Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Opetus- ja varhaiskasvatus

Koulutukset > Opetus- ja varhaiskasvatus

Kasvatus ja opetus

Kohtaatko työssäsi tunteita herättäviä ja kiukkuisia vanhempia?

Ovatko varhaiskasvatuksen/ koulun ja kodin tarpeet ristiriidassa?

Miten voisin kärjistyneessä tilanteessa sekä ymmärtää hyvin että rajata selvästi?  

Valmennuksessa opetetaan validoivaa tapaa toimia suhteessa toisiin ja itseen sekä ei-aggressiivista puolustautumista. Koulutuksessa käsitellään käytännön esimerkkejä ja psykologisia selityksiä lomittain, ja se tarjoaa mahdollisuuden keskusteluun ajankohtaisista tilanteista. Osallistujat saavat työpaikalle/kotiin vietäväksi harjoituksia, joilla valmennuksen sisältöä voidaan harjaannuttaa käytäntöön.


Aika ja paikka 5.10.2021 klo 9 -16 verkkokoulutus

Kohderyhmä Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstö


Teemoja koulutuksessa mm:

1. Työntekijä ja vaativat ihmiset 

Varhaiskasvatuksen/koulun ja kodin lyhyen/pitkän aikavälin tarpeet ristiriidassa?

Tervettä vaativuutta vai röyhkeyttä?

2. Työntekijä ja ammatillisuus

Työntekijän vaikeus:  miten voi sekä ymmärtää hyvin että rajata selvästi?  

Vaativan vanhemman todelliset tunteet;  työntekijän tunteet

3. Aggressiiviset ihmiset ja työyhteisö

Kaikki tunteet ovat oikeutettuja, käytöstä pitää hallita

Miten kohdata kiukkuinen ihminen?  Esimerkkejä

4. Rajattomat ihmiset

Rajattomuuden psykologia: mitä se on ja miten tähän on tultu?

Mielekkäät rajat välttämättömät yhteisön toimintakyvylle

5. Käytännön ratkaisuja

Avuksi:  roolien selkiinnyttäminen (opettajat – vanhemmat – lapset/koululaiset)

Yhteiset pelisäännöt;  työyhteisön/organisaation tuki


Kouluttaja FK Pirkko Heiske

Osallistujat saavat halutessaan lähettää kouluttajalle etukäteiskysymyksiä. Lähetä kysymyksesi kesäyliopistolle lappeenranta@kesyli.net josta se välitetään kouluttajalle.


Toteutus verkossa

Koulutus järjestetään verkossa. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Suosittelemme osallistumista pöytäkoneella tai kannettavalla tietokoneella. Saat sähköpostiisi linkin ja ohjeet ennen koulutusta. Koulutusta ei tallenneta.


Tiedustelut    Leena Salonen, puh. 010 311 9461, leena.salonen@kesyli.net

Koulutuksen hinta 260 €

Ilmoittautuminen viimeistään 21.9.2021 mennessä www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.


Ilmoittautuminen päättyy 21.9.2021
Hinta 260,00 €

AVEKKI 1 opettajille ja koulunkäynnin ohjaajille 

AVEKKI on toimintatapamalli uhka- ja väkivaltatilanteisiin ja erityisesti niiden ennaltaehkäisyyn. AVEKKI-koulutuksen tavoitteena on luoda turvallinen työyhteisö sekä lapselle ja nuorelle että koulujen työntekijöille.  Kantavia teemoja koulutuksessa ovat ammatillinen lapsen ja nuoren kohtaaminen, varhainen ennaltaehkäisy sekä yhtenäisen toimintatapamallin sisäistäminen haasteellisiin tilanteisiin. AVEKKI 1 -kokonaisuus on räätälöity erityisesti koulumaailmaan ja se sopii koulunkäynnin ohjaajille sekä opettajille ja koulujen muille henkilöstöryhmille.
 
Aika ja paikka:
Lappeenrannassa kesäyliopiston koulutustila
Ajankohta 9.9.2021 klo 9.00 - 15.00
 
Kohderyhmä:
Opettajat ja koulunkäynnin ohjaajat. Ryhmän koko max 20 henkilöä.
 
Sisältö:
Luentoja 3 tuntia ja harjoituksia 3 tuntia. Harjoituksia varten sisäliikuntavarusteet!
-lapsen ja nuoren aggressiivisen käyttäytymisen ennakointi
-rauhoittava vuorovaikutus
-tunnetilaan vaikuttaminen
-vireystilan parantaminen
-toimivaltuudet
-oma työturvallisuus ja suojautuminen
Kouluttaja:
Sampo Saarivirta, opettaja, turvallisuusala, Kouvolan seudun ammattiopisto
 
Tiedustelut:
koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen@kesyli.net, p. 010 322 9461
 
Koulutuksen hinta: 95 €
 
Ilmoittautuminen 
viimeistään 26.8.2021 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 26.8.2021
Hinta 95,00 €

Aika ja paikka
1. lähijakso: 1.-2.9.2021 
2. lähijakso: 6.-7.10.2021 
3. lähijakso: 15.-16.11.2021 
4. lähijakso: 12.-13.1. 2022 
5. lähijakso: 2.-3.3.2022 
6. lähijakso: 7.-8.4.2022

Paikka
Etelä-Karjalan kesäyliopiston koulutustila Kimpisen koululla, osoitteessa Pohjolankatu 23, Lappeenranta.

