Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Opetus- ja varhaiskasvatus

Koulutukset > Opetus- ja varhaiskasvatus

Opetus- ja varhaiskasvatus

Tablet-pedagogiikka tarkoittaa toimintamallia, jossa keskeistä on prosessi/ongelmapohjainen oppiminen ja jossa hyödynnetään oppimisen eri vaiheissa laitteiden produktiivisia sovelluksia tai verkkopalveluja. Työvälineinä käytetään ideointi-, tiedonhankinta-, tiedonesittämis- ja arviointisovelluksia sekä pilvipalveluja.

Aika ja paikka: Ryhmä A 18.9., 13.10. ja 1.11.2017 klo 9.00 – 15.00 Imatra, kesäyliopiston koulutustila, keskusaseman 2. kerros

Kohderyhmä: Opettajat

Tavoite: Miten tablet– laitetta voidaan käyttää mobiilioppimisessa? Miten laitteen sovelluksia ja verkkopalveluja hyödynnetään oppimisprosessin eri vaiheissa? Miten voidaan tuottaa oppimisen monimediaista materiaalia?

Sisältö: Tabletin opetuskäyttö haltuun (1. päivä)
Laitteen perustoiminnat ja sovellukset
O365 –pilvi käyttöön

Työkaluja oppimisen prosessin vaiheisiin (2. Päivä)
Ideointi ja käsitekarttasovellukset
Työvälineitä tiedonhankintaan ja –esittämiseen
Yhteistoiminnalliset työkalut
Kuvat, videot oppimisessa, tekijänoikeudet
Kysely- ja koesovellukset haltuun

Tuota monimediaista tekstiä (3. Päivä)
Kuvista ja videoista monimediaisia kertomuksia
Opettaja ja oppilas oppimateriaalin tuottajana

Kouluttaja: Timo Kainulainen, tvt-pedagogi

Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2017
Hinta 220,00 €

Tablet-pedagogiikka tarkoittaa toimintamallia, jossa keskeistä on prosessi/ongelmapohjainen oppiminen ja jossa hyödynnetään oppimisen eri vaiheissa laitteiden produktiivisia sovelluksia tai verkkopalveluja. Työvälineinä käytetään ideointi-, tiedonhankinta-, tiedonesittämis- ja arviointisovelluksia sekä pilvipalveluja.

Aika ja paikka: Ryhmä B 22.9., 18.10. ja 3.11.2017 klo 9.00 – 15.00 Imatra, kesäyliopiston koulutustila, keskusaseman 2. kerros

Kohderyhmä: Opettajat

Tavoite: Miten tablet– laitetta voidaan käyttää mobiilioppimisessa? Miten laitteen sovelluksia ja verkkopalveluja hyödynnetään oppimisprosessin eri vaiheissa? Miten voidaan tuottaa oppimisen monimediaista materiaalia?

Sisältö: Tabletin opetuskäyttö haltuun (1. päivä)
Laitteen perustoiminnat ja sovellukset
O365 –pilvi käyttöön

Työkaluja oppimisen prosessin vaiheisiin (2. Päivä)
Ideointi ja käsitekarttasovellukset
Työvälineitä tiedonhankintaan ja –esittämiseen
Yhteistoiminnalliset työkalut
Kuvat, videot oppimisessa, tekijänoikeudet
Kysely- ja koesovellukset haltuun

Tuota monimediaista tekstiä (3. Päivä)
Kuvista ja videoista monimediaisia kertomuksia
Opettaja ja oppilas oppimateriaalin tuottajana

Kouluttaja: Timo Kainulainen, tvt-pedagogi

Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2017
Hinta 220,00 €

Tablet-pedagogiikka tarkoittaa toimintamallia, jossa keskeistä on prosessi/ongelmapohjainen oppiminen ja jossa hyödynnetään oppimisen eri vaiheissa laitteiden produktiivisia sovelluksia tai verkkopalveluja. Työvälineinä käytetään ideointi-, tiedonhankinta-, tiedonesittämis- ja arviointisovelluksia sekä pilvipalveluja.

Aika ja paikka: Ryhmä C 25.9., 16.10. ja 13.11.2017 klo 9.00 – 15.00 Imatra, kesäyliopiston koulutustila, keskusaseman 2. kerros

Kohderyhmä: Opettajat

Tavoite: Miten tablet– laitetta voidaan käyttää mobiilioppimisessa? Miten laitteen sovelluksia ja verkkopalveluja hyödynnetään oppimisprosessin eri vaiheissa? Miten voidaan tuottaa oppimisen monimediaista materiaalia?

