Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Avoin yliopisto-opetus

Koulutukset > Avoin yliopisto-opetus

Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede

Kasvatustieteet ovat avoimen yliopiston suosituimpia oppiaineita - tule sinäkin mukaan! Perusopinnot suorittamalla saat myös lisäpisteitä hakiessasi opettajakorkeakouluun.

Unelmia ja tavoitteita - tunnistatko omasi?
•    "Ehkäpä tie vie opettajaksi, lastentarhanopettajaksi, suunnittelijaksi, kouluttajaksi tai tutkijaksi."
•    "Kaipaan uusia tuulia, tuoreita näkökulmia, teoriatietoakin työpäiviin. Ehkä haluan joskus jopa vaihtaa alaa..." 
•    "Haluaisin ymmärtää paremmin tämän päivän lapsia, nuoria, koulua, yhteiskuntaa, työelämää ja kasvatusta." 

Aika ja paikka: Aloitusinfo ja orientaatio opintoihin Imatralla ke 19.9.2018 klo 16.30 – 19.45 paikalla koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, tuutor Minna Miikki 

Kohderyhmä: Kasvatustieteen opiskelu sopii kaikille, joita kiinnostaa kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen tarkastelu tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta. Opiskelun antia voi hyödyntää useissa työtehtävissä, joissa tarvitaan tietoutta eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä. Opinnoista on hyötyä myös haettaessa erilaisiin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin.

Sisältö ja suoritustavat:


KTKP010 Oppiminen ja ohjaus 5 op

KTKP011 Oppiminen ja ohjaus, osa 1, 2 op
Lapsen kehityksen tukeminen TAI Oivaltava oppiminen
suoritustapa: lähiryhmätyöskentelyä ja oppimistehtävä yksilövastauksena
ajankohta: lähiryhmätyöskentely pe 19.10.2018 klo 16.30 - 19.45 ja la 20.10.2018 klo 9.00 - 11.30

KTKP012 Oppiminen ja ohjaus, osa 2, 3 op
Oppimiskäsitykset ja oppimisen ohjaus
suoritustapa: lähiryhmätyöskentelyä ja ryhmäsuoritus
ajankohta: lähiryhmätyöskentely to 20.9.2018 klo 16.30 - 18.15 ja ryhmäsuoritus la 13.10.2018 klo 9.00 - 12.15

KTKP020 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos 5 op

KTKP021 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1, 3 op
Koulutus, opettajan työ ja koulutusidentiteetti
suoritustapa: verkkokurssi ja lähiryhmätyöskentelyä
ajankohta: lähiryhmätyöskentely ti 22.1.2019 klo 16.30 - 19.00,
verkkokurssi 28.1.2019 - 8.2.2019, lähiryhmätyöskentely to 14.2.2019 klo 16.30 - 19.45

KTKP022 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 2, 2 op
Lapsuus yhteiskunnallisena ilmiönä TAI Yhteiskunnallinen ilmiö (annetuista vaihtoehdoista)
suoritustapa: lähiryhmätyöskentelyä ja oppimistehtävä yksilövastauksena
ajankohta: la 17.11.2018 klo 9.00 - 13.00

KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus 5 op
suoritustapa: lähiryhmätyöskentelyä ja tentti
ajankohta: lähiryhmätyöskentely ti 11.12.2018 klo 16.30 - 19.45,
perinteinen tentti tai etätentti Kopassa tammi-, maalis- tai toukokuussa

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto 5 op
suoritustapa: lähiryhmätyöskentelyä ja ryhmäsuoritus
ajankohta: lähiryhmätyöskentely ti 19.2.2019 klo 16.30 - 19.45, pe 22.3.2019 klo 16.30 - 19.45, la 23.3.2019 klo 9.00 - 15.00 ja ryhmäsuoritus ke 3.4.2019 klo 16.30 - 19.45

KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö 5 op
suoritustapa: lähiryhmätyöskentelyä ja ryhmäsuoritus
ajankohta: lähiryhmätyöskentely to 9.5.2019 klo 16.30 - 19.45 ja ryhmäsuoritus to 6.6.2019 klo 16.30 - 19.45

Tuutori/ ryhmänohjaaja: KM Minna Miikki

Hintatiedot: Kokonaisuusmaksu 480 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 180 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo ritva.oravuo(at)kesyli.net p. 010 322 9452
Ilmoittautuminen viimeistään 5.9. osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen päättyy 19.9.2018
Hinta 480,00 €

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi

Lasten ja nuorten psyykkinen pahoinvointi ja mielenterveyden ongelmat ja häiriöt ovat lisääntyneet ja vaikeutuneet viimeisten vuosikymmenten aikana. Erilaisten ongelmien on lisäksi todettu herkästi kasautuvan samoihin perheisiin. Varhainen puuttuminen lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmiin ja vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä voi ehkäistä ongelmien kasautumista. Lasten ja nuorten psyykkisen kehityksen ja siihen liittyvien tekijöiden huomiointi eri ympäristöissä voi edelleen edesauttaa lasten ja nuorten selviytymistä rakentavalla tavalla kasvuun liittyvistä kehitysvaiheista ja niiden haasteista.

Aika ja paikka Aloitus Imatralla 5.10.2018 klo 16 - 18

Kohderyhmä Tämä monitieteinen oppiaine on suunnattu kaikille kasvatustyötä tekeville: lasten ja nuorten vanhemmille ja isovanhemmille sekä terveys-, sosiaali-, kasvatus-, ja nuorisotyötä tekeville henkilöille kuten esim. opettajille, koulunkäyntiavustajille, päivähoitajille, kerhonohjaajille, valmentajille, sairaanhoitajille sekä näiden alojen opiskelijoille.

Tavoite Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää perinnöllisten ominaisuuksien, ympäristötekijöiden sekä vallitsevan kulttuurin merkityksen lasten ja nuorten psyko-sosiaaliselle kehitykselle. Oppiaineen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä ja tietoa monista, samanaikaisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä antaa valmiuksia kohdata nyky-yhteiskunnan ja tämän päivän haasteita lasten ja nuorten moninaisella tehtäväkentällä.

Sisältö
Johdanto lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopintojen opiskeluun (0 op)
AY7020901 Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen (5 op)
AY7020902 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet (5 op)
AY7020903 Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa (5 op)  
AY7020904 Oppiminen ja koulusuoriutuminen (5 op)

AY7020905 Terveyspalvelut ja sosiaalityö lapsen, nuoren ja perheen tukena (5 op)

Ohjelma

Johdanto lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopintojen opiskeluun (0 op)
 - Ajankohta

* Johdanto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopintoihin sekä verkko-oppimisympäristöön ja avoimeen yliopisto-opetukseen tutustuminen
 - Opetus- ja suoritustavat: ac-luento 2 tuntia
 - Opettaja: Avoimen yliopiston suunnittelija Marja-Liisa Niemi
* Johdantoluento välitetään Kuopiosta ac-luentona

Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen (5 op) - AY7020901
- Opetus- ja suoritustavat:
  Verkkovälitteiset luennot 5.-6.10.2018, pe klo 17-20 ja la klo 9-15 (8 t ) ja verkkotyöskentely (luentotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely)
 - Verkkotyöskentely: 
- Opettaja: lastenpsykiatrian apulaisylilääkäri Anita Puustjärvi
- Ajankohta: 
- Oppimateriaali:
* 1. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim, 2016. s.20-90, 105-112, 116-127, 428-451, 460-481, 485-491, 493-508, 760-768). Sisältää seuraavat osiot: I Lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys; Biopsykososiaalinen kehitys, Normaali psyykkinen kehitys eri ikäkausina, Psyykkisen kehityksen riskit ja suojaavat tekijät s. 60-90, II Häiriöiden esiintyminen, luokittelu ja tutkiminen; Häiriöiden esiintyvyys ja luokittelu s. 116-127, IV Palvelujärjestelmä ja hoitoon lähettäminen; Mielenterveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy, Palvelujärjestelmä, Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen yhteistyötahot, V Psykososiaaliset hoidolliset interventiot; Johdatus psykososiaalisiin hoitomuotoihin, Perusterveydenhuollon interventiot, Psykoedukaatio, VIII Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erityiskysymyksiä; Adoptio ja sijoitus
* 2. Sinkkonen, J.: Nuoruusikä. WSOY, 2010.
* 3. Aro, A. & Laakso M-L. (toim.): Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Niilo Mäki Instituutti, 2011.
* 4. Pihko, H.: Lapsuus muistikuvissamme. Duodecim 2014; 130(24): 2437-41.
* Oheiskirjallisuus:
* 5. Kaltiala-Heino, R. ym.:
Nuorten mielenterveys koulumaailmassa. Duodecim 2010; 126(17): 2033-9. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo99043.pdf
* 6. Pesonen, A-K.: Varhainen vuorovaikutus on suotuisan psyykkisen kehityksen edellytys. Duodecim 2010; 126: 115-20.
* 7. Honkanen, M. ym.: Luokanopettaja lapsen mielenterveydenedistäjänä ja ennustajana. Duodecim 2010; 126(3): 277-82.
* 8. Hermanson, E.: Kotineuvola, terveys syntymästä kouluikään. Duodecim, 2012 tai aiempi painos 2007 (nimellä Lapsiperheen oma kirja – terveys syntymästä kouluikään).
* 9. Kalland, M. & Sinkkonen, J.: Varhaislapsuuden tunnesiteet. Sanoma Pro, 2011.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet (5 op) - AY7020902
- Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, vertaistyöskentely, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti
- Verkko-opintojen ajankohta: 
- Opettajat: YTL Mikko Saastamoinen ja YTM Mervi Issakainen
- Oppimateriaali:
* 1. Korkiamäki, R.: Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 137. Tampereen yliopisto, 2013.
* 2. Myrskylä, P.: Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella. Työja elinkeinoministeriön julkaisuja 2/2011.
* 3. Kupiainen, R. ym. (toim.): LAPSET NETISSÄ – Puheenvuoroja lasten ja nuorten netin käytöstä ja riskeistä. Mediakasvatusseuran julkaisuja 1/2013. 
* 4. Strandell, H.: Lapset iltapäivätoiminnassa. Koululaisten valvottu vapaa-aika. Gaudeamus, 2012.
* 5. Ojanen, K. & Mulari, H. & Aaltonen, S. (toim.): Entäs tytöt. Johdatus tyttötutkimukseen. Vastapaino, 2011.
* 6. Matikainen, J.: Verkko kasvattajana - mitä aikuisen tulisi tietää ja ajatella verkosta? Palmenia, 2008.
* 7. Lahikainen A., Mälkiä T. & Repo, K. (toim.): Media lapsiperheessä. Vastapaino, 2015
* 8. Muu verkossa ilmoitettu materiaali

Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa (5 op) - AY7020903
- Opetus- ja suoritustavat: Verkkovälitteiset luennot 18.-19.1.2019, pe klo 17-20  ja la klo 9-15.8 t, verkkotyöskentely (verkkotallenteet, -tehtävät ja vertaistyöskentely) sekä essee
- Ajankohta
- Verkkotyöskentely: 
- Opettaja: lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi  ja lastenpsykiatrian erikoislääkäri Marja Darth

Oppiminen ja koulusuoriutuminen (5 op) - AY7020904
- Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti
- Ajankohta: 
- Opettaja: KM, erityisluokanopettaja Jaana Jerkku
Oppimateriaali:
 * 1. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim, 2016. s.91-104, 336-344, 392-404, 707-739, 769-775, 783-788. sisältää seuraavat osiot: I Lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys s. 91-104, II Lasten ja nuorten kehityksen ja mielenterveyden häiriöt; Traumaperäiset stressihäiriöt ja sopeutumishäiriöt, Itsetuhokäyttäytyminen, VIII Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erityiskysymyksiä; Kriisitilanteet ja suuronnettomuudet, Lasten ja nuorten oikeuspsykiatria, Maahanmuuttajien kanssa työskentely, Lapsen oikeudet ja lastensuojelu
* 2. Söderholm, A. ym.: Lapsen kaltoinkohtelu. Duodecim, 2012.
* 3. Traumaperäiset stressireaktiot ja –häiriöt http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50080
* 4. Sajaniemi, M. ym.: Stressin säätely. Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin. PS-kustannus, 2015.
* 5. Salmivalli, C.: Koulukiusaamiseen puuttuminen: kohti tehokkaita toimintamalleja. PS-Kustannus, 2010.
Oheiskirjallisuus:
* 6. Viheriälä, L. & Rutanen, M.: Lapsen psyykkisen trauman hoito. Duodecim, 2010;126(22):2671-7 
* 7. Korhonen, P.: Lasten TV-ohjelmiin liittyvät pelot, painajaisunet ja pelonhallinta. Tampere University Press, 2008. 
* 8. Poijula S.: Lapsi ja kriisi. Selviytymisen tukeminen. Kirjapaja, 2016.
* 9. Karlsson ym.: Lapsuuden stressi uhkaa aikuisiän terveyttä. Suomen Lääkärilehti 2007;37:3293-3299
* 10. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkiminen http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi34040
* 11. Savioja, H. & Sumia, M. & Kaltiala-Heino, R.: Seksuaalikokemukset ja mielenterveys nuoruusiässä. Suomen Lääkärilehti 2015; 6; 309-314.
* 12. Haravuori, H. ym.: Jokelan ja Kauhajoen nuorten psyykkinen hyvinvointi - miten nuoret voivat tänään. Duodecim 2010;126(22):2661-8. 
* 13. Haravuori, H. ym.: Trauman kokenut nuori oireilee monimuotoisesti. Lääkärilehti 2009;6:485-492.
* 14. Kirves, L. & Stoor-Grenner, M.: Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa. Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman laatiminen. MLL raportti, 2010 http://www.mll.fi/kasvattajille/kiusaamisen-ehkaiseminen/kiusaaminenpaivakodissa/kiusaamisen-ehkaisyn-suunnitelma/  
* 15. Hamarus P.: Haukku haavan tekee. Puututaan yhdessä kiusaamiseen. PS-kustannus, 2012.
* 16. Ellonen, N.: Kurin alaiset. Lasten ja vanhempien välisten ristiriitojen ratkaiseminen perheissä. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 103. Tampereen yliopistopaino, 2012.
 * 17. Muukkonen, T. & Tulensalo, H.: Lastensuojelun tehtävät, kun lapsen epäillään kokeneen väkivaltaa. Duodecim 2015; 131(10): 973-8. 
* 18. Tuominen, M. & Ellonen, N: Rikostutkinta lapsiin kohdistuvissa väkivalta- ja seksuaalirikoksissa. Duodecim 2015; 131(10): 979-84.
* 19. Joki-Erkkilä, M. & Korkman, J.: Lapseen kohdistuneen seksuaalisen väkivallan epäilyn herätessä- mitä tulee huomioida. Duodecim 2015; 131(10): 985-90.
* 20. Lahikainen AR, Mälkiä, T. & Repo, K.: Media lapsiperheissä. Vastapaino, 2014.
* 21. KiVa Koulu www.kivakoulu.fi

Terveyspalvelut ja sosiaalityö lapsen, nuoren ja perheen tukena (5 op) - AY7020905
- Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, vertaistyöskentely, oppimistehtävä ja essee
- Verkko-opintojen ajankohta:
- Opettaja: Emeritaprof. Pirjo Pölkki
- Oppimateriaali:
1. Lastensuojelulaki 417/2007
2. Terveydenhuoltolaki 1326/2010
3. Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
4. Lastensuojelun käsikirja. THL. https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja
5. Armanto, A. & Koistinen, P. (toim.): Neuvolatyön käsikirja. Tammi, 2009.
6. Bardy, M.: Lastensuojelun ytimissä. THL, 2013. https://www.julkari.fi/handle/10024/104421
7. Forsberg, H. ym. (toim.): Lapset ja sosiaalityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia. PS-kustannus, 2006.
8. Hämäläinen, U. & Kangas, O. (toim.).: Perhepiirissä. Kela, 2010 https://helda.helsinki.fi/handle/10138/17471
9. Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Opas työntekijöille. Sosiaali- ja terveysministeriö, oppaita 2004:14.
10. Paavilainen, E. & Pösö, T. (toim.).: Lapset, perhe ja väkivaltatyö. WSOY 2003.
Oheiskirjallisuus:
11. Vuori, J. & Nätkin, R. (toim.): Perhetyön tieto. Vastapaino, 2007.
12. Helminen J. (toim.): Elämä koettelee, tuki kannattelee. Sosiaali- ja terveysalan työ monimuotoisissa perhesuhteissa. PS-kustannus, 2006.
13. Perälä, M-L. & Halme, N. & Nykänen, S.: Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen yhteen sovittava johtaminen. THL, 2012.
14. Roivainen, I. ym. (toim.): Yhteisöt ja sosiaalityö. Kansalaisen vai asiakkaan asialla? PS-kustannus, 2009.
15. Laakso, R.: Mistä koti huostaan otetulle lapselle? Kunnallisalan kehittämissäätiö 2013.

Opintokokonaisuuden toteutus ja työtavat luennot, verkko-opinnot; verkkotallenteet, vertaistyöskentely ja oppimistehtävät, luentotentti
Kouluttaja Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opettajat

Tiedustelut koulutussuunnittelija Ritva Oravuo ritva.oravuo(at) kesyli.net

Hintatiedot 395 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 220 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.
Ilmoittautuminen viimeistään 21.9.2018 osoitteessa www.kesyli.ne

Ilmoittautuminen päättyy 4.10.2018
Hinta 395,00 €

Liikuntalääketiede

HUOM! Opintoihin voi edelleen ilmoittautua!

