Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Avoin yliopisto-opetus

Koulutukset > Avoin yliopisto-opetus

Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede

Kasvatustieteet ovat avoimen yliopiston suosituimpia oppiaineita - tule sinäkin mukaan! Perusopinnot suorittamalla saat myös lisäpisteitä hakiessasi opettajakorkeakouluun.

Unelmia ja tavoitteita - tunnistatko omasi?
•    "Ehkäpä tie vie opettajaksi, lastentarhanopettajaksi, suunnittelijaksi, kouluttajaksi tai tutkijaksi."
•    "Kaipaan uusia tuulia, tuoreita näkökulmia, teoriatietoakin työpäiviin. Ehkä haluan joskus jopa vaihtaa alaa..." 
•    "Haluaisin ymmärtää paremmin tämän päivän lapsia, nuoria, koulua, yhteiskuntaa, työelämää ja kasvatusta." 

Aika ja paikka: Aloitusinfo ja orientaatio Imatralla 19.9. klo 16 - 19:45, paikalla koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, tuutor Minna Miikki sekä Jyväskylän avoimen yliopiston vastuuopettaja Sari Hämäläinen

Kohderyhmä: Kasvatustieteen opiskelu sopii kaikille, joita kiinnostaa kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen tarkastelu tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta. Opiskelun antia voi hyödyntää useissa työtehtävissä, joissa tarvitaan tietoutta eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä. Opinnoista on hyötyä myös haettaessa erilaisiin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin.

Sisältö ja suoritustavat:

KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op) 
Oppiminen ja ohjaus sisältää kaksi opintojaksoa:
KTKP011 Oppiminen ja ohjaus, osa 1 (2 op): Oppimistehtävä yksilö- tai parityönä, orientointi 29.9.2017 klo 16-30 - 19.45, 30.9.2017 klo 9 -11.30
KTKP012 Oppiminen ja ohjaus, osa 2 (3 op): Ryhmäsuoritus tuutoriryhmässä, 30.9. klo 11.30 - 12.15, ryhmätyö 14.10.2017 klo 9 - 12.15

KTKP020 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos (5 op) 
Kasvatus, yhteiskunta ja muutos 5 op sisältää kaksi opintojaksoa:
KTKP021 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1 (3 op): ryhmäsuoritus tuutoriryhmässä, orientointi 2.11.2017 klo 16.30 - 18.15, lähiryhmätyöskentely 23.11.2017
KTKP022 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 2 (2 op): Oppimistehtävä yksilö- tai parivastauksena, orientointi 19.10.2017 klo 16.30 - 19.45

KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus (5 op) tentti tai etätentti Kopassa, Orientaatio 5.12.2017 klo 16.30 -19.45 

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto (5 op)
Ryhmäsuoritus, jonka arvioi yliopiston opettaja etäyhteyden välityksellä. Ryhmäsuoritus valmistellaan osittain yhteisissä tapaamisissa ryhmänohjaajan tuella ja osittain omalla ajalla yksin tai muiden ryhmäläisten kanssa. Ti 20.2. klo 16.30 - 18.00 orientaatio opintojaksoon, jatketaan samana iltana yhteisellä työskentelyllä klo 18.15 - 19.45. Yhteistä ryhmäsuorituksen valmistelua lisäksi pe 16.3. klo 16.30 - 19.45 ja la 17.3. klo 9 - 14.15. Ryhmäsuorituksen ajankohta on ke 28.3. klo 16.30 - 19.45 

KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op) Orientaatio 2.5.2018 klo 16.30 - 18.15, ryhmäsuoritus 30.5.2018 klo 16.30 - 19.45

Tuutori/ ryhmänohjaaja: KM Minna Miikki

Hintatiedot: Kokonaisuusmaksu 480 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 200 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo ritva.oravuo(at)kesyli.net p. 010 322 9452
Ilmoittautuminen viimeistään 5.9.2017

Ilmoittautuminen päättyy 17.9.2017
Hinta 480,00 €

Kulttuuri, avoin yliopisto

Kulttuuriantropologian perusopinnot 30 op UEF

Aika ja paikka: syksy 2018 - syksy 2019 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11, 3.krs

Kohderyhmä: Kaikki kulttuuriantropologiasta kiinnostuneet tai yliopistotutkintoon tähtäävät.

Sisältö:
Johdatus perinteentutkimukseen ja kulttuuriantropologiaan 5 op
Antropologian perusteet 5 op
Kulttuuri-ilmiöstä tutkimuskohteeksi 5 op
Uskonto käsitteenä ja tutkimuskohteena 2 op
Moderni uskonnollisuus 3 op
Visuaalinen antropologia 5 op
Monikulttuurisuus ja muuttoliikkeet 5 op

Ohjelma: Tarkka ohjelma valmistuu viimeistään kesäkuussa 2018.
Lähiopetusta järjestetään tiettyinä viikonloppuina ja tenttiminen tapahtuu Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä kerran kuukaudessa (maanantai klo 16-20).

Toteutus ja työtavat: Lähiopetuksen ja tenttien lisäksi opinnoissa on verkkotyöskentelyä ja oppimistehtävillä suoritettavia jaksoja.

Opettajat: Itä-Suomen yliopiston opettajat

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen leena.salonen(at)kesyli.net p. 010 322 9461

Hintatiedot: Kokonaishinta vahvistetaan viimeistään kesäkuussa 2018. Maksu sisältää avoimen yliopiston maksun 220 €.

Ilmoittautuminen: viimeistään 9.9.2018 mennessä www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisesta peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2018
Hinta 690,00 €

Erityispedagogiikka

Erityispedagogiikka on monitieteinen ja soveltava tieteenala, jonka tavoitteena on löytää ratkaisuja osallisuuden ja oppimisen mahdollistamiseksi elämänkulun eri vaiheissa.

Erityispedagogiikka on soveltava ja laaja-alainen tiede. Sen tavoitteena on poistaa oppimisen ja osallistumisen esteitä sekä kehittää vammaisten ja erityistukea tarvitsevien ihmisten tukemiseen soveltuvia teoreettisia lähestymistapoja, toimintamalleja ja käytäntöjä. Keskeisiä lähtökohtia ovat muun muassa yksilöllisyys, joustavuus, moniammatillisuus ja perhelähtöisyys.

Erityispedagogiikan kohderyhmiä ovat esimerkiksi sellaiset lapset ja nuoret, joilla on käyttäytymishäiriöitä tai oppimisvaikeuksia. Opinnoissa perehdytään myös vammaisen henkilön tuen tarpeeseen aikuisiässä.

Aika ja paikka
aloitustilaisuus 22.9.2017 klo 16.30 - 19.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustilat Koulukatu 11 (3. krs)

Kohderyhmä Erityispedagogiikka kaikille, jotka ovat kiinnostuneita erityispedagogisista ilmiöistä, tarvitsevat erityispedagogista osaamista tai haluavat tulevaisuudessa erityiskasvatuksen ammattilaiseksi.
  * varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen parissa työskenteleville
  * aikuiskoulutuksen tehtävissä työskenteleville
  * sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle
  * kolmannen sektorin toimijoille
  * em. aloille aikoville sekä eri alojen opiskelijoille sivuaineeksi

Tavoite
Erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa
  * määrittää erityispedagogiikan keskeisimmät käsitteet, lähitieteet sekä kehityslinjat
  * hahmottaa erityiskasvatuksen toimintaympäristöjä ja tukijärjestelmiä
  * eritellä moninaisuuteen yhdistyviä asenteita, arvoja ja merkityksiä eri näkökulmista
  * kuvata erilaisia tukitarpeita, niiden arviointia ja interventioita

Sisältö
Opinnoissa tarkastellaan,
  * miten tukea osallistuutta ja ehkäistä syrjäytymistä?
  * millaisissa ympäristöissä erityiskasvatuksessa toimitaan?
  * miten ottaa huomioon oppijan yksilöllisyys?
  * mitä oppimisvaikeudet ovat?
  * miten tunnistaa ja kohdata moninaisuutta?
Opinnoissa opiskelija pääsee uusimman kotimaisen ja kansainvälisen tutkimustiedon äärelle. Suuri osa oppimateriaaleista on tarjolla verkossa. Kirjallisten oppimateraalien rinnalla on videotallenteita, jotka tuovat vaihtelevuutta opiskeluun ja tukevat keskeisten käsitteiden ja sisältöjen omaksumista. Jaksoilla on erilaisia suoritustapoja, joissa vaihtelevat yksin ja yhdessä opiskelu.

Opintojaksot
ERIP101 Erityispedagogiikan perusteet (5 op)
ERIP102 Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot (5 op)
ERIP103 Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu (5 op)
ERIP104 Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa (5 op)
ERIP105 Oppimisen ja osallistumisen tukeminen (5 op)

Toteutus ja työtavat Kokonaisuus suoritetaan ryhmämuotoisesti, tuutorin laatimien aikataulujen mukaan.
Opiskelu koostuu kirjallisuuteen perehtymisestä ja opintojaksojen suorittamisesta erilaisin suoritustavoin, joista voit valita itsellesi sopivimmat. Vaihtoehtoisia suoritustapoja ovat mm. kirjalliset oppimistehtävät, verkkokurssit ja -tehtävät sekä tentti. 

Kouluttaja ryhmänohaaja varmistuu kesäkuun aikana

Tiedustelut Koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot  480 €, sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 180 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.

Ilmoittautuminen viimeistään 5.9.2017.2017
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Opinto-oikeus: kaksi lukukautta aloituspäivästä lähtien, päättyen 31.7.2018

Ilmoittautuminen päättyy 4.10.2017
Hinta 480,00 €

Draamakasvatus

Draamakasvtuksen perusopinnot 25 op JyU

Aika ja paikka: 21.9.2018 - 31.7.2019 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11, 3.krs

Kohderyhmä: Draamakasvatuksen perusopinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita draamasta taidemuotona sekä draaman ja toiminnallisten työtapojen käyttämisestä kasvatus- ja opetustyössä. Opiskelu soveltuu esimerkiksi opettajille, ilmaisutaidon opettajille, teatterikerhojen vetäjille, lastentarhanopettajille, nuoriso-ohjaajille sekä niille, jotka ovat kiinnostuneita oman ilmaisunsa kehittämisestä. Draamakasvatuksen perusopinnot käyvät opettajankoulutuslaitosten erikoistumisaineeksi.

Draamakasvatus on taidekasvatuksellinen ja kokemuksellinen oppiaine. Siinä opiskellaan ja tutkitaan draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä sekä draamaa taideaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä. Oppiaineena se rakentuu sosiokulttuuriseen ja yhteisölliseen oppimiseen ja korostaa taiteen osallistavaa ja tutkivaa roolia.

Opiskelussa korostuu teorian ja käytännön tiivis vuorovaikutus: lähijaksojen toiminnalliset jaksot nivotaan teoriaan oppimistehtävissä. Opiskeluprosessissa vuorottelevat siis yksilöllinen työskentely sekä ryhmässä oppiminen. Perusopinnoissa rakennetaan omien taitojen kehittämisen kautta käytännöllis-teoreettinen orientaatio draamaopettajuuteen ja luodaan yleiskuva draamakasvatuksen eri työtavoista ja genreistä sekä opiskellaan esittävän ja osallistavan draaman tekemisen ja ohjaamisen perusteita.

Opiskelu muodostuu 15 tunnin mittaisista toiminnallisista lähijaksoista, jolloin perehdyt käytännön harjoituksin ja keskusteluin opiskeltavaan asiaan. Oppimistehtävillä syvennät lähijaksojen asioita. Läpi opiskeluprosessin arvioit omaa oppimistasi oppimispäiväkirjan avulla.

Sisältö:

Opinnot opetussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Aikataulu vahvistetaan myöhemmin.

Draamakasvatuksen perusteet
ODKP1110 Draamakasvatuksen perusteet ja genreajattelu 2 op:

  • Draamakasvatuksen perusteet (1 op) (lähiopetus)
  • Genreajattelu draamakasvatuksessa (1 op) (lähiopetus)

ODKP1120 Draamakasvatuksen kartalle 3 op (tehtävä)

Dramaturgia I
ODKP1130 Dramaturgian perusteet ja näytelmäanalyysi 3 op:

  • Dramaturgian perusteet (1 op) (lähiopetus)
  • Näytelmäanalyysi (2 op)(tehtävä)

ODKP1140 Dramatisointisuunnitelma 2 op (tehtävä)

Esittävä draama I
ODKP1150 Improvisaatio ja liike 3 op:

  • Improvisaatio (1 op) (lähiopetus)
  • Tanssi ja liikeimprovisaatio (1 op) (lähiopetus)
  • Improvisaation perusteita (1 op) (tehtävä)

ODKP1160 Näyttelijän ja ohjaajantyö 2 op:

  • Näyttelijäntyö (1 op) (lähiopetus)
  • Ohjaajantyö (1 op) (lähiopetus)

Soveltava draama I
ODKP1170 Prosessidraaman dramaturgia ja ohjaaminen 2 op:

  • Prosessidraaman dramaturgia (1 op) (lähiopetus)
  • Prosessidraaman ohjaaminen (1 op) (lähiopetus)

ODKP1180 Prosessidraamasuunnitelma 3 op (tehtävä)

Draamaopettajuuteen kasvaminen
ODKP1190 Draamaopettaja taiteilijana ja kasvattajana 5 op

  • Draamaopettaja taiteilijana (1 op) (lähiopetus)
  • Draamaopettajana erilaisissa oppimisympäristöissä (4 op) (tehtävä)

Kirjallisuus:

Heikkinen, H. 2002. Draaman maailmat oppimisalueina. Draamakasvatuksen vakava leikillisyys. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
Heikkinen, H. 2005. Draamakasvatus – opetusta, taidetta, tutkimista! Jyväskylä: Minerva.
Nicholson, H. 2014. Applied drama: the gift of theatre. Basingstoke : Palgrave Macmillan.
Niemistö, R. 2007. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Helsinki: Palmenia.
Prentki, T. & Preston, S. 2009. (eds.) The applied theatre reader. London: Routledge.
Repo-Kaarento, S. 2010. Innostu ryhmästä. Miten ohjata oppivaa yhteisöä. Helsinki: Kansanvalistusseura.
Toivanen, T. 2015. Lentoon! Draama ja teatteri perusopetuksessa. Helsinki:Sanoma Pro Oy.

