskasvatusta.

Katsomuskasvatus varhaiskasvatuksessa –koulutuspäivä on käytännönläheinen ja se on tarkoitettu kaikille varhaiskasvatuksen alalla toimiville.

Aika ja paikka
12.9.2018 klo 9.00 - 16.00
Imatralla kesäyliopiston koulutustila, Tietäjäntalon 2.kerros, Tietäjänkatu 5

Kohderyhmä                               
Kaikki varhaiskasvatuksessa työskentelevät henkilöt, päiväkotien henkilöstö, perhepäivähoitajat ja varhaiskasvatuksen johtotehtävissä työskentelevät.

Vasussa
Katsomuskasvatus on yleissivistävää ja sitä toteutetaan osana varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa. Tavoitteena on edistää keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä eri katsomuksia kohtaan sekä tukea lasten kulttuurisen ja katsomuksellisen identiteetin kehittymistä. Lasten kanssa tutustutaan erilaisiin katsomuksiin ja niihin liittyviin perinteisiin. Luontevia tapoja tarkastella katsomuksia ovat esimerkiksi vuodenkiertoon liittyvät juhlat ja tapahtumat sekä päivittäiset tilanteet. Lasten ihmettelylle annetaan tilaa ja heidän kanssaan pohditaan askarruttavia elämänkysymyksiä.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, luku 4.5)

Tavoite
Katsomuskasvatuksen tavoitteena on auttaa lapsia ymmärtämään ja kunnioittamaan omia ja toisten lasten ja perheiden erilaisia katsomuksellisia tapoja ja perinteitä. Koulutuksen tavoitteena on lisätä varhaiskasvatushenkilöstön katsomustietoisuutta ja antaa käytännön vinkkejä varhaiskasvatuksen katsomuskasvatukseen.

Sisältö
Oikeus omaan katsomukseen
Identiteetin tukeminen
Mitä on katsomuskasvatus?
Moniarvoinen varhaiskasvatusympäristö lapsen katsomuksen peilinä
Katsomustietoisuus varhaiskasvattajan ammatillisuuden ytimessä
Yhteistyö vanhempien kanssa katsomuksellisissa kysymyksissä

Ohjelma
Työskentelyä 9-16
Lounastauko klo 12
Kahvitauot klo 10.30 ja 14.30

Kouluttaja
Tiina Haapsalo, varhaiskasvatuskouluttaja, työnohjaaja ja draamapedagogi

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta
170 €, hinta sisältää taukokahvit ja lounaan.

Ilmoittautuminen
viimeistään 29.8.2018 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 29.8.2018
Hinta 170,00 €
KOULUTUS ON TILAUSKOULUTUS! 
 
Aika
Koulutusaika päivittäin klo 9.00 - 16.00
1. lähijakso 6.–7.11.2017
2. lähijakso 11.–12.12.2017
3. lähijakso 30. - 31.1.2018
4. lähijakso 20.–21.3.2018
5. lähijakso 14.–15.5.2018
6. lähijakso 14. – 15.6.2018
 
Paikka
Kesäyliopiston koulutustila, Koulukatu 11, talon 3 krs, Lappeenranta
 
Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta
erityislasten ja -nuorten parissa. Koulutus on räätälöity ja suunnattu varhaiskasvatuksen
työntekijöille, erityisesti lastentarhanopettajille.
 
Ryhmäkoko
Opiskeluryhmän maksimikoko 21 opiskelijaa.
 
Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja ja työkaluja
pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuksen
tavoitteena on perehtyä neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden
avulla autetaan lasta ja hänen läheisiään käyttämään voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa
hyvään tulevaisuuteen. Tavoitteena on saada työntekijän omaan arkiseen työhön uusia
myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja opastaa erityistä
tukea tarvitseva lapsi myönteisen elämänpolun rakentamiseen. Neuropsykiatrinen valmentaja voi
käyttää oppimiaan ratkaisukeskeisiä taitoja myös lapsen vanhempien sekä muun verkoston kanssa
toimiessa. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina tai käyttää
valmennuksen menetelmiä omassa työtehtävässään sekä toimia alan asiantuntijoina ja tukena
työyhteisössään. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen
valmentajakoulutuksen laatukriteerit.
 
Kuvaus
Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on
toiminnanohjauksen taitojen vaikeuksia ja/tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai
Aspergerin oireyhtymä. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri
elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten
toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.
Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa onnistuneesti ratkaisukeskeisin menetelmin.
Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön
työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun.
Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan
ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen
toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään
asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen
käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen. Ratkaisukeskeiset menetelmät
auttavat myös työntekijää löytämään työniloa omaan työhönsä.
Koulutuksen rakenne ja toteutus
Koulutuksessa on 6 lähiopiskelujaksoa ja yhteensä 12 lähiopiskelupäivää, n. 1 – 2 kuukauden
välein kaksi päivää.
 
