Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op 2017-18 Varhaiskasvatuksen henkilöstölle TILAUSKOULUTUS

Koulutukset > Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op 2017-18 Varhaiskasvatuksen henkilöstölle TILAUSKOULUTUS
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op 2017-18 Varhaiskasvatuksen henkilöstölle TILAUSKOULUTUS
KOULUTUS ON TILAUSKOULUTUS! 
 
Aika
Koulutusaika päivittäin klo 9.00 - 16.00
1. lähijakso 6.–7.11.2017
2. lähijakso 11.–12.12.2017
3. lähijakso 30. - 31.1.2018
4. lähijakso 20.–21.3.2018
5. lähijakso 14.–15.5.2018
6. lähijakso 14. – 15.6.2018
 
Paikka
Kesäyliopiston koulutustila, Koulukatu 11, talon 3 krs, Lappeenranta
 
Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta
erityislasten ja -nuorten parissa. Koulutus on räätälöity ja suunnattu varhaiskasvatuksen
työntekijöille, erityisesti lastentarhanopettajille.
 
Ryhmäkoko
Opiskeluryhmän maksimikoko 21 opiskelijaa.
 
Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja ja työkaluja
pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuksen
tavoitteena on perehtyä neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden
avulla autetaan lasta ja hänen läheisiään käyttämään voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa
hyvään tulevaisuuteen. Tavoitteena on saada työntekijän omaan arkiseen työhön uusia
myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja opastaa erityistä
tukea tarvitseva lapsi myönteisen elämänpolun rakentamiseen. Neuropsykiatrinen valmentaja voi
käyttää oppimiaan ratkaisukeskeisiä taitoja myös lapsen vanhempien sekä muun verkoston kanssa
toimiessa. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina tai käyttää
valmennuksen menetelmiä omassa työtehtävässään sekä toimia alan asiantuntijoina ja tukena
työyhteisössään. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen
valmentajakoulutuksen laatukriteerit.
 
Kuvaus
Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on
toiminnanohjauksen taitojen vaikeuksia ja/tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai
Aspergerin oireyhtymä. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri
elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten
toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.
Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa onnistuneesti ratkaisukeskeisin menetelmin.
Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön
työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun.
Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan
ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen
toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään
asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen
käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen. Ratkaisukeskeiset menetelmät
auttavat myös työntekijää löytämään työniloa omaan työhönsä.
Koulutuksen rakenne ja toteutus
Koulutuksessa on 6 lähiopiskelujaksoa ja yhteensä 12 lähiopiskelupäivää, n. 1 – 2 kuukauden
välein kaksi päivää.
 
Lähiopiskelu sisältää:
• Pääkouluttajan asiantuntija-alustukset; neuropsykiatrisiin oireisiin liittyvää ajankohtaista
tietoa sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennustyöskentelyn periaatteita
• vierailevien asiantuntijoiden luennot
• valmennusharjoittelu
• workshop-tyyppinen työskentely
• ratkaisu- ja voimavarakeskeinen asiakastapaus-työnohjaus joka lähijaksolla
 
Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:
• omien osaamis- ja oppimistavoitteiden määrittely (HEKS)
• henkilökohtaiset välitehtävät liittyen lähiopiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen
omaan työhön
• perehtyminen alan kirjallisuuteen, 7 kpl pakollisia kirjoja, muutamien kirjojen
ennakkolukeminen ja referointi ennen vastaavaa lähipäivää
• vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen
välillä, yht. 5-6 kertaa = 12 h
• vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
• kirjareflektio
• oma valmennusasiakas -> jatkuva valmennusharjoittelu (opastetut
valmennusharjoittelutehtävät)
• valmennuspäiväkirja, yhteensä kuudesta valmennuskerrasta
• valmennusasiakkaan prosessikuvaus (päättötyö)
Koulutuksessa käytetään sähköpostityöskentelyä mm. yksilövälitehtävien palauttamisessa ja
palautteenannossa, vertaisryhmien työskentelyssä ja vertaistapaamisten muistioiden
palauttamisessa, henkilökohtaisessa ja ryhmäkohtaisessa yhteydenpidossa sekä ajankohtaisessa
tiedottamisessa. Lisäksi koulutusmateriaali on opiskelijan käytettavissä KirsiConsulting Oy:n
nettisivuilla salasanan takana koko opiskelujen ajan.
Koulutuksen keskeiset sisältöalueet
• Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa
• Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista
sairauksista
• Syventävä Asperger-tietous
• Toiminnanohjauksen taitojen merkitys lapsuudessa, koulu- ja työelämässä, perheessä sekä
yhteiskunnassa
• Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
• Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet
• Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
• Positiivisen psykologian perusteet ja käytännön harjoituksia
• Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
• Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
• Neuropsykiatrisena valmentajana ja asiantuntijana toimiminen työyhteisössä
• Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa
Koulutuksen johtajana toimii psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja,
työnohjaaja Kirsi Saukkola. Koulutuksen johtaja vastaa yhteistyöstä tilaajan kanssa sekä
koulutuksen sisällöstä, laadusta ja koulutusmateriaalista.
Kouluttajat
Pääkouluttajana toimii varhaiskasvatuksen erityisopettaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja,
neuropsykiatrinen valmentaja Tarja Seppälä. Pääkouluttaja vastaa lähijaksojen koulutuksesta,
tehtävien vastaanottamisesta ja kommentoimisesta.
Vierailevat asiantuntijat:
• Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Anita Puustjärvi (neuropsykiatria)
• YTM, positiivisen psykologian asiantuntija (MAPP), ratkaisukeskeinen kouluttaja, työnohjaaja ja
neuropsykiatrinen valmentaja Taina Laane (positiivinen psykologia)
• Varhaiskasvatuksen kuraattori, sosionomi AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen
valmentaja Kirsi Ollikainen
• Autismi- ja aspergerliiton suunnittelija, ratkaisukeskeinen coach Elina Havukainen (Aspergerasiantuntija)
• ADHD - aikuinen Aleksi Lehtinen (kokemusasiantuntija) + avustaja Jori Pitkänen
Ilmoittautuminen päättyy 03.11.2017
Hinta 0,00 €