Sisältö: Tabletin opetuskäyttö haltuun (1. päivä)
Laitteen perustoiminnat ja sovellukset
O365 –pilvi käyttöön

Työkaluja oppimisen prosessin vaiheisiin (2. Päivä)
Ideointi ja käsitekarttasovellukset
Työvälineitä tiedonhankintaan ja –esittämiseen
Yhteistoiminnalliset työkalut
Kuvat, videot oppimisessa, tekijänoikeudet
Kysely- ja koesovellukset haltuun

Tuota monimediaista tekstiä (3. Päivä)
Kuvista ja videoista monimediaisia kertomuksia
Opettaja ja oppilas oppimateriaalin tuottajana

Kouluttaja: Timo Kainulainen, tvt-pedagogi

Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2017
Hinta 220,00 €
KOULUTUS ON TILAUSKOULUTUS! 
 
Aika
Koulutusaika päivittäin klo 9.00 - 16.00
1. lähijakso 6.–7.11.2017
2. lähijakso 11.–12.12.2017
3. lähijakso 30. - 31.1.2018
4. lähijakso 20.–21.3.2018
5. lähijakso 14.–15.5.2018
6. lähijakso 14. – 15.6.2018
 
Paikka
Kesäyliopiston koulutustila, Koulukatu 11, talon 3 krs, Lappeenranta
 
Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta
erityislasten ja -nuorten parissa. Koulutus on räätälöity ja suunnattu varhaiskasvatuksen
työntekijöille, erityisesti lastentarhanopettajille.
 
Ryhmäkoko
Opiskeluryhmän maksimikoko 21 opiskelijaa.
 
Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja ja työkaluja
pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuksen
tavoitteena on perehtyä neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden
avulla autetaan lasta ja hänen läheisiään käyttämään voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa
hyvään tulevaisuuteen. Tavoitteena on saada työntekijän omaan arkiseen työhön uusia
myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja opastaa erityistä
tukea tarvitseva lapsi myönteisen elämänpolun rakentamiseen. Neuropsykiatrinen valmentaja voi
käyttää oppimiaan ratkaisukeskeisiä taitoja myös lapsen vanhempien sekä muun verkoston kanssa
toimiessa. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina tai käyttää
valmennuksen menetelmiä omassa työtehtävässään sekä toimia alan asiantuntijoina ja tukena
työyhteisössään. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen
valmentajakoulutuksen laatukriteerit.
 
Kuvaus
Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on
toiminnanohjauksen taitojen vaikeuksia ja/tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai
Aspergerin oireyhtymä. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri
elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten
toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.
Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa onnistuneesti ratkaisukeskeisin menetelmin.
Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön
työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun.
Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan
ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen
toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään
asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen
käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen. Ratkaisukeskeiset menetelmät
auttavat myös työntekijää löytämään työniloa omaan työhönsä.
Koulutuksen rakenne ja toteutus
Koulutuksessa on 6 lähiopiskelujaksoa ja yhteensä 12 lähiopiskelupäivää, n. 1 – 2 kuukauden
välein kaksi päivää.
 
Lähiopiskelu sisältää:
• Pääkouluttajan asiantuntija-alustukset; neuropsykiatrisiin oireisiin liittyvää ajankohtaista
tietoa sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennustyöskentelyn periaatteita
• vierailevien asiantuntijoiden luennot
• valmennusharjoittelu
• workshop-tyyppinen työskentely
• ratkaisu- ja voimavarakeskeinen asiakastapaus-työnohjaus joka lähijaksolla
 
Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:
• omien osaamis- ja oppimistavoitteiden määrittely (HEKS)
• henkilökohtaiset välitehtävät liittyen lähiopiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen
omaan työhön
• perehtyminen alan kirjallisuuteen, 7 kpl pakollisia kirjoja, muutamien kirjojen
ennakkolukeminen ja referointi ennen vastaavaa lähipäivää
• vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen
välillä, yht. 5-6 kertaa = 12 h
• vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
• kirjareflektio
• oma valmennusasiakas -> jatkuva valmennusharjoittelu (opastetut
valmennusharjoittelutehtävät)
• valmennuspäiväkirja, yhteensä kuudesta valmennuskerrasta
• valmennusasiakkaan prosessikuvaus (päättötyö)

Koulutuksessa käytetään sähköpostityöskentelyä mm. yksilövälitehtävien palauttamisessa ja
palautteenannossa, vertaisryhmien työskentelyssä ja vertaistapaamisten muistioiden
palauttamisessa, henkilökohtaisessa ja ryhmäkohtaisessa yhteydenpidossa sekä ajankohtaisessa
tiedottamisessa. Lisäksi koulutusmateriaali on opiskelijan käytettavissä KirsiConsulting Oy:n
nettisivuilla salasanan takana koko opiskelujen ajan.