Liikuntalääketieteen opinnoissa tarkastellaan liikunnan, fyysisen kunnon sekä ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä. Opinnoissa perehdytään muun muassa fyysiseen suorituskykyyn ja terveyskuntoon vaikuttaviin tekijöihin ja terveysliikuntaan.

Aika ja paikka: 4.10.2018 - 31.12.2019 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11, 3. krs

Kohderyhmä:
Opinnot sopivat liikunnanohjaajille ja – opettajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, terveyden edistämistyötä tekeville, urheiluvalmentajille ja kaikille liikunnasta kiinnostuneille. Liikuntalääketieteen perusopintojen tavoitteena on tuottaa taitoja, joita tarvitaan liikunta-, kasvatus/opetus- sekä terveys- ja sosiaalialoilla edistettäessä väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa.

Opintojaksot:
Johdantoluento kesäyliopistolla Lappeenrannassa HUOM! uusi ajankohta 4.10.2018 klo 16.30 - 18.00 
Elimistön rakenne ja toiminta 4 op (verkkotentti)
Liikunta ja sairaudet 4 op
Liikunnan turvallisuus 4 op
Ravitsemus ja liikunta 4 op
Terveyskunto terveyden edistäjänä 6 op lähiopetus kevätlukukaudella 2019. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan opintojen alettua.
Liikuntafysiologian ja biomekaniikan perusteet 4 op syksy 2019

Verkkotenttien ajankohdat: 
Syksy 2018: 
• 22.-29.8.2018
• 26.9. -3.10.2018
• 5.-12.12.2018
 
Kevät 2019 (ajankohta tarkentuu).
• helmikuu
• huhtikuu
• kesäkuu
 
Aikataulu:

Johdantoluento 4.10.2018 klo 16.30 - 18.00 Lappeenrannassa kesäyliopistolla Koulukatu 11, 3. krs

Elimistön rakenne ja toiminta 4op AY7021902 (FT Tiina Heikkinen)

Liikunta ja sairaudet 4op AY7021504 (FT Jani Lappalainen) Verkko-opinnot: 15.10.2018-13.1.2019.
(verkkotenttien ajankohdat: tentti 26.11-2.12 ja uusinta 7-13.1.2019). 
Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä
 
Ravitsemus ja liikunta 4 op AY7021503 (Dos. Jaakko Mursu)
• 3.1-4.3.2019
Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä
Liikunnan turvallisuus 4op AY7021505 (FT Tiina Heikkinen)
Verkko-opinnot  25.2-14.4.2019
Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
 
Terveyskunto terveyden edistäjänä 5 op AY7021509 (FT Jani Lappalainen)
Keväällä 2019 kesäyliopistolla lähiopetuksena järjestettävä luento-opetus 8 t ja itsenäisesti tehtävät kenttätestit.

Liikuntafysiologian ja biomekaniikan perusteet 4op AY7021502 (FT Eero Haapala) verkko-opinnot: suoritetaan syksyllä 2019.

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen leena.salonen(at)kesyli.net, p. 010 322 9461

Hintatiedot: 490 € sisältää yliopiston rekisteröintimaksun 220 €

Ilmoittautuminen: viimeistään 4.10.2018 mennessä www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 4.10.2018
Hinta 490,00 €

Terveyskunto terveyden edistäjänä 5 op UEF

Aika ja paikka:  pe- la 26.-27.4.2019 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23

Kohderyhmä: Liikunta- ja terveysalalla toimivat, alan opiskelijat ja ohjaajat, myös omasta terveyskunnosta kiinnostuneet 

Sisältö: Opintojakso  kuuluu Liikuntalääketieteen perusopintoihin. Jakso on mahdollista suorittaa erillisenä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: perustella liikunnan roolia terveyden edistämisessä yksilö- ja väestötasolla. Kuvata terveyskunnon osa-alueet ja perustella sen merkityksen ihmisen kehitykselle ja terveydelle elämän eri vaiheissa. Ohjata ja suorittaa turvallisuusnäkökulmat huomioiden keskeiset terveyskunnon mittaamisen testit ja tulkita mittaustulokset. Laatia terveyttä edistävän liikuntasuosituksen mittaustulosten perusteella.

Terveyskunto, fyysinen suorituskyky ja terveyskunnon mittaamisen periaatteet ja käytännön harjoitukset sekä niiden tulosten tarkastelu. Liikuntasuositusten laatiminen mittaustulosten pohjalta nuorelle, työikäiselle ja ikääntyvälle. Elintapoihin liittyvät terveyden riskitekijät ja liikunta terveyden edistämisessä.  

Suoritustapa: Kesäyliopistolla lähiopetuksena järjestettävässä opetuksessa suoritustapana luennot 10 t, ja itsenäisesti tehtävät kenttätestit (UKK-kävelytesti, yhden jalan tasapainotesti, flamingotesti, selän sivutaivutustesti, vatsalihastesti, alaraajojentoistokyykistystesti, selkälihasten pitotesti, yläraajojen toistotesti) eri-ikäisille henkilöille (lapsi/nuori, työikäinen ja ikääntynyt). Laaja oppimistehtävä (mittaustulosten analysointi, luotettavuuden, turvallisuuden ja merkityksen pohtiminen, liikuntasuositusten kirjoittaminen. Merkitys terveyden edistämisessä yksilö- ja väestötasolla). Tehtävä palautetaan opettajan kanssa sovittavaan ajankohtaan mennessä.

Kirjallisuus:

 1. Fogelholm M, Vuori I, Vasankari T (toim.). Terveysliikunta.  2., uudist. painos. Kustannus Oy Duodecim, UKK-instituutti. Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 2011. 250 s. (soveltuvin osin).
 2. Vuori I, Taimela S, Kujala U (toim.). Liikuntalääketiede. 3-5. painos. Kustannus Oy Duodecim. Karisto Oy:nkirjapaino, Hämeenlinna 2012. 699s. (soveltuvin osin).
 3. Suni J, Taulaniemi A (toim.). Terveyskunnon testaus - menetelmiä terveysliikunnan edistämiseen. Sanoma Pro, Helsinki 2012. (soveltuvin osin).
 4. Keskinen KL, Häkkinen K, Kallinen M (toim.). Kuntotestauksen käsikirja. 2., uud. painos. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 161. Tammerprint Oy, Tampere 2010 (soveltuvin osin).
 5. Vuori I. Liikuntaa lääkkeeksi. Readme.fi. 2015. 552s. (soveltuvin osin). Muu opintojaksolla ilmoitettu materiaali.

Kouluttaja: Jani Lappalainen, UEF

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen(at)kesyli.net, p. 010 322 9461

Hintatiedot: 275 €, sis. avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50 €

Ilmoittautuminen: viimeistään 12.4.2019 mennessä www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 12.4.2019
Hinta 275,00 €

Tähtitiede

Johdatus astrobiologiaan 3 op HY
 
Astrobiologia tutkii monitieteellisesti elämää maailmankaikkeudessa; elämää ilmiönä pyritään määrittelemään. Luennoilla tarkastellaan erityisesti elämän synnyn, kehittymisen ja selviytymisen fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia reunaehtoja. 

Aika ja paikka:
15.2. - 23.3.2019 Lappeenranta (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin).

Kohderyhmä:
Opintojakso sopii kaikille tähtitieteestä, maailmankaikkeudesta ja elämän syntyvaiheista kiinnostuneille. Lukiossa ja muissa 2. asteen oppilaitoksissa opiskelevat saavat kurssin suorittamisesta opintopisteet omiin opintoihinsa.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuasi tunnet elämän synnyn ja kehittymisen edellytykset, ominaisuudet ja vaiheet Maassa ja maailmankaikkeudessa ja tiedät, miten näitä tutkitaan. Osaat myös muodostaa omia perusteltuja arvioita elämän yleisyyden todennäköisyydestä erilaisissa ympäristöissä.

Sisältö:
• elämän kehittymisen kannalta keskeiset ominaisuudet maailmankaikkeudessa
• Maan elämän kehityshistorian pääpiirteet
• alkusynnyn problematiikan pääpiirteet
• sukupuuttoja aiheuttavat tekijät
• muiden planeettakuntien elinkelpoisuuteen vaikuttavat ominaisuudet
• eksoplaneettatutkimuksen pääpiirteet
• SETIn (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) historia
• keinoelämän luomisen tämänhetkiset edellytykset ja jo suoritetut kokeilut

Kurssin rakenne: 
Kartoitetaan elämän käyttämien alkuaineiden ja molekyylien esiintymistä, elämälle suotuisia paikkoja maapallolla, muualla Aurinkokunnassa sekä tähtien ympäriltä löydetyillä eksoplaneetoilla. Elämälle suotuisa Universumi, maapallon elämän historia, lumipallomaa-kaudet ja elämän pullonkaulat, ääriolosuhteisiin sopeutuneet extremofiilit, Maa-planeettamme elämän molekyylit ja informaationkäsittely. Vaihtoehtoiset biokemiat, energialähteet ja olioiden rakenteet erilaisilla planeetoilla ja kuilla. Elämän siirtyminen meteoriittien mukana läpi avaruuden. Maan ulkopuolisen elämän havaintomenetelmät, eksoplaneetan heijastaman valon spektri. Maan ulkopuolisen älykkään elämän mahdollisuus, SETI-projektit. Evoluutio, keinoelämä ja tietokonesimulaatiot. Elämän tulevaisuus maailmankaikkeudessa ja omalla planeetallamme.

Kurssin kotisivulta lisätietoa http://www.helsinki.fi/~ryynane/johdatusastrobiologiaan_EK.html 

Opettaja: FM Kyösti Ryynänen, Helsingin yliopisto

Toteutus ja työtavat:
Luennot 28 t ja essee-suoritus. Kurssilaiset kirjoittavat astrobiologia -aiheisen esseen itseä kiinnostavasta aiheesta. Ohjeet esseen kirjoittamiseen annetaan kurssin alussa.
Voit myös osallistua pelkille luennoille ilman, että kirjoitat esseetä. Tällöin kesäyliopisto voi antaa läsnäolotodistuksen osallistumisesta luennoille, mutta et saa opintosuoritusta Helsingin yliopiston rekisteriin.

Luentojen aikataulu:
pe 15.2. klo 16.00 – 19.30 (4t)
la 16.2. klo 9.00 – 14.30 (6 t)
pe 8.3. klo 16.00 – 19.30 (4t)
la 9.3. klo 9.00 – 14.30 (6t)
pe 22.3. klo 16.00 – 19.00 (3t)
la 23.3. klo 9.00 – 13.00 (5t)
Arviointi asteikolla 0-5. Esseen palautuspäivä ilmoitetaan kurssin alussa.

Tiedustelut:
koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen(at)kesyli.net p. 010 3229461

Hintatiedot:
190 € sisältää yliopiston rekisteröintimaksun 30 €

Ilmoittautuminen:
viimeistään 1.2.2019 mennessä 
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 1.2.2019
Hinta 190,00 €

Hallinto-oikeus

Hallinto-oikeus on oikeudenalana, oikeusjärjestyksen osana, varsin laaja. Sen piiriin kuuluvat lukuisat julkishallintoa ja julkisen vallan käyttöä koskevat oikeusnormit: esimerkiksi viranomaisten asiakaspalvelua, kunnan valtuutetun oikeusasemaa, opintotuen takaisinperinnän edellytyksiä, oikeutta saada tietoa julkisista rekistereistä sekä viranomaisten järjestysmuotoa koskevat oikeuskysymykset kuuluvat hallinto-oikeuden alaan. Hallinto-oikeuden laajuutta osoittaa myös se, että Suomen Laki II -teoksesta hallinto-oikeuden alaan liittyviä säädöksiä löytyy kaikista tämän lakikirjan osastoista. 

Hallinto-oikeus tieteenalana tutkii julkisten viranomaisten velvollisuuksia, viranomaisten ja sen asiakkaiden välistä oikeussuhdetta sekä viranomaisessa asioivan oikeusasemaa ja oikeusturvaa. Itä-Suomen yliopistossa opetuksen ja tutkimuksen painopisteenä ovat hyvinvointivaltioon liittyvät aineellisoikeudelliset kysymykset: mm. hyvän hallinnon vaatimukset sekä koulutuksen sekä sosiaaliturvan oikeudelliset kysymykset.

Opiskelu oikeustieteissä on joustavaa; lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua, jonka aikataulun määrää suurelta osin opiskelija itse - luennot ja tenttipäivät rytmittävät opiskelua. Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen. Opinnoissa järjestetään luento-opetusta, joiden aikataulut päivittyvät aina ko. opintojakson alle. Opinnoissa käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä (AducateMoodle), jonne kirjaudutaan ilmoittautumisen jälkeen tulevan sähköpostivahvistuksen ohjeistuksen mukaisesti yliopiston käyttäjätunnuksilla. Vaihtoehtoisia tenttikertoja on lukuvuoden aikana n.4 -6. Opintosuoritukset kirjataan yliopiston viralliseen opintorekisteriin WebOodiin.

Aika ja paikka: aloitus 28.9.2017 klo 16 - 18 Imatra Huom! ilmoittautumisaikaa on jatkettu torstaille 21.9. saakka!

Kohderyhmä: Opinnot sopivat kaikille hallinto-oikeudesta kiinnostuneille.

Sisältö: Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op 

HUOM! Pakollisena opintojaksona 1.8.2016 alkaen Yleishallinto-oikeus 5 op -jaksoon tulee edeltäväksi kurssiksi Oikeustieteen ABC-kurssi 2 op. Ko. kurssi suoritetaan 1) yleisenä tenttipäivänä 2 kertaa syksyllä ja kaksi kertaa keväällä sähköisenä tenttinä (https://stentti.uef.fi). Vaihtoehto 1) tentin voi suorittaa Etelä-Karjalan kesäyliopistossa. Vaihtoehto 2) opiskelija voi suorittaa tentin haluamanaan ajankohtana Joensuun, Kuopion tai Savonlinnan kampuksen stentti-tiloissa. Tentti on 30 ksymyksen monivalintatentti ja sita voi harjoitella moodle-oppimisympäristössä.

 • Oikeustieteen ABC-kurssi 2 op, tentit 13.10., 8.12., 5.2., 23.3. (huom! tarkistathan tenttiajat WebOodista)
 • 5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op (yleisten tenttien lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintojakson kuulustelu vaihtoehtoisesti moodle-oppimismisympäristössä) ac-välitteiset luennot Imatralla 29.-30.9. ja 13.-14.10, pe klo 16.00-20.30 ja la klo 9.00-14.45. Ensimmäinen tenttimahdollisuus 23.10., seuraavat 14.12 (Moodle-tentti), 23.2., 5.4 (Moodle-tentti) ja 18.5 (huom! tarkistathan tenttiajat WebOodista)
 • 5311305 Informaatio-oikeus 5 op
 • 5311306 Kuntien ja maakuntien hallinto 5 op (aiemmalta nimeltään kunnallisoikeus)
 • 5311307 Virkamiesoikeus 5 op, ac-luennot Imatralla 26.-27.1. ja 2-3.2.2018, pe klo 16.30-20.00 ja la klo 9.00-14.15. Tentit 10.11., 18.12., 5.3. ja 7.5. (huom! tarkistathan tenttiajat WebOodista)
 • 5311308 Sosiaalioikeus, yleinen osa 5 op

Yleishallinto-oikeus 5 op on pakollinen kaikille HTK- ja ON-tutkintoa ja hallinto-oikeuden perus- ja aineopintoja suorittaville. Koska yleishallinto-oikeuden opintojakso sisältyy yleisiin oikeusjärjestysopintoihin, tämän opintokokonaisuuden suorittavat eivät voi sisällyttää opintojaksoa enää hallinto-oikeuden perus- tai aineopintoihin. Tällöin opiskelija täydentää hallinto-oikeuden perusopintokokonaisuuden valitsemillaan aineopintojaksoilla vähintään 25 opintopisteen laajuiseksi (ei kandidaatin tutkielmaa).

Luennot:
Yleishallinto-oikeus 5 op, 
Luennoitsija: professori Tarmo Miettinen

Virkamiesoikeus 5 op
Luennoitsija: HTM Maria Ovaska

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo ritva.oravuo(at)kesyli.net, p. 010 322 9452 

Hintatiedot: Kokonaisuusmaksu 520 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 70 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.

Opinto-oikeus: 1.8.2017 - 31.12.2018 (kolme lukukautta) Itä-Suomen yliopiston avoin yliopisto UEF

Ilmoittautuminen päättyy 26.9.2017
Hinta 520,00 €

Yleiset oikeusjärjestysopinnot

Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op (UEF)

Aika ja paikka: syksy 2018 - syksy 2020 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11, 3.krs

Etelä-Karjalan kesäyliopistossa on avoimen yliopiston tarjonnassa Yleiset oikeusjärjestysopinnot (60 op) ja ne ovat pakollisia opintoja hallintotieteiden kandidaatin tutkintoa (180 op) suorittaville. Opinnot ovat kaikille avoimia, mutta erityisesti suositeltavia niille avoimen yliopiston opiskelijoille, joiden tähtäimessä on hakeutua avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi. Hallintotieteiden kandidaatin (ja maisterin) tutkinnon voi suorittaa Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnassa pääaineena eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, oikeustaloustiede ja lainsäädäntätutkimus (perus- ja aineopinnot verkko-opintoina), rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus (perus- ja aineopinnot verkko-opintoina), siviilioikeus, tai ympäristöoikeus.

Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen; tukea itseopiskeluun tuovat esimerkiksi luentorungot, opettajien laatima muu mahdollinen oppimateriaali, iltatentit, harjoitustehtävät/oppimistehtävät, kysymyspatteristot, mallivastaukset jne. Joissakin opintojaksoista voi olla iltaluentoja tai luennot voivat olla tiivistettynä kuunneltavissa Moodle-oppimisympäristössä.
Opinnot soveltuvat erityisesti sellaisille henkilöille, jotka aikovat suuntautua henkilöstöhallinnon tehtäviin yrityksessä tai julkishallinnossa. Opintokokonaisuus soveltuu hyvin myös lisäopinnoiksi esimies-, henkilöstöhallinto- tai luottamustehtävissä toimiville.

