Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Avoin yliopisto-opetus

Koulutukset > Avoin yliopisto-opetus

Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede

Kasvatustieteet ovat avoimen yliopiston suosituimpia oppiaineita - tule sinäkin mukaan! Perusopinnot suorittamalla saat myös lisäpisteitä hakiessasi opettajakorkeakouluun.

Unelmia ja tavoitteita - tunnistatko omasi?
•    "Ehkäpä tie vie opettajaksi, lastentarhanopettajaksi, suunnittelijaksi, kouluttajaksi tai tutkijaksi."
•    "Kaipaan uusia tuulia, tuoreita näkökulmia, teoriatietoakin työpäiviin. Ehkä haluan joskus jopa vaihtaa alaa..." 
•    "Haluaisin ymmärtää paremmin tämän päivän lapsia, nuoria, koulua, yhteiskuntaa, työelämää ja kasvatusta." 

Aika ja paikka: Aloitusinfo ja orientaatio Imatralla 19.9. klo 16 - 19:45, paikalla koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, tuutor Minna Miikki sekä Jyväskylän avoimen yliopiston vastuuopettaja Sari Hämäläinen

Kohderyhmä: Kasvatustieteen opiskelu sopii kaikille, joita kiinnostaa kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen tarkastelu tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta. Opiskelun antia voi hyödyntää useissa työtehtävissä, joissa tarvitaan tietoutta eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä. Opinnoista on hyötyä myös haettaessa erilaisiin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin.

Sisältö ja suoritustavat:

KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op) 
Oppiminen ja ohjaus sisältää kaksi opintojaksoa:
KTKP011 Oppiminen ja ohjaus, osa 1 (2 op): Oppimistehtävä yksilö- tai parityönä, orientointi 29.9.2017 klo 16-30 - 19.45, 30.9.2017 klo 9 -11.30
KTKP012 Oppiminen ja ohjaus, osa 2 (3 op): Ryhmäsuoritus tuutoriryhmässä, 30.9. klo 11.30 - 12.15, ryhmätyö 14.10.2017 klo 9 - 12.15

KTKP020 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos (5 op) 
Kasvatus, yhteiskunta ja muutos 5 op sisältää kaksi opintojaksoa:
KTKP021 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1 (3 op): ryhmäsuoritus tuutoriryhmässä, orientointi 2.11.2017 klo 16.30 - 18.15, lähiryhmätyöskentely 23.11.2017
KTKP022 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 2 (2 op): Oppimistehtävä yksilö- tai parivastauksena, orientointi 19.10.2017 klo 16.30 - 19.45

KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus (5 op) tentti tai etätentti Kopassa, Orientaatio 5.12.2017 klo 16.30 -19.45 

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto (5 op)
Ryhmäsuoritus, jonka arvioi yliopiston opettaja etäyhteyden välityksellä. Ryhmäsuoritus valmistellaan osittain yhteisissä tapaamisissa ryhmänohjaajan tuella ja osittain omalla ajalla yksin tai muiden ryhmäläisten kanssa. Ti 20.2. klo 16.30 - 18.00 orientaatio opintojaksoon, jatketaan samana iltana yhteisellä työskentelyllä klo 18.15 - 19.45. Yhteistä ryhmäsuorituksen valmistelua lisäksi pe 16.3. klo 16.30 - 19.45 ja la 17.3. klo 9 - 14.15. Ryhmäsuorituksen ajankohta on ke 28.3. klo 16.30 - 19.45 

KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op) Orientaatio 2.5.2018 klo 16.30 - 18.15, ryhmäsuoritus 30.5.2018 klo 16.30 - 19.45

Tuutori/ ryhmänohjaaja: KM Minna Miikki

Hintatiedot: Kokonaisuusmaksu 480 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 200 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo ritva.oravuo(at)kesyli.net p. 010 322 9452
Ilmoittautuminen viimeistään 5.9.2017

Ilmoittautuminen päättyy 17.9.2017
Hinta 480,00 €

Erityispedagogiikka

Erityispedagogiikka on monitieteinen ja soveltava tieteenala, jonka tavoitteena on löytää ratkaisuja osallisuuden ja oppimisen mahdollistamiseksi elämänkulun eri vaiheissa.

Erityispedagogiikka on soveltava ja laaja-alainen tiede. Sen tavoitteena on poistaa oppimisen ja osallistumisen esteitä sekä kehittää vammaisten ja erityistukea tarvitsevien ihmisten tukemiseen soveltuvia teoreettisia lähestymistapoja, toimintamalleja ja käytäntöjä. Keskeisiä lähtökohtia ovat muun muassa yksilöllisyys, joustavuus, moniammatillisuus ja perhelähtöisyys.

Erityispedagogiikan kohderyhmiä ovat esimerkiksi sellaiset lapset ja nuoret, joilla on käyttäytymishäiriöitä tai oppimisvaikeuksia. Opinnoissa perehdytään myös vammaisen henkilön tuen tarpeeseen aikuisiässä.

Aika ja paikka
aloitustilaisuus 22.9.2017 klo 16.30 - 19.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustilat Koulukatu 11 (3. krs)

Kohderyhmä Erityispedagogiikka kaikille, jotka ovat kiinnostuneita erityispedagogisista ilmiöistä, tarvitsevat erityispedagogista osaamista tai haluavat tulevaisuudessa erityiskasvatuksen ammattilaiseksi.
  * varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen parissa työskenteleville
  * aikuiskoulutuksen tehtävissä työskenteleville
  * sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle
  * kolmannen sektorin toimijoille
  * em. aloille aikoville sekä eri alojen opiskelijoille sivuaineeksi

Tavoite
Erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa
  * määrittää erityispedagogiikan keskeisimmät käsitteet, lähitieteet sekä kehityslinjat
  * hahmottaa erityiskasvatuksen toimintaympäristöjä ja tukijärjestelmiä
  * eritellä moninaisuuteen yhdistyviä asenteita, arvoja ja merkityksiä eri näkökulmista
  * kuvata erilaisia tukitarpeita, niiden arviointia ja interventioita

Sisältö
Opinnoissa tarkastellaan,
  * miten tukea osallistuutta ja ehkäistä syrjäytymistä?
  * millaisissa ympäristöissä erityiskasvatuksessa toimitaan?
  * miten ottaa huomioon oppijan yksilöllisyys?
  * mitä oppimisvaikeudet ovat?
  * miten tunnistaa ja kohdata moninaisuutta?
Opinnoissa opiskelija pääsee uusimman kotimaisen ja kansainvälisen tutkimustiedon äärelle. Suuri osa oppimateriaaleista on tarjolla verkossa. Kirjallisten oppimateraalien rinnalla on videotallenteita, jotka tuovat vaihtelevuutta opiskeluun ja tukevat keskeisten käsitteiden ja sisältöjen omaksumista. Jaksoilla on erilaisia suoritustapoja, joissa vaihtelevat yksin ja yhdessä opiskelu.

Opintojaksot
ERIP101 Erityispedagogiikan perusteet (5 op)
ERIP102 Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot (5 op)
ERIP103 Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu (5 op)
ERIP104 Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa (5 op)
ERIP105 Oppimisen ja osallistumisen tukeminen (5 op)

Toteutus ja työtavat Kokonaisuus suoritetaan ryhmämuotoisesti, tuutorin laatimien aikataulujen mukaan.
Opiskelu koostuu kirjallisuuteen perehtymisestä ja opintojaksojen suorittamisesta erilaisin suoritustavoin, joista voit valita itsellesi sopivimmat. Vaihtoehtoisia suoritustapoja ovat mm. kirjalliset oppimistehtävät, verkkokurssit ja -tehtävät sekä tentti. 

Kouluttaja ryhmänohaaja varmistuu kesäkuun aikana

Tiedustelut Koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot  480 €, sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 180 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.

Ilmoittautuminen viimeistään 5.9.2017.2017
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Opinto-oikeus: kaksi lukukautta aloituspäivästä lähtien, päättyen 31.7.2018

Ilmoittautuminen päättyy 4.10.2017
Hinta 480,00 €

Hallinto-oikeus

Hallinto-oikeus on oikeudenalana, oikeusjärjestyksen osana, varsin laaja. Sen piiriin kuuluvat lukuisat julkishallintoa ja julkisen vallan käyttöä koskevat oikeusnormit: esimerkiksi viranomaisten asiakaspalvelua, kunnan valtuutetun oikeusasemaa, opintotuen takaisinperinnän edellytyksiä, oikeutta saada tietoa julkisista rekistereistä sekä viranomaisten järjestysmuotoa koskevat oikeuskysymykset kuuluvat hallinto-oikeuden alaan. Hallinto-oikeuden laajuutta osoittaa myös se, että Suomen Laki II -teoksesta hallinto-oikeuden alaan liittyviä säädöksiä löytyy kaikista tämän lakikirjan osastoista. 