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet
• Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa
• Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista
sairauksista
• Syventävä Asperger-tietous
• Toiminnanohjauksen taitojen merkitys lapsuudessa, koulu- ja työelämässä, perheessä sekä
yhteiskunnassa
• Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
• Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet
• Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
• Positiivisen psykologian perusteet ja käytännön harjoituksia
• Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
• Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
• Neuropsykiatrisena valmentajana ja asiantuntijana toimiminen työyhteisössä
• Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa

Koulutuksen johtajana toimii psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja,
työnohjaaja Kirsi Saukkola. Koulutuksen johtaja vastaa yhteistyöstä tilaajan kanssa sekä
koulutuksen sisällöstä, laadusta ja koulutusmateriaalista.

Kouluttajat
Pääkouluttajana toimii varhaiskasvatuksen erityisopettaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja,
neuropsykiatrinen valmentaja Tarja Seppälä. Pääkouluttaja vastaa lähijaksojen koulutuksesta,
tehtävien vastaanottamisesta ja kommentoimisesta.
Vierailevat asiantuntijat:
• Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Anita Puustjärvi (neuropsykiatria)
• YTM, positiivisen psykologian asiantuntija (MAPP), ratkaisukeskeinen kouluttaja, työnohjaaja ja
neuropsykiatrinen valmentaja Taina Laane (positiivinen psykologia)
• Varhaiskasvatuksen kuraattori, sosionomi AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen
valmentaja Kirsi Ollikainen
• Autismi- ja aspergerliiton suunnittelija, ratkaisukeskeinen coach Elina Havukainen (Aspergerasiantuntija)
• ADHD - aikuinen Aleksi Lehtinen (kokemusasiantuntija) + avustaja Jori Pitkänen
Ilmoittautuminen päättyy 23.10.2017
Hinta 0,00 €

Pedagoginen sensitiivisyys määritellään aikuisen kyvyksi säädellä ryhmän ilmapiiriä myönteiseksi huomaamalla lasten aloitteet ja viestit sekä vastaamalla niihin lapselle mielekkäällä tavalla (Helsingin yliopiston varhaiserityiskasvatuksen LASSO- tutkimushanke). Pedagoginen sensitiivisyys varhaiskasvatuksessa –koulutuspäivässä kuulet lapsen kehityksestä ja sen tukemisesta sekä opit aikuisten mahdollisuuksista edistää empatiaa ja oppimista. Koulutuksessa katsotaan erilaisia videoituja vuorovaikutustilanteita ja pyritään vahvistamaan kasvattajan pedagogista sensitiivisyyttä.

Aika ja paikka
20.11.2017 klo 10.00 - 16.30
Imatran Kylpylä

Kohderyhmä
Kaikki varhaiskasvatusalalla toimivat

Sisältö
Lapsen kehityksen tukeminen ja ohjaaminen varhaiskasvatuksen ihmissuhteissa
Lapsen aivojen kehittyminen arjen ihmissuhdekokemuksissa aikuisten ja toisten lasten kanssa
Varhainen vuorovaikutus voimavarana
Kiintymyssuhteet ja kiintymyksen tarve varhaiskasvatuksessa
Joukkoon kuulumisen perustarve
Miten tuttu ryhmä ja turvallinen aikuinen edistävät empatiaa ja oppimista?
Kasvattajan pedagoginen sensitiivisyys ja sen vahvistaminen
Miten tukea lapsen yhteisöllistä kasvua?
PedaSens: videoitujen vuorovaikutustilanteiden havainnointi ja yhteinen pohdinta

Kouluttaja                                       
Lastenpsykiatri, lasten psykoterapeutti, THL:n erityisasiantuntija ja varhaiskasvatuksen tohtorikoulutettava Jukka Mäkelä

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta
220 euroa €

Ilmoittautuminen
viimeistään 6.11.2017 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 6.11.2017
Hinta 220,00 €

Perusopetuksen ajankohtaisseminaari pohtii tänä syksynä neljää eri teemaa. Aiheina ovat laaja-alaisen osaamisen arviointi, sinnikkyyden ja positiivisuuden edistäminen koulutyöskentelyssä, tiimiopettajuus ja pedagogisesti yhtenäinen peruskoulu sekä opettajuuden muutos – miten kehittyä opettajasta ohjaajaksi? Kaikkia teemoja lähestytään alustusten ja yhteisen työskentelyn ja pohdintojen avulla.