Pääkouluttaja   
KM, luokanopettaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, tohtorikoulutettava Anne-Mari Kuusimäki sekä muita asiantuntijoita.

Kohderyhmä
Ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin esimerkiksi opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille. Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla pohjakoulutuksena vähintään toisen asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos koulutukseen hakeutuvalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä. 

Tavoite
Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa toimia neuropsykiatrisina valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen vaikeuksia ja/tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai autismikirjon häiriö. Opiskelija osaa toimia valmentajana yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijana ja tukena omassa työyhteisössään. Valmentaja osaa toimia myös tukijana asiakkaan tukiverkostoissa. Koulutuksen suorittanut osaa työssään käyttää monipuolista tietoa ja käytännön keinoja ja työkaluja, joita tarvitaan työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuksen käynyt on perehtynyt monipuolisesti neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, ja osaa niiden avulla ohjata asiakasta käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen. Opiskelija on koulutuksesta saanut käyttöönsä uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla hän osaa työssään ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitseva henkilö uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen. 

Koulutuksen toteutus
Koulutuksen laskennallinen laajuus on 30 op, joka vastaa noin 800 tuntia opiskelijan työtä. Koulutuksen kokonaiskesto on 7–9 kuukautta. Lähiopetuspäiviä on yhteensä 12 päivää, jotka toteutetaan 2 päivän jaksoissa n. 1–2 kuukauden välein. Lähiopetusjaksoihin sisältyy pääkouluttajan asiantuntija-alustuksia, vierailevien asiantuntijoiden luentoja, valmennusharjoittelua ja workshop-tyyppistä työskentelyä, sekä työnohjausta ja valmennusdemoja. Lähiopetuksen lisäksi koulutukseen sisältyy runsaasti ohjattua etäopiskelua: henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laatiminen, kirjallisuuden lukemista, referointia ja reflektointia, valmennusharjoittelua harjoitusasiaan kanssa ja siihen liittyviä tehtäviä ja raportointia sekä vertaisryhmätyöskentelyä. 

Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n jäsenistölleen asettamat neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen laatukriteerit.

Koulutuksessa käytetään sähköistä oppimisalustaa ja sähköpostityöskentelyä mm. yksilövälitehtävien palauttamisessa ja palautteenannossa, vertaisryhmien työskentelyssä, henkilökohtaisessa ja ryhmäkohtaisessa yhteydenpidossa sekä ajankohtaisessa tiedottamisessa. Koulutukseen osallistuvalta opiskelijalta edellytetään tietokoneen peruskäyttötaitoja sekä mahdollisuutta käyttää tietokonetta opintojen aikana.

Ryhmäkoko
Opiskeluryhmän maksimikoko 20 opiskelijaa


KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:
Koulutus koostuu viidestä osaamisalueesta, joiden sisältöjä työstetään sekä lähiopetusjaksoilla että ohjattuna etäopiskeluna. Suoritettuaan hyväksyttävästi kaikki viisi osaamisaluetta, opiskelija saa todistuksen Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksen suorittamisesta. Kukin osaamisalue arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

1. Neuropsykiatrinen tietous, 7 op

 • Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa
 • Syventävä tieto autismikirjon häiriöistä 
 • Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä
 • Toiminnanohjauksen taitojen merkitys arjessa; koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa
 • Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut

Osion suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa asiakkaan neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia eri ikävaiheissa. Hän hallitsee perustietoa oireyhtymien hoidosta, kuntoutuksesta ja lääkityksestä, ja tietää miten asiakas ohjataan tarpeellisten lääketieteellisten tutkimusten ja diagnosoinnin pariin. Opiskelija osaa kuvata neuropsykiatrisen kuntoutuksen polun. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.


2. Ratkaisukeskeinen osaaminen, 7 op

 • Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet
 • Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin hyödyt kouluympäristössä
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia

Osion suoritettuaan opiskelija osaa toteuttaa neuropsykiatrista valmennusta ratkaisukeskeisin menetelmin. Valmentaja osaa tunnistaa ja käyttää kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, motivoinnissa, innostamisessa ja ongelmien ratkaisussa. Hän osaa ohjata asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Opiskelija osaa soveltaa työssään muun muassa ratkaisukeskeisiä kysymyksiä sekä narratiiivisia menetelmiä.


3. Valmentava työote, 7 op

 • Ratkaisukeskeisen valmentavan työotteen hyödyntäminen asiakkaan kohtaamisessa
 • Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa

Osion suoritettuaan opiskelija osaa käyttää valmentavaa työotetta asiakkaan ja hänen verkostonsa kohtaamisessa, ja ohjata asiakkaansa läpi valmennusprosessin. Hän tunnistaa myös valmentavan työotteen käyttömahdollisuudet mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Hän osaa kuvata  neuropsykiatrisen valmennuksen historian Suomessa ja tunnistaa menetelmän nykytilan Suomessa. Opiskelija osaa toimia valmentajana omassa työyhteisössään tai itsenäisenä yrittäjänä, sekä hyödyntää valmentavaa työotetta työyhteisönsä työhyvinvoinnin lisäämiseksi.

