Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op

Koulutukset > Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op

Aika ja paikka
1. lähijakso: 1.-2.9.2021 
2. lähijakso: 6.-7.10.2021 
3. lähijakso: 15.-16.11.2021 
4. lähijakso: 12.-13.1. 2022 
5. lähijakso: 2.-3.3.2022 
6. lähijakso: 7.-8.4.2022

Paikka
Etelä-Karjalan kesäyliopiston koulutustila Kimpisen koululla, osoitteessa Pohjolankatu 23, Lappeenranta.

Pääkouluttaja   
KM, luokanopettaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, tohtorikoulutettava Anne-Mari Kuusimäki sekä muita asiantuntijoita.

Kohderyhmä
Ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin esimerkiksi opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille. Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla pohjakoulutuksena vähintään toisen asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos koulutukseen hakeutuvalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä. 

Tavoite
Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa toimia neuropsykiatrisina valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen vaikeuksia ja/tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai autismikirjon häiriö. Opiskelija osaa toimia valmentajana yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijana ja tukena omassa työyhteisössään. Valmentaja osaa toimia myös tukijana asiakkaan tukiverkostoissa. Koulutuksen suorittanut osaa työssään käyttää monipuolista tietoa ja käytännön keinoja ja työkaluja, joita tarvitaan työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuksen käynyt on perehtynyt monipuolisesti neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, ja osaa niiden avulla ohjata asiakasta käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen. Opiskelija on koulutuksesta saanut käyttöönsä uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla hän osaa työssään ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitseva henkilö uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen. 

Koulutuksen toteutus
Koulutuksen laskennallinen laajuus on 30 op, joka vastaa noin 800 tuntia opiskelijan työtä. Koulutuksen kokonaiskesto on 7–9 kuukautta. Lähiopetuspäiviä on yhteensä 12 päivää, jotka toteutetaan 2 päivän jaksoissa n. 1–2 kuukauden välein. Lähiopetusjaksoihin sisältyy pääkouluttajan asiantuntija-alustuksia, vierailevien asiantuntijoiden luentoja, valmennusharjoittelua ja workshop-tyyppistä työskentelyä, sekä työnohjausta ja valmennusdemoja. Lähiopetuksen lisäksi koulutukseen sisältyy runsaasti ohjattua etäopiskelua: henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laatiminen, kirjallisuuden lukemista, referointia ja reflektointia, valmennusharjoittelua harjoitusasiaan kanssa ja siihen liittyviä tehtäviä ja raportointia sekä vertaisryhmätyöskentelyä. 

Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n jäsenistölleen asettamat neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen laatukriteerit.

Koulutuksessa käytetään sähköistä oppimisalustaa ja sähköpostityöskentelyä mm. yksilövälitehtävien palauttamisessa ja palautteenannossa, vertaisryhmien työskentelyssä, henkilökohtaisessa ja ryhmäkohtaisessa yhteydenpidossa sekä ajankohtaisessa tiedottamisessa. Koulutukseen osallistuvalta opiskelijalta edellytetään tietokoneen peruskäyttötaitoja sekä mahdollisuutta käyttää tietokonetta opintojen aikana.

Ryhmäkoko
Opiskeluryhmän maksimikoko 20 opiskelijaa

 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:
Koulutus koostuu viidestä osaamisalueesta, joiden sisältöjä työstetään sekä lähiopetusjaksoilla että ohjattuna etäopiskeluna. Suoritettuaan hyväksyttävästi kaikki viisi osaamisaluetta, opiskelija saa todistuksen Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksen suorittamisesta. Kukin osaamisalue arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

1. Neuropsykiatrinen tietous, 7 op

 • Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa
 • Syventävä tieto autismikirjon häiriöistä 
 • Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä
 • Toiminnanohjauksen taitojen merkitys arjessa; koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa
 • Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut

Osion suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa asiakkaan neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia eri ikävaiheissa. Hän hallitsee perustietoa oireyhtymien hoidosta, kuntoutuksesta ja lääkityksestä, ja tietää miten asiakas ohjataan tarpeellisten lääketieteellisten tutkimusten ja diagnosoinnin pariin. Opiskelija osaa kuvata neuropsykiatrisen kuntoutuksen polun. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.