Lähiopiskelu sisältää:
• Pääkouluttajan asiantuntija-alustukset; neuropsykiatrisiin oireisiin liittyvää ajankohtaista
tietoa sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennustyöskentelyn periaatteita
• vierailevien asiantuntijoiden luennot
• valmennusharjoittelu
• workshop-tyyppinen työskentely
• ratkaisu- ja voimavarakeskeinen asiakastapaus-työnohjaus joka lähijaksolla
 
Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:
• omien osaamis- ja oppimistavoitteiden määrittely (HEKS)
• henkilökohtaiset välitehtävät liittyen lähiopiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen
omaan työhön
• perehtyminen alan kirjallisuuteen, 7 kpl pakollisia kirjoja, muutamien kirjojen
ennakkolukeminen ja referointi ennen vastaavaa lähipäivää
• vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen
välillä, yht. 5-6 kertaa = 12 h
• vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
• kirjareflektio
• oma valmennusasiakas -> jatkuva valmennusharjoittelu (opastetut
valmennusharjoittelutehtävät)
• valmennuspäiväkirja, yhteensä kuudesta valmennuskerrasta
• valmennusasiakkaan prosessikuvaus (päättötyö)

Koulutuksessa käytetään sähköpostityöskentelyä mm. yksilövälitehtävien palauttamisessa ja
palautteenannossa, vertaisryhmien työskentelyssä ja vertaistapaamisten muistioiden
palauttamisessa, henkilökohtaisessa ja ryhmäkohtaisessa yhteydenpidossa sekä ajankohtaisessa
tiedottamisessa. Lisäksi koulutusmateriaali on opiskelijan käytettavissä KirsiConsulting Oy:n
nettisivuilla salasanan takana koko opiskelujen ajan.

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet
• Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa
• Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista
sairauksista
• Syventävä Asperger-tietous
• Toiminnanohjauksen taitojen merkitys lapsuudessa, koulu- ja työelämässä, perheessä sekä
yhteiskunnassa
• Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
• Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet
• Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
• Positiivisen psykologian perusteet ja käytännön harjoituksia
• Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
• Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
• Neuropsykiatrisena valmentajana ja asiantuntijana toimiminen työyhteisössä
• Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa

Koulutuksen johtajana toimii psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja,
työnohjaaja Kirsi Saukkola. Koulutuksen johtaja vastaa yhteistyöstä tilaajan kanssa sekä
koulutuksen sisällöstä, laadusta ja koulutusmateriaalista.

Kouluttajat
Pääkouluttajana toimii varhaiskasvatuksen erityisopettaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja,
neuropsykiatrinen valmentaja Tarja Seppälä. Pääkouluttaja vastaa lähijaksojen koulutuksesta,
tehtävien vastaanottamisesta ja kommentoimisesta.
Vierailevat asiantuntijat:
• Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Anita Puustjärvi (neuropsykiatria)
• YTM, positiivisen psykologian asiantuntija (MAPP), ratkaisukeskeinen kouluttaja, työnohjaaja ja
neuropsykiatrinen valmentaja Taina Laane (positiivinen psykologia)
• Varhaiskasvatuksen kuraattori, sosionomi AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen
valmentaja Kirsi Ollikainen
• Autismi- ja aspergerliiton suunnittelija, ratkaisukeskeinen coach Elina Havukainen (Aspergerasiantuntija)
• ADHD - aikuinen Aleksi Lehtinen (kokemusasiantuntija) + avustaja Jori Pitkänen
Ilmoittautuminen päättyy 3.11.2017
Hinta 0,00 €

Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen taitojen pulmia tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.
Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa onnistuneesti ratkaisukeskeisin menetelmin. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun. Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen. Ratkaisukeskeiset menetelmät auttavat myös työntekijää löytämään työniloa omaan työhönsä.

Aika ja paikka: 12.2. - 11.10.2018, Lappeen Ruustinna, Kaukaankatu 2, Lappeenranta

Kohderyhmä 
Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille.

Suositellaan, että pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään opistotasoinen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä. Koulutukseen voi hakeutua myös oppisopimuskoulutuksena paikallisen oppisopimustoimiston kautta.

Tavoite 
Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuksen tavoitteena on perehtyä neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen. Tavoitteena on saada työntekijän omaan arkiseen työhön uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitsevan henkilön uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen. Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös tukijana asiakkaan tukiverkostoissa. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit.