 

4. Arvostava vuorovaikutus ja asiakkaan kohtaaminen, 4 op

 • Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
 • Asiakkaan arvostava kohtaaminen

Osion suoritettuaan opiskelija osaa kohdata asiakkaan arvostavasti, ja ymmärtää arvostavan kohtaamisen ja keskinäisen kunnioituksen merkityksen valmennusprosessin onnistumisen kannalta. Opiskelija omaksuu valmentajan työkaluikseen ns. viiden K:n menetelmän: kunnioitus, kuuntelu, keskittyminen, keveys ja kärsivällisyys. Osion suoritettuaan opiskelija osaa toimia neuropsykiatrisena valmentajana hyviä ammatillisen etiikan periaatteita noudattaen, ja sitoutuu huolehtimaan valmennustyössään esimerkiksi luottamuksellisuudesta ja asiakkaan tietosuojasta.


5. Positiivinen psykologia ja pedagogiikka, 5 op

 • Positiivinen psykologia ja pedagogiikka sekä niiden soveltaminen
 • Resilienssi ja oma työhyvinvointi

Osion suoritettuaan opiskelija osaa työskennellä siten, että asiakkaan myönteiset tunnekokemukset lisääntyvät.  Opiskelija osaa auttaa asiakasta tunnistamaan aikaisempia onnistumisiaan, vahvuuksiaan ja piileviä voimavarojaan, ja ohjata asiakasta ja hänen verkostoansa niiden käyttöönottoon. Valmentaja osaa vahvistaa omaa ja valmennettavansa resilienssiä, sekä löytää työniloa ja työssäjaksamista omaan työhönsä.

Hinta

2800 euroa. Koulutuksen hinta sisältää opetuksen lähiopiskelupäivinä ja itsenäisen opiskelun ohjauksen etäjaksoilla. Koulutusmateriaalit jaetaan sähköisesti ja ne ovat opiskelijoiden käytössä koko opintojen ajan. Koulutus ei sisällä ruokailuja eikä kahvitusta. Koulutuksen hinta sisältää kirjan: Saukkola, Laane: Näe sydämellä – luo arvostava yhteys lapseen.

Ilmoittautuminen
viimeistään 18.8.2021

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 18.8.2021
Hinta 2800,00 €

Onko kuntanne valittu mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun vai haluaisitko muuten vaan lisätä osaamistasi juuri viisivuotiaiden lasten pedagogiikasta?
Tule mukaan Viskarista eskariksi –verkkokoulutuspäivään kuulemaan lisää kaksivuotisen esiopetuksen tavoitteista ja saamaan ideoita toteutukseen.

Aika ja paikka
22.9.2021 klo 9.00 – 15.00

Kohderyhmä
Kaikki varhaiskasvatusalan työntekijät

Osaamistavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on avata kaksivuotisen esiopetuksen tavoitteita ja sisältöjä sekä tarjota toteutusesimerkkejä. Tavoitteena on tarkastella viisivuotiaiden oppimisympäristöä, pohtia yksilöllisen oppimispolun rakentamista lapsiryhmässä ja vahvistaa ymmärrystä arvioinnista.

Sisältö
Kehityspsykologiset lähtökohdat esiopetukseen, esiopetussuunnitelma, oppimisympäristötutkimuksia, oppimisen alueet (äidinkieli, matemaattinen ajattelu ja muut ajattelun taidot).

Kouluttaja
Professori Sari Havu-Nuutinen, Itä-Suomen yliopisto

Ohjelma
8.45 Koulutustila Zoomissa avautuu. Tule linjoille hyvissä ajoin.
9.00–10.00
Yksilöllisen oppimisen tukeminen kaksivuotisessa esiopetuksessa
10.00–11.30
Miten rakennan kasvua ja oppimista tukevan toimintakulttuurin?
Toimintakulttuurit ja oppimisympäristöt
Oman toimintaympäristön arviointia
11.30–12.30 Lounastauko
12.30–14.30
Eri oppimisen alueiden pedagogiset ratkaisut ja arviointi
Minä olen viisivuotias eskarilainen
Kielten rikas maailma 5-vuotiailla
Viisivuotias tutkii ja toimii
14.30–15.00
Yhteenveto ja keskustelua: mikä muuttuu?

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu
Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kokeilun kaksivuotisesta esiopetuksesta. Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen. Kokeiluun valittiin kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla kuntia tai kunnista koostuvia alueita. Koska kokeilu perustuu koeasetelmaan, kunnat eivät ole voineet hakeutua siihen itse.

Toteutus verkossa
Koulutus järjestetään Zoom-ohjelmalla. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Suosittelemme osallistumista pöytäkoneella tai kannettavalla tietokoneella. Saat sähköpostiisi linkin ja ohjeet ennen koulutusta. Koulutusta ei tallenneta.

Tiedustelut    
Mari Smolander p. 010 3229451 tai mari.smolander@kesyli.net

Koulutuksen hinta  
150 €. Osallistumismaksu on henkilökohtainen.

Ilmoittautuminen
viimeistään 8.9.2021
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.


Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2021
Hinta 150,00 €

AVEKKI on toimintatapamalli uhka- ja väkivaltatilanteisiin ja erityisesti niiden ennaltaehkäisyyn. AVEKKI-koulutuksen tavoitteena on luoda turvallinen työyhteisö sekä lapselle ja nuorelle että koulujen työntekijöille. Kantavia teemoja koulutuksessa ovat ammatillinen lapsen ja nuoren kohtaaminen, varhainen ennaltaehkäisy sekä yhtenäisen toimintatapamallin sisäistäminen haasteellisiin tilanteisiin. AVEKKI -kokonaisuus on räätälöity erityisesti koulumaailmaan ja se sopii koulunkäynnin ohjaajille sekä opettajille ja koulujen muille henkilöstöryhmille.

Aika ja paikka
23.9.2021 klo 9 – 15
Imatran Kylpylä

Kohderyhmä
Opettajat ja koulunkäynnin ohjaajat

Tavoite 
Koulutuksen tavoitteena on oppia toimivia ennakoinnin keinoja lapsen ja nuoren aggressiivisen käyttäytymisen ehkäisemiseksi. Koulutuksessa käsitellään mm. aggression syitä ja ennakointikeinoja, oman vireystilan parantamista, rauhoittavaa ja uskottavaa viestintää lasten kanssa, sekä toimintamalleja tilanteen kärjistyessä. Koulutuksen lopussa on mahdollisuus tutustua myös AVEKKI - toimintatapamallin mukaisiin kiinnipitotekniikoihin.

Sisältö
AVEKKI korostaa yhdessä toimimisen tärkeyttä; ota haastaviin tilanteisiin työkaveri mukaan.
Mallissa korostuu asiakas- ja työturvallisuus.  Mallin keskeisiä arvoja ja periaatteita ovat mm. yksilön ihmisarvon kunnioittaminen, yhteisöllisyys, dialogisuus sekä hoidollisuus ja kivuttomuus. Haastavat työtilanteet vaativat henkilöstöltä ennakoinnin ja viestinnän taitoja, tietoa aggressioita aiheuttavista tekijöistä sekä henkilökunnan ja oman toiminnan arviointia. Kaikkia tilanteita ei voi aina ennakoida vaikka niin haluaisikin ja siksi henkilöstö tarvitsee yhteisen toimintamallin haastavien tilanteiden hallintaan. AVEKKI -toimintatapamalli tarjoaa keinoja työtehtävien suorittamiseen sekä itsensä suojaamiseen.
Yhteiset toimintatavat takaavat työ- ja asiakasturvallisuuden.

Kouluttaja
Sampo Saarivirta, opettaja, turvallisuusala, Kouvolan seudun ammattiopisto

Tiedustelut    
Mari Smolander p. 010 3229451 tai mari.smolander@kesyli.net

Koulutuksen hinta  
120 €, Hinta sisältää opetuksen.

Ilmoittautuminen
viimeistään  9.9.2021  osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2021
Hinta 120,00 €

Vahvistava seksuaali- ja turvataitokasvatus opetustyön osana
- Kuinka tukea lasten myönteistä kasvua ja suojella heitä seksuaalirikoksilta?

Lapsuuden seksuaalinen kehitysvaihe on hyvin erilainen kuin nuorilla tai aikuisilla, mutta perusta luodaan silloin. 
Pienten lasten vanhemmat sekä ammattikasvattajat ovat avainasemassa lasten terveyden edistämisessä. Onnistuneella seksuaalikasvatuksella voidaan tukea merkittävästi lapsen myönteistä kasvua, minäkuvaa ja turvataitoja. Lapset eivät voi esimerkiksi tietää, että heillä on itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa, jos sitä ei heille opeteta. Ikätasoisen seksuaali- ja turvataitokasvatuksen tulisi kulkea luontevana jatkumona ja arjen osana elämänkaaren eri vaiheissa varhaisvuosista alkaen.
Koulutus järjestetään lähiopetuksena. Mikäli koronatilanne vaatii, koulutus järjestetään verkkokoulutuksena.

Aika ja paikka: 29.9.2021 klo 10.00 - 16.00 Lappeenranta, koulutuspaikka ilmoitetaan koulutusvahvistuksen yhteydessä

Kohderyhmä: Peruskouluikäisten lasten kanssa työskentelevät; opetus- ja terveysala

Tavoite: Kasvattajan osaamisen, varmuuden ja myönteisen asenteen lisääminen. Konkreettisten työkalujen, materiaalien ja vinkkien tarjoaminen työn tueksi.

Sisältö
  * Kuinka arjen luontevaa seksuaalikasvatusta toteutetaan opetustyön ohessa?
  * Mitä tietoja ja taitoja lapset tarvitsevat?
  * Kuinka antaa lapsille ajoissa tietoa oikeuksista ja turvataidoista?
  * Kuinka ohjata ja suhtautua erilaisissa vastaan tulevissa tilanteissa?

Kouluttaja: erityisopettaja, kouluttaja, seksuaalikasvattaja Saara Sahlsten

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta: 190 €

Ilmoittautuminen viimeistään 15.9.2021

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan noin viikkoa ennen koulutuksen alkua. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 15.9.2021
Hinta 190,00 €

Onko lapsiryhmäsi levoton?
Ärsyttääkö toistuva uhmaaminen tai jatkuva konfliktien selvittely?

