Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Sosiaalityö perusopinnot 25 op 2020-21 UEF

Sosiaalityö perusopinnot 25 op 2020-21 UEF

Sosiaalityön perusopinnot 25 op 2020-21 UEF

Sosiaalityön perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut käsitys sosiaalityön teoreettisesta ja ammatillisesta perustasta. Opiskelija osaa määritellä hyvinvoinnin vajeita ja palvelujärjestelmän vaikutusmahdollisuuksia sekä tunnistaa sosiaalityön tutkimusperustaisena ammattina. Opiskelija osaa selittää sosiaalityön peruskäsitteet ja lähtökohdat, ja hän on saavuttanut perusvalmiudet ammatti-identiteetin rakentamiselle.

Aika ja paikka: Opintojen aloitustilaisuus keskiviikkona 2.9.2020 klo 17.00 - 19.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu).

Opintojen sisältö:

1. Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö (5 op) 5513107
2. Sosiaalityön teoreettiset perusteet (5 op) 5513106           
3. Sosiaalityön käytäntö 1: toimijuuden tukemisen perusteet (5 op) 5513105
4. Sosiaalioikeus sosiaalityössä (5 op) 5513304
5. Tutkiva sosiaalityö ( 5op) 5513108
 
Tutortapaaminen maanantaina 12.10.2020 klo 16.30 - 18.45 Kimpisen koulu, Pohjolankatu 23, Lappeenranta                  

Perusopintojen jaksot ja suoritustavat:   

1. Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö (5 op)
   Ajankohta: 9
.9.-31.10.2020
   Suoritustapa: Monimuoto-opetus (verkkovälitteiset luennot, verkkotyöskentelyä).
   Verkkojakso 9.9. - 31.10.2020. Huom! Opintojaksolle tulee kirjautua viimeistään 16.9.2020 mennessä, sen jälkeen sinne ei enää oteta uusia opiskelijoita.
   Reaaliaikaiset verkkoluennot Etäopetuspainotteisessa online-opetusta ZOOMissa omilta koneilta 15.9. klo 17-20, 16.9. klo 17-20 ja 30.9. klo 17-20. Kaikki muu työskentely tapahtuu verkossa itsenäisesti. 
Kirjallisuustentit Avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä (koronatilanteesta riippuen verkkotenttinä): 26.10.2020, 9.11.2020 ja 1.3.2021 (yksi varsinainen ja kaksi uusintaa)

HUOM! Koronatilanteesta johtuen avoimen yliopiston opetus pelkästään etänä syksyllä 2020.

   Opettaja: yliopisto-opettaja, YTM Mari Suonio

  Korvaavuus: Sosionomi AMK, geronomi AMK ja yhteisöpedagogi AMK -tutkinnolla saa hyväksiluetuksi opintojakson kirjallisuustentin. Muu monimuoto-opetuksen osuus suoritetaan normaalisti.

2. Sosiaalityön teoreettiset perusteet (5 op)
   Ajankohta: Verkko-opintoina 26.10.-14.12.2020
   Suoritustapa: Etäluennot ja verkkotentti
   Verkkotenttipäivät:  14.12.2020, 11.1.2021, 15.2.2021
   Opettaja: professori Timo Toikko
   Tenttikirjallisuus:
   1) Raunio, Kyösti: Olennainen sosiaalityössä. 2. uud. laitos. Gaudeamus 2009 (tai uudempi painos);
   2) Toikko, Timo: Sosiaalityön ideat. Johdatus sosiaalityön historiaan. Vastapaino, 2005
   3) Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli & Pösö, Tarja (toim.): Sosiaalityö ja teoria. PS-kustannus 2009.

3. Sosiaalityön käytäntö 1: toimijuuden ja tukemisen perusteet (5 op)

   Suoritustapa: Verkkotyöskentely, seminaarityön laatiminen, sekä käytännön harjoittelu 30 tuntia.
   Ajankohta: Kevätlukukausi 2021. Käytännön harjoittelu 30 tuntia ja sen raportointi kirjallisesti, työskentely verkko-oppimisympäristössä. Opintojakson toteutus muutoin verkossa, mutta harjoittelu tarkoittaa tutustumista kolmannen sektorin toimintaan sosiaalityön näkökulmasta, ja opiskelija järjestää harjoittelupaikan itse. Harjoittelu ohjeistetaan tarkemmin opintojakson alussa.
   Oppimateriaalit:
  - 
Strömberg-Jakka. M. & Karttunen, T. (toim.) 2012 Sosiaalityön haasteet. Tukea ammattilaisen arkeen. PS-kustannus.
  - Kotiranta, T. & Niemi, P. & Haaki, R. (toim.): Sosiaalisen toiminnan perusta (2011).
  - Lisäksi opintojakson aikana sovittava muu seminaaritöiden aihepiireihin kuuluva kirjallisuus.

 Huom.; Opintojakson saa hyväksiluettua sosionomi amk, geronomi amk, kuntoutuksen ohjaaja amk tai yhteisöpedagogi amk -koulutuksella. Hyväksilukua voi hakea myös lähialojen soveltuvalla korkeakoulututkinnolla (kandidaatin- tai maisterintutkinto yhteiskunta-, kasvatus- tai terveystieteissä), johon liittyy vähintään 12 kuukauden mittainen työkokemus sosiaalialalta.
Opintojakso korvaa aiemman tutkintorakenteen “Sosiaalityön harjoittelu 1: käytäntöön tutustuminen” -opintojakson.

4. Sosiaalioikeus sosiaalityössä (5 op)
Ajankohta: 1.2.-30.4.2021
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Opettaja: yliopisto-opettaja Heidi Vanjusov

Oppimateriaalit:

1. Tuori, Kaarlo – Kotkas, Toomas 2016. Sosiaalioikeus.
2. Araneva, Mirjam 2016. Lapsen suojelu.
3. Poikonen, Heidi 2018. Päihdepalveluiden saavutettavuus ja oikeusturva päihdehuollossa.
4. Lisäksi aiheen kannalta relevantti sääntely esitöineen.

Ilmoitettua oppimateriaalia voidaan tarkentaa ja täydentää Moodlessa ilmoitettavalla kirjallisuudella.

5. Tutkiva sosiaalityö (5 op)
   Ajankohta: 1.3.-6.5.2021
    Lähiopetusta 4 tuntia, opettajana YTT Tuija Nummelalähiopetuksen ajankohta vahvistetaan myöhemmin..
  Suoritustapa: Monimuoto-opetus. Verkkotyöskentelyä, tieteellisen esseen kirjoittaminen.
  Opettaja: yliopistonlehtori Riitta-Liisa Kinni
  Oppimateriaalit: Jakson alussa jaettava materiaali.

Toteutus ja työtavat: Luennot, verkkoluennot, verkkotentti, seminaari, oppimistehtävät, verkkokeskustelut, tieteellinen essee

Kouluttajat: Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opettajat                                

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala@kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta:490 €, hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 220 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 24.8.2020

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 02.09.2020
Hinta 490,00 €