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet 

 • Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa 
 • Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista sairauksista
 • Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa
 • Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
 • Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet 
 • Positiivisen psykologian perusteet
 • Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
 • Neuropsykiatrinen valmennus eri toimintaympäristöissä, esimerkkinä varhaiskasvatus
 • Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä 
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa

Luennot

 1. lähijakso 12.-13.2.2018; 1. päivä klo 9.15 - 16.00, 2. päivä klo 8.30 - 16.00
 2. lähijakso 19.-20.3.2018; 1. päivä klo 9.15 - 16.00, 2. päivä klo 8.30 - 16.00
 3. lähijakso 23.-24.4.2018; 1. päivä klo 9.15 - 16.00, 2. päivä klo 8.30 - 16.00
 4. lähijakso 4.-5.6.2018; 1. päivä klo 9.15 - 16.00, 2. päivä klo 8.30 - 16.00
 5. lähijakso 3.-4.9.2018; 1. päivä klo 9.15 - 16.00, 2. päivä klo 8.30 - 16.00
 6. lähijakso 10.-11.10.2018; 1. päivä klo 9.15 - 16.00, 2. päivä klo 8.30 - 16.00

Koulutuksen rakenne ja toteutus 
Koulutuksessa on 6 lähiopiskelujaksoa ja yhteensä 12 lähiopiskelupäivää.  

Lähiopiskelu sisältää: 

 • Pääkouluttajan asiantuntija-alustukset;  neuropsykiatrisiin oireisiin liittyvää ajankohtaista tietoa sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisen työskentelyn periaatteita 
 • vierailevien asiantuntijoiden luennot 
 • valmennusharjoittelu 
 • workshop-tyyppinen työskentely 
 • ratkaisu- ja voimavarakeskeinen asiakastapaus-työnohjaus joka lähijaksolla 

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:

 • omien osaamis- ja oppimistavoitteiden määrittely (HEKS) 
 • henkilökohtaiset välitehtävät liittyen lähiopiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön
 • perehtyminen alan kirjallisuuteen, 6 kpl pakollisia kirjoja, kirjojen ennakkolukeminen ja referointi ennen vastaavaa lähipäivää
 • vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä, yht. 5-6 kertaa = 12 h
 • vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
 • oma valmennusasiakas -> jatkuva valmennusharjoittelu (opastetut valmennusharjoittelutehtävät)
 • valmennuspäiväkirja, yhteensä kuudestavalmennuskerrasta 
 • valmennusasiakkaan prosessikuvaus (päättötyö)

Koulutuksessa käytetään sähköpostityöskentelyä mm. yksilövälitehtävien palauttamisessa ja palautteenannossa, vertaisryhmien työskentelyssä ja vertaistapaamisten muistioiden palauttamisessa, henkilökohtaisessa ja ryhmäkohtaisessa yhteydenpidossa sekä ajankohtaisessa tiedottamisessa.

Kouluttajat 
Koulutuksen johtajana toimii psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja Kirsi Saukkola. Koulutuksen johtaja vastaa koulutuksen sisällöstä, laadusta sekä koulutusmateriaalista.
Pääkouluttajana toimii KM, erityisopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja Suvi Lehto. Pääkouluttaja vastaa lähijaksojen koulutuksesta, tehtävien vastaanottamisesta ja kommentoimisesta. 

Vierailevat asiantuntijat:

 • Lasten psykiatrian erikoislääkäri Anita Puustjärvi (neuropsykiatria)
 • Varhaiskasvatuksen kuraattori, sosionomi YAMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja Kirsi Ollikainen (varhaiskasvatuksen asiantuntija)
 • KM, luokanopettaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, tohtorikoulutettava Anne-Mari Kuusimäki (positiivinen psykologia)
 • ADHD-aikuinen Aleksi Lehtinen (kokemusasiantuntija) + avustaja 

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot: 3100 €, sisältää laajan kurssimateriaalin, Näe sydämellä - Luo arvostava yhtyes lapseen  -käsikirjan sekä kahvit ja lounaat kaikkina kurssipäivinä.

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu viimeistään 29.1.2018

Ilmoittautuminen päättyy 12.2.2018
Hinta 3100,00 €

Laadun kehittäminen auditoinnin avulla - varhaiskasvatus ja perusopetus

Laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta rakentamassa

PDCA, laatukriteerit, itsearviointi, ulkoinen arviointi, CAF, auditointi, laatuvastaavat, jatkuva parantaminen ja mitä kaikkea muuta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatutyö pitääkään sisällään. Otetaan termistöä ja käytänteitä haltuun. Tutustutaan Lahden laatutyön malliin ja rakennetaan samalla toimivaa mallia muihinkin kuntiin. 