Hallinto-oikeus tieteenalana tutkii julkisten viranomaisten velvollisuuksia, viranomaisten ja sen asiakkaiden välistä oikeussuhdetta sekä viranomaisessa asioivan oikeusasemaa ja oikeusturvaa. Itä-Suomen yliopistossa opetuksen ja tutkimuksen painopisteenä ovat hyvinvointivaltioon liittyvät aineellisoikeudelliset kysymykset: mm. hyvän hallinnon vaatimukset sekä koulutuksen sekä sosiaaliturvan oikeudelliset kysymykset.

Opiskelu oikeustieteissä on joustavaa; lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua, jonka aikataulun määrää suurelta osin opiskelija itse - luennot ja tenttipäivät rytmittävät opiskelua. Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen. Opinnoissa järjestetään luento-opetusta, joiden aikataulut päivittyvät aina ko. opintojakson alle. Opinnoissa käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä (AducateMoodle), jonne kirjaudutaan ilmoittautumisen jälkeen tulevan sähköpostivahvistuksen ohjeistuksen mukaisesti yliopiston käyttäjätunnuksilla. Vaihtoehtoisia tenttikertoja on lukuvuoden aikana n.4 -6. Opintosuoritukset kirjataan yliopiston viralliseen opintorekisteriin WebOodiin.

Aika ja paikka: aloitus 28.9.2017 klo 16 - 18 Imatra Huom! ilmoittautumisaikaa on jatkettu torstaille 21.9. saakka!

Kohderyhmä: Opinnot sopivat kaikille hallinto-oikeudesta kiinnostuneille.

Sisältö: Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op 

HUOM! Pakollisena opintojaksona 1.8.2016 alkaen Yleishallinto-oikeus 5 op -jaksoon tulee edeltäväksi kurssiksi Oikeustieteen ABC-kurssi 2 op. Ko. kurssi suoritetaan 1) yleisenä tenttipäivänä 2 kertaa syksyllä ja kaksi kertaa keväällä sähköisenä tenttinä (https://stentti.uef.fi). Vaihtoehto 1) tentin voi suorittaa Etelä-Karjalan kesäyliopistossa. Vaihtoehto 2) opiskelija voi suorittaa tentin haluamanaan ajankohtana Joensuun, Kuopion tai Savonlinnan kampuksen stentti-tiloissa. Tentti on 30 ksymyksen monivalintatentti ja sita voi harjoitella moodle-oppimisympäristössä.

 • Oikeustieteen ABC-kurssi 2 op, tentit 13.10., 8.12., 5.2., 23.3. (huom! tarkistathan tenttiajat WebOodista)
 • 5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op (yleisten tenttien lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintojakson kuulustelu vaihtoehtoisesti moodle-oppimismisympäristössä) ac-välitteiset luennot Imatralla 29.-30.9. ja 13.-14.10, pe klo 16.00-20.30 ja la klo 9.00-14.45. Ensimmäinen tenttimahdollisuus 23.10., seuraavat 14.12 (Moodle-tentti), 23.2., 5.4 (Moodle-tentti) ja 18.5 (huom! tarkistathan tenttiajat WebOodista)
 • 5311305 Informaatio-oikeus 5 op
 • 5311306 Kuntien ja maakuntien hallinto 5 op (aiemmalta nimeltään kunnallisoikeus)
 • 5311307 Virkamiesoikeus 5 op, ac-luennot Imatralla 26.-27.1. ja 2-3.2.2018, pe klo 16.30-20.00 ja la klo 9.00-14.15. Tentit 10.11., 18.12., 5.3. ja 7.5. (huom! tarkistathan tenttiajat WebOodista)
 • 5311308 Sosiaalioikeus, yleinen osa 5 op

Yleishallinto-oikeus 5 op on pakollinen kaikille HTK- ja ON-tutkintoa ja hallinto-oikeuden perus- ja aineopintoja suorittaville. Koska yleishallinto-oikeuden opintojakso sisältyy yleisiin oikeusjärjestysopintoihin, tämän opintokokonaisuuden suorittavat eivät voi sisällyttää opintojaksoa enää hallinto-oikeuden perus- tai aineopintoihin. Tällöin opiskelija täydentää hallinto-oikeuden perusopintokokonaisuuden valitsemillaan aineopintojaksoilla vähintään 25 opintopisteen laajuiseksi (ei kandidaatin tutkielmaa).

Luennot:
Yleishallinto-oikeus 5 op, 
Luennoitsija: professori Tarmo Miettinen

Virkamiesoikeus 5 op
Luennoitsija: HTM Maria Ovaska

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo ritva.oravuo(at)kesyli.net, p. 010 322 9452 

Hintatiedot: Kokonaisuusmaksu 520 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 70 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.

Opinto-oikeus: 1.8.2017 - 31.12.2018 (kolme lukukautta) Itä-Suomen yliopiston avoin yliopisto UEF

Ilmoittautuminen päättyy 26.9.2017
Hinta 520,00 €

Yleiset oikeusjärjestysopinnot

Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op:

Etelä-Karjalan kesäyliopistossa on avoimen yliopiston tarjonnassa Yleiset oikeusjärjestysopinnot (60 op) ja ne ovat pakollisia opintoja hallintotieteiden kandidaatin tutkintoa (180 op) suorittaville. Opinnot ovat kaikille avoimia, mutta erityisesti suositeltavia niille avoimen yliopiston opiskelijoille, joiden tähtäimessä on hakeutua avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi. Hallintotieteiden kandidaatin (ja maisterin) tutkinnon voi suorittaa Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnassa pääaineena eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, oikeustaloustiede ja lainsäädäntätutkimus (perus- ja aineopinnot verkko-opintoina), rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus (perus- ja aineopinnot verkko-opintoina), siviilioikeus, tai ympäristöoikeus. Opintoja voi suorittaa myös Lappeenrannassa.

Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen; tukea itseopiskeluun tuovat esimerkiksi luentorungot, opettajien laatima muu mahdollinen oppimateriaali, iltatentit, harjoitustehtävät/oppimistehtävät, kysymyspatteristot, mallivastaukset jne. Joissakin opintojaksoista voi olla iltaluentoja tai luennot voivat olla tiivistettynä kuunneltavissa Moodle-oppimisympäristössä.

Opinnot soveltuvat erityisesti sellaisille henkilöille, jotka aikovat suuntautua henkilöstöhallinnon tehtäviin yrityksessä tai julkishallinnossa. Opintokokonaisuus soveltuu hyvin myös lisäopinnoiksi esimies-, henkilöstöhallinto- tai luottamustehtävissä toimiville.

Aika ja paikka:
Oikeustieteen aloitustilaisuus torstaina 28.9.2017 klo 16.00 - 18.00 kesäyliopiston tiloissa

Kohderyhmä: 
Opinnot sopivat mm. vero-, oikeus- ja kunnallishallinnon, rajavartio-, tulli- ja poliisilaitoksen ja KELA:n asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä toimiville sekä kaikille hallintotieteen kandidaatin tutkintoa tavoitteleville.

Opintojaksot:

 5311024 Oikeustieteen ABC 2 op
  * Suoritustapa:
Itsenäisesti opiskeltava kirjallisuus ja sen tenttiminen oikeustieteiden laitoksen yleisessä tentissä
  * Opettaja: Jonna Kosonen
  * Huom. Opintojakso on pakollinen ennen Yleishallinto-oikeuden opintojakson suorittamista. Yleishallinto-oikeuden tenttiin ilmoittautuminen ei ole mahdollista, jos ABC-opintojakson suoritus puuttuu opintorekisteristä. Opintojaksolle ei tarvitse erikseen ilmoittautua ja maksaa opintomaksua, jos olet ilmoittautunut koko Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op-kokonaisuuteen eli opintomaksu kattaa tämän kurssin. Yksittäisinä opintojaksoina (kurssi kerrallaan ilmoittautuminen) opintoja suorittavat ilmoittautuvat ja maksavat opintomaksun myös tälle edeltävälle kurssille erikseen.
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
  
13.10.17 pe 08.00-12.00
  08.12.17 pe 08.00-12.00
  05.02.18 ma 16.00-20.00
  23.03.18 pe 08.00-12.00

AY5311002 Johdatus oikeustieteeseen 2 op 
  * Suoritustapa: oppimistehtävä TAI 5311002 osallistuminen Joensuun kampuksen opetukseen+ tehtävät
  * Opettaja: Mervi Parviainen

5311015 Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op
  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä tai pakolliset luennot + esseetehtävät
  * Opettaja: Kimmo Malin
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
21.08.2017 ma 16.00-20.00
13.10.2017 pe 08.00-12.00
20.11.2017 ma 16.00-20.00
05.03.2018 ma 16.00-20.00
04.06.2018 ma 16.00-20.00

5311003 Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan 5 op, 
  * Suoritustapa: kirjalliset tehtävät
  * Opettaja: Toomas Kotkas
  * Vaihtoehtoiset tehtävänpalautuspäivät lukuvuonna 2017-2018:
15.9.2017, 8.12.2017, 26.1.2018, 5.3.18 ja 7.5.2018.