Aika ja paikka
15. - 16.11.2017 Holiday Club Saimaa, Lappeenranta

Kohderyhmä
Kaikki perusopetuksessa työskentelevät henkilöt. Opettajat, rehtorit, koulunjohtajat, perusopetusjohtajat sekä kasvatus- ja opetusalojen luottamushenkilöt kunnissa.


OHJELMA

Keskiviikko 15.11.2017

klo 9.00 - 12.00
Tiedot, taidot ja tahto toimia – laaja-alaista osaamista arvioimassa
- millä keinoin voin tukea laaja-alaisen osaamisen kehittymistä?
- mitä tarkoittaa oppimisen ja osaamisen monipuolinen arviointi?
- mikä on oppiaineiden ja laaja-alaisen osaamisen suhde?
Iida-Maria Peltomaa ja Aki Luostarinen

klo 12.00 - 13.00 Lounas

klo 13.00 - 16.00
Huomaa hyvä- vahvuudet valtaväyläksi!
- positiivinen pedagogiikka, mitä, miksi ja miten?
- miten vahvistaa lasten ja nuorten myönteistä oppimispolkua?
- miten vahvuusperustainen opetus tuodaan osaksi koulujen toimintakulttuuria ja miksi se auttaa oppilaiden ja opettajien hyvinvointia?
- Mitä on sinnikkyys ja kuinka tukea sinnikkyyden kehittymistä? 
Kaisa Vuorinen

 

Torstai 16.11.2017

klo 9.00 - 12.00
Jakamalla enemmän – toiminnallinen työpaja yhdessä tekemiseen ja tiimiopettajuuteen.
- Yhdessä tekeminen: kemiaako vai taitoa?
- Yhdessä tekeminen tuo nostetta
- Yhdessä tekemisen pelisäännöt
- Opettajat oppivat osaamisen jakamisella.
Päivi Rimpiläinen ja Jarno Bruun

12.00 - 13.00 Lounas

klo 13.00 - 16.00
Opettajan ja oppilaan uusi pedagoginen rooli
- Opettajasta ohjaajaksi.
- Opetuksen seuraajasta aktoriksi.
Martti Hellström

Aamu- ja iltapäiväkahvit työskentelyn lomassa molempina päivinä.


KOULUTTAJINA SEMINAARISSA

Iida-Maria Peltomaa KM ja Aki Luostarinen FM toimivat opetussuunnitelman yleisen osan teemojen täydennyskouluttajina ja ovat kirjoittaneet kirjan Reseptit OPSin käyttöön – opettajan opas työssä onnistumiseen.

Kaisa Vuorinen KM, erityisluokanopettaja, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto
Kouluttaja, tietokirjailija ja työnohjaaja
Tutkijana Copassion- tutkimushankkeessa ja äänestetty Espoon positiivisin –palkinnon saajaksi vuonna 2016

Jarno Bruun KM, luokanopettaja, ICT-hankekoordinaattori ja -opettaja sekä oppimateriaalin tekijä ja Päivi Rimpiläinen KM, erityisopettaja
Päivi Rimpiläisellä ja Jarno Bruunilla on yhdessä rautainen kokemus ja taito innostaa ihmisiä muuttamaan työtään ja toimintatapojaan. Jarno ja Päivi ovat työskennelleet 14 vuotta tiimiopettajina inklusiivisessa luokassa. He ovat kouluttaneet samalla opetushenkilöstöä työtapaansa liittyvistä teemoista ympäri Suomea.

Martti Hellström, KT, opetusneuvos.
Hellströmin väitöskirjan (2004) aihe oli ”Muutosote”. Hän jäi kesällä 2014 eläkkeelle espoolaisen Auroran koulun rehtorin virasta. Hellström on toiminut kouluavustajana, luokanopettajana, yliopistolehtorina, opettajankoulutuksen assistenttina, harjoittelukoulun opettajana, rehtorina ja oppilaitosjohdon kouluttajana koulumaailmassa 37 vuotta.

 

Seminaarimaksu
265 € sisältää seminaarin ja lounaat ja kahvit päivittäin

Majoitus
Jokainen osallistuja huolehtii itse omasta majoituksestaan. Varauksen voi tehdä joko sähköpostilla hotellimyynti.saimaa@holidayclub.fi tai p. 030 686 1000.

