Oppimisen iloa

ympäri vuoden

VERKOSSA Lastensuojelulain ABC

Koulutukset > VERKOSSA Lastensuojelulain ABC
VERKOSSA Lastensuojelulain ABC

Aika ja paikka
ti 16.3.2021 klo 9-15, verkko

Yhteistyökoulutus
Koulutus totutetaan yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu ennen kaikkea lastensuojelun sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille sekä lastensuojelun esimiehille. Tämän lisäksi koulutus soveltuu lasten sijaishuoltopaikkojen henkilökunnalle sekä esimerkiksi kaikille lasten ja lasten perheiden parissa toimiville (kuten päivähoidon, koulun ja terveydenhuollon ammattihenkilöille) ymmärtääkseen oman tehtävänsä lapsen suojelun kokonaisuudessa. Lainsäädännön tuntemisen merkitys on lapsen suojelutyössä korostunut entisestään, joten jokaisen edellä mainitun tahon on tiedettävä lastensuojelulain prosessit ja omat velvollisuutensa lapsen suojeluun liittyvissä kysymyksissä.

Osaamistavoitteet
Koulutuksen tarkoituksena on saada kokonaiskuva lastensuojelulain säännöksistä ja siinä olevista prosesseista ja velvoitteista. Koulutuksessa käydään läpi jokainen lastensuojelulain säännös (1 § – 95 §), lukuun ottamatta lastensuojelulain 17 §:ää ja niitä lastensuojelulain säännöksiä, jotka koskevat lapsen sijaishuoltoa ja sijaishuollossa olevan lapsen rajoittamista (lastensuojelulain luvut 10- 11). Koko lastensuojelulaki käsitellään päivän aikana käytännönläheisesti huomioiden myös kaikkia niitä keskeisiä kysymyksiä, joita lapsen suojelun arjessa lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä ja muut lapsen parissa työskentelevät tahot kohtaavat.

Kouluttajat
OTK Kati Saastamoinen

Sisältö
Luku 1 ja 3: Yleiset säännökset ja lastensuojelun järjestäminen

 • Lastensuojelulain tarkoitus
 • Vastuu lapsen hyvinvoinnista
 • Lastensuojelu ja ehkäisevä lastensuojelu
 • Lapsen ja nuoren mielipide ja toivomukset
 • Lapsi ja nuori
 • Lastensuojelun järjestäminen (pykälät 11 § – 16 § ja 18 § – 19 §)

Luku 4: Lapsen osallisuus

 • Lapsen mielipiteen selvittäminen ja kuuleminen
 • Lapsen puhevallan käyttö
 • Edunvalvojan määrääminen huoltajan sijaiseksi + palkkiot
 • Vastuu lapsen edun turvaamisesta

Luku 5: Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen

 • Ilmoitusvelvollisuus
 • Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi
 • Rekisterin pitäminen
 • Ennakollinen lastensuojeluilmoitus
 • Lastensuojeluviranomaisen ilmoitusvelvollisuus
 • Lastensuojeluasian vireille tulo ja lastensuojelun tarpeen selvittäminen
 • Lastensuojelun asiakkuuden alkaminen
 • Määräaikojen noudattamisen seuranta
 • Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen

Luku 6: Menettelysäännöksiä

 • Lapsen tapaaminen
 • Asiakasuunnitelma
 • Asiakkaan kanssa pidettävä neuvottelu
 • Lapsen läheisverkoston kartoittaminen
 • Asioiden kirjaaminen

Luku 7: Avohuolto

 • Velvollisuus ryhtyä avohuollon tukitoimiin
 • Toimeentulon ja asumisen turvaaminen
 • Lastensuojelun avohuollon tukitoimet
 • Sijoitus avohuollon tukitoimena
 • Avohuollon sijoituksen käyttämisen yleiset edellytykset
 • Kiireellinen avohuollon tukitoimi

 Luku 8: Lapsen kiireellinen sijoitus

 • Lapsen kiireellinen sijoitus
 • Päätös kiireellisen sijoituksen jatkamisesta
 • Kiireellisen sijoituksen lakkaaminen
 • Asiaan osallisten mielipiteen selvittäminen

Luku 9: Huostaanotto

 • Velvollisuus huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen
 • Huostaanoton ja sijaishuollon järjestäminen
 • Asiaan osallisten kuuleminen
 • Huostaanottoa ja sijaishuoltoa koskeva päätöksenteko
 • Hakemus hallinto-oikeudelle
 • Huostaanotetun lapsen huolto
 • Lapsen huollosta päättäminen huostassapidon aikana
 • Huostassapidon kesto ja lakkaaminen sekä huostaanottopäätöksen raukeaminen

Luku 12: Jälkihuolto

Luku 13: Valvonta

 • Kunnan ilmoitus sijoitettavasta lapsesta
 • Sijaishuollon valvonta
 • Muu valvonta
 • Yksityisesti sijoitettujen lasten valvonta

Hinta

145 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 8.3.2021

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 08.03.2021
Hinta 145,00 €