 

2. Ratkaisukeskeinen osaaminen, 7 op

 • Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet
 • Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin hyödyt kouluympäristössä
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia

Osion suoritettuaan opiskelija osaa toteuttaa neuropsykiatrista valmennusta ratkaisukeskeisin menetelmin. Valmentaja osaa tunnistaa ja käyttää kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, motivoinnissa, innostamisessa ja ongelmien ratkaisussa. Hän osaa ohjata asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Opiskelija osaa soveltaa työssään muun muassa ratkaisukeskeisiä kysymyksiä sekä narratiiivisia menetelmiä.

 

3. Valmentava työote, 7 op

 • Ratkaisukeskeisen valmentavan työotteen hyödyntäminen asiakkaan kohtaamisessa
 • Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa

Osion suoritettuaan opiskelija osaa käyttää valmentavaa työotetta asiakkaan ja hänen verkostonsa kohtaamisessa, ja ohjata asiakkaansa läpi valmennusprosessin. Hän tunnistaa myös valmentavan työotteen käyttömahdollisuudet mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Hän osaa kuvata  neuropsykiatrisen valmennuksen historian Suomessa ja tunnistaa menetelmän nykytilan Suomessa. Opiskelija osaa toimia valmentajana omassa työyhteisössään tai itsenäisenä yrittäjänä, sekä hyödyntää valmentavaa työotetta työyhteisönsä työhyvinvoinnin lisäämiseksi.

 

4. Arvostava vuorovaikutus ja asiakkaan kohtaaminen, 4 op

 • Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
 • Asiakkaan arvostava kohtaaminen

Osion suoritettuaan opiskelija osaa kohdata asiakkaan arvostavasti, ja ymmärtää arvostavan kohtaamisen ja keskinäisen kunnioituksen merkityksen valmennusprosessin onnistumisen kannalta. Opiskelija omaksuu valmentajan työkaluikseen ns. viiden K:n menetelmän: kunnioitus, kuuntelu, keskittyminen, keveys ja kärsivällisyys. Osion suoritettuaan opiskelija osaa toimia neuropsykiatrisena valmentajana hyviä ammatillisen etiikan periaatteita noudattaen, ja sitoutuu huolehtimaan valmennustyössään esimerkiksi luottamuksellisuudesta ja asiakkaan tietosuojasta.

 

5. Positiivinen psykologia ja pedagogiikka, 5 op

 • Positiivinen psykologia ja pedagogiikka sekä niiden soveltaminen
 • Resilienssi ja oma työhyvinvointi

Osion suoritettuaan opiskelija osaa työskennellä siten, että asiakkaan myönteiset tunnekokemukset lisääntyvät.  Opiskelija osaa auttaa asiakasta tunnistamaan aikaisempia onnistumisiaan, vahvuuksiaan ja piileviä voimavarojaan, ja ohjata asiakasta ja hänen verkostoansa niiden käyttöönottoon. Valmentaja osaa vahvistaa omaa ja valmennettavansa resilienssiä, sekä löytää työniloa ja työssäjaksamista omaan työhönsä.

Hinta

2800 euroa. Koulutuksen hinta sisältää opetuksen lähiopiskelupäivinä ja itsenäisen opiskelun ohjauksen etäjaksoilla. Koulutusmateriaalit jaetaan sähköisesti ja ne ovat opiskelijoiden käytössä koko opintojen ajan. Koulutus ei sisällä ruokailuja eikä kahvitusta. Koulutuksen hinta sisältää kirjan: Saukkola, Laane: Näe sydämellä – luo arvostava yhteys lapseen.

Ilmoittautuminen
viimeistään 18.8.2021

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 18.08.2021
Hinta 2800,00 €