Kohderyhmä:
Opinnot sopivat mm. vero-, oikeus- ja kunnallishallinnon, rajavartio-, tulli- ja poliisilaitoksen ja KELA:n asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä toimiville sekä kaikille hallintotieteen kandidaatin tutkintoa tavoitteleville.
Opintojaksot:
 5311026 Oikeustieteen perusteet 1 op
  * Suoritustapa: Itsenäisesti opiskeltava kirjallisuus ja sen tenttiminen oikeustieteiden laitoksen yleisessä tentissä
  * Opettaja: Jonna Kosonen
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019:
1.10.2018 ma 16.00-20.00
3.12.2018 ma 16.00-20.00
4.3.2019 ma 16.00-20.00
3.6.2019 ma 16.00-20.00

5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op
  * Suoritustapa: oppimistehtävä verkossa (tai osallistuminen Joensuun kampuksen opetukseen+ tehtävät)
  * Opettaja: Mervi Parviainen

5311015 Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op
  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä tai pakolliset luennot + esseetehtävät
  * Opettaja: Kimmo Malin
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019:
21.09.2018 pe 8.00-12.00
5.11.2018 ma 16.00-20.00
18.01.2019 pe 8.00-12.00
26.04.2019 pe 8.00-12.00
14.06.2019 pe 8.00-12.00

5311003 Johdatus oikeusteoriaan 4 op,
  * Suoritustapa: kirjalliset oppimistehtävät
  * Opettaja: Toomas Kotkas

5311418 Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op,

  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
  * Opettaja: Anssi Keinänen
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019:
1.10.2018 ma 16.00-20.00
14.12.2018 pe 08.00-12.00
04.02.2019 ma 16.00-20.00
26.04.2019 pe 08.00-12.00
03.06.2019 ma 16.00-20.00

5311636 Yksityisoikeuden perusteet 5 op,
  * Suoritustapa: verkkotentti uefMoodle-ympäristössä
  * Opettajat Onerva-Aulikki Suhonen, Marjo Ylhäinen ja Kaisa Varis
  * Vaihtoehtoiset Moodle-tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019: 14.11.2018 klo 16-20, 22.2.2019 klo 12-16, 8.4.2019 klo 16-20, 29.5.2019 klo 12-16

5311605 Sopimusoikeus 5 op

* Suoritustapa: Luennot ja tentti.
Ac-luennot pe-la 16.-17.11., pe klo 17-20.15 ja la klo 9.00-14.15
Luennoitsijana perhe- ja jäämistöoikeuden professori, OTT Antti Kolehmainen

  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019:
03.12.2018 ma 16.00-20.00
15.03.2019 pe 08.00-12.00
06.05.2019  ma 16.00-20.00
14.06.2019 pe 08.00-12.00

5311610 Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op

Suoritustapa: Kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
  * Opettajat: Antti Kolehmainen ja Suvianna Hakalehto
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019:

21.09.2018 pe 08.00-12.00
23.11.2018  pe 08.00-12.00
18.01.2019  pe 08.00-12.00
01.04.2019 ma 16.00-20.00
17.05.2019 pe 08.00-12.00

5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op
  * Suoritustapa: oppimistehtävät
  * Opettaja: Pauli Rautiainen
  * Tehtävänpalautus vain syyslukukaudella 2018, viimeistään 22.12.2018 mennessä!

5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op 
  * Suoritustapa: Luennot + kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
  * Opettaja: Tarmo Miettinen
    * Luennot (24 tuntia)
    * pe - la 28.-29.9.2018, pe klo 16.00 - 20.30, la klo 9.00 - 14.45 ja
    * pe - la 12.-13.10.2018 pe klo 16.00 - 20.30, la klo 9.00 - 14.45
    * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019:
19.10.2018 pe 08.00-12.00
Verkkotenttimahdollisuus 29.11.2018 Moodlessa
15.02.2019 klo 08.00-12.00

5311204 Vero-oikeuden perusteet 5 op
  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
  * Opettajat: Niko Svensk ja Mika Nissinen
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019:
5.11.2018 ma 06.00-20.00
18.01.2019 pe 08.00-12.00
4.3.2019 ma 16.00-20.00
06.05.2019 ma 16.00-20.00

5311104 Eurooppaoikeuden perusteet 5 op

  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
  * Opettaja: Katariina Särkänne
  *  Luento pe - la 22.-23.3.2019, pe klo 16.00 - 20.00, la klo 9.00 - 15.00
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019:
21.09.2018 pe 08.00-12.00
05.11.2018 ma 16.00-20.00
04.02.2019 ma 16.00-20.00
01.04.2019 ma 16.00-20.00
03.06.2019 ma 16.00-20.00

AY5311704 Ympäristöoikeuden perusteet 5 op
  * Suoritustapa: pakolliset verkkoluennot + oppimispäiväkirja TAI  5311704 osallistuminen Joensuun kampuksen opetukseen
  * Opettajat: Lea Halonen ja Kimmo Malin


5311504 Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op
  * Suoritustapa: Luennot ja kirjatentti yleisenä tenttipäivänä + 10 tuntia oikeudenkäyntien seuraamista / raportti
  * Opettaja: Heikki Kallio

Luennot: pe-la 29.-30.3.2019, pe klo 16.30- 20.30, la klo 9.00 - 15.00

  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019:
01.10.2018 ma 16.00-20.00
14.12.2018 pe 08.00-12.00
15.02.2019 pe 08.00-12.00
26.04.2019 pe 08.00-12.00
14.06.2019 pe 08.00-12.00

Toteutus ja työtavat:
Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen; tukea itseopiskeluun tuovat esimerkiksi luentorungot, opettajien laatima muu mahdollinen oppimateriaali, tentit, harjoitustehtävät/oppimistehtävät, kysymyspatteristot, mallivastaukset jne. Joissakin opintojaksoista voi olla iltaluentoja tai luennot voivat olla tiivistettynä kuunneltavissa oppimisympäristössä. Opintojen suorittamisen aikataulut noudattelevat tutkinto-opiskelijoiden ensimmäisen lukuvuoden aikataulutusta.
Yleiset oikeusjärjestysopinnot toteutetaan Lappeenrannassa verkkotuettuina lähiopintoina. Opintojaksoissa on useita vaihtoehtoisia suoritustapoja, jotka tukevat aikuisille soveltuvaa itsenäistä opiskelua (mm. oppimistehtävät, tentit, verkko-opiskelu, verkkoon tallennetut luennot). Lappeenrannassa järjestetään osasta opintojaksoista lähiopetusta ja verkkovideovälitteisiä luentoja, tutortapaamisia sekä ryhmätyöskentelymahdollisuus.

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen(at)kesyli.net, p. 010 322 9461

Hinta: 940 €, hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 85 €  (kesäyliopistomaksu 855 € laskutetaan, Avoimen yliopiston maksu 85 € maksetaan ennen opintojen alkua)

Ilmoittautuminen viimeistään 27.9.2018
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Avoin yliopisto -opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
 

Ilmoittautuminen päättyy 27.10.2018
Hinta 940,00 €

Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op:

Etelä-Karjalan kesäyliopistossa on avoimen yliopiston tarjonnassa Yleiset oikeusjärjestysopinnot (60 op) ja ne ovat pakollisia opintoja hallintotieteiden kandidaatin tutkintoa (180 op) suorittaville. Opinnot ovat kaikille avoimia, mutta erityisesti suositeltavia niille avoimen yliopiston opiskelijoille, joiden tähtäimessä on hakeutua avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi. Hallintotieteiden kandidaatin (ja maisterin) tutkinnon voi suorittaa Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnassa pääaineena eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, oikeustaloustiede ja lainsäädäntätutkimus (perus- ja aineopinnot verkko-opintoina), rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus (perus- ja aineopinnot verkko-opintoina), siviilioikeus, tai ympäristöoikeus. Opintoja voi suorittaa myös Lappeenrannassa.

Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen; tukea itseopiskeluun tuovat esimerkiksi luentorungot, opettajien laatima muu mahdollinen oppimateriaali, iltatentit, harjoitustehtävät/oppimistehtävät, kysymyspatteristot, mallivastaukset jne. Joissakin opintojaksoista voi olla iltaluentoja tai luennot voivat olla tiivistettynä kuunneltavissa Moodle-oppimisympäristössä.

Opinnot soveltuvat erityisesti sellaisille henkilöille, jotka aikovat suuntautua henkilöstöhallinnon tehtäviin yrityksessä tai julkishallinnossa. Opintokokonaisuus soveltuu hyvin myös lisäopinnoiksi esimies-, henkilöstöhallinto- tai luottamustehtävissä toimiville.

Aika ja paikka:
Oikeustieteen aloitustilaisuus torstaina 28.9.2017 klo 16.00 - 18.00 kesäyliopiston tiloissa

Kohderyhmä: 
Opinnot sopivat mm. vero-, oikeus- ja kunnallishallinnon, rajavartio-, tulli- ja poliisilaitoksen ja KELA:n asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä toimiville sekä kaikille hallintotieteen kandidaatin tutkintoa tavoitteleville.

Opintojaksot:

 5311024 Oikeustieteen ABC 2 op
  * Suoritustapa:
Itsenäisesti opiskeltava kirjallisuus ja sen tenttiminen oikeustieteiden laitoksen yleisessä tentissä
  * Opettaja: Jonna Kosonen
  * Huom. Opintojakso on pakollinen ennen Yleishallinto-oikeuden opintojakson suorittamista. Yleishallinto-oikeuden tenttiin ilmoittautuminen ei ole mahdollista, jos ABC-opintojakson suoritus puuttuu opintorekisteristä. Opintojaksolle ei tarvitse erikseen ilmoittautua ja maksaa opintomaksua, jos olet ilmoittautunut koko Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op-kokonaisuuteen eli opintomaksu kattaa tämän kurssin. Yksittäisinä opintojaksoina (kurssi kerrallaan ilmoittautuminen) opintoja suorittavat ilmoittautuvat ja maksavat opintomaksun myös tälle edeltävälle kurssille erikseen.
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
  
13.10.17 pe 08.00-12.00
  08.12.17 pe 08.00-12.00
  05.02.18 ma 16.00-20.00
  23.03.18 pe 08.00-12.00

AY5311002 Johdatus oikeustieteeseen 2 op 
  * Suoritustapa: oppimistehtävä TAI 5311002 osallistuminen Joensuun kampuksen opetukseen+ tehtävät
  * Opettaja: Mervi Parviainen

5311015 Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op
  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä tai pakolliset luennot + esseetehtävät
  * Opettaja: Kimmo Malin
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
21.08.2017 ma 16.00-20.00
13.10.2017 pe 08.00-12.00
20.11.2017 ma 16.00-20.00
05.03.2018 ma 16.00-20.00
04.06.2018 ma 16.00-20.00

5311003 Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan 5 op, 
  * Suoritustapa: kirjalliset tehtävät
  * Opettaja: Toomas Kotkas
  * Vaihtoehtoiset tehtävänpalautuspäivät lukuvuonna 2017-2018:
15.9.2017, 8.12.2017, 26.1.2018, 5.3.18 ja 7.5.2018.

5311418 Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op, 
  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
  * Opettaja: Anssi Keinänen
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
15.09.2017 pe 08.00-12.00
08.12.2017 pe 08.00-12.00
23.02.2018 pe 08.00-12.00
18.05.2018 pe 08.00-12.00
15.06.2018 pe 08.00-12.00

5311636 Yksityisoikeuden perusteet 5 op, 
  * Suoritustapa: verkkotentti uefMoodle-ympäristössä
  * Opettajat Onerva-Aulikki Suhonen, Marjo Ylhäinen ja Kaisa Varis
  * Vaihtoehtoiset Moodle-tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018 (uefmoodle):
19.9.2017, 14.11.2017, 27.2.2018, 10.4.2018 ja 22.5.2018.

5311605 Sopimusoikeus 5 op
  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
  * Opettaja: Antti Kolehmainen
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
15.09.2017 pe 08.00-12.00
08.12.2017 pe 08.00-12.00
05.03.2018 ma 16.00-20.00
20.04.2018 pe 08.00-12.00
04.06.2018 ma 16.00-20.00 

5311610 Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op
Suoritustapa: luennot /kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
   * Ac-luennot 17.-18.11.2017, kellonaika ilmoitetaan myöhemmin.
  * Opettajat: Antti Kolehmainen ja Suvianna Hakalehto
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
21.08.2017 ma 16.00-20.00
20.11.2017 ma 16.00-20.00
15.01.2018 ma 16.00-20.00
09.04.2018 ma 16.00-20.00
18.05.2018 pe 08.00-12.00

5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op
  * Suoritustapa:
 kirjalliset tehtävät
  * Opettaja: Pauli Rautiainen
  * Vaihtoehtoiset tehtävänpalautuspäivät lukuvuonna 2017-2018:
13.10.2017, 10.11.2017, 8.12.2017, 26.1.2018 ja 23.2.2018.

5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op
  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä/verkkotentti uefMoodlessa (pakollinen edeltävä kurssi Oikeustieteen ABC)
  * Opettaja: Tarmo Miettinen
    * Luennot (24 tuntia)
    * pe - la 29.-30.9.2017, pe klo 16.00 - 20.30, la klo 9.00 - 14.45 ja
    * pe - la 13.-14.10.2017 pe klo 16.00 - 20.30, la klo 9.00 - 14.45
    * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
23.10.2017 ma 16.00-20.00
14.12.2017 Moodle-tentti 
23.02.2018 pe 08.00-12.00
05.04.2018 Moodle-tentti 
18.05.2018 klo 08.00-12.00

5311204 Vero-oikeuden perusteet 5 op
  * Suoritustapa: 
kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
  * Opettajat: Niko Svensk ja Mika Nissinen
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
20.11.2017 ma 06.00-20.00
15.01.2018 ma 16.00-20.00
05.03.2018 ma 16.00-20.00
20.04.2018 pe 08.00-12.00
15.06.2018 pe 08.00-12.00

5311104 Eurooppaoikeuden perusteet 5 op
  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
  * Opettajat: Katariina Särkänne
  *  Luento pe - la 23.-24.2.2018, pe klo 16.00 - 20.00, la klo 9.00 - 15.00
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
25.09.2017 ma 16.00-20.00
26.01.2018 pe 08.00-12.00
05.03.2018 ma 16.00-20.00
07.05.2018 ma 16.00-20.00
15.06.2018 pe 08.00-12.00

AY5311704 Ympäristöoikeuden perusteet 5 op
  * Suoritustapa: pakolliset verkkoluennot + oppimispäiväkirja TAI  5311704 osallistuminen Joensuun kampuksen opetukseen
  * Opettajat: Lea Halonen ja Kimmo Malin

5311504 Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op
  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä + 10 tuntia oikeudenkäyntien seuraamista / raportti
  * Opettaja: Matti Tolvanen
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
15.09.2017 pe 08.00-12.00
18.12.2017 ma 16.00-20.00
05.02.2018 ma 16.00-20.00
09.04.2018 ma 16.00-20.00
04.06.2018 ma 16.00-20.00

Toteutus ja työtavat: 
Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen; tukea itseopiskeluun tuovat esimerkiksi luentorungot, opettajien laatima muu mahdollinen oppimateriaali, iltatentit, harjoitustehtävät/oppimistehtävät, kysymyspatteristot, mallivastaukset jne. Joissakin opintojaksoista voi olla iltaluentoja tai luennot voivat olla tiivistettynä kuunneltavissa oppimisympäristössä. Opintojen suorittamisen aikataulut noudattelevat tutkinto-opiskelijoiden ensimmäisen lukuvuoden aikataulutusta.

Yleiset oikeusjärjestysopinnot toteutetaan Lappeenrannassa verkkotuettuina lähiopintoina. Opintojaksoissa on useita vaihtoehtoisia suoritustapoja, jotka tukevat aikuisille soveltuvaa itsenäistä opiskelua (mm. oppimistehtävät, tentit, verkko-opiskelu, verkkoon tallennetut luennot). Lappeenrannassa järjestetään osasta opintojaksoista lähiopetusta ja verkkovideovälitteisiä luentoja, tutortapaamisia sekä ryhmätyöskentelymahdollisuus.

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hinta: 910 €, hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 85 €  (kesäyliopistomaksu 825 € laskutetaan, Avoimen yliopiston maksu 85 € maksetaan ennen opintojen alkua)

Ilmoittautuminen viimeistään 17.9.2017
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Avoin yliopisto -opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 17.10.2017
Hinta 910,00 €

Gerontologia

GERONTOLOGIAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS 26 op
RYHMÄNOHJAUSMALLI lv 2018-19

Ikääntyvien määrä lisääntyy ja aktiivisia vanhuksia on aikaisempaa enemmän. Toisaalta yhä huonokuntoisempia vanhuksia asuu yksin. Ikärakenteen muutos näkyy myös työelämässä. Työurat pidentyvät ja eri-ikäisten ihmisten työssa jaksamiseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Gerontologiassa tarkastellaan vanhenemista terveyden ja toimintakyvyn näkökulmasta sekä työikäisenä että eläkkeellä ollessa.
Toiminta- ja liikuntakyvyn säilyttäminen mahdollistaa ikääntyvien ihmisten elämisen, asumisen ja harrastamisen omien tavoitteidensa mukaisesti. Hyvän toiminta- ja liikkumiskyvyn on todettu vaikuttavan ikääntyvien elämänlaatuun myönteisesti. Myös ravitsemuksella on merkitystä elämänlaadun parantamisessa. Gerontologian perusopintokokonaisuudessa tarkastellaan ihmisen vanhenemista monipuolisesti erilaisista näkökulmista.
Gerontologian perusopintokokonaisuudessa opiskelija perehtyy vanhenemiseen erityisesti terveyden ja toimintakyvyn näkökulmasta huomioiden erityiskysymyksinä ihmisen psyykkisen vanhenemisen, eettiset näkökulmat, ravitsemuksen ja ympäristön merkityksen.