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen leena.salonen(at)kesyli.net p. 010 322 9461

Hintatiedot: Kokonaishinta vahvistetaan toukokuussa 2018. Hinta sisältää avoimen yliopiston maksun 80 €.

Ilmoittautuminen: viimeistään 14.9.2018 www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy
Hinta 995,00 €

Hallinto-oikeus

Hallinto-oikeus on oikeudenalana, oikeusjärjestyksen osana, varsin laaja. Sen piiriin kuuluvat lukuisat julkishallintoa ja julkisen vallan käyttöä koskevat oikeusnormit: esimerkiksi viranomaisten asiakaspalvelua, kunnan valtuutetun oikeusasemaa, opintotuen takaisinperinnän edellytyksiä, oikeutta saada tietoa julkisista rekistereistä sekä viranomaisten järjestysmuotoa koskevat oikeuskysymykset kuuluvat hallinto-oikeuden alaan. Hallinto-oikeuden laajuutta osoittaa myös se, että Suomen Laki II -teoksesta hallinto-oikeuden alaan liittyviä säädöksiä löytyy kaikista tämän lakikirjan osastoista. 

Hallinto-oikeus tieteenalana tutkii julkisten viranomaisten velvollisuuksia, viranomaisten ja sen asiakkaiden välistä oikeussuhdetta sekä viranomaisessa asioivan oikeusasemaa ja oikeusturvaa. Itä-Suomen yliopistossa opetuksen ja tutkimuksen painopisteenä ovat hyvinvointivaltioon liittyvät aineellisoikeudelliset kysymykset: mm. hyvän hallinnon vaatimukset sekä koulutuksen sekä sosiaaliturvan oikeudelliset kysymykset.

Opiskelu oikeustieteissä on joustavaa; lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua, jonka aikataulun määrää suurelta osin opiskelija itse - luennot ja tenttipäivät rytmittävät opiskelua. Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen. Opinnoissa järjestetään luento-opetusta, joiden aikataulut päivittyvät aina ko. opintojakson alle. Opinnoissa käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä (AducateMoodle), jonne kirjaudutaan ilmoittautumisen jälkeen tulevan sähköpostivahvistuksen ohjeistuksen mukaisesti yliopiston käyttäjätunnuksilla. Vaihtoehtoisia tenttikertoja on lukuvuoden aikana n.4 -6. Opintosuoritukset kirjataan yliopiston viralliseen opintorekisteriin WebOodiin.

Aika ja paikka: aloitus 28.9.2017 klo 16 - 18 Imatra Huom! ilmoittautumisaikaa on jatkettu torstaille 21.9. saakka!

Kohderyhmä: Opinnot sopivat kaikille hallinto-oikeudesta kiinnostuneille.

Sisältö: Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op 

HUOM! Pakollisena opintojaksona 1.8.2016 alkaen Yleishallinto-oikeus 5 op -jaksoon tulee edeltäväksi kurssiksi Oikeustieteen ABC-kurssi 2 op. Ko. kurssi suoritetaan 1) yleisenä tenttipäivänä 2 kertaa syksyllä ja kaksi kertaa keväällä sähköisenä tenttinä (https://stentti.uef.fi). Vaihtoehto 1) tentin voi suorittaa Etelä-Karjalan kesäyliopistossa. Vaihtoehto 2) opiskelija voi suorittaa tentin haluamanaan ajankohtana Joensuun, Kuopion tai Savonlinnan kampuksen stentti-tiloissa. Tentti on 30 ksymyksen monivalintatentti ja sita voi harjoitella moodle-oppimisympäristössä.

  • Oikeustieteen ABC-kurssi 2 op, tentit 13.10., 8.12., 5.2., 23.3. (huom! tarkistathan tenttiajat WebOodista)
  • 5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op (yleisten tenttien lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintojakson kuulustelu vaihtoehtoisesti moodle-oppimismisympäristössä) ac-välitteiset luennot Imatralla 29.-30.9. ja 13.-14.10, pe klo 16.00-20.30 ja la klo 9.00-14.45. Ensimmäinen tenttimahdollisuus 23.10., seuraavat 14.12 (Moodle-tentti), 23.2., 5.4 (Moodle-tentti) ja 18.5 (huom! tarkistathan tenttiajat WebOodista)
  • 5311305 Informaatio-oikeus 5 op
  • 5311306 Kuntien ja maakuntien hallinto 5 op (aiemmalta nimeltään kunnallisoikeus)
  • 5311307 Virkamiesoikeus 5 op, ac-luennot Imatralla 26.-27.1. ja 2-3.2.2018, pe klo 16.30-20.00 ja la klo 9.00-14.15. Tentit 10.11., 18.12., 5.3. ja 7.5. (huom! tarkistathan tenttiajat WebOodista)
  • 5311308 Sosiaalioikeus, yleinen osa 5 op

Yleishallinto-oikeus 5 op on pakollinen kaikille HTK- ja ON-tutkintoa ja hallinto-oikeuden perus- ja aineopintoja suorittaville. Koska yleishallinto-oikeuden opintojakso sisältyy yleisiin oikeusjärjestysopintoihin, tämän opintokokonaisuuden suorittavat eivät voi sisällyttää opintojaksoa enää hallinto-oikeuden perus- tai aineopintoihin. Tällöin opiskelija täydentää hallinto-oikeuden perusopintokokonaisuuden valitsemillaan aineopintojaksoilla vähintään 25 opintopisteen laajuiseksi (ei kandidaatin tutkielmaa).

Luennot:
Yleishallinto-oikeus 5 op, 
Luennoitsija: professori Tarmo Miettinen

Virkamiesoikeus 5 op
Luennoitsija: HTM Maria Ovaska

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo ritva.oravuo(at)kesyli.net, p. 010 322 9452 

Hintatiedot: Kokonaisuusmaksu 520 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 70 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.

Opinto-oikeus: 1.8.2017 - 31.12.2018 (kolme lukukautta) Itä-Suomen yliopiston avoin yliopisto UEF

Ilmoittautuminen päättyy 26.9.2017
Hinta 520,00 €

Yleiset oikeusjärjestysopinnot

Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op:

Etelä-Karjalan kesäyliopistossa on avoimen yliopiston tarjonnassa Yleiset oikeusjärjestysopinnot (60 op) ja ne ovat pakollisia opintoja hallintotieteiden kandidaatin tutkintoa (180 op) suorittaville. Opinnot ovat kaikille avoimia, mutta erityisesti suositeltavia niille avoimen yliopiston opiskelijoille, joiden tähtäimessä on hakeutua avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi. Hallintotieteiden kandidaatin (ja maisterin) tutkinnon voi suorittaa Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnassa pääaineena eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, oikeustaloustiede ja lainsäädäntätutkimus (perus- ja aineopinnot verkko-opintoina), rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus (perus- ja aineopinnot verkko-opintoina), siviilioikeus, tai ympäristöoikeus. Opintoja voi suorittaa myös Lappeenrannassa.

Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen; tukea itseopiskeluun tuovat esimerkiksi luentorungot, opettajien laatima muu mahdollinen oppimateriaali, iltatentit, harjoitustehtävät/oppimistehtävät, kysymyspatteristot, mallivastaukset jne. Joissakin opintojaksoista voi olla iltaluentoja tai luennot voivat olla tiivistettynä kuunneltavissa Moodle-oppimisympäristössä.

Opinnot soveltuvat erityisesti sellaisille henkilöille, jotka aikovat suuntautua henkilöstöhallinnon tehtäviin yrityksessä tai julkishallinnossa. Opintokokonaisuus soveltuu hyvin myös lisäopinnoiksi esimies-, henkilöstöhallinto- tai luottamustehtävissä toimiville.

Aika ja paikka:
Oikeustieteen aloitustilaisuus torstaina 28.9.2017 klo 16.00 - 18.00 kesäyliopiston tiloissa

Kohderyhmä: 
Opinnot sopivat mm. vero-, oikeus- ja kunnallishallinnon, rajavartio-, tulli- ja poliisilaitoksen ja KELA:n asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä toimiville sekä kaikille hallintotieteen kandidaatin tutkintoa tavoitteleville.

Opintojaksot:

 5311024 Oikeustieteen ABC 2 op
  * Suoritustapa:
Itsenäisesti opiskeltava kirjallisuus ja sen tenttiminen oikeustieteiden laitoksen yleisessä tentissä
  * Opettaja: Jonna Kosonen
  * Huom. Opintojakso on pakollinen ennen Yleishallinto-oikeuden opintojakson suorittamista. Yleishallinto-oikeuden tenttiin ilmoittautuminen ei ole mahdollista, jos ABC-opintojakson suoritus puuttuu opintorekisteristä. Opintojaksolle ei tarvitse erikseen ilmoittautua ja maksaa opintomaksua, jos olet ilmoittautunut koko Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op-kokonaisuuteen eli opintomaksu kattaa tämän kurssin. Yksittäisinä opintojaksoina (kurssi kerrallaan ilmoittautuminen) opintoja suorittavat ilmoittautuvat ja maksavat opintomaksun myös tälle edeltävälle kurssille erikseen.
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
  
13.10.17 pe 08.00-12.00
  08.12.17 pe 08.00-12.00
  05.02.18 ma 16.00-20.00
  23.03.18 pe 08.00-12.00

AY5311002 Johdatus oikeustieteeseen 2 op 
  * Suoritustapa: oppimistehtävä TAI 5311002 osallistuminen Joensuun kampuksen opetukseen+ tehtävät
  * Opettaja: Mervi Parviainen

5311015 Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op
  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä tai pakolliset luennot + esseetehtävät
  * Opettaja: Kimmo Malin
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
21.08.2017 ma 16.00-20.00
13.10.2017 pe 08.00-12.00
20.11.2017 ma 16.00-20.00
05.03.2018 ma 16.00-20.00
04.06.2018 ma 16.00-20.00

5311003 Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan 5 op, 
  * Suoritustapa: kirjalliset tehtävät
  * Opettaja: Toomas Kotkas
  * Vaihtoehtoiset tehtävänpalautuspäivät lukuvuonna 2017-2018:
15.9.2017, 8.12.2017, 26.1.2018, 5.3.18 ja 7.5.2018.

5311418 Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op, 
  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
  * Opettaja: Anssi Keinänen
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
15.09.2017 pe 08.00-12.00
08.12.2017 pe 08.00-12.00
23.02.2018 pe 08.00-12.00
18.05.2018 pe 08.00-12.00
15.06.2018 pe 08.00-12.00

5311636 Yksityisoikeuden perusteet 5 op, 
  * Suoritustapa: verkkotentti uefMoodle-ympäristössä
  * Opettajat Onerva-Aulikki Suhonen, Marjo Ylhäinen ja Kaisa Varis
  * Vaihtoehtoiset Moodle-tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018 (uefmoodle):
19.9.2017, 14.11.2017, 27.2.2018, 10.4.2018 ja 22.5.2018.

5311605 Sopimusoikeus 5 op
  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
  * Opettaja: Antti Kolehmainen
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
15.09.2017 pe 08.00-12.00
08.12.2017 pe 08.00-12.00
05.03.2018 ma 16.00-20.00
20.04.2018 pe 08.00-12.00
04.06.2018 ma 16.00-20.00 

5311610 Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op
Suoritustapa: luennot /kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
   * Ac-luennot 17.-18.11.2017, kellonaika ilmoitetaan myöhemmin.
  * Opettajat: Antti Kolehmainen ja Suvianna Hakalehto
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
21.08.2017 ma 16.00-20.00
20.11.2017 ma 16.00-20.00
15.01.2018 ma 16.00-20.00
09.04.2018 ma 16.00-20.00
18.05.2018 pe 08.00-12.00

5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op
  * Suoritustapa:
 kirjalliset tehtävät
  * Opettaja: Pauli Rautiainen
  * Vaihtoehtoiset tehtävänpalautuspäivät lukuvuonna 2017-2018:
13.10.2017, 10.11.2017, 8.12.2017, 26.1.2018 ja 23.2.2018.

