Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Laadulliset tutkimusmenetelmät 6 op, elokuu 2021 kuuluu kokonaisuuteen Kesäyliopistojen LUT-Kauppakorkeakoulun väyläopinnot 2020-2022

Koulutukset > Laadulliset tutkimusmenetelmät 6 op, elokuu 2021 kuuluu kokonaisuuteen Kesäyliopistojen LUT-Kauppakorkeakoulun väyläopinnot 2020-2022
Laadulliset tutkimusmenetelmät 6 op, elokuu 2021 kuuluu kokonaisuuteen Kesäyliopistojen LUT-Kauppakorkeakoulun väyläopinnot 2020-2022

Laadulliset tutkimusmenetelmät 6 op, LUT

Ajankohta ja suoritustapa: Etäopinnot elokuu - lokakuu 2021 Moodlen/Zoomin kautta

Luentoja ja harjoituksia yht. 50 h

Kaikille yhteinen Johdantoluento verkossa 13.8.2021 klo 16.15-17.15. Läsnäolo erittäin suositeltavaa. Osallistuminen Moodlesta löytyvän Zoom-linkin kautta.

Viikot 33-37 opiskelijoiden itsenäistä opiskelua ja ryhmätöiden tekoa.

Ryhmätöiden viimeiset palautuspäivät  ovat:

-Tutkimussuunnitelmaryhmätyön palautuspv 3.9.2021

- Analyysiryhmätyön palautuspv 3.10.2021

- Tieteenfilosofian kokeen päättymispv 10.10.2021

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää tieteenfilosofian keskeiset peruskäsitteet. Opiskelija ymmärtää laadullisen tutkimuksen ominaispiirteet, osaa erotella laadullisen tutkimuksen tiedonhankinnan keskeiset strategiat ja arvioida niiden soveltuvuutta eri tilanteisiin. Opiskelija osaa erotella keskeiset laadullisen aineiston hankinnan metodit ja arvioida niiden soveltuvuutta eri tilanteisiin. Opiskelija osaa erotella keskeiset laadullisen aineiston analyysimetodit ja soveltaa niitä aineiston analyysissä. Opiskelija osaa suunnitella ja raportoida tutkimuksessa käytettävät laadulliset menetelmät, sekä ymmärtää ja osaa arvioida laadullisen tutkimuksen hyvyyttä, reliabiliteettia ja validiteettia.

Sisältö Laadullisen tutkimuksen ominaispiirteet, tieteenfilosofian peruskäsitteet, laadullisen tutkimuksen tiedonhankinnan strategiat ja menetelmät, laadullisen aineiston analyysi, laadullisen tutkimuksen raportointi, tutkimuksen hyvyyden arviointi. Laadullisen ja määrällisen tutkimusotteen yhdistäminen.

Kouluttajat

KTT Heidi Olander (Laadullisen aineiston analyysi ja raportointi)
Jorma Sappinen (Tieteenfilosofia)
Päivi Maijanen-Kyläheiko (Laadullisen aineiston hankinta ja tutkimussuunnitelma)

Arviointi  Arvosana 0-5, arviointi 0-100 pistettä. Itsenäinen oppimistehtävä 10 %. Pienryhmätyönä tehtävä tutkimussuunnitelma 40%. Ryhmätyönä tehtävä harjoitustyö 50 %. Huom. Osatehtävistä tulee saada vähintään 50% tehtävän maksimipistemäärästä. Osasuoritukset ovat voimassa vain ko. suorituskerralla.

Kirjallisuus

1.Eskola, J. & Suoranta, J. (2018) Johdatus laadulliseen tutkimukseen
2.Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2018). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi (Uudistettu laitos). Helsinki
3.Puusa, A. & Juuti, P. (2020) Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät
4.Opettajien ilmoittamat artikkelit, ja muu itse etsittävä lukemisto

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen leena.salonen(at)kesyli.net p. 010 322 9461

Ilmoittautuminen: viimeistään 1.8.2021 www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 01.08.2021
Hinta 200,00 €