Aika ja paikka:
aloitus 25.9.2018 klo 17.00 - 20.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3.krs)

Tavoite:
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
  * osaa määritellä gerontologian alan keskeiset käsitteet
  * ymmärtää vanhenemisen yksilöllisyyden ja monimuotoisuuden  
  * osaa arvioida eettisten kysymysten merkityksen sekä vanhustyössä että – tutkimuksessa
  * ymmärtää ympäristötekijöiden, liikunnan ja ravitsemuksen merkityksen iäkkään ihmisen terveyden edistämisessä

Opintokokonaisuuden sisältö:
TGEP110 Gerontologian perusopintojen hops 1 op
TGEP121 Vanheneminen, toimintakyky ja terveys, osa I 4 op
TGEP122 Vanheneminen, toimintakyky ja terveys, osa II  4 op
TGEP130 Vanhustyön ja –tutkimuksen eettisiä kysymyksiä 3 op
TGEP140 Iäkkäiden ihmisten liikunta  3 op
TGEP150 Vanheneminen ja ravitsemus 3 op
TGEP160 Psyykkinen hyvinvointi vanhuudessa 4 op
TGEP170 Ympäristö ja vanheneminen 4 op

OHJELMA

TGEP110 Gerontologian perusopintojen hops 1 op
  * Lähitapaaminen tiistaina 25.9.2018 klo 17.00 - 20.00
  * opintojen sisältö, hopsin kirjoittaminen
Suoritustapa: HOPSin laatiminen; palautus Koppaan.
 

TGEP121 Vanheneminen, toimintakyky ja terveys, osa I 4 op
Osaamistavoitteet         
 
Opintojakson lopussa opiskelija
  * osaa selittää gerontologian alan peruskäsitteet, keskeiset biologiset vanhenemisteoriat ja ihmisen vanhenemismuutokset
   * ymmärtää vanhuuden elämän luonnollisena osana
  * osaa kuvata tärkeimmät väestön ikärakenteeseen vaikuttavat tekijät ja niiden yhteiskunnalliset seuraamukset
  * osaa kuvata iäkkäiden ihmisten toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä
Sisältö
  * 
Gerontologia tieteenalana ja gerontologinen tutkimus
  * Väestön ikääntyminen ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset
  * Iäkkäiden ihmisten toimintakyky ja siihen vaikuttavat tekijät
  * Elinjärjestelmien vanhenemismuutokset
Opetus- ja työmuodot
  *
Itsenäiset johdantoluennot 12 tuntia, luentopäiväkirja, oppimistehtävä, itsereflektio
  * Lähitapaaminen 16.10.2018 klo 17.00 - 20.00
Kirjallisuus:
  * 
Heikkinen E, Jyrkämä J, Rantanen T. (toim.) 2016. Gerontologia. 3.-4. painos. Helsinki: Duodecim. (ss. 1–209, 256–372  ja 381–555) (497 s.)
Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden suorittaminen oppimistehtävillä, joissa opiskelijan itsereflektio tehtävän aihealueesta ja opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamisesta. Luentopäiväkirjan vaihtoehtona: 2-3 hengen ryhmässä kirjoitettu luentopäiväkirja (sama ohje kuin yksin kirjoitetulla tehtävällä, mutta sivumäärä laajempi) sekä itsenäinen oppimistehtävä Gerontologia-teoksesta.
 

TGEP122 Vanheneminen, toimintakyky ja terveys, osa II 4 op
Osaamistavoitteet         
Opintojakson lopussa opiskelija
  * osaa selittää iäkkäiden ihmisten terveyteen vaikuttavia tekijöitä
  * osaa kuvata yleisimmät geriatriset sairaudet ja niiden vaikutuksen toimintakykyyn
Sisältö
  * 
Iäkkäiden ihmisten terveys ja siihen vaikuttavat tekijät
  * Vanhuuteen  liittyvät sairaudet, preventio, hoito ja kuntoutus
Opetus- ja työmuodot
  * 
Oppimistehtävät, itsereflektio (itsenäinen työskentely)
  * Ryhmässä voidaan työstää yhdessä tehtäviä, jotka voidaan tehdä parityöskentelynä tai yksilösuorituksena.
  * Lähitapaaminen tiistaina 15.11.2018 klo 17.00 - 20.00 HUOM muuttunut ajankohta!
  * Tehtävät palautetaan Koppaan.
Kirjallisuus:
  * 
Tilvis R, Pitkälä K, Strandberg T. (toim.) 2016. Geriatria. 3. uudistettu  painos. Helsinki:  Duodecim. (496 s.
  * Lyyra T-M, Pikkarainen P, Tiikkainen P. (toim) 2007. Vanheneminen ja terveys. Helsinki: Edita. (267 s.)  
Suoritustapa: Oppimistehtävät (2 kpl), joihin kuuluu opiskelijan itsereflektio tehtävien aihealueista ja opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamisesta. Itsenäisen työskentelyn vaihtoehtona parityöskentely, jolloin oppimistehtävä noin 15 sivua / tehtävä. Opiskelijat kirjoittavat oman itsereflektion tehtäviin.
 

TGEP170 Ympäristö ja vanheneminen 4 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson lopussa opiskelija
 * osaa selittää ja ymmärtää ympäristögerontologian tyypillisimmät teoriat ja –käsitteet
 * osaa arvioida ympäristön merkityksen ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn näkökulmasta

Sisältö
  * 
Ympäristöteoriat ja -käsitteet
  * Ikääntyneen ihmisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö
  * Yksilön ja ympäristön välinen vuorovaikutus ihmisen vanhetessa
  * Ympäristö ja terveyden edistäminen ihmisen vanhetessa
  * Ympäristön vaikutus ikääntyvän ihmisen toimintakykyyn
Opetus- ja työmuodot
  * 
Itsenäiset johdantoluennot 8 tuntia, itsenäinen työskentely
  * Lähitapaaminen tiistaina 18.12.2018 klo 17.00 - 20.00, huom. muuttunut päivämäärä! Kokoontumispaikka ilmoitetaan myöhemmin.
Oheiskirjallisuus
  * 
Elo, S. 2006. Teoria pohjoissuomalaisten kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointia tukevasta ympäristöstä. Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos D889. (192 s.)
  * Hynynen, R. (toim.) 2015. Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen. Ympäristöministeriön raportteja no. 5. (109 s.)
  * Lehmuskoski, V., Rönkä, K., Wiik, M. & Kallio R. 2002. Ikääntyneiden liikkuminen ja tienpito. Tiehallinnon selvityksiä 14. Helsinki: Edita. (82 s.)
  * Lehmuspuisto, V. &  Åkerblom, S. 2007. Iäkkäiden ihmisten liikuntapaikkojen suunnittelu – Arki- ja terveysliikunnan tilat palvelu- ja hoiva-asumisympäristössä. Rakennustieto Oy; Opetusministeriö. Liikuntapaikkajulkaisu no 94. (86 s.)
  * Pikkarainen A. Ympäristö. 2007. Teoksessa TM. Lyyra., A. Pikkarainen & P. Tiikkainen  (toim.) Vanheneminen ja terveys. Helsinki: Edita, 41–68. (17 s.)
  * Ponsi, V., Karvinen, E. & Simonen, M. 2005. Ulkoilu ja asiointi osaksi iäkkään arkea. Liikkeessä-projekti 2002–2005. Raportteja 3/2005. Helsinki: Ikäinstituutti. (77 s.)
  * Rantakokko, M. & Rantanen, T. 2016. Ulkoympäristö ja toimintakyvyn edistäminen. Teoksessa E. Heikkinen,  J. Jyrkämä & T. Rantanen (toim). 2016. Gerontologia. Helsinki: Duodecim , 541–548. (8 s.)
  * Rowles, GD. & Bernard, M. 2013. Environmental gerontology. Making meaningful places in old age. New York: Springer Publishing Company. (320 s.)
  * Wahl, HW., Scheidt, RJ. & Windley, PG. (volume editors). 2003. Annual Review of Gerontology and Geriatrics. Focus on Aging in Context; Socio-Physical Environments. Vol 23. (403 s.)
  * Åkerblom S. Arkiympäristö – Iäkkäiden fyysisen aktiivisuuden perustekijä. 2008. Teoksessa Leinonen R. & Havas E. (toim.) Fyysinen aktiivisuus iäkkäiden henkilöiden hyvinvoinnin edistäjänä. Jyväskylä; Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 212, 31–39.  (8 s.)
  * Muuta luennoitsijan osoittamaa kirjallisuutta.
Suoritustapa
Luento- ja oppimistehtävä sekä opiskelijan itsereflektio tehtävien aihealueista ja opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamisesta.

TGEP140 Iäkkäiden ihmisten liikunta 3 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson lopussa opiskelija
  * osaa kuvata liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden vaikutukset ikääntyvien ihmisten terveyteen ja toimintakykyyn
  * osaa selittää iäkkäille ihmisille soveltuvan liikuntaneuvonnan periaatteet
Sisältö
  * 
Iäkkäiden ihmisten liikunta, terveysliikunta, liikkumiskyky
  * Liikunnan vaikutukset ikääntyvän ihmisen terveyteen ja toimintakykyyn
  * Ikääntyvien ihmisten liikuntaneuvonta ja liikunnan ohjaus
Opetus- ja työmuodot
  * 
Ryhmämuotoista opetusta: lähitapaaminen tiistaina 15.1.2019 klo 17.00 - 20.00, itsenäinen tehtävä, seminaari lauantaina 2.2.2019 klo 10.00 - 17.00
  * Liikuntaryhmäraportti
  * Materiaali seminaarityöskentelyyn syksyllä 2018
Oheiskirjallisuus 
  * Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004:6. Sosiaali- ja terveysministeriö, Opetusministeriö. (40 s.)  
  * Leinonen R & Havas E (toim.) 2008.  Fyysinen aktiivisuus iäkkäiden henkilöiden hyvinvoinnin edistäjänä. Liikunnan yhteiskunnallinen perustelu. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 212. LIKES: Jyväskylä. (160 s.)
  * Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:10. (62 s.)
  * Muuta kurssilla ilmoitettua kirjallisuutta.
Suoritustapa
  * 
Ryhmämuotoinen työskentely, itsenäinen tehtävä, itsereflektio.
 

TGEP150 Vanheneminen ja ravitsemus 3 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson lopussa opiskelija
  * osaa kuvata ikääntyneiden ihmisten ravitsemuksen erityiskysymykset
  * osaa selittää ravitsemuksen merkityksen iäkkäiden ihmisten muistisairauksien ennaltaehkäisyn ja aivoterveyden kannalta
  * tunnistaa erityisesti muistisairaan ihmisen ravitsemuksen erityiskysymykset
  * osaa tehdä ikääntyneen ravitsemustilan arvioinnin MNA:ta (Mini Nutritional Assessment-testi) käyttäen ja osaa arvioida ruokavalion energian ja proteiinin riittävyyttä ja ruokavalion laatua
  * osaa hakea eri lähteistä asianmukaista tietoa ikääntyneiden ravitsemuksesta (mm. internet-sivustot) sekä osaa hakea ja käyttää alan terveyskasvatusaineistoa ja ravitsemukseen liittyviä mittareita
Sisältö:
  
 * kotona asuvien ikääntyneiden ihmisten ravitsemuksen erityiskysymykset ja erityisesti muistisairaan ihmisen ravitsemuksen erityiskysymykset
   * ravitsemus ja muistisairaus, muistisairauksien ennaltaehkäisy ja aivoterveys
 * vajaaravitsemus, ravitsemustilan arviointi, ruokailuun liittyvät sosiaaliset ja psyykkiset tekijät, ravitsemussuositukset, ikääntymismuutokset ja ylipaino
Opetus- ja työmuodot
 
Itsenäisesti katsottavat johdantoluennot 4 tuntia, itsenäinen työskentely, käytännön tehtävä (ohjeistus Kopassa)
* Lähitapaaminen tiistaina 19.2.2019 klo 17.00 - 20.00
Kirjallisuus
  * 
Jyväkorpi, S., Havas, A., Urtamo, A. & Karvinen, E. 2014. Ikäihmisen liikunta ja ravitsemus: opas ohjaustyöhön. Helsinki: Ikäinstituutti. (55 s.)
  * Jyväkorpi S.2013 Syö muistaaksesi - ravitsemus aivoterveyden edistäjänä. Suomen muistiasiantuntijat ry. (106 s.) soveltuvin osin.                    
  * Nijs KA, de Graaf C, Kok FJ, van Staveren WA. 2006. Effect of family style mealtimes on quality of life, physical performance, and body weight of nursing home residents: cluster randomised controlled trial. BMJ. May 20;332(7551):1180-4.
  * Suominen  M. ym. 2010.  Ravitsemussuositukset ikääntyneille. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Helsinki: Edita. (80 s.)
  * Suominen, M. 2016. Ravitsemus vanhenemisen tukena. Teoksessa E. Heikkinen, J. Jyrkämä & T. Rantanen (toim.) Gerontologia. 3.-4. painos. Helsinki: Duodecim, 485–494. (10 s.)
  * Internet sivut: www.gery.fi
  * Muuta luennoitsijan osoittamaa kirjallisuutta
Suoritustapa
  * 
Luento- ja oppimistehtävät sekä opiskelijan itsereflektio tehtävien aihealueista ja opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamisesta
 

TGEP160 Psyykkinen hyvinvointi vanhuudessa 4 op

Osaamistavoitteet
Opintojakson lopussa opiskelija
  * ymmärtää psyykkisen joustavuuden ja persoonallisuuden merkityksen vanhuuteen sopeutumisen kannalta
  * osaa tunnistaa tärkeimmät iäkkäiden ihmisten mielenterveyttä edistävät ja haittaavat tekijät ja ymmärtää niiden merkityksen psyykkisen hyvinvoinnin kannalta
Sisältö
  * 
Iäkkäiden ihmisten psyykkinen hyvinvointi
  * Mielenterveyden erityiskysymykset vanhuudessa
  * Tiedonkäsittelytoimintojen ikämuutokset
Opetus- ja työmuodot
  * 
Johdantoluennot 4 tuntia, itsenäinen työskentely, itsereflektio. Luennot voidaan katsoa yhdessä ryhmässä. Oppimistehtäviin orientoituminen 2-4 tuntia. Lähitapaaminen lauantaina 16.3.2019 klo 10.00 - 17.00
Kirjallisuus
  * 
Dunderfelt, T. 2011. Elämänkaaripsykologia. Helsinki: Sanoma Pro Oy. (214 s.)
  * Teoksesta Heikkinen E, Jyrkämä J, Rantanen T. (toim.) Gerontologia. 3.-4. painos. Helsinki: Duodecim, 2016.  (48 s.) seuraavat luvut:
     - Hänninen T. Kognitiiviset toiminnot, ss. 210–215
     - Suutama T. Muisti ja oppiminen, ss. 216–226
     - Ruoppila I. Viisaus, ss.227–236
     - Heikkinen R-L. Kokemuksellinen vanheneminen, ss. 227–244
     - Read S. Elämän tarkoituksellisuuden tunne, ss. 245–255
     - Saarenheimo M. Mielenterveys, ss. 373–380
  * Kivelä S-L. 2009. Depressiosta tasapainoon. Hyvä elämä iäkkäänä. Kirjapaja. (260 s.)
  * Saarenheimo, Pietilä (toim.) 2011. MielenMuutos masennuksen hoidossa. Mielialaongelmista kärsivien iäkkäiden ihmisten psykososiaalinen tukeminen. MielenMuutos-tutkimus- ja kehittämishanke, tutkimusraportti 2. Helsinki: Vanhustyön Keskusliitto. (215 s.)  TAI Heimonen, S. &
Pajunen, H. (toim.) 2012. Mielen terveys vanhuudessa. Helsinki: Edita. (300 s.)
  * Muuta jakson tentaattorin osoittamaa kirjallisuutta
Suoritustapa
  * 
Oppimistehtävät (2 kpl), joihin kuuluu opiskelijan itsereflektio tehtävien aihealueista ja opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamisesta

TGEP130 Vanhustyön ja –tutkimuksen eettisiä kysymyksiä 3 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson lopussa opiskelija
  * osaa arvioida iäkkäiden ihmisten arkeen liittyviä eettisiä tilanteita ja osaa pohtia eettisiä ratkaisuvaihtoehtoja ja niiden seurauksia
  * ymmärtää eettisten kysymysten merkityksen tutkimustyössä
Sisältö
  * 
Eettiset kysymykset sosiaali- ja terveydenhuollossa
  * Teknologia ja ikääntyminen
  * Ikääntynyt ihminen tutkimuksen kohteena                    
Opetus- ja työmuodot
  * 
Ryhmämuotoista opetusta: lähitapaaminen tiistaina 9.4.2019 klo 17.00 - 20.00, seminaari lauantaina 11.5..2019 klo 10.00 - 17.00
  * Materiaali seminaarityöskentelyyn syksyllä 2018
  * Tehtävät käsitellään seminaarissa. Tuutori / ryhmänohjaaja arvioi tehtävät.
Oheiskirjallisuus
  * 
Clarkeburn, H. & Mustajoki A. 2007. Tutkijan arkipäivän etiikka. Tampere; Vastapaino. (320 s.)
  * Topo, P. (toim.) 2006. Eettiset kysymykset vanhustenhuollon tutkimuksessa. Stakesin työpapereita 21. (29 s.)
  * Kivelä, S-L. 2006. Geriatrisen hoidon ja vanhustyön kehittäminen. Selvityshenkilön raportti. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 20. Sosiaali- ja terveysministeriö. (125 s.)
  * Pynnönen, K. & Mitchell, R. 2013. Ikääntyvät ja ikääntyneet taiteen ja kulttuurin kentillä. 50+ kulttuuribarometrin tuloksia. Cupore, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön julkaisuja 20. (202 s.)
  * Teknologia ja etiikka sosiaali- ja terveysalan hoidossa ja hoivassa. Sosiaali- ja terveysministeriö. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE. (36 s.)
  * Vanhuus ja hoidon etiikka. 2008.  Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan raportti. ETENE-julkaisuja 2008:20. (28 s.)
  * Terveyden edistämisen eettiset haasteet. 2008. Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta ETENE-julkaisuja 2008:19. (57 s.)
  * Mäki-Petäjä-Leinonen, A. & Nikumaa, H. 2010. Ajoissa apua? Näkökulmia muistisairaan ihmisen oikeuksien toteutumiseen. Teoksessa M.   *  
  * Pajukoski (toim.) Pääseekö asiakas oikeuksiinsa? Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät –työryhmä. Raportti III. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 3020:19, 79–101.(22 s.)
  * Muuta kurssilla ilmoitettua kirjallisuutta
Suoritustapa: Ryhmämuotoinen työskentely, itsenäinen tehtävä, itsereflektio.
 