5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op
  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä/verkkotentti uefMoodlessa (pakollinen edeltävä kurssi Oikeustieteen ABC)
  * Opettaja: Tarmo Miettinen
    * Luennot (24 tuntia)
    * pe - la 29.-30.9.2017, pe klo 16.00 - 20.30, la klo 9.00 - 14.45 ja
    * pe - la 13.-14.10.2017 pe klo 16.00 - 20.30, la klo 9.00 - 14.45
    * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
23.10.2017 ma 16.00-20.00
14.12.2017 Moodle-tentti 
23.02.2018 pe 08.00-12.00
05.04.2018 Moodle-tentti 
18.05.2018 klo 08.00-12.00

5311204 Vero-oikeuden perusteet 5 op
  * Suoritustapa: 
kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
  * Opettajat: Niko Svensk ja Mika Nissinen
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
20.11.2017 ma 06.00-20.00
15.01.2018 ma 16.00-20.00
05.03.2018 ma 16.00-20.00
20.04.2018 pe 08.00-12.00
15.06.2018 pe 08.00-12.00

5311104 Eurooppaoikeuden perusteet 5 op
  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
  * Opettajat: Katariina Särkänne
  *  Luento pe - la 23.-24.2.2018, pe klo 16.00 - 20.00, la klo 9.00 - 15.00
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
25.09.2017 ma 16.00-20.00
26.01.2018 pe 08.00-12.00
05.03.2018 ma 16.00-20.00
07.05.2018 ma 16.00-20.00
15.06.2018 pe 08.00-12.00

AY5311704 Ympäristöoikeuden perusteet 5 op
  * Suoritustapa: pakolliset verkkoluennot + oppimispäiväkirja TAI  5311704 osallistuminen Joensuun kampuksen opetukseen
  * Opettajat: Lea Halonen ja Kimmo Malin

5311504 Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op
  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä + 10 tuntia oikeudenkäyntien seuraamista / raportti
  * Opettaja: Matti Tolvanen
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
15.09.2017 pe 08.00-12.00
18.12.2017 ma 16.00-20.00
05.02.2018 ma 16.00-20.00
09.04.2018 ma 16.00-20.00
04.06.2018 ma 16.00-20.00

Toteutus ja työtavat: 
Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen; tukea itseopiskeluun tuovat esimerkiksi luentorungot, opettajien laatima muu mahdollinen oppimateriaali, iltatentit, harjoitustehtävät/oppimistehtävät, kysymyspatteristot, mallivastaukset jne. Joissakin opintojaksoista voi olla iltaluentoja tai luennot voivat olla tiivistettynä kuunneltavissa oppimisympäristössä. Opintojen suorittamisen aikataulut noudattelevat tutkinto-opiskelijoiden ensimmäisen lukuvuoden aikataulutusta.

Yleiset oikeusjärjestysopinnot toteutetaan Lappeenrannassa verkkotuettuina lähiopintoina. Opintojaksoissa on useita vaihtoehtoisia suoritustapoja, jotka tukevat aikuisille soveltuvaa itsenäistä opiskelua (mm. oppimistehtävät, tentit, verkko-opiskelu, verkkoon tallennetut luennot). Lappeenrannassa järjestetään osasta opintojaksoista lähiopetusta ja verkkovideovälitteisiä luentoja, tutortapaamisia sekä ryhmätyöskentelymahdollisuus.

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hinta: 910 €, hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 85 €  (kesäyliopistomaksu 825 € laskutetaan, Avoimen yliopiston maksu 85 € maksetaan ennen opintojen alkua)

Ilmoittautuminen viimeistään 17.9.2017
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Avoin yliopisto -opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 17.10.2017
Hinta 910,00 €

Etelä-Karjalan kesäyliopistossa on avoimen yliopiston tarjonnassa Yleiset oikeusjärjestysopinnot (60 op) ja ne ovat pakollisia opintoja hallintotieteiden kandidaatin tutkintoa (180 op) suorittaville. Opinnot ovat kaikille avoimia, mutta erityisesti suositeltavia niille avoimen yliopiston opiskelijoille, joiden tähtäimessä on hakeutua avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi. Hallintotieteiden kandidaatin (ja maisterin) tutkinnon voi suorittaa Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnassa pääaineena eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, oikeustaloustiede ja lainsäädäntätutkimus (perus- ja aineopinnot verkko-opintoina), rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus (perus- ja aineopinnot verkko-opintoina), siviilioikeus, tai ympäristöoikeus. Opintoja voi suorittaa myös Imatralla.

Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen; tukea itseopiskeluun tuovat esimerkiksi luentorungot, opettajien laatima muu mahdollinen oppimateriaali, iltatentit, harjoitustehtävät/oppimistehtävät, kysymyspatteristot, mallivastaukset jne. Joissakin opintojaksoista voi olla iltaluentoja tai luennot voivat olla tiivistettynä kuunneltavissa Moodle-oppimisympäristössä.

Opinnot soveltuvat erityisesti sellaisille henkilöille, jotka aikovat suuntautua henkilöstöhallinnon tehtäviin yrityksessä tai julkishallinnossa. Opintokokonaisuus soveltuu hyvin myös lisäopinnoiksi esimies-, henkilöstöhallinto- tai luottamustehtävissä toimiville.

Huom! 1.8.2016 alkaen Yleishallinto-oikeus 5 op-opintojaksoon tulee pakolliseksi edeltäväksi kurssiksi Oikeustieteen ABC-kurssi 2 op. Ko. kurssi suoritetaan 1) yleisenä tenttipäivänä (2 tenttikertaa syksyllä 2016 ja yksi kerta keväällä 2017). Tähän kurssiin kannattaa tutustua jo ennen opintojen alkua (Oppimateriaali: Oikeustieteiden pääsykoekirja 2012. Toim. Tapio Määttä. Oikeustieteiden laitos, Joensuu 2012.)

 

Aika ja paikka:
Tutustu avoimen yliopiston opintoihin 7.9.2016 klo 16 - 18 Imatralla kesäyliopiston koulutustilassa keskusaseman 2 krs.
OIkeustieteen aloitustilaisuus  keskiviikko 28.9.2016 klo 17 – 18.30


Kohderyhmä: 
Opinnot sopivat mm. vero-, oikeus- ja kunnallishallinnon, rajavartio-, tulli- ja poliisilaitoksen ja KELA:n asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä toimiville sekä kaikille hallintotieteen kandidaatin tutkintoa tavoitteleville.

Opintojaksot:

Oikeusajattelun perusteet 15 op

  • Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op
  • Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op (ent. oikeudellinen ratkaisutoiminta 5 op)
  • Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan 5 op ac-välitteinen tenttiinkertausilta 2 X 4 tuntia ensimmäinen kerta 5.4.2017 klo 16.30 – 19.45
  • Lainsäädäntötutkimuksen ja oikeussosiologian perusteet 4 op

Yksityisoikeuden opinnot 15 op

  • Yksityisoikeuden perusteet 5 op
  • Sopimusoikeus 5 op
  • Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op (ent. perhe- ja perintö-oikeus 5 op) ac-luennot keväällä 2017 ajankohta varmistuu myöhemmin.
     

Julkisoikeuden opinnot 25 op

  • Valtiosääntöoikeus 5 op
  • Yleishallinto-oikeus 5 op 
    Ac-luennot  30.9. - 1.10. ja 7.-8.10.2016 pe klo 16.15 - 20.15 ja la 9.00 - 15.15
  • Vero-oikeuden perusteet 5 op (ent. finanssioikeuden perusteet 5 op)
  • Eurooppaoikeuden perusteet 5 op
  • Ympäristöoikeuden perusteet 5 op
     

Rikos- ja prosessioikeuden opinnot 5 op

  • Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op


Toteutus ja työtavat: 
Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen; tukea itseopiskeluun tuovat esimerkiksi luentorungot, opettajien laatima muu mahdollinen oppimateriaali, iltatentit, harjoitustehtävät/oppimistehtävät, kysymyspatteristot, mallivastaukset jne. Joissakin opintojaksoista voi olla iltaluentoja tai luennot voivat olla tiivistettynä kuunneltavissa oppimisympäristössä. Opintojen suorittamisen aikataulut noudattelevat tutkinto-opiskelijoiden ensimmäisen lukuvuoden aikataulutusta.

Yleiset oikeusjärjestysopinnot toteutetaan Imatralla verkkotuetteuina lähiopintoina. Opintojaksoissa on useita vaihtoehtoisia suoritustapoja, jotka tukevat aikuisille soveltuvaa itsenäistä opiskelua (mm. oppimistehtävät, tentit, verkko-opiskelu, verkkoon tallennetut luennot). Imatralla järjestetään osasta opintojaksoista lähiopetusta ja verkkovideovälitteisiä luentoja, tutortapaamisia sekä ryhmätyöskentelymahdollisuus.

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net p. 010 3229452

Hinta: 

Ennakkoilmoittautumnen 10.8.2016 saakka hinta 810 €

910 € Ilm. viimeistään 18.9. (kesäyliopistomaksu 825 € laskutetaan, Avoimen yliopiston maksu 85 € maksetaan ennen opintojen alkua)

Ilmoittautuminen päättyy 1.10.2016
Hinta 910,00 €

Gerontologia

GERONTOLOGIAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS 26 op
RYHMÄNOHJAUSMALLI lv 2018-19

Ikääntyvien määrä lisääntyy ja aktiivisia vanhuksia on aikaisempaa enemmän. Toisaalta yhä huonokuntoisempia vanhuksia asuu yksin. Ikärakenteen muutos näkyy myös työelämässä. Työurat pidentyvät ja eri-ikäisten ihmisten työssa jaksamiseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Gerontologiassa tarkastellaan vanhenemista terveyden ja toimintakyvyn näkökulmasta sekä työikäisenä että eläkkeellä ollessa.
Toiminta- ja liikuntakyvyn säilyttäminen mahdollistaa ikääntyvien ihmisten elämisen, asumisen ja harrastamisen omien tavoitteidensa mukaisesti. Hyvän toiminta- ja liikkumiskyvyn on todettu vaikuttavan ikääntyvien elämänlaatuun myönteisesti. Myös ravitsemuksella on merkitystä elämänlaadun parantamisessa. Gerontologian perusopintokokonaisuudessa tarkastellaan ihmisen vanhenemista monipuolisesti erilaisista näkökulmista.
Gerontologian perusopintokokonaisuudessa opiskelija perehtyy vanhenemiseen erityisesti terveyden ja toimintakyvyn näkökulmasta huomioiden erityiskysymyksinä ihmisen psyykkisen vanhenemisen, eettiset näkökulmat, ravitsemuksen ja ympäristön merkityksen.

Aika ja paikka:
aloitus 25.9.2018 klo 17.00 - 20.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3.krs)

Tavoite:
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
  * osaa määritellä gerontologian alan keskeiset käsitteet
  * ymmärtää vanhenemisen yksilöllisyyden ja monimuotoisuuden  
  * osaa arvioida eettisten kysymysten merkityksen sekä vanhustyössä että – tutkimuksessa
  * ymmärtää ympäristötekijöiden, liikunnan ja ravitsemuksen merkityksen iäkkään ihmisen terveyden edistämisessä

Opintokokonaisuuden sisältö:
TGEP110 Gerontologian perusopintojen hops 1 op
TGEP121 Vanheneminen, toimintakyky ja terveys, osa I 4 op
TGEP122 Vanheneminen, toimintakyky ja terveys, osa II  4 op
TGEP130 Vanhustyön ja –tutkimuksen eettisiä kysymyksiä 3 op
TGEP140 Iäkkäiden ihmisten liikunta  3 op
TGEP150 Vanheneminen ja ravitsemus 3 op
TGEP160 Psyykkinen hyvinvointi vanhuudessa 4 op
TGEP170 Ympäristö ja vanheneminen 4 op

OHJELMA

TGEP110 Gerontologian perusopintojen hops 1 op
  * Lähitapaaminen tiistaina 25.9.2018 klo 17.00 - 20.00
  * opintojen sisältö, hopsin kirjoittaminen
Suoritustapa: HOPSin laatiminen; palautus Koppaan.
 

TGEP121 Vanheneminen, toimintakyky ja terveys, osa I 4 op
Osaamistavoitteet         
 
Opintojakson lopussa opiskelija
  * osaa selittää gerontologian alan peruskäsitteet, keskeiset biologiset vanhenemisteoriat ja ihmisen vanhenemismuutokset
   * ymmärtää vanhuuden elämän luonnollisena osana
  * osaa kuvata tärkeimmät väestön ikärakenteeseen vaikuttavat tekijät ja niiden yhteiskunnalliset seuraamukset
  * osaa kuvata iäkkäiden ihmisten toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä
Sisältö
  * 
Gerontologia tieteenalana ja gerontologinen tutkimus
  * Väestön ikääntyminen ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset
  * Iäkkäiden ihmisten toimintakyky ja siihen vaikuttavat tekijät
  * Elinjärjestelmien vanhenemismuutokset
Opetus- ja työmuodot
  *
Itsenäiset johdantoluennot 12 tuntia, luentopäiväkirja, oppimistehtävä, itsereflektio
  * Lähitapaaminen 16.10.2018 klo 17.00 - 20.00
Kirjallisuus:
  * 
Heikkinen E, Jyrkämä J, Rantanen T. (toim.) 2016. Gerontologia. 3.-4. painos. Helsinki: Duodecim. (ss. 1–209, 256–372  ja 381–555) (497 s.)
Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden suorittaminen oppimistehtävillä, joissa opiskelijan itsereflektio tehtävän aihealueesta ja opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamisesta. Luentopäiväkirjan vaihtoehtona: 2-3 hengen ryhmässä kirjoitettu luentopäiväkirja (sama ohje kuin yksin kirjoitetulla tehtävällä, mutta sivumäärä laajempi) sekä itsenäinen oppimistehtävä Gerontologia-teoksesta.
 

