Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja 18 pv koulutuskokonaisuus 2021-2022

Koulutukset > Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja 18 pv koulutuskokonaisuus 2021-2022
Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja 18 pv koulutuskokonaisuus 2021-2022

Koulutus kehittää taitoja kohdata, kuunnella ja ymmärtää itseä ja muita ihmisiä myös haasteellisissa tilanteissa työpaikalla ja yksityiselämässä. Koulutus antaa myös konkreettiset työkalut konfliktien käsittelyyn ja sovitteluun. Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajat rakentavat tarvelähtöistä, empaattista yhteiskuntaa, missä tasa-arvo, vallan käyttö ja vastuun jakaminen toteutuvat kaikkien tarpeet huomioiden. Tarvelähtöinen, Nonviolent Communication ™ -prosessiin pohjautuva koulutus.

Aika: elokuu 2021 - toukokuu 2022

Päivät 1-3                                      Ti-to 31.8.-2.9.2021
Päivät 4-6                                      Ti-to 26.-28.10.2021
Päivät 7-9                                      Ti-to 14.-16.12.2021
Päivät 10-12                                  Ti-to 25.-27.1.2022
Päivät 13-15                                  Ti-to 22.-24.3.2022
Päivät 16-18                                  Ti-to 17.-19.5.2022

Paikka: Lappeenranta, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin. Koulutuspaikassa osallistujien on mahdollista myös yöpyä omakustanteisesti. HUOM! Jos koronaepidemian vuoksi emme voisi kokoontua, koulutus aloitetaan verkkotapaamisilla.

Toivotko joskus, että osaisit ilmaista selkeämmin mitä haluat?
Haluaisitko sanoa sanottavasi ilman kaikenlaisia väärinkäsityksiä?
Ihmetteletkö välillä, mitä oikeastaan on ihmisten sanomisten ja tekemisten "takana"?

Tämä koulutus on vuorovaikutuksesta kiinnostuneille. Koulutuksessa tutustumme Nonviolent Communication (NVC) -prosessiin. Prosessi rakentaa ja säilyttää yhteyttä itseen ja toisiin myös haasteellisissa tilanteissa. Se kehittää ihmistuntemusta ja sen pohjalta ymmärtää sananvalintojemme merkityksen. NVC -prosessia pidetään loogisena ja selkeänä.

Osallistujat soveltavat kurssilla tehtävät harjoitukset henkilökohtaisiin tilanteisiinsa, joten kurssi antaa työkaluja ja parantaa valmiuksia kohdata elämän haasteellisia tilanteita heti uudella tavalla.
https://savannaconnexions.fi/koulutukset/rakentavan-vuorovaikutuksen-ohjaaja/

Tavoite
Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa yhä useammin
Ymmärtää paremmin itseä ja muita:

Rakentaa yhteyttä ja säilyttää sen itseen ja toisiin myös haasteellisissa tilanteissa
Tarkkailla ajatuksiaan ja tunteitaan ja valita tietoisesti, miten (haasteellisissakin/) eri tilanteissa toimii.

Soveltaa NVC-prosessin askelia elämässään:

Ymmärtää sanavalintojen merkityksen
Erottaa havainnot ja tulkinnat vaivatta toisistaan
Tunnistaa ja hyväksyä omat tunteensa syyttämättä niistä muita ihmisiä tai olosuhteita
Käyttää tunne- ja tarvesanastoa sujuvasti
Ymmärtää, että epämukavalta tuntuvat tunteet johtuvat tyydyttymättömistä, universaaleista tarpeista ja miellyttävältä tuntuvat tyydyttyneistä tarpeista
Esittää tarkkoja pyyntöjä vaatimusten sijaan

Kuunnella toista ja ilmaista itseään rakentavasti: 

Kuunnella toista empaattisesti (= johdattelematta, peilaamalla toisen kokemusta vahvistamatta tai lisäämättä siihen omia mielipiteitään tai arvioitaan)
Kieltäytyä yhteyttä vaalien ja ottaa toisen kieltäytymisen rakentavasti vastaan
Tukea muita ihmisiä ristiriitatilanteissa jopa sovittelemalla

Arvioida omia kuuntelemisen ja kohtaamisen taitojaan:
Reflektoida omaa toimintaansa ja kehittyä sen pohjalta

Sisältö

Kurssilla tutustumme NVC -prosessiin sekä sen taustafilosofiaan ja prosessin neljään askeleeseen (havainto, tunne, tarve ja pyyntö). Keskitymme erityisesti syventämään tarvetietoisuuttamme - miksi teemme ja sanomme mitä teemme ja sanomme? Mitkä tarpeet ohjaavat milloinkin meidän käyttäytymistämme?