5311418 Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op, 
  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
  * Opettaja: Anssi Keinänen
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
15.09.2017 pe 08.00-12.00
08.12.2017 pe 08.00-12.00
23.02.2018 pe 08.00-12.00
18.05.2018 pe 08.00-12.00
15.06.2018 pe 08.00-12.00

5311636 Yksityisoikeuden perusteet 5 op, 
  * Suoritustapa: verkkotentti uefMoodle-ympäristössä
  * Opettajat Onerva-Aulikki Suhonen, Marjo Ylhäinen ja Kaisa Varis
  * Vaihtoehtoiset Moodle-tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018 (uefmoodle):
19.9.2017, 14.11.2017, 27.2.2018, 10.4.2018 ja 22.5.2018.

5311605 Sopimusoikeus 5 op
  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
  * Opettaja: Antti Kolehmainen
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
15.09.2017 pe 08.00-12.00
08.12.2017 pe 08.00-12.00
05.03.2018 ma 16.00-20.00
20.04.2018 pe 08.00-12.00
04.06.2018 ma 16.00-20.00 

5311610 Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op
Suoritustapa: luennot /kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
   * Ac-luennot 17.-18.11.2017, kellonaika ilmoitetaan myöhemmin.
  * Opettajat: Antti Kolehmainen ja Suvianna Hakalehto
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
21.08.2017 ma 16.00-20.00
20.11.2017 ma 16.00-20.00
15.01.2018 ma 16.00-20.00
09.04.2018 ma 16.00-20.00
18.05.2018 pe 08.00-12.00

5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op
  * Suoritustapa:
 kirjalliset tehtävät
  * Opettaja: Pauli Rautiainen
  * Vaihtoehtoiset tehtävänpalautuspäivät lukuvuonna 2017-2018:
13.10.2017, 10.11.2017, 8.12.2017, 26.1.2018 ja 23.2.2018.

5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op
  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä/verkkotentti uefMoodlessa (pakollinen edeltävä kurssi Oikeustieteen ABC)
  * Opettaja: Tarmo Miettinen
    * Luennot (24 tuntia)
    * pe - la 29.-30.9.2017, pe klo 16.00 - 20.30, la klo 9.00 - 14.45 ja
    * pe - la 13.-14.10.2017 pe klo 16.00 - 20.30, la klo 9.00 - 14.45
    * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
23.10.2017 ma 16.00-20.00
14.12.2017 Moodle-tentti 
23.02.2018 pe 08.00-12.00
05.04.2018 Moodle-tentti 
18.05.2018 klo 08.00-12.00

5311204 Vero-oikeuden perusteet 5 op
  * Suoritustapa: 
kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
  * Opettajat: Niko Svensk ja Mika Nissinen
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
20.11.2017 ma 06.00-20.00
15.01.2018 ma 16.00-20.00
05.03.2018 ma 16.00-20.00
20.04.2018 pe 08.00-12.00
15.06.2018 pe 08.00-12.00

5311104 Eurooppaoikeuden perusteet 5 op
  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
  * Opettajat: Katariina Särkänne
  *  Luento pe - la 23.-24.2.2018, pe klo 16.00 - 20.00, la klo 9.00 - 15.00
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
25.09.2017 ma 16.00-20.00
26.01.2018 pe 08.00-12.00
05.03.2018 ma 16.00-20.00
07.05.2018 ma 16.00-20.00
15.06.2018 pe 08.00-12.00

AY5311704 Ympäristöoikeuden perusteet 5 op
  * Suoritustapa: pakolliset verkkoluennot + oppimispäiväkirja TAI  5311704 osallistuminen Joensuun kampuksen opetukseen
  * Opettajat: Lea Halonen ja Kimmo Malin

5311504 Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op
  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä + 10 tuntia oikeudenkäyntien seuraamista / raportti
  * Opettaja: Matti Tolvanen
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
15.09.2017 pe 08.00-12.00
18.12.2017 ma 16.00-20.00
05.02.2018 ma 16.00-20.00
09.04.2018 ma 16.00-20.00
04.06.2018 ma 16.00-20.00

Toteutus ja työtavat: 
Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen; tukea itseopiskeluun tuovat esimerkiksi luentorungot, opettajien laatima muu mahdollinen oppimateriaali, iltatentit, harjoitustehtävät/oppimistehtävät, kysymyspatteristot, mallivastaukset jne. Joissakin opintojaksoista voi olla iltaluentoja tai luennot voivat olla tiivistettynä kuunneltavissa oppimisympäristössä. Opintojen suorittamisen aikataulut noudattelevat tutkinto-opiskelijoiden ensimmäisen lukuvuoden aikataulutusta.

Yleiset oikeusjärjestysopinnot toteutetaan Lappeenrannassa verkkotuettuina lähiopintoina. Opintojaksoissa on useita vaihtoehtoisia suoritustapoja, jotka tukevat aikuisille soveltuvaa itsenäistä opiskelua (mm. oppimistehtävät, tentit, verkko-opiskelu, verkkoon tallennetut luennot). Lappeenrannassa järjestetään osasta opintojaksoista lähiopetusta ja verkkovideovälitteisiä luentoja, tutortapaamisia sekä ryhmätyöskentelymahdollisuus.

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hinta: 910 €, hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 85 €  (kesäyliopistomaksu 825 € laskutetaan, Avoimen yliopiston maksu 85 € maksetaan ennen opintojen alkua)

Ilmoittautuminen viimeistään 17.9.2017
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Avoin yliopisto -opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 17.10.2017
Hinta 910,00 €

Etelä-Karjalan kesäyliopistossa on avoimen yliopiston tarjonnassa Yleiset oikeusjärjestysopinnot (60 op) ja ne ovat pakollisia opintoja hallintotieteiden kandidaatin tutkintoa (180 op) suorittaville. Opinnot ovat kaikille avoimia, mutta erityisesti suositeltavia niille avoimen yliopiston opiskelijoille, joiden tähtäimessä on hakeutua avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi. Hallintotieteiden kandidaatin (ja maisterin) tutkinnon voi suorittaa Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnassa pääaineena eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, oikeustaloustiede ja lainsäädäntätutkimus (perus- ja aineopinnot verkko-opintoina), rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus (perus- ja aineopinnot verkko-opintoina), siviilioikeus, tai ympäristöoikeus. Opintoja voi suorittaa myös Imatralla.

Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen; tukea itseopiskeluun tuovat esimerkiksi luentorungot, opettajien laatima muu mahdollinen oppimateriaali, iltatentit, harjoitustehtävät/oppimistehtävät, kysymyspatteristot, mallivastaukset jne. Joissakin opintojaksoista voi olla iltaluentoja tai luennot voivat olla tiivistettynä kuunneltavissa Moodle-oppimisympäristössä.

Opinnot soveltuvat erityisesti sellaisille henkilöille, jotka aikovat suuntautua henkilöstöhallinnon tehtäviin yrityksessä tai julkishallinnossa. Opintokokonaisuus soveltuu hyvin myös lisäopinnoiksi esimies-, henkilöstöhallinto- tai luottamustehtävissä toimiville.

Huom! 1.8.2016 alkaen Yleishallinto-oikeus 5 op-opintojaksoon tulee pakolliseksi edeltäväksi kurssiksi Oikeustieteen ABC-kurssi 2 op. Ko. kurssi suoritetaan 1) yleisenä tenttipäivänä (2 tenttikertaa syksyllä 2016 ja yksi kerta keväällä 2017). Tähän kurssiin kannattaa tutustua jo ennen opintojen alkua (Oppimateriaali: Oikeustieteiden pääsykoekirja 2012. Toim. Tapio Määttä. Oikeustieteiden laitos, Joensuu 2012.)

 

Aika ja paikka:
Tutustu avoimen yliopiston opintoihin 7.9.2016 klo 16 - 18 Imatralla kesäyliopiston koulutustilassa keskusaseman 2 krs.
OIkeustieteen aloitustilaisuus  keskiviikko 28.9.2016 klo 17 – 18.30


Kohderyhmä: 
Opinnot sopivat mm. vero-, oikeus- ja kunnallishallinnon, rajavartio-, tulli- ja poliisilaitoksen ja KELA:n asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä toimiville sekä kaikille hallintotieteen kandidaatin tutkintoa tavoitteleville.