TGEP122 Vanheneminen, toimintakyky ja terveys, osa II 4 op
Osaamistavoitteet         
Opintojakson lopussa opiskelija
  * osaa selittää iäkkäiden ihmisten terveyteen vaikuttavia tekijöitä
  * osaa kuvata yleisimmät geriatriset sairaudet ja niiden vaikutuksen toimintakykyyn
Sisältö
  * 
Iäkkäiden ihmisten terveys ja siihen vaikuttavat tekijät
  * Vanhuuteen  liittyvät sairaudet, preventio, hoito ja kuntoutus
Opetus- ja työmuodot
  * 
Oppimistehtävät, itsereflektio (itsenäinen työskentely)
  * Ryhmässä voidaan työstää yhdessä tehtäviä, jotka voidaan tehdä parityöskentelynä tai yksilösuorituksena.
  * Lähitapaaminen tiistaina 6.11.2018 klo 17.00 - 20.00
  * Tehtävät palautetaan Koppaan.
Kirjallisuus:
  * 
Tilvis R, Pitkälä K, Strandberg T. (toim.) 2016. Geriatria. 3. uudistettu  painos. Helsinki:  Duodecim. (496 s.
  * Lyyra T-M, Pikkarainen P, Tiikkainen P. (toim) 2007. Vanheneminen ja terveys. Helsinki: Edita. (267 s.)  
Suoritustapa: Oppimistehtävät (2 kpl), joihin kuuluu opiskelijan itsereflektio tehtävien aihealueista ja opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamisesta. Itsenäisen työskentelyn vaihtoehtona parityöskentely, jolloin oppimistehtävä noin 15 sivua / tehtävä. Opiskelijat kirjoittavat oman itsereflektion tehtäviin.
 

TGEP170 Ympäristö ja vanheneminen 4 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson lopussa opiskelija
 * osaa selittää ja ymmärtää ympäristögerontologian tyypillisimmät teoriat ja –käsitteet
 * osaa arvioida ympäristön merkityksen ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn näkökulmasta

Sisältö
  * 
Ympäristöteoriat ja -käsitteet
  * Ikääntyneen ihmisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö
  * Yksilön ja ympäristön välinen vuorovaikutus ihmisen vanhetessa
  * Ympäristö ja terveyden edistäminen ihmisen vanhetessa
  * Ympäristön vaikutus ikääntyvän ihmisen toimintakykyyn
Opetus- ja työmuodot
  * 
Itsenäiset johdantoluennot 8 tuntia, itsenäinen työskentely
  * Lähitapaaminen tiistaina 11.12.2018 klo 17.00 - 20.00
Oheiskirjallisuus
  * 
Elo, S. 2006. Teoria pohjoissuomalaisten kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointia tukevasta ympäristöstä. Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos D889. (192 s.)
  * Hynynen, R. (toim.) 2015. Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen. Ympäristöministeriön raportteja no. 5. (109 s.)
  * Lehmuskoski, V., Rönkä, K., Wiik, M. & Kallio R. 2002. Ikääntyneiden liikkuminen ja tienpito. Tiehallinnon selvityksiä 14. Helsinki: Edita. (82 s.)
  * Lehmuspuisto, V. &  Åkerblom, S. 2007. Iäkkäiden ihmisten liikuntapaikkojen suunnittelu – Arki- ja terveysliikunnan tilat palvelu- ja hoiva-asumisympäristössä. Rakennustieto Oy; Opetusministeriö. Liikuntapaikkajulkaisu no 94. (86 s.)
  * Pikkarainen A. Ympäristö. 2007. Teoksessa TM. Lyyra., A. Pikkarainen & P. Tiikkainen  (toim.) Vanheneminen ja terveys. Helsinki: Edita, 41–68. (17 s.)
  * Ponsi, V., Karvinen, E. & Simonen, M. 2005. Ulkoilu ja asiointi osaksi iäkkään arkea. Liikkeessä-projekti 2002–2005. Raportteja 3/2005. Helsinki: Ikäinstituutti. (77 s.)
  * Rantakokko, M. & Rantanen, T. 2016. Ulkoympäristö ja toimintakyvyn edistäminen. Teoksessa E. Heikkinen,  J. Jyrkämä & T. Rantanen (toim). 2016. Gerontologia. Helsinki: Duodecim , 541–548. (8 s.)
  * Rowles, GD. & Bernard, M. 2013. Environmental gerontology. Making meaningful places in old age. New York: Springer Publishing Company. (320 s.)
  * Wahl, HW., Scheidt, RJ. & Windley, PG. (volume editors). 2003. Annual Review of Gerontology and Geriatrics. Focus on Aging in Context; Socio-Physical Environments. Vol 23. (403 s.)
  * Åkerblom S. Arkiympäristö – Iäkkäiden fyysisen aktiivisuuden perustekijä. 2008. Teoksessa Leinonen R. & Havas E. (toim.) Fyysinen aktiivisuus iäkkäiden henkilöiden hyvinvoinnin edistäjänä. Jyväskylä; Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 212, 31–39.  (8 s.)
  * Muuta luennoitsijan osoittamaa kirjallisuutta.
Suoritustapa
Luento- ja oppimistehtävä sekä opiskelijan itsereflektio tehtävien aihealueista ja opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamisesta.

TGEP140 Iäkkäiden ihmisten liikunta 3 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson lopussa opiskelija
  * osaa kuvata liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden vaikutukset ikääntyvien ihmisten terveyteen ja toimintakykyyn
  * osaa selittää iäkkäille ihmisille soveltuvan liikuntaneuvonnan periaatteet
Sisältö
  * 
Iäkkäiden ihmisten liikunta, terveysliikunta, liikkumiskyky
  * Liikunnan vaikutukset ikääntyvän ihmisen terveyteen ja toimintakykyyn
  * Ikääntyvien ihmisten liikuntaneuvonta ja liikunnan ohjaus
Opetus- ja työmuodot
  * 
Ryhmämuotoista opetusta: lähitapaaminen tiistaina 15.1.2019 klo 17.00 - 20.00, itsenäinen tehtävä, seminaari lauantaina 2.2.2019 klo 10.00 - 17.00
  * Liikuntaryhmäraportti
  * Materiaali seminaarityöskentelyyn syksyllä 2018
Oheiskirjallisuus 
  * Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004:6. Sosiaali- ja terveysministeriö, Opetusministeriö. (40 s.)  
  * Leinonen R & Havas E (toim.) 2008.  Fyysinen aktiivisuus iäkkäiden henkilöiden hyvinvoinnin edistäjänä. Liikunnan yhteiskunnallinen perustelu. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 212. LIKES: Jyväskylä. (160 s.)
  * Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:10. (62 s.)
  * Muuta kurssilla ilmoitettua kirjallisuutta.
Suoritustapa
  * 
Ryhmämuotoinen työskentely, itsenäinen tehtävä, itsereflektio.
 

TGEP150 Vanheneminen ja ravitsemus 3 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson lopussa opiskelija
  * osaa kuvata ikääntyneiden ihmisten ravitsemuksen erityiskysymykset
  * osaa selittää ravitsemuksen merkityksen iäkkäiden ihmisten muistisairauksien ennaltaehkäisyn ja aivoterveyden kannalta
  * tunnistaa erityisesti muistisairaan ihmisen ravitsemuksen erityiskysymykset
  * osaa tehdä ikääntyneen ravitsemustilan arvioinnin MNA:ta (Mini Nutritional Assessment-testi) käyttäen ja osaa arvioida ruokavalion energian ja proteiinin riittävyyttä ja ruokavalion laatua
  * osaa hakea eri lähteistä asianmukaista tietoa ikääntyneiden ravitsemuksesta (mm. internet-sivustot) sekä osaa hakea ja käyttää alan terveyskasvatusaineistoa ja ravitsemukseen liittyviä mittareita
Sisältö:
  
 * kotona asuvien ikääntyneiden ihmisten ravitsemuksen erityiskysymykset ja erityisesti muistisairaan ihmisen ravitsemuksen erityiskysymykset
   * ravitsemus ja muistisairaus, muistisairauksien ennaltaehkäisy ja aivoterveys
 * vajaaravitsemus, ravitsemustilan arviointi, ruokailuun liittyvät sosiaaliset ja psyykkiset tekijät, ravitsemussuositukset, ikääntymismuutokset ja ylipaino
Opetus- ja työmuodot
 
Itsenäisesti katsottavat johdantoluennot 4 tuntia, itsenäinen työskentely, käytännön tehtävä (ohjeistus Kopassa)
* Lähitapaaminen tiistaina 19.2.2019 klo 17.00 - 20.00
Kirjallisuus
  * 
Jyväkorpi, S., Havas, A., Urtamo, A. & Karvinen, E. 2014. Ikäihmisen liikunta ja ravitsemus: opas ohjaustyöhön. Helsinki: Ikäinstituutti. (55 s.)
  * Jyväkorpi S.2013 Syö muistaaksesi - ravitsemus aivoterveyden edistäjänä. Suomen muistiasiantuntijat ry. (106 s.) soveltuvin osin.                    
  * Nijs KA, de Graaf C, Kok FJ, van Staveren WA. 2006. Effect of family style mealtimes on quality of life, physical performance, and body weight of nursing home residents: cluster randomised controlled trial. BMJ. May 20;332(7551):1180-4.
  * Suominen  M. ym. 2010.  Ravitsemussuositukset ikääntyneille. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Helsinki: Edita. (80 s.)
  * Suominen, M. 2016. Ravitsemus vanhenemisen tukena. Teoksessa E. Heikkinen, J. Jyrkämä & T. Rantanen (toim.) Gerontologia. 3.-4. painos. Helsinki: Duodecim, 485–494. (10 s.)
  * Internet sivut: www.gery.fi
  * Muuta luennoitsijan osoittamaa kirjallisuutta
Suoritustapa
  * 
Luento- ja oppimistehtävät sekä opiskelijan itsereflektio tehtävien aihealueista ja opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamisesta
 

TGEP160 Psyykkinen hyvinvointi vanhuudessa 4 op

Osaamistavoitteet
Opintojakson lopussa opiskelija
  * ymmärtää psyykkisen joustavuuden ja persoonallisuuden merkityksen vanhuuteen sopeutumisen kannalta
  * osaa tunnistaa tärkeimmät iäkkäiden ihmisten mielenterveyttä edistävät ja haittaavat tekijät ja ymmärtää niiden merkityksen psyykkisen hyvinvoinnin kannalta
Sisältö
  * 
Iäkkäiden ihmisten psyykkinen hyvinvointi
  * Mielenterveyden erityiskysymykset vanhuudessa
  * Tiedonkäsittelytoimintojen ikämuutokset
Opetus- ja työmuodot
  * 
Johdantoluennot 4 tuntia, itsenäinen työskentely, itsereflektio. Luennot voidaan katsoa yhdessä ryhmässä. Oppimistehtäviin orientoituminen 2-4 tuntia. Lähitapaaminen lauantaina 16.3.2019 klo 10.00 - 17.00
Kirjallisuus
  * 
Dunderfelt, T. 2011. Elämänkaaripsykologia. Helsinki: Sanoma Pro Oy. (214 s.)
  * Teoksesta Heikkinen E, Jyrkämä J, Rantanen T. (toim.) Gerontologia. 3.-4. painos. Helsinki: Duodecim, 2016.  (48 s.) seuraavat luvut:
     - Hänninen T. Kognitiiviset toiminnot, ss. 210–215
     - Suutama T. Muisti ja oppiminen, ss. 216–226
     - Ruoppila I. Viisaus, ss.227–236
     - Heikkinen R-L. Kokemuksellinen vanheneminen, ss. 227–244
     - Read S. Elämän tarkoituksellisuuden tunne, ss. 245–255
     - Saarenheimo M. Mielenterveys, ss. 373–380
  * Kivelä S-L. 2009. Depressiosta tasapainoon. Hyvä elämä iäkkäänä. Kirjapaja. (260 s.)
  * Saarenheimo, Pietilä (toim.) 2011. MielenMuutos masennuksen hoidossa. Mielialaongelmista kärsivien iäkkäiden ihmisten psykososiaalinen tukeminen. MielenMuutos-tutkimus- ja kehittämishanke, tutkimusraportti 2. Helsinki: Vanhustyön Keskusliitto. (215 s.)  TAI Heimonen, S. &
Pajunen, H. (toim.) 2012. Mielen terveys vanhuudessa. Helsinki: Edita. (300 s.)
  * Muuta jakson tentaattorin osoittamaa kirjallisuutta
Suoritustapa
  * 
Oppimistehtävät (2 kpl), joihin kuuluu opiskelijan itsereflektio tehtävien aihealueista ja opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamisesta

TGEP130 Vanhustyön ja –tutkimuksen eettisiä kysymyksiä 3 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson lopussa opiskelija
  * osaa arvioida iäkkäiden ihmisten arkeen liittyviä eettisiä tilanteita ja osaa pohtia eettisiä ratkaisuvaihtoehtoja ja niiden seurauksia
  * ymmärtää eettisten kysymysten merkityksen tutkimustyössä
Sisältö
  * 
Eettiset kysymykset sosiaali- ja terveydenhuollossa
  * Teknologia ja ikääntyminen
  * Ikääntynyt ihminen tutkimuksen kohteena                    
Opetus- ja työmuodot
  * 
Ryhmämuotoista opetusta: lähitapaaminen tiistaina 9.4.2019 klo 17.00 - 20.00, seminaari lauantaina 11.5..2019 klo 10.00 - 17.00
  * Materiaali seminaarityöskentelyyn syksyllä 2018
  * Tehtävät käsitellään seminaarissa. Tuutori / ryhmänohjaaja arvioi tehtävät.
Oheiskirjallisuus
  * 
Clarkeburn, H. & Mustajoki A. 2007. Tutkijan arkipäivän etiikka. Tampere; Vastapaino. (320 s.)
  * Topo, P. (toim.) 2006. Eettiset kysymykset vanhustenhuollon tutkimuksessa. Stakesin työpapereita 21. (29 s.)
  * Kivelä, S-L. 2006. Geriatrisen hoidon ja vanhustyön kehittäminen. Selvityshenkilön raportti. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 20. Sosiaali- ja terveysministeriö. (125 s.)
  * Pynnönen, K. & Mitchell, R. 2013. Ikääntyvät ja ikääntyneet taiteen ja kulttuurin kentillä. 50+ kulttuuribarometrin tuloksia. Cupore, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön julkaisuja 20. (202 s.)
  * Teknologia ja etiikka sosiaali- ja terveysalan hoidossa ja hoivassa. Sosiaali- ja terveysministeriö. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE. (36 s.)
  * Vanhuus ja hoidon etiikka. 2008.  Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan raportti. ETENE-julkaisuja 2008:20. (28 s.)
  * Terveyden edistämisen eettiset haasteet. 2008. Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta ETENE-julkaisuja 2008:19. (57 s.)
  * Mäki-Petäjä-Leinonen, A. & Nikumaa, H. 2010. Ajoissa apua? Näkökulmia muistisairaan ihmisen oikeuksien toteutumiseen. Teoksessa M.   *  
  * Pajukoski (toim.) Pääseekö asiakas oikeuksiinsa? Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät –työryhmä. Raportti III. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 3020:19, 79–101.(22 s.)
  * Muuta kurssilla ilmoitettua kirjallisuutta
Suoritustapa: Ryhmämuotoinen työskentely, itsenäinen tehtävä, itsereflektio.
 

Päätöstapaaminen keväällä 2019 myöhemmin sovittavana ajankohtana

  * palautekeskustelu, opintojen tilanne

Kouluttaja: TTM Kaarina Soininen

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot: 430 €, hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröinti- sekä tehtävänkorjausmaksun 180 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 11.92018
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopisto-opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Opinto-oikeus: 1.8.2018 - 31.7.2019 (kaksi lukukautta aloituspäivästä lähtien).
 

Ilmoittautuminen päättyy 11.9.2018
Hinta 430,00 €

Terveystieto

Opintojakson tavoitteena on lisätä traumojen ymmärtämistä yksilöpsykologisesta, sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Tavoitteena on antaa valmiuksia kriisissä olevan ihmisen kohtaamiseen ja tukemiseen.
Opintojakson vastuuhenkilö on professori Jyrki Korkeila.

Aika ja paikka 6.10.-30.11.2018 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs).
Opetus koostuu asiantuntijaluennoista sekä kahdesta tuutorin vetämästä opintoryhmästä, johon opiskelijat aktiivisesti osallistuvat. Oppimateriaali ja tehtävät ovat Moodle -verkko-oppimisympäristössä, johon opiskelijat saavat tunnukset opintojakson alussa.

Kohderyhmä Avoimessa yliopistossa opintoja tarjotaan ammattitaidon kehittämisesksi henkilöille, jotka työssään tarvitsevat opintojakson sisältöön liittyvää tietoa, sekä yleissivistäväksi koulutuksesksi kaikille, jotka ovat lääketieteestä kiinnostuneita ja haluavat perehtyä alan ajankohtaisiin kysymyksiin, Opinnot soveltuvat erityisesti terveydenhuollossa ja sosiaalialalla työskenteleville, jotka työssään kohtaavat psyykksistä traumoista kärsiviä ihmisiä, sekä alan opiskelijoille. Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa opinnot voi hyväksyttää osaksi perustutkintojen valinnaisia opintoja.

Sisältö:
  * Kriisien kulku ja traumasta selviytymisen keinot
  * Trauman vaikutukset ihmisen hyvinvointiin
  * Trauman asteen arviointimenetelmät
  * Selviytymiskeinot traumaattisen tapahtumien / traumaattisen historian kanssa
  * Kriisissä olevan ihmisen kohtaaminen ja tukeminen
  * Traumahoito ja päihdekuntoutus.

Toteutus ja työtavat Ennen opetuksen alkua kirajllisuuteen pohjautuva alkutentti Moodlessa. Alkutentin tavoitteena on varmistua siitä, että opiskleijalla on hallussaan tarvittavat peruskäsitteet ja lähtötiedot opintojakson opetuksen alkaessa. Tentti sisältää monivalinta- ja yhdistmäistehtäviä. Tentti suoritetaan itsenäisesti ja tuloksen saa heti tentin suorittamisen jälkeen. Tarvittaessa tentin voi uusia.
Oppimispäiväkirja luentojen sekä asiantuntijapaneelien / pienryhmäopetuksen pohjalta.
Opintojaksolla on kahdeksan tuntia verkkovälitteisiä luentoja tai verkkotallenteita. Lisäksi on kaksi tuutorin vetämää opintoryhmätapaamista (yht. kuusi tuntia).

Opintosuoritukset
Ennen opetuksen alkua kirjallisuuteen pohjautuva alkutentti Moodlessa. Alkutentin tavoitteena on varmistua siitä, että opiskelijalla on halussaan tarvittavat peruskäsitteet ja lähtötiedot opintojakson opetuksen alkaessa. Tentti sisältää monivalinta- ja yhdistämistehtäviä. Tentti suoritetaan itsenäisesti ja tuloksen saa heti tentin suorittamisen jälkeen. Tarvittaessa tentin voi uusia.

Oppimispäiväkirja tai kirjallinen tentti kirjallisuuden, luentojen sekä asiantuntijapaneelien / pienryhmäopetuksen pohjalta.

Ohjelma ja aikataulu:

Vko 37-41: Itsenäinen tutustuminen opintojakson kirjallisuuteen ja alkutentti Moodlessa vko 41 la -  pe 6.-12.10.2018

Teema I - Traumat yksilön näkökulmasta
Vko 42 ti 16.10.2018 klo 16.15 - 17.45 luento
  * 
Traumatisoituminen, persoonallisuushäiriöt ja persoonaltaan traumatisoituneen kohtaaminen
  * professori Jyrki Korkeila

Vko 43 luentotallenne
  * 
Traumojen hoito, verkkovälitteinen luentotallanne
  * Psykologi, Psykoterapeutti VET Soili Poijula

Vko 44 Opintoryhmä
  * opintoryhmätapaaminen ke 31.10.2018 klo 16.30 
  * tuutorina psykologi, psykoterapeutti Pirkko Grönlund

Teema II - Traumat yhteiskunnan näkökulmasta

Vko 45 ti 6.11.2018 klo 16.15 - 17.45 luento

  * Väkivallan dynamiikka ja miestyö
  * professori Leo Nyqvist

Vko 46 to 15.11.2018 klo 16.15 - 17.45 luento
  * 
Vakava traumatisoituminen - aiheen lähestyminen tapausesimerkkien pohjalta
  * psykologi Stephen Lord

Vko 47 Opintoryhmä
  * opintoryhmätapaaminen ke 21.11.2018 klo 16.30 - 19.00
  * tuutorina psykologi, psykoterapeutti Pirkko Grönlund

Vko 47 Oppimispäiväkirjan palautus pe 30.11.2018 mennessä

Kirjallisuus Myöhemmin ilmoitettava kirjallisuus sekä artikkelimateriaali.

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 180 € (hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 30 €)

Ilmoittautuminen viimeistään 22.9.2018
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu  paikalle, peritään koko maksu:
Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 22.9.2018
Hinta 180,00 €

Farmasia

Opinnot tuovat farmasian alaa tutuksi sekä tieteenalana että oppiaineena, sillä opinnoissa perehdytään farmasian eri osa-alueisiin. Farmasian perusopinnoissa opiskelijan tulee ymmärtää solubiologian ja lääkeainekemian perusteet, jotta voi ymmärtää lääkekehityksen perusperiaatteita. Opinnoissa perehdytään lääkeaineiden tehoon ja turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin sekä lääkkeisiin terveydenhuollon ja yhteiskunnan näkökulmasta.
Opintojen tavoitteena on antaa perustietoa farmasiasta ja lääkehoidosta esimerkiksi työn tueksi, alan opintoja suunnitteleville tai muutoin alasta kiinnostuneille. Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan, ja oppiaineen vastuuhenkilö on prof. Jarkko Ketolainen.
Opetus on joustavaa monimuoto-opetusta, missä hyödynnetään paljon verkko-oppimisympäristöa, ja välillä voi tulla paikan päälle oppimaan. Opintojen tueksi toteutetut luennot on mahdollista myös seurata jälkikäteen verkkotallenteena.  Oppimisympäristöstä löytyy ohjeita opiskeluun, oppimistehtävät ja oppimateriaalia sekä keskustelualueet.

Aika ja paikka: aloitustilaisuus 12.9.2017 klo 16.30 - 18.30 Imatra 
 

Kohderyhmä 

Jokainen meistä tarvitsee joskus lääkkeitä. Lääkkeiden järkevä käyttö on kaikkia koskettava kansalaistaito ja oleellinen osa terveydenhoitoa. Farmasian perusopintoja voivat hyödyntää urakehityksensä eri vaiheissa olevat terveydenhuollon ammattilaiset, omaa ammatillista osaamistaan kehittävät ja/tai päivittävät henkilöt, opiskelijat ja muuten aiheesta kiinnostuneet.

Opinnot soveltuvat esimerkiksi

  • sosiaali- ja terveysalan toimijoille (ml. lähihoitajat, sairaan- ja terveydenhoitajat) lääketiedon lisäämiseen
  • lääkealalla toimiville, joilla ei ole farmaseuttista tai lääketieteellistä koulutusta
  • farmaseuttisen koulutuksen omaavat, jotka haluavat päivittää perusosaamistaan
  • yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville (farmasia)
  • opiskelijoille sivuaineopinnoissa hyödynnettäväksi

 

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

  • Johdanto farmasian opiskeluun 0 op

  • Solubiologian perusteet 3 op
    Solun rakenne ja eräitä solun toiminnan perusperiaatteita.
    Suoritustapa: Verkko-opintoina; luennot 5 t, oppimistehtävät ja verkkotentti
    Oppimateriaali: Verkkomateriaali.  Oheislukemisto: www.solunetti.fi  tai Jyrki Heino, Matti Vuento: Biokemian ja solubiologian perusteet, WSOY 2007 tai Jyrki Heino, Matti Vuento:  Solubiologia, 2004.

  • Solun rakenne ja eräitä solun toiminnan perusperiaatteita.
    Suoritustapa: Verkko-opintoina; luennot 5 t, oppimistehtävät ja verkkotentti
    Luennot to 5.10.2017 klo 17.00-19.15 ja 12.10.2017 klo 17.00-18.30.
    Oppimateriaali: Verkkomateriaali.  Oheislukemisto: www.solunetti.fi  tai Jyrki Heino, Matti Vuento: Biokemian ja solubiologian perusteet, WSOY 2007 tai Jyrki Heino, Matti Vuento:  Solubiologia, 2004.
    Luennot to 5.10.2017 klo 17.00-19.15 ja 12.10.2017 klo 17.00-18.30.

  • Johdatus farmakologiaan 4,5 op
    Opinnoissa tutustutaan tärkeimpiin farmakologian peruskäsitteisiin sekä lääkeaineiden sitoutumiseen ja vasteeseen. Opinnoissa käydään läpi joidenkin lääkeaineryhmien vaikutusmekanismit, yhteisvaikutukset ja haittavaikutukset.
    Suoritustapa: Verkko-opintoina; oppimistehtävät, verkkotentti, luennot 3 t, harjoitukset 4 t ja itsenäisesti kuunneltavat luentotallenteet.
    OppimateriaaliKoulu M, Tuomisto J ja Paasonen M: Farmakologia ja toksikologia, Kustannusosakeyhtiö Medicina Oy Kuopio, 7., 8. tai 9. painos (soveltuvin osin). HUOM! 6. painos verkkojulkaisuna osoitteessa: http://www.medicina.fi/3  
    Luennot: ti 31.10.2017 klo 17.00-19.30. Harjoitukset: ti 21.11. ja 28.11.2017 klo 17.00-18.30. Verkkotentti: 2.-9.1.2018, uusintatentti 23.-30.1.2018.