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander puh. 010 322 9451, mari.smolander@kesyli.net

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen viimeistään 1.11.2017 osoitteessa www.kesyli.net. Ruoka-aineallergiat ilmoitetaan lomakkeen lisätietoja kohdassa. Seminaarivahvistus lähetetään osallistujille noin viikkoa ennen seminaaria.

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen.Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 1.11.2017
Hinta 265,00 €

Tabletti-työpajassa syvennetään tablet-pedagogiikkaa. Pajassa suunnitellaan ja toteutetaan omalle oppilasryhmälle oppimistehtäväkokonaisuus, jossa hyödynnetään tablet-laitteita läpäisevästi koko oppikokonaisuuden ajan. Tieto- ja viestintätekniikka integroidaan vahvasti kaikkeen tekemiseen. Kokonaisuus koostuu kolmesta lähitapaamisesta ja niiden pohjalta toteutettavasta omasta projektista.

Aika ja paikka: 21.11.2017, 13.12.2017 ja ja 10.1.2018 klo 13.00 – 16.00 Imatra, kesäyliopiston koulutustila, keskusaseman 2. kerros

Tavoite: Miten tabletteja hyödyntäen voidaan suunnitella ja toteuttaa oppimisprojekti? Miten projektin eri vaiheisiin integroidaan teknologiaa? Miten sovelluksia, verkkoympäristöjä ja pilvipalveluja käytetään työkuluissa?

Sisällöt: Oman projektin suunnittelu (1. päivä)
- projektin tavoitteiden määrittely ja projektin työvälineiden kartoitus

Oman projektin toteutus (2. päivä)
- työvälineet ja työnkulut

Projektin viimeistely ja arviointi (3. päivä)
-suunnitelmien ja menetelmien tarkistus ja arviointi

Projektin käytännön toteutus (etäpäivä)
- projektin toteuttaminen oman oppilasryhmän kanssa
- projektin työnkulun kirjaaminen
- kouluttajan lähituki

Kouluttaja:  Timo Kainulainen, tvt-pedagogi

Ilmoittautuminen:  Viimeistään 7.11.2017

Ilmoittautuminen päättyy 7.11.2017
Hinta 220,00 €

Jaettu johtajuus ja alaistaidot haastavat varhaiskasvatuksen työyhteisöt yhteisöllisen johtajuuden toteuttamiseen. Jaettu johtajuus ei ole vain johtajan ”juttu” vaan siihen kiinnittyy jokainen työyhteisössä työskentelevä. Alaistaidot puolestaan ovat taitoja, joita jokainen työelämässä toimiva tarvitsee. Alaistaitoja kehitetään ja harjoitetaan työyhteisössä päivittäin. Arjen erilaiset kohtaamiset sisältävät hyvin erilaisia tilanteita, joissa keskeistä on vuorovaikutusosaaminen.

Aika ja paikka
ke 22.11.2017 klo 8.30 – 16.00, Imatran Kylpylä

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu koko varhaiskasvatushenkilöstölle.

Kouluttaja
Varhaiskasvatusalueen päällikkö Eeva Tiihonen, Helsinki

Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa ja ideoita jaetun johtajuuden käyttöönottamiseen ja työntekijöiden valtuuttamiseen ja voimaannuttamiseen. Koulutuksessa perehdytään jaetun johtajuuden ja alaistaitojen keskisiin käsitteisiin ja rakenteisiin.

Materiaalit
Luento-osuuksissa sähköisessä muodossa olevat materiaalit jaetaan osallistujille koulutuspäivän jälkeen.

Ohjelma
klo 8.30 Tilaisuuden avaus ja luento aiheesta: JAETTU JOHTAJUUS JA ALAISTAIDOT
klo 9.30 Learning cafe 
klo 11.30 Lounastauko
klo 12.30 Luento aiheesta: MITEN TEHTÄVIÄ JA VASTUUTA VOI JAKAA
klo 13.30 Työskentelyä
klo 15.30 Yhteenvetoa aiheesta
klo 16.00 Päivä päättyy
Kahvitauot joustavasti työskentelyn lomassa

Lukemalla kaksi alla olevaa artikkelia saa hieman käsitystä siitä mistä jaetun johtajuuden käytännöissä on kysymys:
http://kaks.fi/vaitostutkimusta-tekeva-eeva-liisa-tiihonen-kaikki-organisaation-viisaus-ei-asu-johtajan-paassa/
http://kaks.fi/uutiset/jaettu-johtajuus-tuottaa-paremman-tyoyhteison/