Opintojaksot:

Oikeusajattelun perusteet 15 op

 • Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op
 • Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op (ent. oikeudellinen ratkaisutoiminta 5 op)
 • Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan 5 op ac-välitteinen tenttiinkertausilta 2 X 4 tuntia ensimmäinen kerta 5.4.2017 klo 16.30 – 19.45
 • Lainsäädäntötutkimuksen ja oikeussosiologian perusteet 4 op

Yksityisoikeuden opinnot 15 op

 • Yksityisoikeuden perusteet 5 op
 • Sopimusoikeus 5 op
 • Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op (ent. perhe- ja perintö-oikeus 5 op) ac-luennot keväällä 2017 ajankohta varmistuu myöhemmin.
   

Julkisoikeuden opinnot 25 op

 • Valtiosääntöoikeus 5 op
 • Yleishallinto-oikeus 5 op 
  Ac-luennot  30.9. - 1.10. ja 7.-8.10.2016 pe klo 16.15 - 20.15 ja la 9.00 - 15.15
 • Vero-oikeuden perusteet 5 op (ent. finanssioikeuden perusteet 5 op)
 • Eurooppaoikeuden perusteet 5 op
 • Ympäristöoikeuden perusteet 5 op
   

Rikos- ja prosessioikeuden opinnot 5 op

 • Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op


Toteutus ja työtavat: 
Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen; tukea itseopiskeluun tuovat esimerkiksi luentorungot, opettajien laatima muu mahdollinen oppimateriaali, iltatentit, harjoitustehtävät/oppimistehtävät, kysymyspatteristot, mallivastaukset jne. Joissakin opintojaksoista voi olla iltaluentoja tai luennot voivat olla tiivistettynä kuunneltavissa oppimisympäristössä. Opintojen suorittamisen aikataulut noudattelevat tutkinto-opiskelijoiden ensimmäisen lukuvuoden aikataulutusta.

Yleiset oikeusjärjestysopinnot toteutetaan Imatralla verkkotuetteuina lähiopintoina. Opintojaksoissa on useita vaihtoehtoisia suoritustapoja, jotka tukevat aikuisille soveltuvaa itsenäistä opiskelua (mm. oppimistehtävät, tentit, verkko-opiskelu, verkkoon tallennetut luennot). Imatralla järjestetään osasta opintojaksoista lähiopetusta ja verkkovideovälitteisiä luentoja, tutortapaamisia sekä ryhmätyöskentelymahdollisuus.

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net p. 010 3229452

Hinta: 

Ennakkoilmoittautumnen 10.8.2016 saakka hinta 810 €

910 € Ilm. viimeistään 18.9. (kesäyliopistomaksu 825 € laskutetaan, Avoimen yliopiston maksu 85 € maksetaan ennen opintojen alkua)

Ilmoittautuminen päättyy 1.10.2016
Hinta 910,00 €

Lääketiede

Stressi koskettaa meistä jokaista työelämässä ja muilla elämänalueilla. Stressi on normaalielämään kuuluva ihmisen luontainen kyky reagoida muuttuvaan ympäristöön ja tilanteisiin. Omaa toimintaa sopeutetaan muutoksiin, mutta pitkään ja voimakkaana jatkuessaan stressi on vakava uhka ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille sekä haitallista koko työelämälle.

Aika ja paikka
syksy 2017 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs). Aloitus ma 11.9.2017 klo 16.15 - 17.45

Kohderyhmä
Opintojakso käy kaikille aihepiiristä kiinnostuneille. Erityisesti se soveltuu terveys- ja sosiaalialalla tai henkilöhallinnon tehtävissä työskenteleville, jotka kohtaavat ja auttavat stressistä kärsiviä ja tarvitsevat lisää ajankohtaista osaamista työhönsä. Opintojakso hyväksytään valinnaisiin opintoihin Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Tavoite Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat stressiin ja sen vaikutuksiin mm. työelämässä, mielenterveydessä, lapsettomuudessa, kulttuurisesti sekä tietoisuustaitoihin stressistä selviytymiskeinona.

Sisältö
- stressin perusteet
- stressi ja mielenterveys – tutkimuksesta klinikkaan
- prenataalistressi
- stressi työelämässä
- stressi ja alkoholi
- stressi ja uni
- stressi ja lapsettomuus
- kulttuurinen näkökulma stressiin
- tietoisuustaidot, hengittäminen ja stressi

Ohjelma
vko 37 ma 11.9.2017 klo 16.15 – 17.45 Professori Jyrki Korkeila: Stressin perusteet
vko 38 ma 18.9.2017 klo 16.15 – 17.45 Professori Jyrki Korkeila: Stressi ja mielenterveys
vko 39 ma 25.9.2017 klo 16.15 - 17.45 dosentti Leena Anttila: Stressi ja lapsettomuus
vko 40 luentoajankohta avoin professori Hasse Karlsson: Prenataalistressi
vko 41 ti 10.10.2017 klo 16.15 - 17.45 dosentti Tuula Oksanen: Stressi työelämässä
vko 42 ma 16.10.2017 klo 14.15 - 15.45 EL Jeppe Snell: Stressi ja alkoholi
vko 43 ke 25.10.2017 klo 16.15 - 17.45 VTT Maili Malin: Kulttuurinen näkökulma stressiin - stressi, rasismi ja maahanmuuttajat
vko 43 to 26.10.2017 klo 16.15 - 17.45 LT Juha Markkula: Stressi ja uni
vko 45 ke 8.11.2017 klo 16.15 - 17.45 psykologi Minna Martin: Tietoisuustaidot, hengittäminen ja stressi

Tenttipäivät:
I tentti 15.11.2017 klo 18.00 – 21.00
II tentti 17.1.2018 klo 18.00 – 21.00
III tentti 14.3.2018 klo 18.00 – 21.00
 

Toteutus ja työtavat Luentoja 18 tuntia, kirjallinen tentti (luennot ja kirjallisuus). Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty

Oppimateriaali: Toppinen, S. & Tanner-Ahola, K. (toim.) 2012. Kaikkea stressistä. Työterveyslaitos. 192 sivua. Myöhemmin ilmoitettava artikkelimateriaali

Kouluttaja opintojakson vastuuhenkilö on professori Jyrki Korkeila

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 160 €, hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun

Ilmoittautuminen viimeistään 28.8.2017
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 4.10.2017
Hinta 160,00 €

Farmasia

Opinnot tuovat farmasian alaa tutuksi sekä tieteenalana että oppiaineena, sillä opinnoissa perehdytään farmasian eri osa-alueisiin. Farmasian perusopinnoissa opiskelijan tulee ymmärtää solubiologian ja lääkeainekemian perusteet, jotta voi ymmärtää lääkekehityksen perusperiaatteita. Opinnoissa perehdytään lääkeaineiden tehoon ja turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin sekä lääkkeisiin terveydenhuollon ja yhteiskunnan näkökulmasta.
Opintojen tavoitteena on antaa perustietoa farmasiasta ja lääkehoidosta esimerkiksi työn tueksi, alan opintoja suunnitteleville tai muutoin alasta kiinnostuneille. Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan, ja oppiaineen vastuuhenkilö on prof. Jarkko Ketolainen.
Opetus on joustavaa monimuoto-opetusta, missä hyödynnetään paljon verkko-oppimisympäristöa, ja välillä voi tulla paikan päälle oppimaan. Opintojen tueksi toteutetut luennot on mahdollista myös seurata jälkikäteen verkkotallenteena.  Oppimisympäristöstä löytyy ohjeita opiskeluun, oppimistehtävät ja oppimateriaalia sekä keskustelualueet.

Aika ja paikka: aloitustilaisuus 12.9.2017 klo 16.30 - 18.30 Imatra 
 

Kohderyhmä 

Jokainen meistä tarvitsee joskus lääkkeitä. Lääkkeiden järkevä käyttö on kaikkia koskettava kansalaistaito ja oleellinen osa terveydenhoitoa. Farmasian perusopintoja voivat hyödyntää urakehityksensä eri vaiheissa olevat terveydenhuollon ammattilaiset, omaa ammatillista osaamistaan kehittävät ja/tai päivittävät henkilöt, opiskelijat ja muuten aiheesta kiinnostuneet.

Opinnot soveltuvat esimerkiksi

 • sosiaali- ja terveysalan toimijoille (ml. lähihoitajat, sairaan- ja terveydenhoitajat) lääketiedon lisäämiseen
 • lääkealalla toimiville, joilla ei ole farmaseuttista tai lääketieteellistä koulutusta
 • farmaseuttisen koulutuksen omaavat, jotka haluavat päivittää perusosaamistaan
 • yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville (farmasia)
 • opiskelijoille sivuaineopinnoissa hyödynnettäväksi

 

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • Johdanto farmasian opiskeluun 0 op

 • Solubiologian perusteet 3 op
  Solun rakenne ja eräitä solun toiminnan perusperiaatteita.
  Suoritustapa: Verkko-opintoina; luennot 5 t, oppimistehtävät ja verkkotentti
  Oppimateriaali: Verkkomateriaali.  Oheislukemisto: www.solunetti.fi  tai Jyrki Heino, Matti Vuento: Biokemian ja solubiologian perusteet, WSOY 2007 tai Jyrki Heino, Matti Vuento:  Solubiologia, 2004.