Päätöstapaaminen keväällä 2019 myöhemmin sovittavana ajankohtana

  * palautekeskustelu, opintojen tilanne

Kouluttaja: TTM Kaarina Soininen

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot: 430 €, hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröinti- sekä tehtävänkorjausmaksun 180 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 11.92018
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopisto-opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Opinto-oikeus: 1.8.2018 - 31.7.2019 (kaksi lukukautta aloituspäivästä lähtien).
 

Ilmoittautuminen päättyy 20.9.2018
Hinta 430,00 €

Terveystieto

Opintojakson tavoitteena on lisätä traumojen ymmärtämistä yksilöpsykologisesta, sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Tavoitteena on antaa valmiuksia kriisissä olevan ihmisen kohtaamiseen ja tukemiseen.
Opintojakson vastuuhenkilö on professori Jyrki Korkeila.

Aika ja paikka 16.10.-30.11.2018 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs).
Opetus koostuu asiantuntijaluennoista sekä kahdesta tuutorin vetämästä opintoryhmästä, johon opiskelijat aktiivisesti osallistuvat. Oppimateriaali ja tehtävät ovat Moodle -verkko-oppimisympäristössä, johon opiskelijat saavat tunnukset opintojakson alussa.

Kohderyhmä Avoimessa yliopistossa opintoja tarjotaan ammattitaidon kehittämisesksi henkilöille, jotka työssään tarvitsevat opintojakson sisältöön liittyvää tietoa, sekä yleissivistäväksi koulutuksesksi kaikille, jotka ovat lääketieteestä kiinnostuneita ja haluavat perehtyä alan ajankohtaisiin kysymyksiin, Opinnot soveltuvat erityisesti terveydenhuollossa ja sosiaalialalla työskenteleville, jotka työssään kohtaavat psyykksistä traumoista kärsiviä ihmisiä, sekä alan opiskelijoille. Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa opinnot voi hyväksyttää osaksi perustutkintojen valinnaisia opintoja.

Sisältö:
  * Kriisien kulku ja traumasta selviytymisen keinot
  * Trauman vaikutukset ihmisen hyvinvointiin
  * Trauman asteen arviointimenetelmät
  * Selviytymiskeinot traumaattisen tapahtumien / traumaattisen historian kanssa
  * Kriisissä olevan ihmisen kohtaaminen ja tukeminen
  * Traumahoito ja päihdekuntoutus.

Toteutus ja työtavat Ennen opetuksen alkua kirajllisuuteen pohjautuva alkutentti Moodlessa. Alkutentin tavoitteena on varmistua siitä, että opiskleijalla on hallussaan tarvittavat peruskäsitteet ja lähtötiedot opintojakson opetuksen alkaessa. Tentti sisältää monivalinta- ja yhdistmäistehtäviä. Tentti suoritetaan itsenäisesti ja tuloksen saa heti tentin suorittamisen jälkeen. Tarvittaessa tentin voi uusia.
Oppimispäiväkirja luentojen sekä asiantuntijapaneelien / pienryhmäopetuksen pohjalta.
Opintojaksolla on kahdeksan tuntia verkkovälitteisiä luentoja tai verkkotallenteita. Lisäksi on kaksi tuutorin vetämää opintoryhmätapaamista (yht. kuusi tuntia).

Opintosuoritukset
Ennen opetuksen alkua kirjallisuuteen pohjautuva alkutentti Moodlessa. Alkutentin tavoitteena on varmistua siitä, että opiskelijalla on halussaan tarvittavat peruskäsitteet ja lähtötiedot opintojakson opetuksen alkaessa. Tentti sisältää monivalinta- ja yhdistämistehtäviä. Tentti suoritetaan itsenäisesti ja tuloksen saa heti tentin suorittamisen jälkeen. Tarvittaessa tentin voi uusia.

Oppimispäiväkirja tai kirjallinen tentti kirjallisuuden, luentojen sekä asiantuntijapaneelien / pienryhmäopetuksen pohjalta.

Ohjelma ja aikataulu:

Vko 37-41: Itsenäinen tutustuminen opintojakson kirjallisuuteen ja alkutentti Moodlessa vko 41 la -  pe 6.-12.10.2018

Teema I - Traumat yksilön näkökulmasta
Vko 42 ti 16.10.2018 klo 16.15 - 17.45 luento
  * 
Traumatisoituminen, persoonallisuushäiriöt ja persoonaltaan traumatisoituneen kohtaaminen
  * professori Jyrki Korkeila

Vko 43 luentotallenne
  * 
Traumojen hoito, verkkovälitteinen luentotallanne
  * Psykologi, Psykoterapeutti VET Soili Poijula

Vko 44 Opintoryhmä
  * opintoryhmätapaaminen ke 31.10.2018 klo 16.30 - 19.00
  * tuutorina psykologi, psykoterapeutti Pirkko Grönlund

Teema II - Traumat yhteiskunnan näkökulmasta

Vko 45 ti 6.11.2018 klo 16.15 - 17.45 luento

  * Väkivallan dynamiikka ja miestyö
  * professori Leo Nyqvist

Vko 46 to 15.11.2018 klo 16.15 - 17.45 luento
  * 
Vakava traumatisoituminen - aiheen lähestyminen tapausesimerkkien pohjalta
  * psykologi Stephen Lord

Vko 47 Opintoryhmä
  * opintoryhmätapaaminen ke 21.11.2018 klo 16.30 - 19.00
  * tuutorina psykologi, psykoterapeutti Pirkko Grönlund

Vko 47 Oppimispäiväkirjan palautus pe 30.11.2018 mennessä

Kirjallisuus Myöhemmin ilmoitettava kirjallisuus sekä artikkelimateriaali.

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 180 € (hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 30 €)

Ilmoittautuminen viimeistään 2.10.2018
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu  paikalle, peritään koko maksu:
Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 7.10.2018
Hinta 180,00 €

Farmasia

Opinnot tuovat farmasian alaa tutuksi sekä tieteenalana että oppiaineena, sillä opinnoissa perehdytään farmasian eri osa-alueisiin. Farmasian perusopinnoissa opiskelijan tulee ymmärtää solubiologian ja lääkeainekemian perusteet, jotta voi ymmärtää lääkekehityksen perusperiaatteita. Opinnoissa perehdytään lääkeaineiden tehoon ja turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin sekä lääkkeisiin terveydenhuollon ja yhteiskunnan näkökulmasta.
Opintojen tavoitteena on antaa perustietoa farmasiasta ja lääkehoidosta esimerkiksi työn tueksi, alan opintoja suunnitteleville tai muutoin alasta kiinnostuneille. Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan, ja oppiaineen vastuuhenkilö on prof. Jarkko Ketolainen.
Opetus on joustavaa monimuoto-opetusta, missä hyödynnetään paljon verkko-oppimisympäristöa, ja välillä voi tulla paikan päälle oppimaan. Opintojen tueksi toteutetut luennot on mahdollista myös seurata jälkikäteen verkkotallenteena.  Oppimisympäristöstä löytyy ohjeita opiskeluun, oppimistehtävät ja oppimateriaalia sekä keskustelualueet.

Aika ja paikka: aloitustilaisuus 12.9.2017 klo 16.30 - 18.30 Imatra 
 

Kohderyhmä 

Jokainen meistä tarvitsee joskus lääkkeitä. Lääkkeiden järkevä käyttö on kaikkia koskettava kansalaistaito ja oleellinen osa terveydenhoitoa. Farmasian perusopintoja voivat hyödyntää urakehityksensä eri vaiheissa olevat terveydenhuollon ammattilaiset, omaa ammatillista osaamistaan kehittävät ja/tai päivittävät henkilöt, opiskelijat ja muuten aiheesta kiinnostuneet.

Opinnot soveltuvat esimerkiksi

 • sosiaali- ja terveysalan toimijoille (ml. lähihoitajat, sairaan- ja terveydenhoitajat) lääketiedon lisäämiseen
 • lääkealalla toimiville, joilla ei ole farmaseuttista tai lääketieteellistä koulutusta
 • farmaseuttisen koulutuksen omaavat, jotka haluavat päivittää perusosaamistaan
 • yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville (farmasia)
 • opiskelijoille sivuaineopinnoissa hyödynnettäväksi

 

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • Johdanto farmasian opiskeluun 0 op

 • Solubiologian perusteet 3 op
  Solun rakenne ja eräitä solun toiminnan perusperiaatteita.
  Suoritustapa: Verkko-opintoina; luennot 5 t, oppimistehtävät ja verkkotentti
  Oppimateriaali: Verkkomateriaali.  Oheislukemisto: www.solunetti.fi  tai Jyrki Heino, Matti Vuento: Biokemian ja solubiologian perusteet, WSOY 2007 tai Jyrki Heino, Matti Vuento:  Solubiologia, 2004.

 • Solun rakenne ja eräitä solun toiminnan perusperiaatteita.
  Suoritustapa: Verkko-opintoina; luennot 5 t, oppimistehtävät ja verkkotentti
  Luennot to 5.10.2017 klo 17.00-19.15 ja 12.10.2017 klo 17.00-18.30.
  Oppimateriaali: Verkkomateriaali.  Oheislukemisto: www.solunetti.fi  tai Jyrki Heino, Matti Vuento: Biokemian ja solubiologian perusteet, WSOY 2007 tai Jyrki Heino, Matti Vuento:  Solubiologia, 2004.
  Luennot to 5.10.2017 klo 17.00-19.15 ja 12.10.2017 klo 17.00-18.30.

 • Johdatus farmakologiaan 4,5 op
  Opinnoissa tutustutaan tärkeimpiin farmakologian peruskäsitteisiin sekä lääkeaineiden sitoutumiseen ja vasteeseen. Opinnoissa käydään läpi joidenkin lääkeaineryhmien vaikutusmekanismit, yhteisvaikutukset ja haittavaikutukset.
  Suoritustapa: Verkko-opintoina; oppimistehtävät, verkkotentti, luennot 3 t, harjoitukset 4 t ja itsenäisesti kuunneltavat luentotallenteet.
  OppimateriaaliKoulu M, Tuomisto J ja Paasonen M: Farmakologia ja toksikologia, Kustannusosakeyhtiö Medicina Oy Kuopio, 7., 8. tai 9. painos (soveltuvin osin). HUOM! 6. painos verkkojulkaisuna osoitteessa: http://www.medicina.fi/3  
  Luennot: ti 31.10.2017 klo 17.00-19.30. Harjoitukset: ti 21.11. ja 28.11.2017 klo 17.00-18.30. Verkkotentti: 2.-9.1.2018, uusintatentti 23.-30.1.2018.

 • Farmakologian ja toksikologian kirjallisuustentti 4 op
  Gonadotropiinit ja sukupuolihormonit ja niiden vastavaikuttajat. Lipidien aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkeaineet. Diabetes-, kihti - ja reumalääkkeet ja vitamiinit. Immunofarmakologian perusteita. Yleistoksikologiaa. Elintoksikologian perusteita. Mutageenisuus, karsinogeenisuus ja teratogeenisuus. Toksisuuden tutkiminen ja arviointi. Yleisiä näkökohtia akuuteista myrkytyksistä. Tärkeimmät lääkeainemyrkytykset. Alkoholien ja eräiden teknokemiallisten tuotteiden aiheuttamat akuutit myrkytykset. Häkämyrkytys. Sienimyrkytykset. Metallit ja metalloidit. Torjunta-aineet. Orgaaniset ympäristömyrkyt. Terveydelle haitalliset yhdyskuntailman saasteet ja toksiset aineet. Johdanto työtoksikologiaan.
  Suoritustapa: Kirjallisuustentti
  Kirjallisuus: Koulu M & Tuomisto J, Farmakologia ja toksikologia, Kustannusosakeyhtiö Medicina Oy, 2007 (7. painos) sivut 113-152, 701-763, 773-805 ja 1053-1142 tai 2012 (8. painos) sivut 743-811, 821-858, 1121-1210 tai 2013 (9. painos) vastaava sisältö.

 • Lääkkeet terveydenhuollossa 3,5 op
  Suomen terveydenhuoltojärjestelmä, Lääkehuolto osana terveydenhuoltoa, Lääkehoitojen arvioinnin perusteet, Suomalaisten yleisimmät kansansairaudet, Lääkkeiden kulutus ja kustannukset, Potilas lääkehoidon toteuttajana, Farmasian henkilöstö lääkkeiden oikean käytön edistäjänä, Ammattietiikka.
  Suoritustapa: Verkko-opintoina; oppimistehtävät, luennot 2 t ja itsenäisesti kuunneltavat verkkotallenteet.
  Oppimateriaali: Verkko-oppimisympäristön materiaali.
  Maalis-kesäkuu 2018
   
 • Lääkkeet ja yhteiskunta 3 op
  Perehdytään Suomen lääkehuoltoon ja -politiikkaan. Oppimistehtävän aihepiirit käsittelevät suomalaisten kansanterveyttä ja lääkehoidon toteutusta.
  Suoritustapa: Verkko-opintoina; oppimistehtävä (essee)
  Oppimateriaali: Tieteelliset artikkelit ja julkaistut raportit.
 • Farmaseuttinen kemia 2 op
  1) Lääkeaineen keskeiset fysikaaliskemialliset ominaisuudet, kuten lääkeaineen ionisoituminen vesiliuoksissa, pKa-arvo, lääkeaineen vesiliukoisuus ja siihen vaikuttavat tekijät, lääkeaineen jakautumiskerroin. 2) Liuoksen pH:n laskeminen ja puskuriliuokset. 3) Lääkeaineen kemiallisen hajoamisen keskeiset mekanismit sekä lääkeaineen kemialliseen hajoamiseen vaikuttavat tekijät. 4) Lääkeaineen fysikaaliskemiallisten/biofarmaseuttisten ominaisuuksien optimoinnissa käytettävät tekniikat. 5) Lääkeaineiden suolat.
  Suoritustapa: Monimuoto-opintoina; luennot 12 t, luentojen välillä tehtävät harjoitustehtävät, itsenäisesti kuunneltavat verkkotallenteet ja tentti.
  Luennot: ke 10.1., 17.1., 24.1. ja to 1.2.2018 klo 17.00-19.30. Tentti ma 5.3.2018 klo 16.00-20.00, uusintatentti ma 9.4.2018 klo 16.00-20.00.
  Oppimateriaali: Luentomateriaali ja muu erikseen ilmoitettu materiaali.

 • Tautioppi farmasian opiskelijoille, osa I 3 op
  Yleinen patofysiologia ja kliininen tautioppi. Potilaan tavallisimmat tutkimusmenetelmät ja laboratorioparametrit.
  Suoritustapa: Verkko-opintoina; oppimistehtävät, luennot 3 t ja itsenäisesti kuunneltavat verkkotallenteet.
  Oppimateriaali: Vauhkonen I, Holmström P: Sisätaudit, 2012, ja verkkomateriaali.
  Luennot to 14.9.2017 klo 16.15-19.00. Opintojakso järjestetään myös syksyllä 2018 (, jota suositellaan syksyllä 2017 farmasian perusopintokokonaisuuteen ilmoittautuneille)

 • Laatuajattelun perusteet 1 op
  Opintojakso antaa perustiedot laatuajattelusta ja laatujärjestelmistä sekä niiden rakentamisesta ja soveltamisesta. Opiskelijat tutustuvat ISO9001-standardiin sekä muihin yleisiin laatujärjestelmiin.
  Suoritustapa: Verkko-opintoina; oppimistehtävät.
  Oppimateriaali: Verkko-oppimisympäristön materiaali.

 • Laatuajattelun perusteet farmasiassa 1 op
  Opiskelija oppii tunnistamaan, mitä apteekin toiminnan kuvaamiseen, kehittämiseen ja arvioimiseen liittyviä prosesseja kuuluu apteekin laatutyöhön, sekä tutustuu ISO9001-laatustandardin soveltamiseen apteekkityössä.
  Suoritustapa: Verkko-opintoina; oppimistehtävät, luennot 1 t, harjoitukset 3 t.
  Oppimateriaali: Verkko-oppimisympäristön materiaali.
  Luennot: ke 15.11.2017 klo 17.00-18.00. Harjoitukset: pe 8.12.2017 klo 17.00-19.15. Opettajat: yliopistonlehtori Tarja Toropainen, suunnittelija Riitta Sutinen

Tiedustelut koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net

Hintatiedot 420 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 220 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.