Haastavista kasvatustilanteista seesteiseen arkeen -koulutus tarjoaa konkreettisia neuvoja haastavien kasvatustilanteiden ehkäisyyn.
Nyt kätevästi puolen päivän koulutus verkossa toteutettuna.

Aika ja paikka
7.10.2021 klo 13.00 – 16.00
Koulutus järjestetään Zoom-ohjelmalla.

Kohderyhmä
Koulutus sopii kaikille varhaiskasvattajille

Tavoite
Käytännönläheisessä koulutuksessa saadaan konkreettisia neuvoja kysymyksiin:
Mistä haastavat kasvatustilanteet johtuvat?
Miten kasvattajan vuorovaikutustapa vaikuttaa haastavien kasvatustilanteiden etenemiseen?
Miten aggressiivisesti, uhmakkaasti, ylivilkkaasti tai vetäytyvästi käyttäytyvän lapsen kanssa tulisi toimia?
Miten tarjota kaikille ryhmän lapsille mahdollisuus mielekkääseen toimintaan ja tasapainoiseen arkeen?
Miten ennaltaehkäistä haastavia kasvatustilanteita?

Sisältö
Koulutuksessa syvennytään haastaviin kasvatustilanteisiin suuntaamalla huomiota ennen kaikkea aikuisen vuorovaikutukselliseen ja pedagogiseen toimintaan. Koulutuksessa käsitellään näiden teemojen ohella lasten sosiaalis-emotionaalisten taitojen kehittymistä sekä lapseen kohdistuvien odotusten realistisuuden arvioimista. Käytännönläheisestä koulutuksesta saat paljon konkreettisia keinoja oman työn arviointiin ja kehittämiseen.

Ohjelma
Verkkoympäristö avataan klo 12.40
Koulutus alkaa klo 13.00
Tauot kouluttajan ohjeiden mukaan
Koulutus päättyy klo 16.00   

Kouluttaja
KT, kasvatuskouluttaja Liisa Ahonen                                      

Tiedustelut    
rehtori Mari Smolander, p. 010 3229451 tai mari.smolander@kesyli.net

Koulutuksen hinta  
130 €

Verkkototeutus
Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Suosittelemme osallistumista pöytäkoneella tai kannettavalla tietokoneella. Saat sähköpostiisi linkin ja ohjeet ennen koulutusta. Koulutus järjestetään Zoom-ohjelmalla. Koulutuksesta tehdään tallenne  ja se on osallistujien käytössä kaksi viikkoa koulutuksen jälkeen.

Ilmoittautuminen
viimeistään 23.9.2021 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 23.9.2021
Hinta 130,00 €

Kesäyliopisto järjestää jo viidennentoista varhaiskasvatuksen vuorohoitoseminaarin. Vuoden 2020 seminaarin hyvien kokemusten myötä jatkamme seminaarin järjestämistä verkkoseminaarina.

Tule mukaan kehittämään vuorohoitoa yhdessä kollegojesi kanssa! Kuulet uusimmat valtakunnalliset kuulumiset, pääset mukaan pohtimaan yleisen tuen järjestämistä, leikkipedagogiikkaa, haastavien lasten kohtaamista ja ihan pienten pedagogiikkaa. Tavataan verkkoseminaarissa lokakuussa!


Aika ja paikka 
19.-20.10.2021 verkossa Zoom-ohjelmalla

Kohderyhmä
Kaikki varhaiskasvatuksen vuorohoidossa työskentelevät.


OHJELMA
Seminaarin puheenjohtajat vahvistetaan myöhemmin

Tiistai 19.10.2021

08.45  Verkkoseminaaritila avataan

09.00 – 09.15 Seminaarin avaus
Opastus verkkoseminaarin kommunikointiin

09.15 – 10.15 Vuorohoidon ja varhaiskasvatuksen ajankohtaiskatsaus
Opetusneuvos Kati Costiander, OPH

10.15 – 11.45 Vahvuusperustainen pedagoginen tuki jokaiselle lapselle
Miten jokainen ammattilainen voi tukea lapsia?
Mitä voidaan tehdä arjessa?
KT, erityispedagogi Erja Sandberg

11.45 – 12.30  Lounastauko

12.30 – 14.00  Kohtaa kollega –keskustelu on keskustelua ajankohtaisista asioista kollegan kanssa.
Seminaaripalautteiden toiveesta keskusteluryhmät tänä vuonna vuoropäiväkodin koon mukaan. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä mihin keskusteluryhmään haluat:
A. vuoropäiväkodissa lapsia alle 100
B. vuoropäiväkodissa lapsia 100-180
C. vuoropäiväkodissa lapsia yli 180
Ilmoita ryhmävalintasi ilmoittautumislomakkeella.