Ilmoittautuminen päättyy 8.11.2017
Hinta 190,00 €

Kesäyliopisto järjestää jo yhdennentoista perhepäivähoitoseminaarin Imatralla 6.-7.2.2018. Seminaarin läpikulkevina teemoina ovat tämä vuonna vuorovaikutus sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sisällöt perhepäivähoidossa. Seminaarissa saat kuulla perhepäivähoidon ajankohtaiset valtakunnalliset kuulumiset, osallistua työnkuvasi mukaiseen osaseminaariin sekä olla mukana learning cafe-keskusteluissa pohtimassa varhaiskasvatussuunitelman perusteiden konkreettista toteuttamista perhepäivähoidossa. Saat mukaasi paljon ideoita omaan työhösi perhepäivähoidossa. Tule mukaan uusimman tiedon äärelle kohtaamaan samaa työtä tekeviä kollegoja!

Aika
6.-7.2.2018  

Paikka
Imatran Kylpylän Ukonniemi -sali

Kohderyhmä
Perhepäivähoidon ohjaajat ja perhepäivähoitajat, päiväkodin johtajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat ja koordinaattorit, varhaiskasvatuspäälliköt ja varhaiskasvatuksen luottamushenkilöt kunnissa

 

OHJELMA

Tiistai 6.2.2018

Puheenjohtajana perhepäivähoitoalueen johtajat Helena Forsell ja Eija Valtonen Kouvola

PERHEPÄIVÄHOIDON VALTAKUNNALLISET  KUULUMISET

09.30 - 10.00
llmoittautuminen ja tulokahvi

10.00 - 10.15
Seminaarin avaus

10.15 - 10.45
Perhepäivähoidon ajankohtaiset valtakunnalliset kuulumiset
Erityisasiantuntija Kati Costiander, OPH

10.45 – 11.15
Yksityisen perhepäivähoidon ohjaus ja valvonta
Omavalvontasuunnitelma vs. varhaiskasvatussuunnitelma
Ylitarkastaja Merja Kivistö, Etelä-Suomen aluehallintavirasto

11.15  - 12.00
Pienten lasten kielen ja kommunikaatiotaitojen kehittyminen ja  kehittymisen tukeminen
Psykologi Sira Määttä, Jyväskylä

12.00 - 13.00
Lounas


AMMATILLISIA KYSYMYKSIÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Seminaari jakautuu iltapäiväksi kahteen osaseminaariin.
Kerro ilmoittautumislomakkeen lisätietoja kohdassa kumpaan osaseminaariin osallistut.

OSASEMINAARI 1: PERHEPÄIVÄHOITAJAT
13.00 – 16.00

Kuka kiusaa ja miksi?
PIKI - Pienten lasten kiusaamisen ehkäisy
- Mitä on kiusaaminen?
- Kiusaaminen vertaisryhmässä
- Ohjaajan rooli kiusaamisen ehkäisyssä
- Yhteistyö vanhempien kanssa
Varhaiskasvatuskouluttaja, Tiina Haapsalo
14.30 – 14.50 Kahvitauko

OSASEMINAARI 2: PERHEPÄIVÄHOIDON OHJAAJAT JA MUUT ESIMIEHET
13.00 – 16.00
VASU – toimintakulttuuurin muutos
VASU – haasteita vai uusia mahdollisuuksia perhepäivähoidossa?
Erityisasiantuntija Kati Costiander, OPH
14.30 – 14.50 Kahvitauko

16.00 -17.00
Monikulttuurisen perheen kohtaaminen perhepäivähoidossa
toiminnanjohtaja Rita Wallenius, Monikulttuurinen toimintakeskus Kipinä

Seminaarin 1. päivä päättyy

 

Keskiviikko 7.2.2018

Puheenjohtajana perhepäivähoidon ohjaaja Anu Malinen Imatra

LEARNING CAFE – VARHAISKASVATUSSUNNITELMAN PERUSTEIDEN SISÄLLÖT PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

09.00 - 11.30
Keskustelua pienryhmissä Learning cafessa
Valitse 3-4 aihetta seuraavista

1. Millä konkreettisilla toimenpiteillä kiusaamista ehkäistään perhepäivähoidossa
2. Miten varmistan kehittävän, oppimista edistävän, terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön perhepäivähoidossa?
3. Kulttuurinen moninaisuus voimavarana perhepäivähoidossa
4. Ideoita tieto- ja viestintätekniikan (TVT) hyödyntämiseksi perhepäivähoidossa?
5. Mitä monilukutaidolla tarkoitetaan perhepäivähoidossa? Miten tätä edistetään perhepäivähoidossa?
6. Millainen on leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö perhepäivähoidossa
7. ”Huonoja käytäntöjä”, joista perhepäivähoidossa tulisi päästä eroon – vaihtoehtoisia tapoja toimia.
8. Ideoita lapsen kielen rikastuttamiseksi perhepäivähoidossa
9. Varhaiskasvatuksen omat ruokasuositukset
10. Kasvatusyhteistyö perhepäivähoidossa – päivittäinen yhteistyö vanhempien kanssa ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Kahvitauko työskentelyn lomassa