Ilmoittautuminen viimeistään: 30.8.2017

Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2017
Hinta 200,00 €

Psykologia

Psykologian perusopinnoissa perehdyt psykologian peruskäsitteisiin ja tutustut eri osa-alueiden keskeisiin teorioihin ja psykologian tiedonhankintamenetelmiin. Perusopinnoissa opit ymmärtämään teoreettista tietoa ja soveltamaan sitä arkielämään ja omiin kokemuksiin. Perusopintojen jälkeen opintoja on mahdollista jatkaa psykologian aineopintoihin.

Opinnot soveltuvat kaikille psykologiasta kiinnostuneille. Psykologiaa opiskelevat haluavat esimerkiksi kehittyä ammatillisesti, rikastaa maailmankuvaansa tai jäsentää elämänkokemuksiaan. Opiskelijoina on mm. terveydenhoitoalalla työskenteleviä, opettajia, asiakaspalvelutehtävissä toimivia ja yritysmaailmassa työskenteleviä. Oman joukkonsa muodostavat yliopistojen sivuaineopiskelijat, lukio-opiskelijat sekä yliopistotutkintoa suunnittelevat eri-ikäiset ihmiset. Psykologia soveltuu hyvin myös talous-, viestintä-, liikunta- tai taideaineiden yhteyteen.

Psykologian opinnot pätevöittävät psykologia -oppiaineen opettamiseen. Opettajan pedagogisiin opintoihin yhdistettynä psykologian perus- ja aineopinnot vastaavat maisterin tutkinnon suorittaneilla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (14.12.98/986) mukaisia vähintään 60 opintopisteen laajuisia opetettavan aineen opintoja.

 

Opinnot aloitetaan PSYP110 jaksosta, jonka jälkeen opiskelija voi edetä haluamassaan järjestyksessä muihin opintojaksoihin. 

Opinnot sisältävät tuutortapaamisia, tapaamisten ajankohta sovitaan ensimmäisessä tapaamisessa tutor Mona Aallikon kanssa.

PSYP110 Kehityspsykologia I 5 op HOPS ja verkkokurssi

PSYP121 Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet 5 op; ryhmätapaamiset 

PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I 5 op Tentti

PSYP140 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia 5 op Tentti tai itsenäisesti suoritettavat tehtävät

PSYP201 Psykologian tutkimusmenetelmät I 5 op ryhmätapaamiset 

Aloitus:  Imatralla 5.9.2018 klo 16.30, kesäyliopiston koulutustila, Tietäjäntalo, Tietäjänkatu 5, Tuutorina erityisopettaja Mona Aallikko
Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net
Hintatiedot:  490 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 180 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti. Hintaan sisältyy tuutorpalvelut.

Opinto-oikeus: kaksi lukukautta aloituspäivästä lähtien

Ilmoittautuminen päättyy 3.9.2018
Hinta 490,00 €

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op 2018-19 UEF

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuudessa tutustuttuaan työssä tapahtuviin psykologisiin prosesseihin. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot. Lisäksi opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä muun muassa digiajan työelämätaitoihin sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan ja sen soveltamiseen vuorovaikutustilanteissa. 
Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot. Opinnot antavat lisäksi mahdollisuuden perehtyä esimerkiksi digiajan työelämätaitoihin sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan ja sen soveltamiseen työelämän vuorovaikutustilanteissa.  

Aika ja paikka Aloitustilaisuus 17.9.2018 klo 16.30 - 18.45 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs)

Sisältö
Pakolliset opintojaksot 15 op:

AY7025101 Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan 3 op
AY7025120 Organisaatioiden johtaminen 3 op
AY7025103 Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
AY7025104 Työelämän sosiaalipsykologia 3 op
AY7025105 Viestintä ja vuorovaikutus 3 op
Valinnaiset opintojaksot 10 op:
AY7025106 Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot 2 op
AY7025107 Digiajan työelämä 3 op
AY7025108 Elinvoimainen organisaatio 3 op
AY7025109 Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
AY7025110 Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa 2 op
AY7025111 Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
AY7025112 Oman osaamisen tunnistaminen 3 op
AY7025113 Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op

Ohjelma ja lähitapaamisten aikataulu
Opintojen aloitusinfo ja orientaatio 
maanantaina 17.9.2018 klo 16.30 - 19.45, mukana tutor Minna Miikki

AY7025101 Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan 3 op
Tavoite: Opintojakso antaa yleiskuvan organisaatiopsykologiasta, sen teoriahistoriasta, tärkeimmistä tutkimussuuntauksista ja teoreettisista lähestymistavoista. Se perehdyttää kaikille organisaatioille yhteisiin piirteisiin, organisaatioiden tehtäviin ja tavoitteisiin.    
Lähitapaamiset, opettajana tutor Minna Miikki:
 * 1. kokoontuminen to 27.9.2018 klo 17.15 - 19.45
  * 2. kokoontuminen to 11.10.2018 klo 16.30 - 19.00
Opettaja: PsT Matti Kuittinen
Suoritustapa: Verkkoluennot. Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä.
Kirjallisuus (perusteoksiksi valitaan kolme seuraavista):
1) Chmiel, N. (toim.) (2010). An introduction to work and organizational psychology: An European perspect.
2) Juuti,P. (2006). Organisaatiokäyttäytyminen. Johtamisen ja organisaation toiminnan perusteet.
3) Juuti, P. (toim) (2011). Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen.
4) Lindström, K. & Leppänen, A. (toim.) (2002). Työyhteisön terveys ja hyvinvointi.
5) Lämsä, A.-M. & Päivike, T. (2013). Organisaatiokäyttäytymisen perusteet.
6) Steptoe-Warren, G. (2013). Occupational psychology. An applied approach.
7) Viitala, R. (2010). Henkilöstöjohtaminen: strateginen kilpailutekijä.
Lisäksi muuta opettajan määrittelemää lähdemateriaalia

AY7025120 Organisaatioiden johtaminen 3 op
Tavoite: Opiskelija tuntee keskeisimmät johtamisen ja organisaation toiminnan kysymykset ja osa-alueet, tunnistaa strategian ja liiketoimintaympäristön vaikutuksen johtamiseen sekä hallitsee ja osaa käyttää johtamisen peruskäsitteitä.
Lähitapaamiset, opettajana tutor Minna Miikki:
  * Opintopiirityöskentely 6 tuntia
  * Kokoontumiset ti 8.1.2019 klo 17.00 - 19.30 ja ti 15.1.2019 klo 17.00 - 19.30
Suoritustapa: Orientoivat verkkoluennot. Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja verkkotentti.
Kirjallisuus: Puusa, A., Reijonen, H., Juuti, P. & Laukkanen, T. (2012 tai uudempi). Akatemiasta markkinapaikalle: johtaminen ja markkinointi aikansa kuvina.
Opettaja: KTM Henna Kokkonen

AY7025103 Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
Tavoite: Opiskelija tutustuu yleisimpiin työuupumus- ja työn imu -teorioihin, niiden käsitteistöön ja alan suomalaiseen tutkimukseen, oppii teorian kautta tunnistamaan työhyvinvointia edistäviä tekijöitä sekäymmärtää työpaikkakiusaamisen merkityksen työhyvinvointiin vaikuttavana tekijänä.
Lähitapaamiset, opettajana tutor Minna Miikki:
 * Opintopiirityöskentelyä 6 tuntia
  * kokoontumiset ma 5.11.2018 klo 17.00 - 19.30 ja ma 19.11.2018 klo 17.00 - 19.30
Suoritustapa: Perehtyminen itsenäisesti kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä.
Opettaja: PsM Saara Halme
Kirjallisuus:
1. Ahola, K. & Hakanen, J. (2010). Terveysammattilaisten työuupumus: erityisenä haasteena vuorovaikutus auttamistyössä. Duodecim, 126, 2139–2146.
2. Einarsen, S. & Nilsen, M.B. (2015). Workplace bullying as an antecedent of mental health problems: a five-year prospective and representative study. Inter-national Archives of Occupational and Environmental Health, 88, 131–142.
3. Hakanen, J. (2002). Työn imu ja työuupumus - laajennetun hyvinvointimallin kehittäminen ja testaaminen. Psykologia, 4, 291–301.
4. Hansen, Å.M., Hogh, A., Garde, A.H. & Persson, R. (2014). Workplace bullying and sleeping difficulties: a 2-year follow-up study. International Archives of Occu-pational and Environmental Health, 87, 285-294.
5. Juuti, P. & Salmi, P. (2014). Tunteet ja työ. Uupumuksesta iloon. Soveltuvin osin.
6. Juuti, P. & Salmi, P. (2014). Työyhteisön ja työkavereiden merkitys työhyvin-voinnille. Teoksessa P. Juuti & P. Salmi (toim.) Tunteet ja työ. Uupumuksesta iloon. Sivut 93–113.
7. Luukkala, J. (2011). Jaksaa, jaksaa, jaksaa... -työhyvinvointitaitojen kirja. So-veltuvin osin.
8. Manka, M.-L. (2016). Työhyvinvointi.
9. Perhoniemi, R. & Hakanen, J. (2013). Työn imun ja ystävällisyyden siirtyminen työpareilla. Psykologia, 2, 88–101.
10. Reknes, I., Einarsen, S., Knardahl, S. & Lau, B. (2014). The prospective rela-tionship between role stressors and new cases of self-reported workplace bullying. Scandinavian Journal of Psychology, 5, 45–52.
11. Salin, D. (2015). Risk factors of workplace bullying for men and women: The role of the psychosocial and physical work environment. Scandinavian Journal of Psychology, 6, 69–77.
12. Tirkkonen, M. & Kinnunen, U. (2013). Palautumisen tehostaminen kasvattaa työhyvinvointia. Psykologia, 3, 196–208.
13. Virtanen, P. & Sinokki, M. (2014). Hyvinvointia

AY7025104 Työelämän sosiaalipsykologia 3 op
Tavoite: Opiskelija hallitsee sosiaalipsykologian peruskäsitteet, teoriat ja menetelmät, saa teoriatiedon ja käytännön työelämään liittyvien esimerkkien yhdistämisen kautta yleiskuvan sosiaalipsykologian perusteista.
Lähitapaamiset, opettajana tutor Minna Miikki:
 * orientaatio 3 tuntia
  * Kokoontuminen ke 10.4.2019 klo 17.00 - 19.30
Suoritustapa: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtäväesseen laatiminen yksilötyönä tai verkkotentti tai kirjallisuuden tenttiminen avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä.
Opettaja: PsM Tiina Immonen

Oppimistehtävän kirjallisuus: 
Suominen, E., Pirttilä-Backman, A-M., Lahikainen, A. & Ahokas, M. (2014). Arjen sosiaalipsykologia.
Lisäksi vähintään yksi seuraavista tai jokin muu valitsemaasi aihepiiriin sopiva sosiaalipsykologian alaan kytkeytyvä teos:
1) Ahokas, M., Ferchen, M., Hankonen, N., Lautso, A. & Pyysiäinen, J. (2016). Sosiaalipsykologia. 3.–8. painos.
2) Burr, V. (2004). Sosiaalipsykologisia ihmiskäsityksiä.
3) Brown, R. (2003). Group processes: Dynamics within and between groups.
4) Erwin, P. (2005). Asenteet ja niihin vaikuttaminen.
5) Gjerstad, E. (2015) Näin vaikutat – Vaikuttamisen psykologia arjessa ja työssä. Ei opsissa?
6) Helkama, K., Myllyniemi, R. & Liebkind, K. (2013). Johdatus sosiaalipsykologiaan. 3.–9. painos.
7) Hewstone, M., Stroebe, W. & Jonas, K. (eds.) (2015). Introduction to social psychology.
8) Hogg, M-A. & Tindale, S. (eds.) (2007). Blackwell handbook of social psychology. Group processes.
9) Kuusela, P. (toim.) (2007). Sosiaalipsykologia: yksilöstä yhteiskuntaan.
10) Kuusela, P. & Saastamoinen, M. (2014) Hyvän elämän sosiaalipsykologia: toimijuus, tunteet ja hyvinvointi.
11) Lahikainen, A.R. & Pirttilä-Backman, A-M. (2009). Sosiaalipsykologian perusteet.
12) Lahikainen, A.R. ym. (toim.) (2012). Sosiaalipsykologian sukupolvet.
13) Levine, J. M. (ed.) (2013). Group processes.
14) Liebkind, K. (toim.) (2006). Monikulttuurinen Suomi: etniset suhteet tutkimuksen valossa.
15) Pennington D. (2010). Pienryhmän sosiaalipsykologia.
16) Pirttilä-Baman ym. (toim.) (2005). Arvot, moraali ja yhteiskunta: sosiaalipsykologisia näkökulmia yhteiskunnan muutokseen.
17) Pohjanheimo, E. (2015) Työyhteisön vuosi: sosiaalipsykologinen selviytymisopas.
18) Pohjanheimo, E. (2012). Johda ihmistä: sosiaalipsykologiaa johtajille.
19) Solares, E. & Liebkind, K. (2012). Ryhmienväliset ennakkoluulot ja niihin vaikuttaminen. Psykologia 05–06/2012, 357–368.
20) Stangor, C. (2016) Social groups in action and interaction.

Tentittävä kirjallisuus:
1. Suoninen, E., Pirttilä-Backman, A-M., Lahikainen, A. & Ahokas, M. (2011). Arjen sosiaalipsykologia. 
2. Ahokas, M. ym. (2013). Sosiaalipsykologia. Tai Lahikainen, A. R. & Pirttilä-Backman, A-M. (2000). Sosiaalipsykologian perusteet.

AY7025105 Viestintä ja vuorovaikutus 3 op
Tavoite: Opiskelija osaa tarkastella vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana, tutustuu ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen sekä kehittää valmiuksiaan työyhteisödynamiikan havainnoimiseen ja ymmärtämiseen.
 Lähitapaamiset, opettajana YTM, työyhteisökouluttaja Arja Hämäläinen:
 * lähiopetus 11 tuntia
  * ajankohta: lähiopetus pe - la 15.-16.3.2019, pe klo 16.30 - 20.30, la klo 9.00 - 14.00
Suoritustapa: Osallistuminen kontaktiopetukseen (11 t). Kontaktiopetus koostuu luennoista ja harjoituksista. Lisäksi laaditaan oppimistehtävä lähdekirjallisuutta apuna käyttäen. Oppimistehtävä (reflektio) on mahdollista tehdä myös parityönä.
Kirjallisuus (2–3 seuraavista):
1) Dunderfelt, T. (2011). Konttorikemiaa.
2) Goffman, E. (2012). Vuorovaikutuksen sosiologia.
3) Goleman, D. (2008). Tunneäly työelämässä.
4) Goleman, D. (2014). Aivot ja tunneäly, uusimmat oivallukset.
5) Griffin E. (8. painos 2012 tai 9. painos 2014). A First look at communication theory.
6) Haddington, P. & Kääntä, L. (toim.) (2011). Kieli, keho ja vuorovaikutus. Multimodaalinen näkökulma sosiaaliseen toimintaan.
7) Isokorpi, T. (2008). Napit vastakkain.
8) Jokinen, A., Juhila, K. & Suoninen, E. (2006). Diskurssianalyysi liikkeessä.
9) Järvinen, P. (2011). Esimies työn vaikeus ja viisaus.
10) Keltikangas-Järvinen, L. (2010). Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot.
11) Kopakkala, A. (2005). Porukka, tiimi, jengi.
12) Kuusela, S. (2013). Esimiehen vuorovaikutustaidot.
13) Miller, K. (2014). Organizational communication. Approaches  and processes.
14) Mönkkönen, K. & Roos., S. (2010). Työyhteisötaidot.
15) Mönkkönen, K. (2007). Vuorovaikutus - dialoginen asiakastyö.
16) Rasila, M & Pitkonen, M. (2010). Erilaisuuden riesa ja rikkaus.
17) Rieke, R. D., Sillars, M. O. & Peterson, R. (2013). Argumentation and critical decision making.
18) Räisänen, K. & Roth, K. (2012). Hankalat tyypit työelämässä.
19) Saarinen, M. & Aalto-Setälä, P. (2009). Perkele - tunneosaamisen oppikirja esimiehille.
20) Vartia, M., Lahtinen, M., Joki, M. & Soini, S. (2009). Työyhteisötörmäyksiä - ristiriitojen käsittely työpaikalla. 

Toteutus ja työtavat Oppimistehtävät, verkko-opiskelu, lähiopetus, kirjatentit

Kouluttaja KM, opinto-ohjaaja Minna Miikki sekä Itä-Suomen yliopiston opettajat

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 470 €, hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 220 €

Ilmoittautuminen viimeistään 3.9.2018
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisesta peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 10.9.2018
Hinta 470,00 €

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op 2017-18 UEF

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuudessa tutustuttuaan työssä tapahtuviin psykologisiin prosesseihin. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot. Lisäksi opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä muun muassa digiajan työelämätaitoihin sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan ja sen soveltamiseen vuorovaikutustilanteissa.