Aika ja paikka
17.4.2018 klo 10 - 15.30 Imatra
Tietäjäntalo, kesäyliopiston koulutustila, Tietäjänkatu 5

Kohderyhmä
Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstö

Kouluttaja
Perusopetuksen laatuvastaava, rehtori Tuula Herkepeus ja varhaiskasvatuksen laatuvastaava, päiväkodinjohtaja Maarit Raitala, Lahden kaupunki

Tiedustelut
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, p 010 322 9452, ritva.oravuo (at) kesyli.net

Hintatiedot: 190 €

Ilmoittautuminen: viimeistään 3.4.2018 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Ilmoittautuminen päättyy 3.4.2018
Hinta 190,00 €

Tabletti-työpajassa syvennetään tablet-pedagogiikkaa. Pajassa suunnitellaan ja toteutetaan omalle oppilasryhmälle oppimistehtäväkokonaisuus, jossa hyödynnetään tablet-laitteita läpäisevästi koko oppikokonaisuuden ajan. Tieto- ja viestintätekniikka integroidaan vahvasti kaikkeen tekemiseen. Kokonaisuus koostuu kolmesta lähitapaamisesta ja niiden pohjalta toteutettavasta omasta projektista.

Aika ja paikka:
22.2.2018, Imatra, kesäyliopiston koulutustila, keskusaseman 2. kerros
14.3.2018 ja 26.3.2018 klo 13.00 – 16.00 Tietäjäntalo, kesäyliopiston koulutustila, Tietäjänkatu 5, 55120 Imatra

Tavoite: Miten tabletteja hyödyntäen voidaan suunnitella ja toteuttaa oppimisprojekti? Miten projektin eri vaiheisiin integroidaan teknologiaa? Miten sovelluksia, verkkoympäristöjä ja pilvipalveluja käytetään työkuluissa?

Sisällöt: Oman projektin suunnittelu (1. päivä)
- projektin tavoitteiden määrittely ja projektin työvälineiden kartoitus

Oman projektin toteutus (2. päivä)
- työvälineet ja työnkulut

Projektin viimeistely ja arviointi (3. päivä)
-suunnitelmien ja menetelmien tarkistus ja arviointi

Projektin käytännön toteutus (etäpäivä)
- projektin toteuttaminen oman oppilasryhmän kanssa
- projektin työnkulun kirjaaminen
- kouluttajan lähituki

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, p 010 322 9452, ritva.oravuo (at) kesyli.net

Kouluttaja:  Timo Kainulainen, tvt-pedagogi

Ilmoittautuminen:  Viimeistään 8.2.2018

Ilmoittautuminen päättyy 18.2.2018
Hinta 220,00 €

Verkosta löytyy runsaasti hyviä ja maksuttomia sovelluksia, joita voi käyttää opetuksessa. Tässä koulutuksessa harjoitellaan laajasti tällaisia, pääosin helppoja ja ilman oppijan kirjautumista toimivia sovelluksia. Kuulet myös miten niitä on opetuksessa hyödynnetty ja ideoidaan yhdessä lisää erilaisia käyttötapoja. Koulutuksesta saat myös ideoita sähköisen arvioinnin toteuttamiseen.

Aika ja paikka
Torstai 5.4.2018 klo 9-16, Lappeenrannassa kesäyliopiston koulutustila, Koulukatu 11, 3. krs

Kohderyhmä
Perus- ja toisen asteen opetushenkilöstö

Tavoite
Koulutuspäivän tavoitteena on tutustua laajaan valikoimaan verkossa olevia maksuttomia työkaluja, joista suuri osa toimii sekä pc-koneella että mobiililaitteella. Saa kokeilla niitä ensin opiskelijan roolissa, jotta näet miten ne toimivat. Sen jälkeen pääset itse luomaan verkkoympäristöjä, sähköisiä kyselyitä tai muita sisältöjä niillä sovelluksilla, jotka innostavat ja tuntuvat omaan opetus- tai ohjaustyöhösi sopivilta.

Koulutuksen tavoitteena on löytää ja oppia käyttämään useita hyviä verkon työkaluja omassa opetuksessa. Aamupäivällä tutustumme erilaisiin vuorovaikutuksen ja sisällön tuottamisen sovelluksiin (esim. Todaymeet, Padlet, sanapilvet, animaatiot, qr-koodit) ja iltapäivällä keskitytään sähköisen arvioinnin työkaluihin, joista moni sopii hyvin myös opettamiseen ja oppituntien aktivointiin (esim. Kahoot, Quizizz, Quizlet, X-breikki).

Jos mahdollista, ota mukaasi läppäri ja tabletti tai älypuhelin. 

Suurin osa sovelluksista toimii näistä kaikilla, mutta sähköisiä kokeita ja kyselyitä voi usein tehdä vain läppärillä, vaikka niihin vastaaminen onnistuukin mobiililaitteella. Saat koulutusvahvistuksen mukana listauksen sovelluksista, jotka olisi hyvä ladata etukäteen.

Kouluttaja
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntija Matleena Laakso

Tiedustelut koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, p 010 322 9452, ritva.oravuo (at) kesyli.net

Koulutuksen hinta
190 €

Ilmoittautuminen
viimeistään  22.3.2018 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 22.3.2018
Hinta 190,00 €