11.30 - 12.30
Lounas

POSITIIVINEN PEDAGOGIIKKA JA TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

12.30 - 14.00
Huomaa hyvä lapsessa ja auta häntä voimaan hyvin, mm. opettamalla tunteiden tunnistamista, säätelyä ja omien vahvuuksien tunnistamista
- Mitä on positiivinen kasvatus?
- Mitä ovat lapsen vahvuudet ja miten niitä voi tunnistaa?
- Miksi tunnetaitoja ja miten niitä voi harjoitella perhepäivähoidossa?
Kaisa Vuorinen KM, erityisopettaja, Tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto

14.00 – 14.30
Kahvitauko

14.30 – 16.00
Huomaa hyvä lapsessa -teema jatkuu

16.00
Seminaarin yhteenveto ja päätös


ILOA LIIKUNNASTA  – PERHEPÄIVÄHOIDON LIIKUNTA- JA LEIKKI-IDEAT ESILLE NÄYTTELYYN

Seminaarin yhteydessä järjestetään näyttely, jonka teemana on ILOA LIIKUNNASTA. Tuo seminaariin kuvia tai kirjallisia esittelyjä toiminnasta, joissa näkyy liikunnan ilo. Tuo esille hyväksi havaittuja leikki- tai liikuntaideoita tai muuta materiaalia vinkiksi kollegoille!

Älä laita osallistumiskynnystä liian korkealle, pikkuideakin voi olla kollegalle suuri ilo!
Kaikkien kuvia/materiaalia näyttelyyn tuoneiden kesken arvotaan pieni palkinto.

 

Kohderyhmä                  
Perhepäivähoidon ohjaajat ja perhepäivähoitajat, päiväkodin johtajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat ja koordinaattorit, varhaiskasvatuspäälliköt ja varhaiskasvatuksen luottamushenkilöt kunnissa.

Seminaarimaksu
240 € sisältää seminaarin, materiaalit sekä ohjelmaan merkityt ruokailut

Ilmoittautuminen
23.1.2018 viimeistään kesäyliopiston kotisivuilla www.kesyli.net. Ilmoita kumpaan osaseminaariin haluat osallistua lomakkeen lisätietoja kohdassa. Erikoisruokavaliot ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä lomakkeen lisätietoja kohdassa. Seminaarivahvistus lähetetään osallistujille noin viikkoa ennen seminaaria.

Majoitus
Jokainen osallistuja huolehtii itse omasta majoituksestaan. Imatran Kylpylästä on varattu seminaariosallistujille majoituskiintiö, puh. 020 7100 502. Yhden hengen huoneen hinta on 96 € ja kahden hengen huone 132 €. HUOM! Majoituskiintiö on voimassa vain 6.1.2018 asti. Majoitusta varatessasi kerro osallistuvasi perhepäivähoitoseminaariin.

Tiedustelut
Mari Smolander, puh. 010 322 9451 tai mari.smolander@kesyli.net

Peruutus
Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvista peruutuksista peritään puolet seminaarimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.

Ilmoittautuminen päättyy 23.1.2018
Hinta 240,00 €

Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen taitojen pulmia tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.
Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa onnistuneesti ratkaisukeskeisin menetelmin. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun. Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen. Ratkaisukeskeiset menetelmät auttavat myös työntekijää löytämään työniloa omaan työhönsä.

Aika ja paikka: 12.2. - 11.10.2018, Lappeen Ruustinna, Kaukaankatu 2, Lappeenranta

Kohderyhmä 
Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille.

Suositellaan, että pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään opistotasoinen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä. Koulutukseen voi hakeutua myös oppisopimuskoulutuksena paikallisen oppisopimustoimiston kautta.

Tavoite 
Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuksen tavoitteena on perehtyä neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen. Tavoitteena on saada työntekijän omaan arkiseen työhön uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitsevan henkilön uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen. Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös tukijana asiakkaan tukiverkostoissa. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit.