14.00 – 14.15 Kahvitauko

14.15 – 15.45  Lapsen lämmin kohtaaminen haastavassa kasvatustilanteessa
Mistä haastavat kasvatustilanteet johtuvat?
Miten aikuisen vuorovaikutuksellinen ja pedagoginen tapa toimia vaikuttavat lapsen käyttäytymiseen ja haastavan tilanteen etenemiseen?
KT, kouluttaja Liisa Ahonen Liisa Ahonen
 

Keskiviikko 20.10.2021

08.45 Verkkoseminaaritila avautuu

09.00 – 10.30  Untuvikot - näkökulmia alle 3-vuotiaiden pedagogiikkaan.
Miten tukea lasta ja perhettä varhaiskasvatuspolun alkaessa?
Millaisten kulmakivien varaan pienimpien pedagogiikka rakentuu?
KT, kouluttaja Liisa Ahonen

10.30 – 10.45 Kahvitauko


10.45 – 12.00  Kohtaa kollega -sessio
Osallistujat jaetaan pienryhmiin, joissa keskustellaan seuraavista aiheista:
1. Työvuorojen suunnittelu
2. Vasun ja esiopetussuunnitelman toteuttaminen 24/7 –toiminnassa
3. Yleinen tuki vuorohoidossa
4. Vinkkejä osallisuuden tukemiseen
Valitse sinua kiinnostava aihe ja ilmoita ryhmävalintasi ilmoittautumislomakkeella.

12.00 – 12.45 Lounastauko

12.45 – 14.45 Leikkipedagogiikka vuorohoidossa
- Leikin merkitys vuorohoidossa
- Kasvattajan rooli ja tehtävä
- Leikillinen vuorovaikutus
- Leikin ohjaaminen
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja KK Kirsi Järvinen

14.45 – 15.00 Seminaarin päätös

Kohtaa kollega - omien kokemusten jakamista - kollegalta oppimisen mahdollisuus! Kohtaa kollega –keskustelut onnistuvat myös verkossa!
”Kohtaa kollega oli antoisa osa seminaaria” – palaute vuodelta 2018
Kohtaa kollega -osio tarjoaa mahdollisuuden pohtia juuri tällä hetkellä askarruttavia työtehtäviä tai ongelmia samaa työtä samanlaisessa ympäristössä tekevän kollegan kanssa. Työskentelyyn ei tarvitse erityisesti valmistautua, mutta voit toki etukäteen pohtia mistä asioista haluaisit kollegojesi kanssa vaihtaa ajatuksia. Mielipiteiden ja hyvien ideoiden jakamista sekä kollegoihin tutustumista

Koulutuksen hinta 190 euroa. Maksu on henkilökohtainen.

Ilmoittautuminen viimeistään 5.10.2021 osoitteessa www.kesyli.net
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä:
1.) Kohtaa kollega -ryhmä päiväkodin koon mukaan (A tai B tai C )
2.) Mistä teemasta haluat keskustella (1 tai 2 tai 3 tai 4)

Verkkototeutus
Vuorohoitoseminaari järjestetään Zoom-kokousohjelmalla. Voit asentaa ilmaisen Zoom-ohjelman koneellesi ennen seminaaria https://zoom.us/support/download 
Suosittelemme osallistumista kannettavalla tai pöytätietokoneella. Keskuteluja varten tarvitset mikrofonin ja kameran. Saat ohjeet ja linkin ennen seminaaria.

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, puh. 010 322 9451 tai mari.smolander@kesyli.net

Peruutus
Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvista peruutuksista peritään puolet seminaarimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan peritään koko maksu. Koulutusvahvistus lähetetään sähköpostilla osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.


Ilmoittautuminen päättyy 5.10.2021
Hinta 190,00 €

Keitä kiintymyssuhteiltaan traumatisoituneet lapset ovat ja miten heidät voi tunnistaa?
Miten voisin auttaa ja tukea lasta?
Miten voisin tukea vanhempia?

Aika ja paikka
15.9.2021 klo 10.00 – 17.00 verkossa (mahdollisuus vaihtaa lähiopetukseen, jos koronapandemian tilanne sallii)

Kohderyhmä
Lapsia ja nuoria työssään kohtaavat ammattilaiset
esim. varhaiskasvatus, opetustoimi, päivä- ja iltapäiväkerhotoiminta sekä nuorisotoimi, koulunkäyntiavustajat, perhe- ja lastenkotien työntekijät,
sosiaalityöntekijät, neuvolan terveydenhoitajat ja psykologit, sijaisvanhemmat ja pakolaisten vastaanottokeskusten työntekijät sekä muut teemasta kiinnostuneet ammattilaiset.

Koulutuspäivän aikana
-saat perustietoa kiintymyssuhdeteoriasta lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen näkökulmasta (mm.
erilaiset kiintymyssuhdemallit ja niiden syntymekanismit, kiintymyssuhteen ilmeneminen lapsen ja
nuoren käytöksessä ja ihmissuhteissa, vaikutukset tulevaisuuteen ja aikuisuuteen)
- opit tunnistamaan lapset, joiden käyttäytyminen viittaa traumaperäiseen kiintymyssuhteen häiriöön
- saat välineitä arjessa toimimiseen traumataustaisten lasten ja nuorten kanssa

Sisältö
- Keitä kiintymyssuhteiltaan traumatisoituneet lapset ovat ja miten heidät voi tunnistaa? Tarinoita tämän päivän Suomesta
- Lapsen ja nuoren tukemisen keinot
- Ammattilaisen rakentava asenne ja toimintatavat (ns. PACE-asenne)
- Psyykkisen turvallisuuden vahvistaminen arjen toimintaympäristöissä
- Vanhempien tukeminen ja kuuleminen
- Oman persoonan käyttö työvälineenä: edut ja riskit                                      

Kouluttaja
TtM, terveydenhoitaja, kouluttaja Sanna Mäkipää, Tmi Capacitas Familia

Tiedustelut
 Leena Salonen, leena.salonen@kesyli.net p. 010 3229461

Koulutuksen hinta 190 €

Ohje: Tapaamiseen on suositeltavaa osallistua pc-koneella, sillä mobiililaitteilla ei useinkaan voi samanaikaisesti osallistua verkkotapaamiseen ja työskennellä muiden verkkotyökalujen avulla.
Tarvitset myös kuulokkeet ja mikrofonin sekä mielellään nettikameran.
Osallistujat saavat linkin ja ohjeet sähköpostilla noin viikkoa ennen koulutusta.