 • Solun rakenne ja eräitä solun toiminnan perusperiaatteita.
  Suoritustapa: Verkko-opintoina; luennot 5 t, oppimistehtävät ja verkkotentti
  Luennot to 5.10.2017 klo 17.00-19.15 ja 12.10.2017 klo 17.00-18.30.
  Oppimateriaali: Verkkomateriaali.  Oheislukemisto: www.solunetti.fi  tai Jyrki Heino, Matti Vuento: Biokemian ja solubiologian perusteet, WSOY 2007 tai Jyrki Heino, Matti Vuento:  Solubiologia, 2004.
  Luennot to 5.10.2017 klo 17.00-19.15 ja 12.10.2017 klo 17.00-18.30.

 • Johdatus farmakologiaan 4,5 op
  Opinnoissa tutustutaan tärkeimpiin farmakologian peruskäsitteisiin sekä lääkeaineiden sitoutumiseen ja vasteeseen. Opinnoissa käydään läpi joidenkin lääkeaineryhmien vaikutusmekanismit, yhteisvaikutukset ja haittavaikutukset.
  Suoritustapa: Verkko-opintoina; oppimistehtävät, verkkotentti, luennot 3 t, harjoitukset 4 t ja itsenäisesti kuunneltavat luentotallenteet.
  OppimateriaaliKoulu M, Tuomisto J ja Paasonen M: Farmakologia ja toksikologia, Kustannusosakeyhtiö Medicina Oy Kuopio, 7., 8. tai 9. painos (soveltuvin osin). HUOM! 6. painos verkkojulkaisuna osoitteessa: http://www.medicina.fi/3  
  Luennot: ti 31.10.2017 klo 17.00-19.30. Harjoitukset: ti 21.11. ja 28.11.2017 klo 17.00-18.30. Verkkotentti: 2.-9.1.2018, uusintatentti 23.-30.1.2018.

 • Farmakologian ja toksikologian kirjallisuustentti 4 op
  Gonadotropiinit ja sukupuolihormonit ja niiden vastavaikuttajat. Lipidien aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkeaineet. Diabetes-, kihti - ja reumalääkkeet ja vitamiinit. Immunofarmakologian perusteita. Yleistoksikologiaa. Elintoksikologian perusteita. Mutageenisuus, karsinogeenisuus ja teratogeenisuus. Toksisuuden tutkiminen ja arviointi. Yleisiä näkökohtia akuuteista myrkytyksistä. Tärkeimmät lääkeainemyrkytykset. Alkoholien ja eräiden teknokemiallisten tuotteiden aiheuttamat akuutit myrkytykset. Häkämyrkytys. Sienimyrkytykset. Metallit ja metalloidit. Torjunta-aineet. Orgaaniset ympäristömyrkyt. Terveydelle haitalliset yhdyskuntailman saasteet ja toksiset aineet. Johdanto työtoksikologiaan.
  Suoritustapa: Kirjallisuustentti
  Kirjallisuus: Koulu M & Tuomisto J, Farmakologia ja toksikologia, Kustannusosakeyhtiö Medicina Oy, 2007 (7. painos) sivut 113-152, 701-763, 773-805 ja 1053-1142 tai 2012 (8. painos) sivut 743-811, 821-858, 1121-1210 tai 2013 (9. painos) vastaava sisältö.

 • Lääkkeet terveydenhuollossa 3,5 op
  Suomen terveydenhuoltojärjestelmä, Lääkehuolto osana terveydenhuoltoa, Lääkehoitojen arvioinnin perusteet, Suomalaisten yleisimmät kansansairaudet, Lääkkeiden kulutus ja kustannukset, Potilas lääkehoidon toteuttajana, Farmasian henkilöstö lääkkeiden oikean käytön edistäjänä, Ammattietiikka.
  Suoritustapa: Verkko-opintoina; oppimistehtävät, luennot 2 t ja itsenäisesti kuunneltavat verkkotallenteet.
  Oppimateriaali: Verkko-oppimisympäristön materiaali.
  Maalis-kesäkuu 2018
   
 • Lääkkeet ja yhteiskunta 3 op
  Perehdytään Suomen lääkehuoltoon ja -politiikkaan. Oppimistehtävän aihepiirit käsittelevät suomalaisten kansanterveyttä ja lääkehoidon toteutusta.
  Suoritustapa: Verkko-opintoina; oppimistehtävä (essee)
  Oppimateriaali: Tieteelliset artikkelit ja julkaistut raportit.
 • Farmaseuttinen kemia 2 op
  1) Lääkeaineen keskeiset fysikaaliskemialliset ominaisuudet, kuten lääkeaineen ionisoituminen vesiliuoksissa, pKa-arvo, lääkeaineen vesiliukoisuus ja siihen vaikuttavat tekijät, lääkeaineen jakautumiskerroin. 2) Liuoksen pH:n laskeminen ja puskuriliuokset. 3) Lääkeaineen kemiallisen hajoamisen keskeiset mekanismit sekä lääkeaineen kemialliseen hajoamiseen vaikuttavat tekijät. 4) Lääkeaineen fysikaaliskemiallisten/biofarmaseuttisten ominaisuuksien optimoinnissa käytettävät tekniikat. 5) Lääkeaineiden suolat.
  Suoritustapa: Monimuoto-opintoina; luennot 12 t, luentojen välillä tehtävät harjoitustehtävät, itsenäisesti kuunneltavat verkkotallenteet ja tentti.
  Luennot: ke 10.1., 17.1., 24.1. ja to 1.2.2018 klo 17.00-19.30. Tentti ma 5.3.2018 klo 16.00-20.00, uusintatentti ma 9.4.2018 klo 16.00-20.00.
  Oppimateriaali: Luentomateriaali ja muu erikseen ilmoitettu materiaali.

 • Tautioppi farmasian opiskelijoille, osa I 3 op
  Yleinen patofysiologia ja kliininen tautioppi. Potilaan tavallisimmat tutkimusmenetelmät ja laboratorioparametrit.
  Suoritustapa: Verkko-opintoina; oppimistehtävät, luennot 3 t ja itsenäisesti kuunneltavat verkkotallenteet.
  Oppimateriaali: Vauhkonen I, Holmström P: Sisätaudit, 2012, ja verkkomateriaali.
  Luennot to 14.9.2017 klo 16.15-19.00. Opintojakso järjestetään myös syksyllä 2018 (, jota suositellaan syksyllä 2017 farmasian perusopintokokonaisuuteen ilmoittautuneille)

 • Laatuajattelun perusteet 1 op
  Opintojakso antaa perustiedot laatuajattelusta ja laatujärjestelmistä sekä niiden rakentamisesta ja soveltamisesta. Opiskelijat tutustuvat ISO9001-standardiin sekä muihin yleisiin laatujärjestelmiin.
  Suoritustapa: Verkko-opintoina; oppimistehtävät.
  Oppimateriaali: Verkko-oppimisympäristön materiaali.

 • Laatuajattelun perusteet farmasiassa 1 op
  Opiskelija oppii tunnistamaan, mitä apteekin toiminnan kuvaamiseen, kehittämiseen ja arvioimiseen liittyviä prosesseja kuuluu apteekin laatutyöhön, sekä tutustuu ISO9001-laatustandardin soveltamiseen apteekkityössä.
  Suoritustapa: Verkko-opintoina; oppimistehtävät, luennot 1 t, harjoitukset 3 t.
  Oppimateriaali: Verkko-oppimisympäristön materiaali.
  Luennot: ke 15.11.2017 klo 17.00-18.00. Harjoitukset: pe 8.12.2017 klo 17.00-19.15. Opettajat: yliopistonlehtori Tarja Toropainen, suunnittelija Riitta Sutinen

Tiedustelut koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net

Hintatiedot 420 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 220 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.

Ilmoittautuminen viimeistään: 30.8.2017

Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2017
Hinta 200,00 €

Psykologia

Psykologian perusopinnoissa perehdyt psykologian peruskäsitteisiin ja tutustut eri osa-alueiden keskeisiin teorioihin ja psykologian tiedonhankintamenetelmiin. Perusopinnoissa opit ymmärtämään teoreettista tietoa ja soveltamaan sitä arkielämään ja omiin kokemuksiin. Perusopintojen jälkeen opintoja on mahdollista jatkaa psykologian aineopintoihin.