  • Farmakologian ja toksikologian kirjallisuustentti 4 op
    Gonadotropiinit ja sukupuolihormonit ja niiden vastavaikuttajat. Lipidien aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkeaineet. Diabetes-, kihti - ja reumalääkkeet ja vitamiinit. Immunofarmakologian perusteita. Yleistoksikologiaa. Elintoksikologian perusteita. Mutageenisuus, karsinogeenisuus ja teratogeenisuus. Toksisuuden tutkiminen ja arviointi. Yleisiä näkökohtia akuuteista myrkytyksistä. Tärkeimmät lääkeainemyrkytykset. Alkoholien ja eräiden teknokemiallisten tuotteiden aiheuttamat akuutit myrkytykset. Häkämyrkytys. Sienimyrkytykset. Metallit ja metalloidit. Torjunta-aineet. Orgaaniset ympäristömyrkyt. Terveydelle haitalliset yhdyskuntailman saasteet ja toksiset aineet. Johdanto työtoksikologiaan.
    Suoritustapa: Kirjallisuustentti
    Kirjallisuus: Koulu M & Tuomisto J, Farmakologia ja toksikologia, Kustannusosakeyhtiö Medicina Oy, 2007 (7. painos) sivut 113-152, 701-763, 773-805 ja 1053-1142 tai 2012 (8. painos) sivut 743-811, 821-858, 1121-1210 tai 2013 (9. painos) vastaava sisältö.

  • Lääkkeet terveydenhuollossa 3,5 op
    Suomen terveydenhuoltojärjestelmä, Lääkehuolto osana terveydenhuoltoa, Lääkehoitojen arvioinnin perusteet, Suomalaisten yleisimmät kansansairaudet, Lääkkeiden kulutus ja kustannukset, Potilas lääkehoidon toteuttajana, Farmasian henkilöstö lääkkeiden oikean käytön edistäjänä, Ammattietiikka.
    Suoritustapa: Verkko-opintoina; oppimistehtävät, luennot 2 t ja itsenäisesti kuunneltavat verkkotallenteet.
    Oppimateriaali: Verkko-oppimisympäristön materiaali.
    Maalis-kesäkuu 2018
     
  • Lääkkeet ja yhteiskunta 3 op
    Perehdytään Suomen lääkehuoltoon ja -politiikkaan. Oppimistehtävän aihepiirit käsittelevät suomalaisten kansanterveyttä ja lääkehoidon toteutusta.
    Suoritustapa: Verkko-opintoina; oppimistehtävä (essee)
    Oppimateriaali: Tieteelliset artikkelit ja julkaistut raportit.
  • Farmaseuttinen kemia 2 op
    1) Lääkeaineen keskeiset fysikaaliskemialliset ominaisuudet, kuten lääkeaineen ionisoituminen vesiliuoksissa, pKa-arvo, lääkeaineen vesiliukoisuus ja siihen vaikuttavat tekijät, lääkeaineen jakautumiskerroin. 2) Liuoksen pH:n laskeminen ja puskuriliuokset. 3) Lääkeaineen kemiallisen hajoamisen keskeiset mekanismit sekä lääkeaineen kemialliseen hajoamiseen vaikuttavat tekijät. 4) Lääkeaineen fysikaaliskemiallisten/biofarmaseuttisten ominaisuuksien optimoinnissa käytettävät tekniikat. 5) Lääkeaineiden suolat.
    Suoritustapa: Monimuoto-opintoina; luennot 12 t, luentojen välillä tehtävät harjoitustehtävät, itsenäisesti kuunneltavat verkkotallenteet ja tentti.
    Luennot: ke 10.1., 17.1., 24.1. ja to 1.2.2018 klo 17.00-19.30. Tentti ma 5.3.2018 klo 16.00-20.00, uusintatentti ma 9.4.2018 klo 16.00-20.00.
    Oppimateriaali: Luentomateriaali ja muu erikseen ilmoitettu materiaali.

  • Tautioppi farmasian opiskelijoille, osa I 3 op
    Yleinen patofysiologia ja kliininen tautioppi. Potilaan tavallisimmat tutkimusmenetelmät ja laboratorioparametrit.
    Suoritustapa: Verkko-opintoina; oppimistehtävät, luennot 3 t ja itsenäisesti kuunneltavat verkkotallenteet.
    Oppimateriaali: Vauhkonen I, Holmström P: Sisätaudit, 2012, ja verkkomateriaali.
    Luennot to 14.9.2017 klo 16.15-19.00. Opintojakso järjestetään myös syksyllä 2018 (, jota suositellaan syksyllä 2017 farmasian perusopintokokonaisuuteen ilmoittautuneille)

  • Laatuajattelun perusteet 1 op
    Opintojakso antaa perustiedot laatuajattelusta ja laatujärjestelmistä sekä niiden rakentamisesta ja soveltamisesta. Opiskelijat tutustuvat ISO9001-standardiin sekä muihin yleisiin laatujärjestelmiin.
    Suoritustapa: Verkko-opintoina; oppimistehtävät.
    Oppimateriaali: Verkko-oppimisympäristön materiaali.

  • Laatuajattelun perusteet farmasiassa 1 op
    Opiskelija oppii tunnistamaan, mitä apteekin toiminnan kuvaamiseen, kehittämiseen ja arvioimiseen liittyviä prosesseja kuuluu apteekin laatutyöhön, sekä tutustuu ISO9001-laatustandardin soveltamiseen apteekkityössä.
    Suoritustapa: Verkko-opintoina; oppimistehtävät, luennot 1 t, harjoitukset 3 t.
    Oppimateriaali: Verkko-oppimisympäristön materiaali.
    Luennot: ke 15.11.2017 klo 17.00-18.00. Harjoitukset: pe 8.12.2017 klo 17.00-19.15. Opettajat: yliopistonlehtori Tarja Toropainen, suunnittelija Riitta Sutinen

Tiedustelut koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net

Hintatiedot 420 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 220 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.

Ilmoittautuminen viimeistään: 30.8.2017

Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2017
Hinta 200,00 €

Psykologia

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op 2018-19 UEF

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuudessa tutustuttuaan työssä tapahtuviin psykologisiin prosesseihin. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot. Lisäksi opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä muun muassa digiajan työelämätaitoihin sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan ja sen soveltamiseen vuorovaikutustilanteissa.

Aika ja paikka Aloitustilaisuus xx.x.2018 klo 16.30 - 18.45 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs)

Sisältö
Pakolliset opintojaksot 15 op:

AY7025101 Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan 3 op
AY7025120 Organisaatioiden johtaminen 3 op
AY7025103 Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
AY7025104 Työelämän sosiaalipsykologia 3 op
AY7025105 Viestintä ja vuorovaikutus 3 op
Valinnaiset opintojaksot 10 op:
AY7025106 Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot 2 op
AY7025107 Digiajan työelämä 3 op
AY7025108 Elinvoimainen organisaatio 3 op
AY7025109 Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
AY7025110 Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa 2 op
AY7025111 Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
AY7025112 Oman osaamisen tunnistaminen 3 op
AY7025113 Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op

Luennot

Ohjelma ja lähitapaamisten aikataulu
Opintojen aloitusinfo ja orientaatio
  * Kokoontuminen ma 17.9.2018 klo 16.30 - 19.45
AY7025101 Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan 3 op
  * 1. kokoontuminen to 27.9.2018 klo 16.30 - 19.00
  * 2. kokoontuminen to 11.10.2018 klo 16.30 - 19.00
AY7025120 Organisaatioiden johtaminen 3 op
  * Opintopiirityöskentely 6 tuntia
  * Kokoontumiset ti 8.1.2019 klo 17.00 - 19.30 ja ti 15.1.2019 klo 17.00 - 19.30
AY7025103 Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
  * Opintopiirityöskentelyä 6 tuntia
  * kokoontumiset ma 5.11..2018 klo 17.00 - 19.30 ja ma 19.11.2018 klo 17.00 - 19.30
AY7025104 Työelämän sosiaalipsykologia 3 op
  * orientaatio 3 tuntia
  * Kokoontuminen ti 12.3.2019 klo 17.00 - 19.30
AY7025105 Viestintä ja vuorovaikutus 3 op
  * lähiopetus 11 tuntia
  * ajankohta: lähiopetus keväällä 2019, ajankohta varmistuu myöhemmin.
  * Opettaja: YTM, työyhteisökouluttaja Arja Hämäläinen

Toteutus ja työtavat Oppimistehtävät, verkko-opiskelu, lähiopetus, kirjatentit

Kouluttaja KM, opinto-ohjaaja Minna Miikki

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 470 €, hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 220 €

Ilmoittautuminen viimeistään 3.9.2018
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisesta peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 3.9.2018
Hinta 470,00 €

Psykologian perusopinnoissa perehdyt psykologian peruskäsitteisiin ja tutustut eri osa-alueiden keskeisiin teorioihin ja psykologian tiedonhankintamenetelmiin. Perusopinnoissa opit ymmärtämään teoreettista tietoa ja soveltamaan sitä arkielämään ja omiin kokemuksiin. Perusopintojen jälkeen opintoja on mahdollista jatkaa psykologian aineopintoihin.

Opinnot soveltuvat kaikille psykologiasta kiinnostuneille. Psykologiaa opiskelevat haluavat esimerkiksi kehittyä ammatillisesti, rikastaa maailmankuvaansa tai jäsentää elämänkokemuksiaan. Opiskelijoina on mm. terveydenhoitoalalla työskenteleviä, opettajia, asiakaspalvelutehtävissä toimivia ja yritysmaailmassa työskenteleviä. Oman joukkonsa muodostavat yliopistojen sivuaineopiskelijat, lukio-opiskelijat sekä yliopistotutkintoa suunnittelevat eri-ikäiset ihmiset. Psykologia soveltuu hyvin myös talous-, viestintä-, liikunta- tai taideaineiden yhteyteen.

Psykologian opinnot pätevöittävät psykologia -oppiaineen opettamiseen. Opettajan pedagogisiin opintoihin yhdistettynä psykologian perus- ja aineopinnot vastaavat maisterin tutkinnon suorittaneilla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (14.12.98/986) mukaisia vähintään 60 opintopisteen laajuisia opetettavan aineen opintoja.

 

Opinnot aloitetaan PSYP110 jaksosta, jonka jälkeen opiskelija voi edetä haluamassaan järjestyksessä muihin opintojaksoihin. 

Opinnot sisältävät tuutortapaamisia.

PSYP110 Kehityspsykologia I 5 op HOPS ja verkkokurssi

PSYP121 Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet 5 op; ryhmätapaamiset 20. - 21.10.2017 pe klo 16 - 20 ja la 9 - 15; 17. - 18.11.2017 pe klo 16 - 20 ja la klo 9 - 15

PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I 5 op Tentti

PSYP140 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia 5 op Tentti tai itsenäisesti suoritettavat tehtävät

PSYP201 Psykologian tutkimusmenetelmät I 5 op ryhmätapaamiset 16. - 17.3.2018 pe klo 16 - 20 ja la 9 - 15 sekä 13. - 14.4.2018 pe klo 16 - 20 ja la 9 - 15.

Aloitus:  Imatralla, 21.9.2017 klo 16.30, kesäyliopiston koulutustila, koskikatu1, Tuutorina erityisopettaja Mona Aallikko
Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net
Hintatiedot:  490 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 200 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti. Hintaan sisältyy tuutorpalvelut

Opinto-oikeus: kaksi lukukautta aloituspäivästä lähtien

Ilmoittautuminen päättyy 17.9.2017
Hinta 490,00 €

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op 2017-18 UEF

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuudessa tutustuttuaan työssä tapahtuviin psykologisiin prosesseihin. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot. Lisäksi opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä muun muassa digiajan työelämätaitoihin sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan ja sen soveltamiseen vuorovaikutustilanteissa.

Aika ja paikka Aloitustilaisuus 21.9.2017 klo 16.30 - 18.45 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs)

Sisältö
Pakolliset opintojaksot 15 op:

AY7025101 Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan 3 op
AY7025120 Organisaatioiden johtaminen 3 op
AY7025103 Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
AY7025104 Työelämän sosiaalipsykologia 3 op
AY7025105 Viestintä ja vuorovaikutus 3 op
Valinnaiset opintojaksot 10 op:
AY7025106 Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot 2 op
AY7025107 Digiajan työelämä 3 op
AY7025108 Elinvoimainen organisaatio 3 op
AY7025109 Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
AY7025110 Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa 2 op
AY7025111 Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
AY7025112 Oman osaamisen tunnistaminen 3 op
AY7025113 Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op

Luennot

Ohjelma ja lähitapaamisten aikataulu
AY7025101 Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan 3 op
  * kokoontuminen to 21.9.2017 klo 16.30 - 18.45
AY7025120 Organisaatioiden johtaminen 3 op
  * Opintopiirityöskentely 6 tuntia
  * Kokoontumiset ti 10.4.2018 klo 16.30 - 19.00 ja ke 18.4.2018 klo 16.30 - 19.00
AY7025103 Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
  * Opintopiirityöskentelyä 6 tuntia
  * kokoontumiset ma 30.10.2017 klo 17.00 - 19.00 ja ma 13.11.2017 klo 17.00 - 19.00
AY7025104 Työelämän sosiaalipsykologia 3 op
  * orientaatio 3 tuntia
  * Kokoontuminen ma 12.3.2018 klo 16.30 - 19.00
AY7025105 Viestintä ja vuorovaikutus 3 op
  * lähiopetus 8 tuntia
  * ajankohta: lähiopetus pe - la 6.-7.4.2018, pe klo 16.30 - 20.30, la klo 9.00 - 14.00

Toteutus ja työtavat Oppimistehtävät, verkko-opiskelu, lähiopetus, kirjatentit

Kouluttaja KM, opinto-ohjaaja Minna Miikki

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 470 €, hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 220 €

Ilmoittautuminen viimeistään 7.9.2017
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisesta peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 3.11.2017
Hinta 470,00 €

Ravitsemustiede

Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Perusopinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen perusteisiin, elintarvikkeisiin, ruokavalioiden merkitykseen sairauksien hoidossa, ravitsemus- ja terveystietoa tuottaviin medioihin ja niiden tuottajiin sekä ravintofysiologiaan.
Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen.                            