Ilmoittautuminen
viimeistään 1.9.2021 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2021
Hinta 190,00 €

Onko taito toimia oikein ja rakentavasti sinulle merkityksellistä?
Haluatko oppia uuden menetelmän ihmissuhdetyöhösi?
Pidätkö tärkeänä kykyä pohtia omaa ja toisen mieltä?


Aika ja paikka 16.9.2021 klo 10.00 – 17.00 verkko/Lappeenranta 

Mentalisaatio eli mielentäminen on ihmisyyden ydinkyky: ilman yhteyttä ja kykyä pohtia omaa ja toisen mieltä ei synny ymmärrystä eikä taitoa toimia oikein ja rakentavasti. Paitsi ihmissuhdetyön keskeinen käsite ja toimintamalli, mentalisaatio on myös toimivan johtamisen sekä työyhteisöjen kehittämisen peruspilari. 

Mentalisaatioon pohjautuva toiminta auttaa ihmissuhdetyön ohella myös muissa arjen vuorovaikutustilanteissa: vanhemmuudessa, parisuhteessa, ystävyydessä, työpaikan ihmissuhteissa ja harrastustoiminnassa. Erityisen tärkeää se on monimutkaisissa ja haastavissa tilanteissa. 

Koulutuksen aikana perehdymme mentalisaation teoriaan ja sen syntyyn ihmisen kasvun ja kehityksen aikana. Lisäksi keskitymme mentalisoivan työotteen käytännön soveltamiseen kunkin osallistujan arjessa sekä niihin perusedellytyksiin, joita työyhteisöissä ja organisaatioissa tarvitaan mentalisaation hyödyntämiseksi. 

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu kaikille ihmissuhdetyötä tekeville, esim.  sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen ja opetustoimen ammattilaisille ja esihenkilöille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. 

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö
Antaa perustietoa mentalisaatiosta ja sen synnystä sekä toiminnasta
Antaa työkaluja mentalisaatioon pohjautuvan työskentelyotteen hyödyntämiseen asiakastyössä
Hahmotella niitä perusedellytyksiä, mitä työyhteisöissä ja organisaatioissa täytyy olla mentalisoivan työotteen mahdollistumiseksi

Kouluttaja TtM, terveydenhoitaja, työnohjaaja STOry Sanna Mäkipää, joka on erikoistunut kiintymyssuhdeteoriaan ja sen sovelluksiin ihmissuhdetyössä.   

Toteutus verkossa
Koulutus järjestetään Zoom-ohjelmalla. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Suosittelemme osallistumista pöytäkoneella tai kannettavalla tietokoneella. Saat sähköpostiisi linkin ja ohjeet ennen koulutusta. Koulutusta ei tallenneta. 

Tiedustelut    
Leena Salonen, puh. 010 311 9461, leena.salonen@kesyli.net

Koulutuksen hinta 190 €

Ilmoittautuminen viimeistään 2.9.2021 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2021
Hinta 190,00 €
Osallistujat saavat ajankohtaista tietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä (mm. ADHD, Asperger, Tourette) sekä niiden vaikutuksesta asiakkaan arkeen. Lisäksi osallistujat tutustuvat voimaannuttavaan ratkaisukeskeiseen työskentelytapaan ja positiivisen psykologian perusteisiin. Koulutuksen aikana harjoitellaan konkreettisia ratkaisukeskeisiä, asiakasta ja työntekijää voimaannuttavia menetelmiä, joita osallistujat voivat soveltaa suoraan omaan työhönsä. 
 
Aika ja paikka 
11.-12.10.2021 klo 9.00 – 16.00
Koulutus pyritään järjestämään lähiopetuksena joko Lappeenrannassa tai Imatralla. Lähiopetuspaikkakunta varmistuu kevään aikana. Jos koronatilanne ei mahdollista lähiopetuksen järjestämistä, koulutus pidetään verkko-opetuksena samaan aikaan, samanlaisella ohjelmalla. Koulutuksen järjestämistapa ei vaikuta koulutuksen sisältöön tai hintaan.
 