Sisältö 
Koulutuksen keskeiset sisältöalueet 

 • Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa 
 • Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista sairauksista
 • Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa
 • Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
 • Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet 
 • Positiivisen psykologian perusteet
 • Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
 • Hyvekasvatus osana valmentajan työkalupakkia
 • Syventävä Asperger-tietous
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
 • Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä 
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa

Luennot

 1. lähijakso 12.-13.2.2018; 1. päivä klo 9.15 - 16.00, 2. päivä klo 8.30 - 16.00
 2. lähijakso 19.-20.3.2018; 1. päivä klo 9.15 - 16.00, 2. päivä klo 8.30 - 16.00
 3. lähijakso 23.-24.4.2018; 1. päivä klo 9.15 - 16.00, 2. päivä klo 8.30 - 16.00
 4. lähijakso 4.-5.6.2018; 1. päivä klo 9.15 - 16.00, 2. päivä klo 8.30 - 16.00
 5. lähijakso 3.-4.9.2018; 1. päivä klo 9.15 - 16.00, 2. päivä klo 8.30 - 16.00
 6. lähijakso 10.-11.10.2018; 1. päivä klo 9.15 - 16.00, 2. päivä klo 8.30 - 16.00

Koulutuksen rakenne ja toteutus 
Koulutuksessa on 6 lähiopiskelujaksoa ja yhteensä 12 lähiopiskelupäivää.  

Lähiopiskelu sisältää: 

 • Pääkouluttajan asiantuntija-alustukset;  neuropsykiatrisiin oireisiin liittyvää ajankohtaista tietoa sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisen työskentelyn periaatteita 
 • vierailevien asiantuntijoiden luennot 
 • valmennusharjoittelu 
 • workshop-tyyppinen työskentely 
 • ratkaisu- ja voimavarakeskeinen asiakastapaus-työnohjaus joka lähijaksolla 

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:

 • omien osaamis- ja oppimistavoitteiden määrittely (HEKS) 
 • henkilökohtaiset välitehtävät liittyen lähiopiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön
 • perehtyminen alan kirjallisuuteen, 6 kpl pakollisia kirjoja, kirjojen ennakkolukeminen ja referointi ennen vastaavaa lähipäivää
 • vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä, yht. 5-6 kertaa = 12 h
 • vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
 • oma valmennusasiakas -> jatkuva valmennusharjoittelu (opastetut valmennusharjoittelutehtävät)
 • valmennuspäiväkirja, yhteensä kuudestavalmennuskerrasta 
 • valmennusasiakkaan prosessikuvaus (päättötyö)

Koulutuksessa käytetään sähköpostityöskentelyä mm. yksilövälitehtävien palauttamisessa ja palautteenannossa, vertaisryhmien työskentelyssä ja vertaistapaamisten muistioiden palauttamisessa, henkilökohtaisessa ja ryhmäkohtaisessa yhteydenpidossa sekä ajankohtaisessa tiedottamisessa.

Kouluttajat 
Koulutuksen johtajana toimii psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja Kirsi Saukkola. Koulutuksen johtaja vastaa koulutuksen sisällöstä, laadusta sekä koulutusmateriaalista.
Pääkouluttajana toimii KM, erityisopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja Suvi Lehto. Pääkouluttaja vastaa lähijaksojen koulutuksesta, tehtävien vastaanottamisesta ja kommentoimisesta. 

Vierailevat asiantuntijat:

 • Lasten psykiatrian erikoislääkäri Anita Puustjärvi (neuropsykiatria)
 • Vastaava ohjaaja, sh AMK sosionomi AMK, neuropsykiatrinen valmentaja, psykoterapeuttiopiskelija Niko Wass sekä yksikön johataja, sosionomi AMK, fysioterapeutti AMK, neuropsykiatrinen valmentaja, psykoterapeuttiopiskelija Samuli Juutilainen (Lastensuojelun ja päihdekuntoutuksen asiantuntijat)
 • Autismi- ja asperegerliiton suunnittelija, ratkaisukeskeinen coach Elina Havukainen (Asperger-asiantuntija)
 • Erityisluokanopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja Laura Moilanen (hyvekasvatus)
 • KM, luokanopettaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, tohtorikoulutettava Anne-Mari Kuusimäki (positiivinen psykologia)
 • ADHD-aikuinen Aleksi Lehtinen (kokemusasiantuntija) + avustaja Jori Pitkänen

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot: 3100 €, sisältää laajan kurssimateriaalin, Näe sydämellä - Luo arvostava yhtyes lapseen  -käsikirjan sekä kahvit ja lounaat kaikkina kurssipäivinä.

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu viimeistään 29.1.2018

Ilmoittautuminen päättyy 29.1.2018
Hinta 3100,00 €