Oppiaineen koordinaattorina Avoimessa yliopistossa toimii suunnittelija Marja-Liisa Niemi. Opinnot vanhenevat 10 vuodessa (ellei opintojakson kohdalla ole toisin mainittu), jonka jälkeen opintojen päivitystarve arvioidaan oppiaineen vastuuopettajan kanssa.

Aika ja paikka Johdantoluento ravitsemustieteen opiskeluun torstaina 13.9.2018 klo 16.30 – 18.30 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Koulukatu 11, 3. krs

Kohderyhmä:   Ravitsemustieteen opiskelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta työelämässä ja sopii esim. opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, liikunnan ja urheilun parissa toimiville, ruokapalvelualalla ja elintarviketeollisuudessa toimiville sekä kaikille ravitsemuksesta, terveyden ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat hyvin myös sivuaineeksi / osaksi tutkintoa esim. sosiaali-, terveys- ja liikuntatieteiden opiskelijoille.

Tavoite: Opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitäjänä yksilö- ja väestötasolla.
                            
Opintojaksot 

Johdanto ravitsemustieteen perusopintojen opiskeluun
AY7021701 Ravitsemustieteen perusteet 4 op
AY7021703 Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op
AY8021704 Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op
AY4460201 Ravintofysiologia 4 op
AY7021503 Ravitsemus ja liikunta 4 op
AY4460807 Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa 3 op

Toteutus ja työtavat: Luennot, harjoitukset, tentit, oppimistehtävät, verkko-opinnot, vertaistyöskentely      

Kouluttaja: ravitsemusterapeutti, THM Tarja Mänttäri sekä Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opettajat

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala@kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta 590 €, sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 220 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.

Ilmoittautuminen viimeistään 30.8.2018 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ohjelma ja opintojaksojen suoritustavat: 

  * Johdanto ravitsemustieteen perusopintojen opiskeluun
Johdantoluento to 13.9.2018 klo 16.30 – 18.30
Sisältö: Johdanto ravitsemustieteen perusopintoihin sekä verkko-oppimisympäristöön ja avoimeen yliopisto-opetukseen tutustuminen
Opettaja: suunnittelija Marja-Liisa Niemi
Lisätiedot: Luento välitetään yhteistyöoppilaitoksiin

  * AY7021701 Ravitsemustieteen perusteet 4 op
Suoritustapa: Luennot 18 tuntia, harjoitukset 12 tuntia ja tentti. Jakson opetuksessa ei ole Moodlea käytössä
Opettaja: THM, laillistettu ravitsemusterapeutti Tarja Mänttäri
Luentojen ja harjoitusten ajankohdat:

  * pe 14.9.2018 klo 16.30 – 19.45
  * la 15.9.2018 klo 9.00 – 15.00
  * ti 18.9.2018 klo 16.30 – 19.45
  * ke 19.9.2018 klo 16.30 – 19.45
  * pe 21.9.2018 klo 16.30 – 19.45
  * ti 25.9.2018 klo 16.30 – 19.45
   * ke 26.9.2018 klo 16.30 – 19.45
Oppimateriaali:
* Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede, Duodecim, uusin painos.
* Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN, 2014.
* Luentomateriaalit


  * AY7021703 Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op
Oppimateriaali:
Verkossa ilmoitettu materiaali
Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot: verkkotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely. Suoritus sisältää kaksi kaupassa tehtävää tutustumistyötä. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
Opettaja: Yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen

  * AY8021704 Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op
Oppimateriaali:
Verkossa ilmoitettu materiaali
Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot: oppimistehtävät ja vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
Opettaja: TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Marjaana Kemppainen
Lisätiedot: Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Yhteistyöoppilaitoksissa vaihtoehtoinen suoritustapa luennot 4 t, pienryhmätyöskentely 8 t ja oppimistehtävät. Opetuksessa ei tällöin ole Moodle käytössä.

  * AY4460201 Ravintofysiologia 4 op
Oppimateriaali:
Verkossa ilmoitettu materiaali sekä soveltuvin osin (ravitsemusfysiologian osuus): 1. Aro, A. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim 2012.
Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot: verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
Opettaja: Dos. Jaakko Mursu

  * AY7021503 Ravitsemus ja liikunta 4 op
Oppimateriaali: Verkossa oleva materiaali. Oheislukemistona Ilander, O. ym. (toim.): Liikuntaravitsemus – tehoa, tuloksia ja terveyttä ruuasta. Vk-kustannus 2014
Suoritustapa: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
Opettaja: Dos. Jaakko Mursu
Lisätiedot: Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Opintojaksosta ei myönnetä korvaavuuksia yli 5 vuotta vanhalla aiemmalla suorituksella.

  * AY4460807 Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa 3 op
Oppimateriaali: Verkossa ilmoitettu materiaali
Opetus- ja suoritustapa: Verkko-opinnot: verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
Opettaja: Yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen
Lisätiedot: Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana.

Ilmoittautuminen päättyy 30.8.2018
Hinta 590,00 €

Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitys terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Perusopinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen perusteisiin, elintarvikkeisiin, erityisruokavalioiden merkitykseen sairauksien hoidossa sekä ravintofysiologiaan.

Aika ja paikka Johdantoluento ravitsemustieteen opiskeluun pidetään torstaina 14.9.2017 klo 16.30 – 18.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs)

Kohderyhmä
Ravitsemustieteen opiskelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta työelämässä ja sopii esim. opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, liikunnan ja urheilun parissa toimiville, ruokapalvelualalla ja elintarvike-teollisuudessa toimiville sekä kaikille ravitsemuksesta, terveydestä ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat hyvin myös sivuaineeksi / osaksi tutkintoa esim. sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijoille.
Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen.

Tavoite Opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitäjänä sekä yksilö- että väestötasolla.
 

Opintojaksot:
Johdanto ravitsemustieteen perusopintojen opiskeluun
AY7021701 Ravitsemustieteen perusteet 3 op
AY7021702 Ravitsemustieteen perusteet, syventävä oppimistehtävä 3 op
AY7021703 Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op
AY7021704 Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op
AY4460201 Ravintofysiologia 4 op
AY7021706 Ruokakulttuuri 2 op
AY7021503 Ravitsemus ja liikunta 3 op

Ohjelma
Johdanto ravitsemustieteen perusopintojen opiskeluun
Ac-välitteinen johdantoluento to 14.9.2017 klo 16.30 – 18.00
Sisältö: Johdanto ravitsemustieteen perusopintoihin sekä verkko-oppimisympäristöön ja avoimeen yliopisto-opetukseen tutustuminen.
Opettaja: Avoimen yliopiston suunnittelija Marja-Liisa Niemi
Lisätiedot: luento välitetään ac-luentona yhteistyöoppilaitoksiin.

Ravitsemustieteen perusteet 3 op AY7021701
- Suoritustapa: Luennot 18 tuntia, harjoitukset 12 tuntia ja tentti. Tämän jakson opetuksessa ei ole Moodlea käytössä.
- Opettaja: THM, laillistettu ravitsemusterapeutti Tarja Mänttäri
- Luentojen ja harjoitusten ajankohdat:
 * ma 18.9.2017 klo 16.30 – 19.45
 * pe 22.9.2017 klo 16.30 - 19.45
 * la 23.9.2017 klo 10.00 - 15.00
 * ti 26.9.2017 klo 16.30 - 19.45
 * ke 27.9.2017 klo 16.30 – 19.45
 * ti 3.10.2017 klo 16.30 – 19.45
 * ke 4.10.2017 klo 16.30 – 19.45
- Tentti: ma 23.10.2017 klo 16.00 – 20.00,  1. uusinta ma 20.11..2017 klo 16.00 – 20.00, 2. uusinta ma 18.12..2017 klo 16.00 – 20.00
- Oppimateriaali:
 1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, 2012.
 2. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN, 2014.
 3. Luentomateriaalit
 

Ravitsemustieteen perusteet, syventävä oppimistehtävä 3 op AY7021702
Oppimateriaali:
 1. Aro, A. ym. (toim.): 
Ravitsemustiede, Duodecim, 2012.
 2. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN, 2014.
 3. Syödään yhdessä –ruokasuositukset lapsiperheille. THL, 2016. https://www.julkari.fi/handle/10024/129744
 4. Ravitsemussuositukset ikääntyneille. Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2010.
 5. Joukkoruokailun kehittäminen Suomessa. Joukkoruokailun seuranta- ja kehittämistyöryhmän toimenpidesuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:11.
 - Opetus- ja suoritustavat: Oppimistehtävä Moodlessa
 - Ajankohta: Opiskelija saa oppimistehtävän yleisinä tenttipäivinä Moodlesta, jonka jälkeen opiskelijalla on neljä viikkoa aikaa tehdä tehtävä. Oppimistehtävä palautetaan Moodleen. Tehtävät vaihtuvat tenttipäivittäin. Oppimistehtävän voi tehdä viisi kertaa lukuvuoden aikana (ajankohdat löytyvät opintojakson ympäristöstä).
 - Opettaja: TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Riikka Huuskonen
 - Lisätiedot: Oppimistehtävät ovat saatavilla Moodlessa viisi kertaa lukuvuoden aikana (syyskuu, marraskuu, helmikuu, huhtikuu ja kesäkuu).
 

Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op AY7021703
 - Oppimateriaali: Verkossa ilmoitettu materiaali
 - Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot, verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely, essee ja verkkotentti. Suoritus sisältää kaksi kaupassa tehtävää tutustumistyötä. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
 - Opettaja: Yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen
 

Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op AY7021704 
 - Oppimateriaali: Verkossa ilmoitettu materiaali
 - Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot: oppimistehtävät ja vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
 - Opettaja: TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Marjaana Suominen
 - Lisätiedot: Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana.

Ravintofysiologia 4 op AY4460201
 - Oppimateriaali: Verkossa ilmoitettu materiaali sekä soveltuvin osin (ravitsemusfysiologian osuus): 1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, 2012.
 - Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot, verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
 - Opettaja: Dos. Jaakko Mursu
 
Ruokakulttuuri 2 op AY7021706
- Oppimateriaali:
 1. Hyvää Suomesta – Suomalainen ruoka.
https://www.hyvaasuomesta.fi/ajankohtaista/miksi-valita-suomalaista
Mitä on suomalainen ruoka? Ruoan puhtaus on tietoinen valinta, Suomalainen ruoka tulee läheltä, Suomalainen ruoka vauhdittaa talouden rattaita, Kunnon suomalainen ruokavalio hellii terveyttä, Suomalainen ruokakulttuuri kukoistaa, Kuka meidät ruokkii tiukan paikan tullen.
2. Ruokatieto - Ruokakulttuuri. https://www.ruokatieto.fi/ruokakulttuuri
Kehitysvaiheet, Alueelliset piirteet, Nykypäivän ruoka-arki, Nykypäivän ruokajuhla, Uudet tuulet, Ruoka kautta aikojen.
3. Kontro J ym. Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Näkemyksiä suomalaisen ruokaketjun lisäarvotekijöistä (Luvut 1 ja 3-5) http://www.mtt.fi/mttkasvu/pdf/mttkasvu15.pdf
4. Varjonen J. & Peltoniemi A. Kodin ulkopuolella ruokailu osanaruokailutottumusten muutosta 1990-2010. Kuluttajatutkimuskeskus 2012. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/152333
- Opetus- ja suoritustavat: Verkkotentti
 - Opettaja: FT Irma Nykänen
 - Lisätiedot: Opintojaksoa voi tenttiä viisi kertaa lukuvuoden aikana; syyskuu, marraskuu, helmikuu, huhtikuu ja kesäkuu. Verkkotentti on avoinna aina vuorokauden ajan. Opiskelijalla on 4 tuntia aikaa tehdä tentti. Verkkotentti suoritetaan itsenäisesti.

Ravitsemus ja liikunta 3 op AY7021503
 - Oppimateriaali: Verkossa oleva materiaali. Oheislukemistona Ilander, O. (toim.): Liikuntaravitsemus. Vk-kustannus 2014.
 - Suoritustapa: Verkko-opinnot, verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti
 - Opettaja: Dos. Jaakko Mursu
 - Ajankohta: Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana

Toteutus ja työtavat: Luennot, harjoitukset, tentit, oppimistehtävät,  verkko-opinnot, vertaistyöskentely

Kouluttaja Ravitsemusterapeutti, THM Tarja Mänttäri sekä Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opettajia

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 590 €, sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 220 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti. 

Ilmoittautuminen viimeistään 31.8.2017 

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Ilmoittautuminen päättyy 15.9.2017
Hinta 370,00 €

Oppimistaidot

Jos sinulla on pitkä aika edellisistä opinnoistasi tai olet ensimmäistä kertaa aloittamassa avoimen yliopiston opintoja (yliopisto-opintoja) ja pohdit, miten niitä opiskellaan - tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan opintoihin liittyvistä aiheista. Kesäyliopistotuutorilta saat tukea avoimen yliopiston opintoihin. Tutor on tukena kaikille opiskelijoille iästä, taustasta ja opiskelukokemuksesta riippumatta. Opiskelutaitoillat ovat maksuttomia opiskelijoillemme.