Kohderyhmä 
Koulutus on suunnattu kaikille ratkaisukeskeisestä toimintatavasta, positiivisen psykologian otteesta ja/tai neuropsykiatrisista oireista kiinnostuneille
• kasvatus-ja opetusalan sekä sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstölle
• vanhemmille
• läheisille
• verkostoille
 
Sisältö 
Ajankohtaista tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden vaikutuksesta asiakkaan elämään
Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen ohjaamisen periaatteet 
Ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä ja harjoituksia 
Positiivisen psykologian perusteita 
 
Ohjelma 
Maanantai 11.10.2021
9.00 Koulutuksen avaus, osallistujien toiveet ja odotukset 
9.30 ADHD ja muut neuropsykiatriset oireyhtymät 
• Perustietoa ADHD:stä ja muista neuropsykiatrisista oireyhtymistä, jotka vaikuttavat toiminnanohjauksen taitoihin, käyttäytymiseen ja oppimiseen 
11.30 Lounastauko
12.30 Neuropsykiatria jatkuu 
14.15 Tauko
14.30 Ratkaisukeskeisen ajattelu- ja toimintatavan perusteita 
• Ratkaisukeskeinen asenne; ongelmista tavoitteisiin 
• Yhteistoiminnallista harjoittelua 
16.00 Koulutuspäivä päättyy
 
Tiistai 12.410.2021
9.00 Ratkaisukeskeisyys jatkuu 
• Asiakkaan kohtaaminen ratkaisukeskeisin menetelmin 
• Käytännön ohjaustilanteita 
11.30 Lounastauko
12.30 Ratkaisukeskeisyys jatkuu 
14.15 Tauko 
14.30 Kurkistus positiivisen psykologian perusteisiin 
• Myönteisten tunnekokemusten merkitys asiakkaan hyvinvointiin 
16.00 Koulutus päättyy
 
Ryhmäkoko 
Koulutukseen otetaan korkeintaan 25 osallistujaa.
 
Kouluttaja 
YTM, MAPP (soveltavan positiivisen psykologian maisteri) ratkaisukeskeinen työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja Taina Laane
 
Tiedustelut 
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451
 
Koulutuksen hinta 
390 €
 
Ilmoittautuminen
viimeistään 27.9.2021
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 27.9.2021
Hinta 390,00 €
Osallistujat saavat ajankohtaista tietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä (mm. ADHD, Asperger, Tourette) sekä niiden vaikutuksesta asiakkaan arkeen. Lisäksi osallistujat tutustuvat voimaannuttavaan ratkaisukeskeiseen työskentelytapaan ja positiivisen psykologian perusteisiin. Koulutuksen aikana harjoitellaan konkreettisia ratkaisukeskeisiä, asiakasta ja työntekijää voimaannuttavia menetelmiä, joita osallistujat voivat soveltaa suoraan omaan työhönsä. 
 
Aika ja paikka 
13.-14.10.2021 klo 9.00 – 16.00
Koulutus pyritään järjestämään lähiopetuksena joko Lappeenrannassa tai Imatralla. Lähiopetuspaikkakunta varmistuu kevään aikana. Jos koronatilanne ei mahdollista lähiopetuksen järjestämistä, koulutus pidetään verkko-opetuksena samaan aikaan, samanlaisella ohjelmalla. Koulutuksen järjestämistapa ei vaikuta koulutuksen sisältöön tai hintaan.
 
Kohderyhmä 
Koulutus on suunnattu kaikille ratkaisukeskeisestä toimintatavasta, positiivisen psykologian otteesta ja/tai neuropsykiatrisista oireista kiinnostuneille
• kasvatus-ja opetusalan sekä sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstölle
• vanhemmille
• läheisille
• verkostoille
 
Sisältö 
Ajankohtaista tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden vaikutuksesta asiakkaan elämään
Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen ohjaamisen periaatteet 
Ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä ja harjoituksia 
Positiivisen psykologian perusteita 
 
Ohjelma 
Keskiviikko 13.10.2021
9.00 Koulutuksen avaus, osallistujien toiveet ja odotukset 
9.30 ADHD ja muut neuropsykiatriset oireyhtymät 
• Perustietoa ADHD:stä ja muista neuropsykiatrisista oireyhtymistä, jotka vaikuttavat toiminnanohjauksen taitoihin, käyttäytymiseen ja oppimiseen 
11.30 Lounastauko
12.30 Neuropsykiatria jatkuu 
14.15 Tauko
14.30 Ratkaisukeskeisen ajattelu- ja toimintatavan perusteita 
• Ratkaisukeskeinen asenne; ongelmista tavoitteisiin 
• Yhteistoiminnallista harjoittelua 
16.00 Koulutuspäivä päättyy

Torstai 14.10.2021
9.00 Ratkaisukeskeisyys jatkuu 
• Asiakkaan kohtaaminen ratkaisukeskeisin menetelmin 
• Käytännön ohjaustilanteita 
11.30 Lounastauko
12.30 Ratkaisukeskeisyys jatkuu 
14.15 Tauko 
14.30 Kurkistus positiivisen psykologian perusteisiin 
• Myönteisten tunnekokemusten merkitys asiakkaan hyvinvointiin 
16.00 Koulutus päättyy
 
Ryhmäkoko 
Koulutukseen otetaan korkeintaan 25 osallistujaa.
 
Kouluttaja 
YTM, MAPP (soveltavan positiivisen psykologian maisteri) ratkaisukeskeinen työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja Taina Laane
 
Tiedustelut 
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451
 
Koulutuksen hinta 
390 €
 
Ilmoittautuminen
viimeistään 29.9.2021
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 29.9.2021
Hinta 390,00 €