Aika ja paikka Aloitustilaisuus 21.9.2017 klo 16.30 - 18.45 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs)

Sisältö
Pakolliset opintojaksot 15 op:

AY7025101 Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan 3 op
AY7025120 Organisaatioiden johtaminen 3 op
AY7025103 Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
AY7025104 Työelämän sosiaalipsykologia 3 op
AY7025105 Viestintä ja vuorovaikutus 3 op
Valinnaiset opintojaksot 10 op:
AY7025106 Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot 2 op
AY7025107 Digiajan työelämä 3 op
AY7025108 Elinvoimainen organisaatio 3 op
AY7025109 Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
AY7025110 Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa 2 op
AY7025111 Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
AY7025112 Oman osaamisen tunnistaminen 3 op
AY7025113 Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op

Luennot

Ohjelma ja lähitapaamisten aikataulu
AY7025101 Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan 3 op
  * kokoontuminen to 21.9.2017 klo 16.30 - 18.45
AY7025120 Organisaatioiden johtaminen 3 op
  * Opintopiirityöskentely 6 tuntia
  * Kokoontumiset ti 10.4.2018 klo 16.30 - 19.00 ja ke 18.4.2018 klo 16.30 - 19.00
AY7025103 Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
  * Opintopiirityöskentelyä 6 tuntia
  * kokoontumiset ma 30.10.2017 klo 17.00 - 19.00 ja ma 13.11.2017 klo 17.00 - 19.00
AY7025104 Työelämän sosiaalipsykologia 3 op
  * orientaatio 3 tuntia
  * Kokoontuminen ma 12.3.2018 klo 16.30 - 19.00
AY7025105 Viestintä ja vuorovaikutus 3 op
  * lähiopetus 8 tuntia
  * ajankohta: lähiopetus pe - la 6.-7.4.2018, pe klo 16.30 - 20.30, la klo 9.00 - 14.00

Toteutus ja työtavat Oppimistehtävät, verkko-opiskelu, lähiopetus, kirjatentit

Kouluttaja KM, opinto-ohjaaja Minna Miikki

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 470 €, hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 220 €

Ilmoittautuminen viimeistään 7.9.2017
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisesta peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 3.11.2017
Hinta 470,00 €

Opetushallinto

Opetushallinto 25 op UEF

Opetushallinnon 25 op monitieteisen opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on saanut asetuksen Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) edellyttämät perustiedot ja -valmiudet toimia koulujen ja oppilaitosten johtotehtävissä sekä muissa opetusalan hallinnollisissa tehtävissä. Opiskelija tuntee opetushallintoa koskevan keskeisen lainsäädännön ja osaa toimia opetushallinnon suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtävissä.

Opintokokonaisuuden suorittaminen täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2.4 § säädetyn vaatimuksen rehtorilta vaadittavista opinnoista. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevassa asetuksessa (2 §) todetaan, että: "rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on: 1) ylempi korkeakoulututkinto; 2) tässä asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus; 3) riittävä työkokemus opettajan tehtävissä; sekä 4) opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus."

Opetushallinnon perusopintoihin kuuluu kaikille pakollisia (17 op) ja vapaavalintaisia opintojaksoja (vähintään 8 op). Opintojaksojen keskinäinen suo-ritusjärjestys on vapaa, mutta opiskelijaa suositellaan aloittamaan kaikille pakolliset opinnot Yleishallinto-oikeus opintojaksolla.

HUOM! 1.8.2018 alkaen Yleishallinto-oikeus 5 op-opintojakson pakolliseksi edeltäväksi kurssiksi on tullut Oikeustieteen perusteet 1 op, joka suoritetaan tenttimällä yleisenä tenttipäivänä ma 1.10. klo 16-20, ma 3.12. klo 16-20, ma 4.3. klo 16-20 tai ma 3.6. klo 16-20. Tentin voi suorittaa Etelä-Karjalan kesäyliopistossa.

Tenttimateriaali Oikeudellisen ajattelun perusteita, toim. Tapio Määttä. Voit lukea sen tästä linkistä http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0766-0/urn_isbn_978-952-61-0766-0.pdf

Lisätiedot jaksosta päivitetään kesäkuun aikana.

Opintojakson suorittaminen sisältyy opintokokonaisuuden maksuun.

Aika ja paikka: Aloitusluennot 28.9.2018 klo 16 - 18 Imatralla

Kohderyhmä: Opinnot sopivat henkilöille, jotka työskentelevät koulujen tai oppilaitosten johtotehtävissä tai ovat hakeutumassa vastaaviin tehtäviin.

Pakolliset opintojaksot:

Oikeustieteen perusteet 1 op
Yleishallinto-oikeus 5 op;   Luennot Imatralla ; 28. - 29.9. ja 12. -13.10. 2018  pe klo 16 - 20.30 ja la  9 - 14.15 Tarmo Miettinen. Tentti 19.10 Oikeustieteen perusteet 1.10. tentti  ja niihin liittyvät harjoitukset. Neljä kuulusteluista järjestetään oikeustieteiden laitoksen yleisissä tenteissä. 
Koulutusoikeus 5 op
Virkamiesoikeus 5 op; luennot Imatralla;  8. - 9.2. 2019 ja 15. - 16.2.2019, Tarmo Miettinen, tentti 4.3

Valinnaiset opintojaksot:
Informaatio-oikeus 5 op
Finanssihallinto-oikeus 5 op
Kuntien ja maakuntien hallinto 5 op (aikaisemmalta nimeltään kunnallisoikeus)
Arviointi kehittämisen tukena, aikuiskasvatustiede 3 op tai AY2230208b Arviointi kehittämisen tukena, kasvatustiede 3 op
Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä 3 op
Työssä oppiminen ja henkilöstötyö 3 op
Organisaatiopsykologia 3 op
Johtamisen perusteet 6 op

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net p. 010 322 9452

Hintatiedot: Kokonaisuusmaksu 495 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 220 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin yliopiston käytännön mukaisesti.

Opinto-oikeus:  (kolme lukukautta) Itä-Suomen yliopiston (UEF) avoin yliopisto

Ilmoittautuminen viimeistään: 21.9.2018

Ilmoittautuminen päättyy 23.9.2018
Hinta 495,00 €

Oikeustiede

Ympäristöoikeuden perusteet 5 op UEF

Aika ja paikka: Lukuvuosi 2018-2019, tarkempi kurssin ajankohta 9.4-14.5.2019.
Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11, 3.krs

Opettajat: Itä-Suomen yliopiston opettajat Lea Halonen ja Kimmo Malin

Toteutus ja työtavat: Opintojaksoa ei voi suorittaa muutoin kuin osallistumalla luennoille (Joensuussa tai verkon välityksellä), tekemällä harjoitustehtävät ja laatimalla oppimispäiväkirja, ei vaihtoehtoista suoritustapaa. Luennot ovat pakollisia.

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen leena.salonen(at)kesyli.net p. 010 322 9461

Hintatiedot: 295 €, sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50 €.

Ilmoittautuminen: viimeistään 22.3.2019 www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisesta peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 22.3.2019
Hinta 295,00 €

Ravitsemustiede

Ilmoittautumisaikaa jatkettu!

Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Perusopinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen perusteisiin, elintarvikkeisiin, ruokavalioiden merkitykseen sairauksien hoidossa, ravitsemus- ja terveystietoa tuottaviin medioihin ja niiden tuottajiin sekä ravintofysiologiaan.

Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen.                            

Oppiaineen koordinaattorina Avoimessa yliopistossa toimii suunnittelija Marja-Liisa Niemi. Opinnot vanhenevat 10 vuodessa (ellei opintojakson kohdalla ole toisin mainittu), jonka jälkeen opintojen päivitystarve arvioidaan oppiaineen vastuuopettajan kanssa.

Aika ja paikka Johdantoluento ravitsemustieteen opiskeluun torstaina 13.9.2018 klo 16.30 – 18.30 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Koulukatu 11, 3. krs

Kohderyhmä:   Ravitsemustieteen opiskelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta työelämässä ja sopii esim. opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, liikunnan ja urheilun parissa toimiville, ruokapalvelualalla ja elintarviketeollisuudessa toimiville sekä kaikille ravitsemuksesta, terveyden ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat hyvin myös sivuaineeksi / osaksi tutkintoa esim. sosiaali-, terveys- ja liikuntatieteiden opiskelijoille.

Tavoite: Opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitäjänä yksilö- ja väestötasolla.
                            
Opintojaksot 

Johdanto ravitsemustieteen perusopintojen opiskeluun
AY7021701 Ravitsemustieteen perusteet 4 op
AY7021703 Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op
AY8021704 Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op
AY4460201 Ravintofysiologia 4 op
AY7021503 Ravitsemus ja liikunta 4 op
AY4460807 Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa 3 op

Toteutus ja työtavat: Luennot, harjoitukset, tentit, oppimistehtävät, verkko-opinnot, vertaistyöskentely      

Kouluttaja: ravitsemusterapeutti, THM Tarja Mänttäri sekä Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opettajat

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala@kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta 590 €, sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 220 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.

Ilmoittautuminen viimeistään 30.8.2018 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ohjelma ja opintojaksojen suoritustavat: 

  * Johdanto ravitsemustieteen perusopintojen opiskeluun
Johdantoluento to 13.9.2018 klo 16.30 – 18.30
Sisältö: Johdanto ravitsemustieteen perusopintoihin sekä verkko-oppimisympäristöön ja avoimeen yliopisto-opetukseen tutustuminen
Opettaja: suunnittelija Marja-Liisa Niemi
Lisätiedot: Luento välitetään yhteistyöoppilaitoksiin

  * AY7021701 Ravitsemustieteen perusteet 4 op
Suoritustapa: Luennot 18 tuntia, harjoitukset 12 tuntia ja tentti. Jakson opetuksessa ei ole Moodlea käytössä
Opettaja: THM, laillistettu ravitsemusterapeutti Tarja Mänttäri
Luentojen ja harjoitusten ajankohdat:

  * pe 14.9.2018 klo 16.30 – 19.45
  * la 15.9.2018 klo 9.00 – 15.00
  * ti 18.9.2018 klo 16.30 – 19.45
  * ke 19.9.2018 klo 16.30 – 19.45
  * pe 21.9.2018 klo 16.30 – 19.45
  * ke 26.9.2018 klo 16.30 – 19.45
   * pe 28.9.2018 klo 16.30 – 19.45
Oppimateriaali:
* Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede, Duodecim, uusin painos.
* Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN, 2014.
* Luentomateriaalit


  * AY7021703 Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op
Oppimateriaali:
Verkossa ilmoitettu materiaali
Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot: verkkotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely. Suoritus sisältää kaksi kaupassa tehtävää tutustumistyötä.
Ajankohta: 22.10. - 14.12.2018
Opettaja: Yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen

  * AY8021704 Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op
Oppimateriaali:
Verkossa ilmoitettu materiaali
Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot: oppimistehtävät ja vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
Opettaja: TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Marjaana Kemppainen
Lisätiedot: Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana.
Ajankohta: 29.10. - 31.12.2018 TAI 18.2. - 22.4.2019

  * AY4460201 Ravintofysiologia 4 op
Oppimateriaali:
Verkossa ilmoitettu materiaali sekä soveltuvin osin (ravitsemusfysiologian osuus): 1. Aro, A. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim 2012.
Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot: verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti. 
Opettaja: Dos. Jaakko Mursu
Ajankohta: 8.4. - 3.6.2019

  * AY7021503 Ravitsemus ja liikunta 4 op
Oppimateriaali: Verkossa oleva materiaali. Oheislukemistona Ilander, O. ym. (toim.): Liikuntaravitsemus – tehoa, tuloksia ja terveyttä ruuasta. Vk-kustannus 2014
Suoritustapa: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely.
Opettaja: Dos. Jaakko Mursu
Lisätiedot: Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Opintojaksosta ei myönnetä korvaavuuksia yli 5 vuotta vanhalla aiemmalla suorituksella.
Ajankohta: 17.9.-12.11.2018 TAI 3.1. - 4.3.2019

  * AY4460807 Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa 3 op
Oppimateriaali: Verkossa ilmoitettu materiaali
Opetus- ja suoritustapa: Verkko-opinnot: verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
Opettaja: Yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen
Lisätiedot: Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana.

Ilmoittautuminen päättyy 7.9.2018
Hinta 590,00 €

Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitys terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Perusopinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen perusteisiin, elintarvikkeisiin, erityisruokavalioiden merkitykseen sairauksien hoidossa sekä ravintofysiologiaan.

Aika ja paikka Johdantoluento ravitsemustieteen opiskeluun pidetään torstaina 14.9.2017 klo 16.30 – 18.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs)

Kohderyhmä
Ravitsemustieteen opiskelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta työelämässä ja sopii esim. opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, liikunnan ja urheilun parissa toimiville, ruokapalvelualalla ja elintarvike-teollisuudessa toimiville sekä kaikille ravitsemuksesta, terveydestä ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat hyvin myös sivuaineeksi / osaksi tutkintoa esim. sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijoille.
Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen.

Tavoite Opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitäjänä sekä yksilö- että väestötasolla.
 

Opintojaksot:
Johdanto ravitsemustieteen perusopintojen opiskeluun
AY7021701 Ravitsemustieteen perusteet 3 op
AY7021702 Ravitsemustieteen perusteet, syventävä oppimistehtävä 3 op
AY7021703 Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op
AY7021704 Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op
AY4460201 Ravintofysiologia 4 op
AY7021706 Ruokakulttuuri 2 op
AY7021503 Ravitsemus ja liikunta 3 op

Ohjelma
Johdanto ravitsemustieteen perusopintojen opiskeluun
Ac-välitteinen johdantoluento to 14.9.2017 klo 16.30 – 18.00
Sisältö: Johdanto ravitsemustieteen perusopintoihin sekä verkko-oppimisympäristöön ja avoimeen yliopisto-opetukseen tutustuminen.
Opettaja: Avoimen yliopiston suunnittelija Marja-Liisa Niemi
Lisätiedot: luento välitetään ac-luentona yhteistyöoppilaitoksiin.

Ravitsemustieteen perusteet 3 op AY7021701
- Suoritustapa: Luennot 18 tuntia, harjoitukset 12 tuntia ja tentti. Tämän jakson opetuksessa ei ole Moodlea käytössä.
- Opettaja: THM, laillistettu ravitsemusterapeutti Tarja Mänttäri
- Luentojen ja harjoitusten ajankohdat:
 * ma 18.9.2017 klo 16.30 – 19.45
 * pe 22.9.2017 klo 16.30 - 19.45
 * la 23.9.2017 klo 10.00 - 15.00
 * ti 26.9.2017 klo 16.30 - 19.45
 * ke 27.9.2017 klo 16.30 – 19.45
 * ti 3.10.2017 klo 16.30 – 19.45
 * ke 4.10.2017 klo 16.30 – 19.45
- Tentti: ma 23.10.2017 klo 16.00 – 20.00,  1. uusinta ma 20.11..2017 klo 16.00 – 20.00, 2. uusinta ma 18.12..2017 klo 16.00 – 20.00
- Oppimateriaali:
 1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, 2012.
 2. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN, 2014.
 3. Luentomateriaalit
 

Ravitsemustieteen perusteet, syventävä oppimistehtävä 3 op AY7021702
Oppimateriaali:
 1. Aro, A. ym. (toim.): 
Ravitsemustiede, Duodecim, 2012.
 2. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN, 2014.
 3. Syödään yhdessä –ruokasuositukset lapsiperheille. THL, 2016. https://www.julkari.fi/handle/10024/129744
 4. Ravitsemussuositukset ikääntyneille. Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2010.
 5. Joukkoruokailun kehittäminen Suomessa. Joukkoruokailun seuranta- ja kehittämistyöryhmän toimenpidesuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:11.
 - Opetus- ja suoritustavat: Oppimistehtävä Moodlessa
 - Ajankohta: Opiskelija saa oppimistehtävän yleisinä tenttipäivinä Moodlesta, jonka jälkeen opiskelijalla on neljä viikkoa aikaa tehdä tehtävä. Oppimistehtävä palautetaan Moodleen. Tehtävät vaihtuvat tenttipäivittäin. Oppimistehtävän voi tehdä viisi kertaa lukuvuoden aikana (ajankohdat löytyvät opintojakson ympäristöstä).
 - Opettaja: TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Riikka Huuskonen
 - Lisätiedot: Oppimistehtävät ovat saatavilla Moodlessa viisi kertaa lukuvuoden aikana (syyskuu, marraskuu, helmikuu, huhtikuu ja kesäkuu).
 

Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op AY7021703
 - Oppimateriaali: Verkossa ilmoitettu materiaali
 - Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot, verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely, essee ja verkkotentti. Suoritus sisältää kaksi kaupassa tehtävää tutustumistyötä. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
 - Opettaja: Yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen
 

Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op AY7021704 
 - Oppimateriaali: Verkossa ilmoitettu materiaali
 - Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot: oppimistehtävät ja vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
 - Opettaja: TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Marjaana Suominen
 - Lisätiedot: Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana.

Ravintofysiologia 4 op AY4460201
 - Oppimateriaali: Verkossa ilmoitettu materiaali sekä soveltuvin osin (ravitsemusfysiologian osuus): 1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, 2012.
 - Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot, verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
 - Opettaja: Dos. Jaakko Mursu
 
Ruokakulttuuri 2 op AY7021706
- Oppimateriaali:
 1. Hyvää Suomesta – Suomalainen ruoka.
https://www.hyvaasuomesta.fi/ajankohtaista/miksi-valita-suomalaista
Mitä on suomalainen ruoka? Ruoan puhtaus on tietoinen valinta, Suomalainen ruoka tulee läheltä, Suomalainen ruoka vauhdittaa talouden rattaita, Kunnon suomalainen ruokavalio hellii terveyttä, Suomalainen ruokakulttuuri kukoistaa, Kuka meidät ruokkii tiukan paikan tullen.
2. Ruokatieto - Ruokakulttuuri. https://www.ruokatieto.fi/ruokakulttuuri
Kehitysvaiheet, Alueelliset piirteet, Nykypäivän ruoka-arki, Nykypäivän ruokajuhla, Uudet tuulet, Ruoka kautta aikojen.
3. Kontro J ym. Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Näkemyksiä suomalaisen ruokaketjun lisäarvotekijöistä (Luvut 1 ja 3-5) http://www.mtt.fi/mttkasvu/pdf/mttkasvu15.pdf
4. Varjonen J. & Peltoniemi A. Kodin ulkopuolella ruokailu osanaruokailutottumusten muutosta 1990-2010. Kuluttajatutkimuskeskus 2012. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/152333
- Opetus- ja suoritustavat: Verkkotentti
 - Opettaja: FT Irma Nykänen
 - Lisätiedot: Opintojaksoa voi tenttiä viisi kertaa lukuvuoden aikana; syyskuu, marraskuu, helmikuu, huhtikuu ja kesäkuu. Verkkotentti on avoinna aina vuorokauden ajan. Opiskelijalla on 4 tuntia aikaa tehdä tentti. Verkkotentti suoritetaan itsenäisesti.