Opinnot soveltuvat kaikille psykologiasta kiinnostuneille. Psykologiaa opiskelevat haluavat esimerkiksi kehittyä ammatillisesti, rikastaa maailmankuvaansa tai jäsentää elämänkokemuksiaan. Opiskelijoina on mm. terveydenhoitoalalla työskenteleviä, opettajia, asiakaspalvelutehtävissä toimivia ja yritysmaailmassa työskenteleviä. Oman joukkonsa muodostavat yliopistojen sivuaineopiskelijat, lukio-opiskelijat sekä yliopistotutkintoa suunnittelevat eri-ikäiset ihmiset. Psykologia soveltuu hyvin myös talous-, viestintä-, liikunta- tai taideaineiden yhteyteen.

Psykologian opinnot pätevöittävät psykologia -oppiaineen opettamiseen. Opettajan pedagogisiin opintoihin yhdistettynä psykologian perus- ja aineopinnot vastaavat maisterin tutkinnon suorittaneilla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (14.12.98/986) mukaisia vähintään 60 opintopisteen laajuisia opetettavan aineen opintoja.

 

Opinnot aloitetaan PSYP110 jaksosta, jonka jälkeen opiskelija voi edetä haluamassaan järjestyksessä muihin opintojaksoihin. 

Opinnot sisältävät tuutortapaamisia.

PSYP110 Kehityspsykologia I 5 op HOPS ja verkkokurssi

PSYP121 Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet 5 op; ryhmätapaamiset 20. - 21.10.2017 pe klo 16 - 20 ja la 9 - 15; 17. - 18.11.2017 pe klo 16 - 20 ja la klo 9 - 15

PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I 5 op Tentti

PSYP140 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia 5 op Tentti tai itsenäisesti suoritettavat tehtävät

PSYP201 Psykologian tutkimusmenetelmät I 5 op ryhmätapaamiset 16. - 17.3.2018 pe klo 16 - 20 ja la 9 - 15 sekä 13. - 14.4.2018 pe klo 16 - 20 ja la 9 - 15.

Aloitus:  Imatralla, 21.9.2017 klo 16.30, kesäyliopiston koulutustila, koskikatu1, Tuutorina erityisopettaja Mona Aallikko
Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net
Hintatiedot:  490 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 200 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti. Hintaan sisältyy tuutorpalvelut

Opinto-oikeus: kaksi lukukautta aloituspäivästä lähtien

Ilmoittautuminen päättyy 17.9.2017
Hinta 490,00 €

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op 2017-18 UEF

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuudessa tutustuttuaan työssä tapahtuviin psykologisiin prosesseihin. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot. Lisäksi opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä muun muassa digiajan työelämätaitoihin sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan ja sen soveltamiseen vuorovaikutustilanteissa.

Aika ja paikka Aloitustilaisuus 21.9.2017 klo 16.30 - 18.45 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs)

Sisältö
Pakolliset opintojaksot 15 op:

AY7025101 Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan 3 op
AY7025120 Organisaatioiden johtaminen 3 op
AY7025103 Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
AY7025104 Työelämän sosiaalipsykologia 3 op
AY7025105 Viestintä ja vuorovaikutus 3 op
Valinnaiset opintojaksot 10 op:
AY7025106 Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot 2 op
AY7025107 Digiajan työelämä 3 op
AY7025108 Elinvoimainen organisaatio 3 op
AY7025109 Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
AY7025110 Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa 2 op
AY7025111 Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
AY7025112 Oman osaamisen tunnistaminen 3 op
AY7025113 Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op

Luennot

Ohjelma ja lähitapaamisten aikataulu
AY7025101 Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan 3 op
  * kokoontuminen to 21.9.2017 klo 16.30 - 18.45
AY7025120 Organisaatioiden johtaminen 3 op
  * Opintopiirityöskentely 6 tuntia
  * Kokoontumiset ti 10.4.2018 klo 16.30 - 19.00 ja ke 18.4.2018 klo 16.30 - 19.00
AY7025103 Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
  * Opintopiirityöskentelyä 6 tuntia
  * kokoontumiset ma 30.10.2017 klo 17.00 - 19.00 ja ma 13.11.2017 klo 17.00 - 19.00
AY7025104 Työelämän sosiaalipsykologia 3 op
  * orientaatio 3 tuntia
  * Kokoontuminen ma 12.3.2018 klo 16.30 - 19.00
AY7025105 Viestintä ja vuorovaikutus 3 op
  * lähiopetus 8 tuntia
  * ajankohta: lähiopetus pe - la 6.-7.4.2018, pe klo 16.30 - 20.30, la klo 9.00 - 14.00

Toteutus ja työtavat Oppimistehtävät, verkko-opiskelu, lähiopetus, kirjatentit

Kouluttaja KM, opinto-ohjaaja Minna Miikki

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 470 €, hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 220 €

Ilmoittautuminen viimeistään 7.9.2017
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisesta peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 3.11.2017
Hinta 470,00 €

Ravitsemustiede

Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitys terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Perusopinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen perusteisiin, elintarvikkeisiin, erityisruokavalioiden merkitykseen sairauksien hoidossa sekä ravintofysiologiaan.

Aika ja paikka Johdantoluento ravitsemustieteen opiskeluun pidetään torstaina 14.9.2017 klo 16.30 – 18.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs)

Kohderyhmä
Ravitsemustieteen opiskelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta työelämässä ja sopii esim. opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, liikunnan ja urheilun parissa toimiville, ruokapalvelualalla ja elintarvike-teollisuudessa toimiville sekä kaikille ravitsemuksesta, terveydestä ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat hyvin myös sivuaineeksi / osaksi tutkintoa esim. sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijoille.
Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen.

Tavoite Opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitäjänä sekä yksilö- että väestötasolla.
 

Opintojaksot:
Johdanto ravitsemustieteen perusopintojen opiskeluun
AY7021701 Ravitsemustieteen perusteet 3 op
AY7021702 Ravitsemustieteen perusteet, syventävä oppimistehtävä 3 op
AY7021703 Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op
AY7021704 Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op
AY4460201 Ravintofysiologia 4 op
AY7021706 Ruokakulttuuri 2 op
AY7021503 Ravitsemus ja liikunta 3 op

Ohjelma
Johdanto ravitsemustieteen perusopintojen opiskeluun
Ac-välitteinen johdantoluento to 14.9.2017 klo 16.30 – 18.00
Sisältö: Johdanto ravitsemustieteen perusopintoihin sekä verkko-oppimisympäristöön ja avoimeen yliopisto-opetukseen tutustuminen.
Opettaja: Avoimen yliopiston suunnittelija Marja-Liisa Niemi
Lisätiedot: luento välitetään ac-luentona yhteistyöoppilaitoksiin.

Ravitsemustieteen perusteet 3 op AY7021701
- Suoritustapa: Luennot 18 tuntia, harjoitukset 12 tuntia ja tentti. Tämän jakson opetuksessa ei ole Moodlea käytössä.
- Opettaja: THM, laillistettu ravitsemusterapeutti Tarja Mänttäri
- Luentojen ja harjoitusten ajankohdat:
 * ma 18.9.2017 klo 16.30 – 19.45
 * pe 22.9.2017 klo 16.30 - 19.45
 * la 23.9.2017 klo 10.00 - 15.00
 * ti 26.9.2017 klo 16.30 - 19.45
 * ke 27.9.2017 klo 16.30 – 19.45
 * ti 3.10.2017 klo 16.30 – 19.45
 * ke 4.10.2017 klo 16.30 – 19.45
- Tentti: ma 23.10.2017 klo 16.00 – 20.00,  1. uusinta ma 20.11..2017 klo 16.00 – 20.00, 2. uusinta ma 18.12..2017 klo 16.00 – 20.00
- Oppimateriaali:
 1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, 2012.
 2. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN, 2014.
 3. Luentomateriaalit
 

Ravitsemustieteen perusteet, syventävä oppimistehtävä 3 op AY7021702
Oppimateriaali:
 1. Aro, A. ym. (toim.): 
Ravitsemustiede, Duodecim, 2012.
 2. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN, 2014.
 3. Syödään yhdessä –ruokasuositukset lapsiperheille. THL, 2016. https://www.julkari.fi/handle/10024/129744
 4. Ravitsemussuositukset ikääntyneille. Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2010.
 5. Joukkoruokailun kehittäminen Suomessa. Joukkoruokailun seuranta- ja kehittämistyöryhmän toimenpidesuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:11.
 - Opetus- ja suoritustavat: Oppimistehtävä Moodlessa
 - Ajankohta: Opiskelija saa oppimistehtävän yleisinä tenttipäivinä Moodlesta, jonka jälkeen opiskelijalla on neljä viikkoa aikaa tehdä tehtävä. Oppimistehtävä palautetaan Moodleen. Tehtävät vaihtuvat tenttipäivittäin. Oppimistehtävän voi tehdä viisi kertaa lukuvuoden aikana (ajankohdat löytyvät opintojakson ympäristöstä).
 - Opettaja: TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Riikka Huuskonen
 - Lisätiedot: Oppimistehtävät ovat saatavilla Moodlessa viisi kertaa lukuvuoden aikana (syyskuu, marraskuu, helmikuu, huhtikuu ja kesäkuu).
 

Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op AY7021703
 - Oppimateriaali: Verkossa ilmoitettu materiaali
 - Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot, verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely, essee ja verkkotentti. Suoritus sisältää kaksi kaupassa tehtävää tutustumistyötä. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
 - Opettaja: Yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen
 

Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op AY7021704 
 - Oppimateriaali: Verkossa ilmoitettu materiaali
 - Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot: oppimistehtävät ja vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
 - Opettaja: TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Marjaana Suominen
 - Lisätiedot: Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana.

Ravintofysiologia 4 op AY4460201
 - Oppimateriaali: Verkossa ilmoitettu materiaali sekä soveltuvin osin (ravitsemusfysiologian osuus): 1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, 2012.
 - Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot, verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
 - Opettaja: Dos. Jaakko Mursu
 
Ruokakulttuuri 2 op AY7021706
- Oppimateriaali:
 1. Hyvää Suomesta – Suomalainen ruoka.
https://www.hyvaasuomesta.fi/ajankohtaista/miksi-valita-suomalaista
Mitä on suomalainen ruoka? Ruoan puhtaus on tietoinen valinta, Suomalainen ruoka tulee läheltä, Suomalainen ruoka vauhdittaa talouden rattaita, Kunnon suomalainen ruokavalio hellii terveyttä, Suomalainen ruokakulttuuri kukoistaa, Kuka meidät ruokkii tiukan paikan tullen.
2. Ruokatieto - Ruokakulttuuri. https://www.ruokatieto.fi/ruokakulttuuri
Kehitysvaiheet, Alueelliset piirteet, Nykypäivän ruoka-arki, Nykypäivän ruokajuhla, Uudet tuulet, Ruoka kautta aikojen.
3. Kontro J ym. Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Näkemyksiä suomalaisen ruokaketjun lisäarvotekijöistä (Luvut 1 ja 3-5) http://www.mtt.fi/mttkasvu/pdf/mttkasvu15.pdf
4. Varjonen J. & Peltoniemi A. Kodin ulkopuolella ruokailu osanaruokailutottumusten muutosta 1990-2010. Kuluttajatutkimuskeskus 2012. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/152333
- Opetus- ja suoritustavat: Verkkotentti
 - Opettaja: FT Irma Nykänen
 - Lisätiedot: Opintojaksoa voi tenttiä viisi kertaa lukuvuoden aikana; syyskuu, marraskuu, helmikuu, huhtikuu ja kesäkuu. Verkkotentti on avoinna aina vuorokauden ajan. Opiskelijalla on 4 tuntia aikaa tehdä tentti. Verkkotentti suoritetaan itsenäisesti.

Ravitsemus ja liikunta 3 op AY7021503
 - Oppimateriaali: Verkossa oleva materiaali. Oheislukemistona Ilander, O. (toim.): Liikuntaravitsemus. Vk-kustannus 2014.
 - Suoritustapa: Verkko-opinnot, verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti
 - Opettaja: Dos. Jaakko Mursu
 - Ajankohta: Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana

Toteutus ja työtavat: Luennot, harjoitukset, tentit, oppimistehtävät,  verkko-opinnot, vertaistyöskentely

Kouluttaja Ravitsemusterapeutti, THM Tarja Mänttäri sekä Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opettajia

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 590 €, sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 220 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti. 

Ilmoittautuminen viimeistään 31.8.2017 

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Ilmoittautuminen päättyy 15.9.2017
Hinta 370,00 €

Oppimistaidot

Jos sinulla on pitkä aika edellisistä opinnoistasi tai olet ensimmäistä kertaa aloittamassa avoimen yliopiston opintoja (yliopisto-opintoja) ja pohdit, miten niitä opiskellaan - tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan opintoihin liittyvistä aiheista. Kesäyliopistotuutorilta saat tukea avoimen yliopiston opintoihin. Tutor on tukena kaikille opiskelijoille iästä, taustasta ja opiskelukokemuksesta riippumatta. Opiskelutaitoillat ovat maksuttomia opiskelijoillemme.

Aika ja paikka: kesäyliopiston koulutustilassa Imatralla ja Lappeenrannassa

Tavoitteet: Pyritään saavuttamaan parempia opintosuorituksia ja arvosanoja. On mahdollista parantaa esim. esseevastauksia tenteissä ja oppimistehtävissä, kun tuntee oikean vastaustekniikan.

Kesäyliopistotuutorilta saat tukea ja neuvoja

Opiskelutekniikkaan

 • Kuinka avoimen yliopiston opintoja opiskellaan? 
 • Kirjastot ja tiedonhaku? 
 • Miten luetaan tieteellistä tekstiä? 
 • Miten kirjoitetaan essee? 
 • Miten luetaan tenttiin ja miten tenttikysymyksiin vastataan?

Omien opiskeluvalmiuksien ja -taitojen kehittämiseen

 • Miten minä opin?
 • Minkälainen oppija olen?
 • Mitkä ovat vahvuuteni ja kehittämisen kohteeni oppijana?
 • Miten voin kehittyä oppijana?

Opiskelun haasteista selviytymiseen

 • Mitä jos kaikki ei sujukaan niin kuin suunnittelin?
 • Muuttunut elämäntilanne?
 • Mitä jos en sittenkään pysty opiskelemaan? 
 • Opinnot eivät vaan enää etene?
 • Motivaatio hukassa?

Jatko-opiskelu

 • Miten ja missä voin jatkaa opiskelua?
 • Mitä vaatimuksia opinnoissa etenemiseen on?

Vinkkejä ja neuvoja edellä mainittuihin

Eri teemoihin keskittyvät illat ryhmissä tai pienryhmissä kesäyliopistolla, mahdollisuus keskustella muiden opiskelijoiden ja kesäyliopistotuutorin kanssa sinua askarruttavista asioista opiskeluun liittyen, UUTUUTENA paikasta riippumaton verkko-ohjaus!

Ilmoittautumistiedot: ilmoittaudu jokaiseen tapahtumaan erikseen viimeistään 4 päivää aikaisemmin sähköpostilla kesyli.tutor@gmail.com
 

AIKATAULU SYKSY 2017
to 14.9.2017 klo 18.00 - 19.00 verkossa / AC  
verkko-ohjaus - neuvoja, ohjausta ja vinkkejä opiskeluun

ke 11.10.2017 klo 18.00 - 19.00 verkossa / AC
verkko-ohjaus - neuvoja, ohjausta ja vinkkejä opiskeluun

ma 9.10.2017 klo 17.00 - 20.00 Kesäyliopisto Imatra
Opintojen aloitus – HOPS, opiskelussa tarvittavat järjestelmät – Miten minä opin parhaiten?

ma 16.10.2017 klo 17.00 - 20.00 Kesäyliopisto Lappeenranta
Opintojen aloitus – HOPS, opiskelussa tarvittavat järjestelmät – Miten minä opin parhaiten?

ma 6.11.2017 klo 17.00 - 20.00 Kesäyliopisto Imatra
Kirjoittaminen - oppimistehtävät ja tekstinkäsittelyn kommervenkit

to 9.11.2017 klo 17.00 - 20.00 Kesäyliopisto Lappeenranta
Kirjoittaminen - oppimistehtävät ja tekstinkäsittelyn kommervenkit

la 11.11.2017 klo 10.00 - 16.00 Kesäyliopisto Lappeenranta
Oppimistaitojen kurssi tiivispakettina yhden päivän aikana - opintojen aloitus, kirjoittaminen, lukeminen ja tenttiminen

ti 14.11.2017 klo 18.00 - 19.00 verkossa 
AC verkko-ohjaus - neuvoja, ohjausta ja vinkkejä opiskeluun

ma 20.11.2017 klo 17.00 - 20.00 Kesäyliopisto Imatra
Lukeminen ja tenttiminen

ke 22.11.2017 klo 17.00 - 20.00 Kesäyliopisto Lappeenranta
Lukeminen ja tenttiminen

la 25.11.2017 klo 10.00 - 16.00 Kesäyliopisto Imatra
Oppimistaitojen kurssi tiivispakettine yhden päivän aikana - opintojen aloitus, kirjoittaminen, lukeminen ja tenttiminen

ke 13.12.2017 klo 18.00 - 19.00 verkossa / AC
verkko-ohjaus - neuvoja, ohjausta ja vinkkejä opiskeluun

ma 18.12.2017 klo 17.00 - 19.00 Kesäyliopisto Lappeenranta
Lukukauden satoa – Missä ollaan ja mihin mennään? – HOPSin tsekkaus ja opiskelutaitojen kertaus

ti 19.12.2017 klo 17.00 - 19.00 Kesäyliopisto Imatra
Lukukauden satoa – Missä ollaan ja mihin mennään? – HOPSin tsekkaus ja opiskelutaitojen kertaus 

ke 7.2.2018 klo 17.00 - 19.00 Kesäyliopisto Imatra
Yleisopastusta avoimen yliopiston opiskelusta, opetustekniikasta, jatko-opiskelusta jne.

to 8.2.2018 klo 17.00 - 19.00 Kesäyliopisto Lappeenranta
Yleisopastusta avoimen yliopiston opiskelusta, opetustekniikasta, jatko-opiskelusta jne.

ke 25.4.2018 klo 17.00 - 19.00 Kesäyliopisto Imatra
Yleisopastusta avoimen yliopiston opiskelusta, opetustekniikasta, jatko-opiskelusta jne.

to 26.4.2018 klo 17.00 - 19.00 Kesäyliopisto Lappeenranta
Yleisopastusta avoimen yliopiston opiskelusta, opetustekniikasta, jatko-opiskelusta jne.