Tutkimme omia vuorovaikutustapojamme sekä niiden taustalla olevaa ihmiskuvaa ja perusolettamuksia - mitä ajattelen ja uskon ihmisestä, jonka kanssa olen tekemisissä, ja mitä ajattelen ja uskon itsestäni? Millä tavalla tämä vaikuttaa (varsinkin tiedostamattomana) olemiseeni ja kykyyni ilmaista itseäni ja kuunnella toista? Tutustumme myös empatiaan käsitteenä sekä harjoittelemme empaattista kuuntelemista.

Osa 1, lähiopetuspäivät 31.8.-2.9.2021
• ennakkotehtävä
• Nonviolent Communication - tausta ja tavoite
• ihmiskäsitys ja perusolettamukset
• rakentavan vuorovaikutuksen perusaskeleet, HTTP: havainto, tunne, tarve, pyyntö
• 8 erilaista tapaa kuunnella: tietoinen kuuntelu
• havaintojen erottaminen tulkinnoista
• leimojen ymmärtäminen ja tiedostaminen
• teoriaa ja harjoituksia
• välitehtävä

Osa 2, lähiopetuspäivät 26.-28.10.2021
• empatia käsitteenä ja käytännössä
• sakaalikieli ja kirahvikieli: sisäistettyjen puhe- ja toimintamallien tiedostaminen
• tunteiden ja tarpeiden tunnistaminen
• vihan käsitteleminen
• palautteen antaminen
• teoriaa ja harjoituksia
• välitehtävä + empatiaparit

Osa 3, lähiopetuspäivät 14.-16.12.2021
• yhteyden rakentaminen ja säilyttäminen
• haasteellisen viestin vastaanottaminen
• pyyntöjen esittäminen
• ryhmässä toimiminen: selkeys ja avoimuus
• EIn sanominen ja kuunteleminen
• pelottavan viestin kertominen
• TRE (Trauma Releasing Exercises) - stressin ja jännityksen purkaminen kehosta
• teoriaa ja harjoituksia
• välitehtävä

Osa 4, lähiopetuspäivät 25-27.1.2022
• keskeyttäminen yhteyttä vaalien
• ajattelumallit; hallitsemismalli ja kumppanuusmalli
• syvät uskomukset ja niiden muuttamisen mahdollisuudet
• häpeän tunteen syvempi ymmärtäminen ja käsittely (oma moka)
• voimakkaiden tunteiden kohtaaminen ja käsittely
• teoriaa ja harjoituksia
• välitehtävä

Osa 5, lähiopetuspäivät 22.-24.3.2022
• sovittelu - kolmantena osapuolena toimiminen
• ristiriitoihin suhtautuminen
• sovittelijan työkalupakki
• valmistautuminen haastaviin tilanteisiin
• Mindfulness-meditaatio
• TRE-harjoitus (Tension releasing exercise)
• teoriaa ja harjoituksia
• välitehtävä

Osa 6, lähiopetuspäivät 17.-19.5.2022
• kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen
• elämämme strategiat
• toimintamallit kriisitilanteissa
• sisäiset ristiriitatilanteet: syvempi itse-empatia
• itseluottamus ja omien arvojen mukainen toiminta
• kiitollisuus ja sen ilmaiseminen
• teoriaa ja harjoituksia

Hinta: 2700 €, hinta sisältää koulutuksen, todistuksen, materiaalit ja kahvit.

Kouluttajat:  
Hanna Savanna, CNVC Certified Trainer, ja Elisa Makkonen, RVO, mukana myös empatiakoira Tino!

Tiedustelut:  
koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen(at)kesyli.net  p.010 3229461

Ilmoittautuminen koulutukseen  viimeistään 16.8.2021 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus lähetetään osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 16.08.2021
Hinta 2700,00 €