Aika ja paikka: kesäyliopiston koulutustilassa Imatralla ja Lappeenrannassa

Tavoitteet: Pyritään saavuttamaan parempia opintosuorituksia ja arvosanoja. On mahdollista parantaa esim. esseevastauksia tenteissä ja oppimistehtävissä, kun tuntee oikean vastaustekniikan.

Kesäyliopistotuutorilta saat tukea ja neuvoja

Opiskelutekniikkaan

  • Kuinka avoimen yliopiston opintoja opiskellaan? 
  • Kirjastot ja tiedonhaku? 
  • Miten luetaan tieteellistä tekstiä? 
  • Miten kirjoitetaan essee? 
  • Miten luetaan tenttiin ja miten tenttikysymyksiin vastataan?

Omien opiskeluvalmiuksien ja -taitojen kehittämiseen

  • Miten minä opin?
  • Minkälainen oppija olen?
  • Mitkä ovat vahvuuteni ja kehittämisen kohteeni oppijana?
  • Miten voin kehittyä oppijana?

Opiskelun haasteista selviytymiseen

  • Mitä jos kaikki ei sujukaan niin kuin suunnittelin?
  • Muuttunut elämäntilanne?
  • Mitä jos en sittenkään pysty opiskelemaan? 
  • Opinnot eivät vaan enää etene?
  • Motivaatio hukassa?

Jatko-opiskelu

  • Miten ja missä voin jatkaa opiskelua?
  • Mitä vaatimuksia opinnoissa etenemiseen on?

Vinkkejä ja neuvoja edellä mainittuihin

Eri teemoihin keskittyvät illat ryhmissä tai pienryhmissä kesäyliopistolla, mahdollisuus keskustella muiden opiskelijoiden ja kesäyliopistotuutorin kanssa sinua askarruttavista asioista opiskeluun liittyen, UUTUUTENA paikasta riippumaton verkko-ohjaus!

Ilmoittautumistiedot: ilmoittaudu jokaiseen tapahtumaan erikseen viimeistään 4 päivää aikaisemmin sähköpostilla kesyli.tutor@gmail.com
 

AIKATAULU SYKSY 2017
to 14.9.2017 klo 18.00 - 19.00 verkossa / AC  
verkko-ohjaus - neuvoja, ohjausta ja vinkkejä opiskeluun

ke 11.10.2017 klo 18.00 - 19.00 verkossa / AC
verkko-ohjaus - neuvoja, ohjausta ja vinkkejä opiskeluun

ma 9.10.2017 klo 17.00 - 20.00 Kesäyliopisto Imatra
Opintojen aloitus – HOPS, opiskelussa tarvittavat järjestelmät – Miten minä opin parhaiten?

ma 16.10.2017 klo 17.00 - 20.00 Kesäyliopisto Lappeenranta
Opintojen aloitus – HOPS, opiskelussa tarvittavat järjestelmät – Miten minä opin parhaiten?

ma 6.11.2017 klo 17.00 - 20.00 Kesäyliopisto Imatra
Kirjoittaminen - oppimistehtävät ja tekstinkäsittelyn kommervenkit

to 9.11.2017 klo 17.00 - 20.00 Kesäyliopisto Lappeenranta
Kirjoittaminen - oppimistehtävät ja tekstinkäsittelyn kommervenkit

la 11.11.2017 klo 10.00 - 16.00 Kesäyliopisto Lappeenranta
Oppimistaitojen kurssi tiivispakettina yhden päivän aikana - opintojen aloitus, kirjoittaminen, lukeminen ja tenttiminen

ti 14.11.2017 klo 18.00 - 19.00 verkossa 
AC verkko-ohjaus - neuvoja, ohjausta ja vinkkejä opiskeluun

ma 20.11.2017 klo 17.00 - 20.00 Kesäyliopisto Imatra
Lukeminen ja tenttiminen

ke 22.11.2017 klo 17.00 - 20.00 Kesäyliopisto Lappeenranta
Lukeminen ja tenttiminen

la 25.11.2017 klo 10.00 - 16.00 Kesäyliopisto Imatra
Oppimistaitojen kurssi tiivispakettine yhden päivän aikana - opintojen aloitus, kirjoittaminen, lukeminen ja tenttiminen

ke 13.12.2017 klo 18.00 - 19.00 verkossa / AC
verkko-ohjaus - neuvoja, ohjausta ja vinkkejä opiskeluun

ma 18.12.2017 klo 17.00 - 19.00 Kesäyliopisto Lappeenranta
Lukukauden satoa – Missä ollaan ja mihin mennään? – HOPSin tsekkaus ja opiskelutaitojen kertaus

ti 19.12.2017 klo 17.00 - 19.00 Kesäyliopisto Imatra
Lukukauden satoa – Missä ollaan ja mihin mennään? – HOPSin tsekkaus ja opiskelutaitojen kertaus 

ke 7.2.2018 klo 17.00 - 19.00 Kesäyliopisto Imatra
Yleisopastusta avoimen yliopiston opiskelusta, opetustekniikasta, jatko-opiskelusta jne.

to 8.2.2018 klo 17.00 - 19.00 Kesäyliopisto Lappeenranta
Yleisopastusta avoimen yliopiston opiskelusta, opetustekniikasta, jatko-opiskelusta jne.

ke 25.4.2018 klo 17.00 - 19.00 Kesäyliopisto Imatra
Yleisopastusta avoimen yliopiston opiskelusta, opetustekniikasta, jatko-opiskelusta jne.

to 26.4.2018 klo 17.00 - 19.00 Kesäyliopisto Lappeenranta
Yleisopastusta avoimen yliopiston opiskelusta, opetustekniikasta, jatko-opiskelusta jne.

Kouluttaja: Kesäyliopistotutor, oppimisen ohjaaja, KM Minna Miikki

Hinta: maksuton

 

Ilmoittautuminen päättyy
Hinta 0,00 €

Yleiset tenttipäivät kesäyliopistossa

Etsitkö mieluista opiskelualaa? Tarvitsetko uutta suuntaa urallesi? Haluaisitko päivittää oman alan osaamistasi? Vai tarvitsetko vain jotain uutta syksyysi? Avoimen yliopiston opinnot ovat juuri sinua varten.

Mitä? Kenelle?
- avointa kaikille
- ei ikärajaa
- uranvaihtoa suunnitteleville
- lisäkoulutukseen
- välivuotta viettäville
- kiinnostus uusinta tutkimustietoa kohtaan

Miksi kesäyliopistossa?
- pääset opiskelemaan porukassa
- opinnot omalla paikkakunnallasi
- tenttiminen sisältyy opintojen hintaan
- tuutor eli opintojen ohjaaja apunasi
- akateemisten opintojen tueksi opintotaitoillat

Seuraavia opintojen järjestämisoikeuksia on haettu ja opinnot vahvistuvat
kevään aikana:

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

  • Draamakasvatus perusopinnot 25 op
  • Erityispedagogiikka perusopinnot 25 op
  • Gerontologian perusopinnot 25 op
  • Kasvatustiede perusopinnot 25 op
  • Psykologia perusopinnot 25 op

Itä-Suomen yliopiston avoin yliopisto

  • Farmasian perusopinnot 25 op
  • Hallinto-oikeus, perusopinnot 25 op
  • Kulttuuriantropologian perusopinnot 25 op
  • Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopinnot 25 op
  • Liikuntalääketiede perusopinnot 25 op
  • Lääketieteen perusteita perusopinnot 25 op
  • Preventiivinen hoitotiede perusopinnot 25 op
  • Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op
  • Sosiaalityön perusopinnot 25 op
  • Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille perusopinnot 25 op
  • Työ- ja organisaatiopsykologia perusopinnot 25 op
  • Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op

Turun yliopiston avoin yliopisto

  • Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op
  • Psyykkiset traumat 3 op

 

Ota yhteyttä! Kysy lisää!

p. 010 322 9452 tai imatra @ kesyli.net
p. 010 322 9462 tai lappeenranta @ kesyli.net

Ilmoittautuminen päättyy
Hinta 0,00 €

Tenttimaksut: yleisenä avoimena tenttipäivänä tenttittäessä tenttimaksu on 60 euroa. Jos tentti järjestetään muuna aikana, niin tenttimaksu on 90 euroa. Jos tenttimistä ei peruta, niin veloitetaan koko tenttimaksu. 

Kevät 2018 (UEF)

ma 15.1. klo 16-20
pe 26.1. klo 8-12
ma 5.2. klo 16-20
pe 23.2. klo 8-12
ma 5.3. klo 16-20
pe 23.3. klo 8-12
ma 9.4. klo 16-20
pe 20.4. klo 8-12
ma 7.5. klo 16-20
pe 18.5. klo 8-12
ma 4.6. klo 16-20
pe 15.6. klo 8-12

Ilmoittaudu kirjallisuustenttiin viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttipäivää WebOodissa (UEF).
HUOM! Tarkistathan, että opinto-oikeutesi on voimassa ennen tenttiin ilmoittautumista. Tenttiin ei voi osallistua, jos opinto-oikeus ei ole voimassa.

ETÄTENTTI (ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OHJEET)
Mikäli haluat suorittaa tentin muulla kuin Joensuun, Kuopion tai Savonlinnan kampuksella (tai yhteistyöoppilaitoksen opiskelija omassa oppilaitoksessa), vastaat itse tenttipaikan ja valvonnan järjestämisestä sekä niistä mahdollisesti aiheutuvista kuluista. Tenttipaikkana voi olla esimerkiksi yliopisto, kansalais- tai kansanopisto, kesäyliopisto tai muu oppilaitos. Olennaista on, että tenttipaikka on luotettava ja tentti tapahtuu valvotuissa olosuhteissa. 

Kun ilmoittaudut tenttiin 10 vrk ennen tenttipäivää WebOodissa  mainitse tentinvalvojan nimi, yhteystiedot ja tenttipaikan osoite, jotta voimme toimittaa tenttikysymykset valvojalle. Etätentti järjestetään samaan aikaan kuin yliopiston tentti. Tenttitilaisuudesta saa poistua aikaisintaan kolmekymmentä (30) minuuttia kuulustelun alkamisesta, minkä jälkeen tenttiin ei oteta myöhästyneitä. Avoimen yliopiston yleiset tentit alkavat klo 16.00.

TENTTIIN OSALLISTUMINEN (ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OHJEET)
Osallistujat kutsutaan sisään joko opintojaksoittain tai nimellä.
Tenttitilaisuus katsotaan alkaneeksi opiskelijan saapuessa tenttisaliin, joten keskustelu toisten tenttiin osallistujien kanssa ei ole enää sallittua.
Istumapaikalle voit ottaa mukaan kirjoitusvälineet, kuvallisen henkilöllisyyskortin ja kukkaron. Laukut ja takit jätetään salin yläosaan tai portaille. Sulje kännykkä ja jätä se laukkuun tai valvojan pöydälle.
Tentinvalvoja aloittaa tentin ilmoittamalla vastaamisen aloitus- ja päättymisajan sekä ensimmäisen mahdollisen poistumisajan. Tentistä saa poistua aikaisintaan puolen tunnin kuluttua tentin alkamisesta ja tämän ajan kuluessa tenttisaliin saapuneilla on oikeus osallistua tenttiin.
Tenttivastauspaperit jaetaan tenttitilaisuudessa. Kirjaa jokaiseen tenttivastauspaperiin seuraavat tiedot:

  •     Tenttipäivä 
  •     Sukunimi ja etunimi 
  •     opiskelijanumero tai henkilötunnus
  •     Tentittävän opintojakson nimi ja tunniste

Mikäli tenttitilanteessa tulee ongelmia, esimerkiksi tenttikysymykset puuttuvat tai ne ovat vääristä teoksista,ota yhteyttä tentinvalvojaan nostamalla käsi ylös.
Jos tenttijän havaitaan syyllistyneen vilppiin, hänet poistetaan tentistä välittömästi ja suoritus hylätään. Vilpiksi katsotaan mm. luvattoman materiaalin käyttö, vastauksen katsominen toiselta tai muu vastaajien välinen yhteistyö.
Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi palauttaessasi vastauspaperia. Kuittaa osallistumisesi osallistujalistaan (tarvittaessa). Luentotenttien kysymykset pyydetään palauttamaan vain, jos tentaattori on niin merkinnyt kysymyspaperiin. Kirjallisuustenteissä kysymykset palautetaan kuoressa vastauspaperien kanssa. Suttupaperit ja tyhjät konseptit palautetaan valvojalle.
Tentinvalvoja huomauttaa tentin päättymisestä viimeistään 10 minuuttia ennen tenttiajan päättymistä ja lopettaa tentin määräaikana.

Ilmoittautumistiedot
Ilmoittautumiset EHDOTTOMASTI sähköpostitse, ilmoita yhteystietosi ja tenttipäivä!

Imatralla: Hanna-Leena Ollanketo, hanna-leena.ollanketo (at) kesyli.net, puh. 010 322 9453
Lappeenrannassa: Sari Kavala, sari.kavala (at) kesyli.net, puh. 010 322 9462

Tenttimaksut: yleisenä avoimena tenttipäivänä tentittäessä tenttimaksu on 60 euroa. Jos tentti järjestetään muuna aikana, niin tenttimaksu on 90 euroa. Jos tenttimistä ei peruta, niin veloitetaan koko tenttimaksu. 

Ilmoittautuminen päättyy
Hinta 60,00 €