Kouluttaja: Kesäyliopistotutor, oppimisen ohjaaja, KM Minna Miikki

Hinta: maksuton

 

Ilmoittautuminen päättyy
Hinta 0,00 €

Yleiset tenttipäivät kesäyliopistossa

Etsitkö mieluista opiskelualaa? Tarvitsetko uutta suuntaa urallesi? Haluaisitko päivittää oman alan osaamistasi? Vai tarvitsetko vain jotain uutta syksyysi? Avoimen yliopiston opinnot ovat juuri sinua varten.

Mitä? Kenelle?
- avointa kaikille
- ei ikärajaa
- uranvaihtoa suunnitteleville
- lisäkoulutukseen
- välivuotta viettäville
- kiinnostus uusinta tutkimustietoa kohtaan

Miksi kesäyliopistossa?
- pääset opiskelemaan porukassa
- opinnot omalla paikkakunnallasi
- tenttiminen sisältyy opintojen hintaan
- tuutor eli opintojen ohjaaja apunasi
- akateemisten opintojen tueksi opintotaitoillat

Seuraavia opintojen järjestämisoikeuksia on haettu ja opinnot vahvistuvat
kevään aikana:

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

 • Draamakasvatus perusopinnot 25 op
 • Erityispedagogiikka perusopinnot 25 op
 • Gerontologian perusopinnot 25 op
 • Kasvatustiede perusopinnot 25 op
 • Psykologia perusopinnot 25 op

Itä-Suomen yliopiston avoin yliopisto

 • Farmasian perusopinnot 25 op
 • Hallinto-oikeus, perusopinnot 25 op
 • Kulttuuriantropologian perusopinnot 25 op
 • Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopinnot 25 op
 • Liikuntalääketiede perusopinnot 25 op
 • Lääketieteen perusteita perusopinnot 25 op
 • Preventiivinen hoitotiede perusopinnot 25 op
 • Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op
 • Sosiaalityön perusopinnot 25 op
 • Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille perusopinnot 25 op
 • Työ- ja organisaatiopsykologia perusopinnot 25 op
 • Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op

Turun yliopiston avoin yliopisto

 • Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op
 • Psyykkiset traumat 3 op

 

Ota yhteyttä! Kysy lisää!

p. 010 322 9452 tai imatra @ kesyli.net
p. 010 322 9462 tai lappeenranta @ kesyli.net

Ilmoittautuminen päättyy
Hinta 0,00 €

Tenttimaksut: yleisenä avoimena tenttipäivänä tenttittäessä tenttimaksu on 60 euroa. Jos tentti järjestetään muuna aikana, niin tenttimaksu on 90 euroa. Jos tenttimistä ei peruta, niin veloitetaan koko tenttimaksu. 

Kevät 2018 (UEF)

ma 15.1. klo 16-20
pe 26.1. klo 8-12
ma 5.2. klo 16-20
pe 23.2. klo 8-12
ma 5.3. klo 16-20
pe 23.3. klo 8-12
ma 9.4. klo 16-20
pe 20.4. klo 8-12
ma 7.5. klo 16-20
pe 18.5. klo 8-12
ma 4.6. klo 16-20
pe 15.6. klo 8-12

Ilmoittaudu kirjallisuustenttiin viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttipäivää WebOodissa (UEF).
HUOM! Tarkistathan, että opinto-oikeutesi on voimassa ennen tenttiin ilmoittautumista. Tenttiin ei voi osallistua, jos opinto-oikeus ei ole voimassa.

ETÄTENTTI (ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OHJEET)
Mikäli haluat suorittaa tentin muulla kuin Joensuun, Kuopion tai Savonlinnan kampuksella (tai yhteistyöoppilaitoksen opiskelija omassa oppilaitoksessa), vastaat itse tenttipaikan ja valvonnan järjestämisestä sekä niistä mahdollisesti aiheutuvista kuluista. Tenttipaikkana voi olla esimerkiksi yliopisto, kansalais- tai kansanopisto, kesäyliopisto tai muu oppilaitos. Olennaista on, että tenttipaikka on luotettava ja tentti tapahtuu valvotuissa olosuhteissa. 

Kun ilmoittaudut tenttiin 10 vrk ennen tenttipäivää WebOodissa  mainitse tentinvalvojan nimi, yhteystiedot ja tenttipaikan osoite, jotta voimme toimittaa tenttikysymykset valvojalle. Etätentti järjestetään samaan aikaan kuin yliopiston tentti. Tenttitilaisuudesta saa poistua aikaisintaan kolmekymmentä (30) minuuttia kuulustelun alkamisesta, minkä jälkeen tenttiin ei oteta myöhästyneitä. Avoimen yliopiston yleiset tentit alkavat klo 16.00.

TENTTIIN OSALLISTUMINEN (ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OHJEET)
Osallistujat kutsutaan sisään joko opintojaksoittain tai nimellä.
Tenttitilaisuus katsotaan alkaneeksi opiskelijan saapuessa tenttisaliin, joten keskustelu toisten tenttiin osallistujien kanssa ei ole enää sallittua.
Istumapaikalle voit ottaa mukaan kirjoitusvälineet, kuvallisen henkilöllisyyskortin ja kukkaron. Laukut ja takit jätetään salin yläosaan tai portaille. Sulje kännykkä ja jätä se laukkuun tai valvojan pöydälle.
Tentinvalvoja aloittaa tentin ilmoittamalla vastaamisen aloitus- ja päättymisajan sekä ensimmäisen mahdollisen poistumisajan. Tentistä saa poistua aikaisintaan puolen tunnin kuluttua tentin alkamisesta ja tämän ajan kuluessa tenttisaliin saapuneilla on oikeus osallistua tenttiin.
Tenttivastauspaperit jaetaan tenttitilaisuudessa. Kirjaa jokaiseen tenttivastauspaperiin seuraavat tiedot:

 •     Tenttipäivä 
 •     Sukunimi ja etunimi 
 •     opiskelijanumero tai henkilötunnus
 •     Tentittävän opintojakson nimi ja tunniste

Mikäli tenttitilanteessa tulee ongelmia, esimerkiksi tenttikysymykset puuttuvat tai ne ovat vääristä teoksista,ota yhteyttä tentinvalvojaan nostamalla käsi ylös.
Jos tenttijän havaitaan syyllistyneen vilppiin, hänet poistetaan tentistä välittömästi ja suoritus hylätään. Vilpiksi katsotaan mm. luvattoman materiaalin käyttö, vastauksen katsominen toiselta tai muu vastaajien välinen yhteistyö.
Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi palauttaessasi vastauspaperia. Kuittaa osallistumisesi osallistujalistaan (tarvittaessa). Luentotenttien kysymykset pyydetään palauttamaan vain, jos tentaattori on niin merkinnyt kysymyspaperiin. Kirjallisuustenteissä kysymykset palautetaan kuoressa vastauspaperien kanssa. Suttupaperit ja tyhjät konseptit palautetaan valvojalle.
Tentinvalvoja huomauttaa tentin päättymisestä viimeistään 10 minuuttia ennen tenttiajan päättymistä ja lopettaa tentin määräaikana.

Ilmoittautumistiedot
Ilmoittautumiset EHDOTTOMASTI sähköpostitse, ilmoita yhteystietosi ja tenttipäivä!

Imatralla: Hanna-Leena Ollanketo, hanna-leena.ollanketo (at) kesyli.net, puh. 010 322 9453
Lappeenrannassa: Sari Kavala, sari.kavala (at) kesyli.net, puh. 010 322 9462

Tenttimaksut: yleisenä avoimena tenttipäivänä tentittäessä tenttimaksu on 60 euroa. Jos tentti järjestetään muuna aikana, niin tenttimaksu on 90 euroa. Jos tenttimistä ei peruta, niin veloitetaan koko tenttimaksu. 

Ilmoittautuminen päättyy
Hinta 60,00 €