Ravitsemus ja liikunta 3 op AY7021503
 - Oppimateriaali: Verkossa oleva materiaali. Oheislukemistona Ilander, O. (toim.): Liikuntaravitsemus. Vk-kustannus 2014.
 - Suoritustapa: Verkko-opinnot, verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti
 - Opettaja: Dos. Jaakko Mursu
 - Ajankohta: Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana

Toteutus ja työtavat: Luennot, harjoitukset, tentit, oppimistehtävät,  verkko-opinnot, vertaistyöskentely

Kouluttaja Ravitsemusterapeutti, THM Tarja Mänttäri sekä Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opettajia

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 590 €, sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 220 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti. 

Ilmoittautuminen viimeistään 31.8.2017 

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Ilmoittautuminen päättyy 15.9.2017
Hinta 370,00 €

Graafinen suunnittelu

Opintojaksolla käydään läpi Adoben Photoshop‐ohjelman toimintoja erilaisiin käyttötarkoituksiin. Perehdytään ohjelman perustoimintoihin, kuvankäsittelyyn liittyviin käsitteisiin sekä valokuvalle tehtäviin perusmuokkauksiin. Harjoitellaan kuvanlaadun parantamista eriluonteisiin kuviin, jotka voivat olla esimerkiksi maisemakuvia, tuotekuvia tai kuvia ihmisistä. Tutustutaan ohjelman tärkeimpiin työkaluihin ja lisäksi harjoitellaan graafista suunnittelua ohjelman tekstityökalun ja piirto‐ominaisuuksien avulla sekä Photoshopin tasojen hyödyntämistä.
Koulutus on avointa ammattikorkeakouluopetusta Karelia-ammattikorkeakoulun vaatimusten mukaan.


Aika ja paikka
pe 12.4.2019 klo 17.00 – 20.30 (4 h) sekä la 13.4.2019 klo 10.00 – 15.30 (6 h)
pe 26.4.2019 klo 17.00 – 20.30 (4 h) sekä la 27.4.2019 klo 10.00 – 15.30 (6 h)
Imatran Tietäjäntalo, Tietäjänkatu 5, talon 2. kerros

Vastaavuus
Karelia-ammattikorkeakoulu, avoin ammattikorkeakouluopetus

Kohderyhmä
Työssään kuvankäsittelytaitoa tarvitsevat sekä graafisesta suunnittelusta kiinnostuneet. Pienyrittäjät kuten esimerkiksi verkkokauppiaat.

Tavoite
‐hallitsee Photoshop‐ohjelman perustoiminnot ja tuntee eri kuvatiedostomuotojen ominaisuuksia
‐osaa tehdä valokuviin tarvittavat peruskäsittelyt kuvanlaadun parantamiseksi
‐osaa muokata kuvaa ohjelman tarjoamien mahdollisuuksien avulla
‐osaa käyttää piirtotyökaluja ja tekstityökalua

Toteutustapa
Opintojakso sisältää kontaktiopetusta 20 h kahden viikonlopun aikana. Lisäksi kotiharjoitustehtäviä.

Kouluttaja 
tuntiopettaja Juha Leppänen, Karelia AMK.

Edellyttää
Opiskelija tarvitsee oma kannettavan tietokoneen, internetyhteyden, tietokoneen peruskäyttötaidot. Ohjelmasta voi ladata ja asentaa maksuttoman kokeiluversion, joka toimii 30 päivän ajan sen asentamisen jälkeen.
Ilmoittautuminen päättyy 29.3.2019
Hinta 95,00 €
Opintojakson aikana opiskelijat perehtyvät InDesign‐taitto‐ohjelman käyttöön graafisessa suunnittelussa ja julkaisun taitossa. Suunnittelun kohde voi olla pienpainotuote (kuten tuote‐ tai yritysesite, juliste) tai laajempi julkaisu (tuotekatalogi, vuosikertomus, kirja, ebook). Osasisältöjä ovat esimerkiksi taittotyön työprosessi, tärkeimmät työkalut, monisivuisen julkaisun hallinta ja taittotypografia sekä julkaisun tallentaminen PDF‐ sekä epub‐tiedostomuotoihin.
Koulutus on avointa ammattikorkeakouluopetusta Karelia-ammattikorkeakoulun vaatimusten mukaan.
 
Aika ja paikka 
pe 10.5.2019 klo 17.00 – 20.30 (4 h) sekä la 11.5.2019 klo 10.00 – 15.30 (6 h)
pe 24.5.2019 klo 17.00 – 20.30 (4 h) sekä la 25.5.2019 klo 10.00 – 15.30 (6 h)
Imatran Tietäjäntalo, Tietäjänkatu 5, talon 2. kerros
 
Vastaavuus
Karelia-ammattikorkeakoulu, avoin ammattikorkeakouluopetus
 
Kohderyhmä
Työssään taittotyötä tekevät sekä graafisesta suunnittelusta kiinnostuneet. Pienyrittäjät, jotka haluavat itse suunnitella markkinointimateriaalejaan.
 
Tavoite
‐osaa Adobe InDesign‐ohjelman tärkeimmät toiminnot pystyäkseen suunnittelemaan sillä erilaisia painojulkaisuja.
‐ymmärtää taittotyön työprosessin ja osaa hyödyntää taittotöihin liittyvää typografiaa.
‐pystyy analysoimaan painojulkaisujen visuaalista rakennetta sekä typografiaa.
 
Toteutustapa
Opintojakso sisältää kontaktiopetusta 20 h kahden viikonlopun aikana. Lisäksi kotiharjoitustehtäviä.
 
Kouluttaja 
Tuntiopettaja Juha Leppänen, Karelia AMK.
 
Edellyttää
Opiskelija tarvitsee oma kannettavan tietokoneen, internetyhteyden, tietokoneen peruskäyttötaidot. Ohjelmasta voi ladata ja asentaa maksuttoman kokeiluversion, joka toimii 30 päivän ajan sen asentamisen jälkeen
Ilmoittautuminen päättyy 26.4.2019
Hinta 95,00 €

Oppimistaidot

Jos sinulla on pitkä aika edellisistä opinnoistasi tai olet ensimmäistä kertaa aloittamassa avoimen yliopiston opintoja (yliopisto-opintoja) ja pohdit, miten niitä opiskellaan - tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan opintoihin liittyvistä aiheista. Kesäyliopistotuutorilta saat tukea avoimen yliopiston opintoihin. Tutor on tukena kaikille opiskelijoille iästä, taustasta ja opiskelukokemuksesta riippumatta. Opiskelutaitoillat ovat maksuttomia opiskelijoillemme.

Aika ja paikka: kesäyliopiston koulutustilassa Imatralla ja Lappeenrannassa

Tavoitteet: Pyritään saavuttamaan parempia opintosuorituksia ja arvosanoja. On mahdollista parantaa esim. esseevastauksia tenteissä ja oppimistehtävissä, kun tuntee oikean vastaustekniikan.

Kesäyliopistotuutorilta saat tukea ja neuvoja

Opiskelutekniikkaan

 • Kuinka avoimen yliopiston opintoja opiskellaan? 
 • Kirjastot ja tiedonhaku? 
 • Miten luetaan tieteellistä tekstiä? 
 • Miten kirjoitetaan essee? 
 • Miten luetaan tenttiin ja miten tenttikysymyksiin vastataan?

Omien opiskeluvalmiuksien ja -taitojen kehittämiseen

 • Miten minä opin?
 • Minkälainen oppija olen?
 • Mitkä ovat vahvuuteni ja kehittämisen kohteeni oppijana?
 • Miten voin kehittyä oppijana?

Opiskelun haasteista selviytymiseen

 • Mitä jos kaikki ei sujukaan niin kuin suunnittelin?
 • Muuttunut elämäntilanne?
 • Mitä jos en sittenkään pysty opiskelemaan? 
 • Opinnot eivät vaan enää etene?
 • Motivaatio hukassa?

Jatko-opiskelu

 • Miten ja missä voin jatkaa opiskelua?
 • Mitä vaatimuksia opinnoissa etenemiseen on?

Vinkkejä ja neuvoja edellä mainittuihin

Eri teemoihin keskittyvät illat ryhmissä tai pienryhmissä kesäyliopistolla, mahdollisuus keskustella muiden opiskelijoiden ja kesäyliopistotuutorin kanssa sinua askarruttavista asioista opiskeluun liittyen, UUTUUTENA paikasta riippumaton verkko-ohjaus!

Ilmoittautumistiedot: ilmoittaudu jokaiseen tapahtumaan erikseen viimeistään 4 päivää aikaisemmin sähköpostilla kesyli.tutor@gmail.com
 

AIKATAULU SYKSY 2018
to 13.9.2018 klo 18.00 - 19.00 verkossa / AC  
verkko-ohjaus - neuvoja, ohjausta ja vinkkejä opiskeluun

ke 10.10. klo 18.00 - 19.00 verkossa / AC
verkko-ohjaus - neuvoja, ohjausta ja vinkkejä opiskeluun

ma 8.10.2018 klo 17.00 - 20.00 Kesäyliopisto Imatra
Opintojen aloitus – HOPS, opiskelussa tarvittavat järjestelmät – Miten minä opin parhaiten?

ma 15.10.2018 klo 17.00 - 20.00 Kesäyliopisto Lappeenranta
Opintojen aloitus – HOPS, opiskelussa tarvittavat järjestelmät – Miten minä opin parhaiten?

ti 6.11.2018 klo 17.00 - 20.00 Kesäyliopisto Imatra
Kirjoittaminen - oppimistehtävät ja tekstinkäsittelyn kommervenkit

to 8.11.2018 klo 17.00 - 20.00 Kesäyliopisto Lappeenranta
Kirjoittaminen - oppimistehtävät ja tekstinkäsittelyn kommervenkit

la 10.11.2018 klo 10.00 - 16.00 Kesäyliopisto Imatra
Oppimistaitojen kurssi tiivispakettina yhden päivän aikana - opintojen aloitus, kirjoittaminen, lukeminen ja tenttiminen

ti 13.11.2018 klo 18.00 - 19.00 verkossa 
AC verkko-ohjaus - neuvoja, ohjausta ja vinkkejä opiskeluun

ti 20.11.2018 klo 17.00 - 20.00 Kesäyliopisto Imatra
Lukeminen ja tenttiminen

ke 22.11.2018 klo 17.00 - 20.00 Kesäyliopisto Lappeenranta
Lukeminen ja tenttiminen

la 24.11.2018 klo 10.00 - 16.00 Kesäyliopisto Lappeenranta
Oppimistaitojen kurssi tiivispakettine yhden päivän aikana - opintojen aloitus, kirjoittaminen, lukeminen ja tenttiminen

ke 12.12.2018 klo 18.00 - 19.00 verkossa / AC
verkko-ohjaus - neuvoja, ohjausta ja vinkkejä opiskeluun

Kouluttaja: Kesäyliopistotutor, oppimisen ohjaaja, KM Minna Miikki

Hinta: maksuton

 

Ilmoittautuminen päättyy
Hinta 0,00 €

Yleiset tenttipäivät kesäyliopistossa

Tenttimaksut: yleisenä avoimena tenttipäivänä tenttittäessä tenttimaksu on 60 euroa. Jos tentti järjestetään muuna aikana, niin tenttimaksu on 90 euroa. Jos tenttimistä ei peruta, niin veloitetaan koko tenttimaksu. 

Syksy 2018 (UEF)

ma 20.8. klo 16-20
pe 21.9. klo 8-12
ma 1.10. klo 16-20
pe 19.10. klo 8-12
ma 5.11. klo 16-20
pe 23.11. klo 8-12
ma 3.12. klo 16-20
pe 14.12. klo 8-12

Kevät 2019 (UEF)
pe 18.1. klo 8-12
ma 4.2. klo 16-20
pe 15.2. klo 8-12
ma 4.3. klo 16-20
pe 15.3. klo 8-12
ma 1.4. klo 16-20
pe 26.4. klo 8-12
ma 6.5. klo 16-20
pe 17.5. klo 8-12
ma 3.6. klo 16-20
pe 14.6. klo 8-12

Ilmoittaudu kirjallisuustenttiin viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttipäivää WebOodissa (UEF).
HUOM! Tarkistathan, että opinto-oikeutesi on voimassa ennen tenttiin ilmoittautumista. Tenttiin ei voi osallistua, jos opinto-oikeus ei ole voimassa.

ETÄTENTTI (ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OHJEET)
Mikäli haluat suorittaa tentin muulla kuin Joensuun, Kuopion tai Savonlinnan kampuksella (tai yhteistyöoppilaitoksen opiskelija omassa oppilaitoksessa), vastaat itse tenttipaikan ja valvonnan järjestämisestä sekä niistä mahdollisesti aiheutuvista kuluista. Tenttipaikkana voi olla esimerkiksi yliopisto, kansalais- tai kansanopisto, kesäyliopisto tai muu oppilaitos. Olennaista on, että tenttipaikka on luotettava ja tentti tapahtuu valvotuissa olosuhteissa. 

Kun ilmoittaudut tenttiin 10 vrk ennen tenttipäivää WebOodissa  mainitse tentinvalvojan nimi, yhteystiedot ja tenttipaikan osoite, jotta voimme toimittaa tenttikysymykset valvojalle. Etätentti järjestetään samaan aikaan kuin yliopiston tentti. Tenttitilaisuudesta saa poistua aikaisintaan kolmekymmentä (30) minuuttia kuulustelun alkamisesta, minkä jälkeen tenttiin ei oteta myöhästyneitä. Avoimen yliopiston yleiset tentit alkavat klo 16.00.

TENTTIIN OSALLISTUMINEN (ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OHJEET)
Osallistujat kutsutaan sisään joko opintojaksoittain tai nimellä.
Tenttitilaisuus katsotaan alkaneeksi opiskelijan saapuessa tenttisaliin, joten keskustelu toisten tenttiin osallistujien kanssa ei ole enää sallittua.
Istumapaikalle voit ottaa mukaan kirjoitusvälineet, kuvallisen henkilöllisyyskortin ja kukkaron. Laukut ja takit jätetään salin yläosaan tai portaille. Sulje kännykkä ja jätä se laukkuun tai valvojan pöydälle.
Tentinvalvoja aloittaa tentin ilmoittamalla vastaamisen aloitus- ja päättymisajan sekä ensimmäisen mahdollisen poistumisajan. Tentistä saa poistua aikaisintaan puolen tunnin kuluttua tentin alkamisesta ja tämän ajan kuluessa tenttisaliin saapuneilla on oikeus osallistua tenttiin.
Tenttivastauspaperit jaetaan tenttitilaisuudessa. Kirjaa jokaiseen tenttivastauspaperiin seuraavat tiedot:

 •     Tenttipäivä 
 •     Sukunimi ja etunimi 
 •     opiskelijanumero tai henkilötunnus
 •     Tentittävän opintojakson nimi ja tunniste

Mikäli tenttitilanteessa tulee ongelmia, esimerkiksi tenttikysymykset puuttuvat tai ne ovat vääristä teoksista,ota yhteyttä tentinvalvojaan nostamalla käsi ylös.
Jos tenttijän havaitaan syyllistyneen vilppiin, hänet poistetaan tentistä välittömästi ja suoritus hylätään. Vilpiksi katsotaan mm. luvattoman materiaalin käyttö, vastauksen katsominen toiselta tai muu vastaajien välinen yhteistyö.
Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi palauttaessasi vastauspaperia. Kuittaa osallistumisesi osallistujalistaan (tarvittaessa). Luentotenttien kysymykset pyydetään palauttamaan vain, jos tentaattori on niin merkinnyt kysymyspaperiin. Kirjallisuustenteissä kysymykset palautetaan kuoressa vastauspaperien kanssa. Suttupaperit ja tyhjät konseptit palautetaan valvojalle.
Tentinvalvoja huomauttaa tentin päättymisestä viimeistään 10 minuuttia ennen tenttiajan päättymistä ja lopettaa tentin määräaikana.

Ilmoittautumistiedot
Ilmoittautumiset EHDOTTOMASTI sähköpostitse, ilmoita yhteystietosi ja tenttipäivä!

Imatralla: Hanna-Leena Ollanketo, hanna-leena.ollanketo (at) kesyli.net, puh. 010 322 9453
Lappeenrannassa: Leena Salonen, leena.salonen (at) kesyli.net, puh. 010 322 9461

Tenttimaksut: yleisenä avoimena tenttipäivänä tentittäessä tenttimaksu on 60 euroa. Jos tentti järjestetään muuna aikana, niin tenttimaksu on 90 euroa. Jos tenttimistä ei peruta, niin veloitetaan koko tenttimaksu. 

Ilmoittautuminen päättyy
Hinta 60,00 €