Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Avoin yliopisto-opetus

Koulutukset > Avoin yliopisto-opetus

Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede

Kasvatustieteet ovat avoimen yliopiston suosituimpia oppiaineita - tule sinäkin mukaan! Perusopinnot suorittamalla saat myös lisäpisteitä hakiessasi opettajakorkeakouluun.

Unelmia ja tavoitteita - tunnistatko omasi?
•    "Ehkäpä tie vie opettajaksi, lastentarhanopettajaksi, suunnittelijaksi, kouluttajaksi tai tutkijaksi."
•    "Kaipaan uusia tuulia, tuoreita näkökulmia, teoriatietoakin työpäiviin. Ehkä haluan joskus jopa vaihtaa alaa..." 
•    "Haluaisin ymmärtää paremmin tämän päivän lapsia, nuoria, koulua, yhteiskuntaa, työelämää ja kasvatusta." 

Aika ja paikka: Aloitusinfo ja orientaatio Imatralla 19.9. klo 16 - 19:45, paikalla koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, tuutor Minna Miikki sekä Jyväskylän avoimen yliopiston vastuuopettaja Sari Hämäläinen

Kohderyhmä: Kasvatustieteen opiskelu sopii kaikille, joita kiinnostaa kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen tarkastelu tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta. Opiskelun antia voi hyödyntää useissa työtehtävissä, joissa tarvitaan tietoutta eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä. Opinnoista on hyötyä myös haettaessa erilaisiin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin.

Sisältö ja suoritustavat:

KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op) 
Oppiminen ja ohjaus sisältää kaksi opintojaksoa:
KTKP011 Oppiminen ja ohjaus, osa 1 (2 op): Oppimistehtävä yksilö- tai parityönä, orientointi 29.9.2017 klo 16-30 - 19.45, 30.9.2017 klo 9 -11.30
KTKP012 Oppiminen ja ohjaus, osa 2 (3 op): Ryhmäsuoritus tuutoriryhmässä, 30.9. klo 11.30 - 12.15, ryhmätyö 14.10.2017 klo 9 - 12.15

KTKP020 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos (5 op) 
Kasvatus, yhteiskunta ja muutos 5 op sisältää kaksi opintojaksoa:
KTKP021 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1 (3 op): ryhmäsuoritus tuutoriryhmässä, orientointi 2.11.2017 klo 16.30 - 18.15, lähiryhmätyöskentely 23.11.2017
KTKP022 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 2 (2 op): Oppimistehtävä yksilö- tai parivastauksena, orientointi 19.10.2017 klo 16.30 - 19.45

KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus (5 op) tentti tai etätentti Kopassa, Orientaatio 5.12.2017 klo 16.30 -19.45 

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto (5 op)
Opintojakso sisältää oppimistehtävän, joka valmistellaan ryhmänohjaajan johdolla ja osaksi omalla ajalla, mutta lopullisen arvioinnin tekee yliopistonopettaja. Arvioinnin toteutus viimeisellä kerralla AC-yhteydellä Jyväskylään, jonka aikana yliopistonopettaja käy opiskelijoiden kanssa tehtävän läpi.
KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op) Orientaatio 25.1.2018 klo 16.30 - 18.15, ryhmätyö 8.2.2018 klo 16.30 - 19.45

Tuutori/ ryhmänohjaaja: KM Minna Miikki

Hintatiedot: Kokonaisuusmaksu 480 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 200 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo ritva.oravuo(at)kesyli.net p. 010 322 9452
Ilmoittautuminen viimeistään 5.9.2017

Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2017
Hinta 480,00 €

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi

Lasten ja nuorten psyykkinen pahoinvointi ja mielenterveyden ongelmat ja häiriöt ovat lisääntyneet ja vaikeutuneet viimeisten vuosikymmenten aikana. Erilaisten ongelmien on lisäksi todettu herkästi kasautuvan samoihin perheisiin. Varhainen puuttuminen lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmiin ja vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä voi ehkäistä ongelmien kasautumista. Lasten ja nuorten psyykkisen kehityksen ja siihen liittyvien tekijöiden huomiointi eri ympäristöissä voi edelleen edesauttaa lasten ja nuorten selviytymistä rakentavalla tavalla kasvuun liittyvistä kehitysvaiheista ja niiden haasteista.

Aika ja paikka Aloitus Imatralla 4.10. klo 16 - 18

Kohderyhmä Tämä monitieteinen oppiaine on suunnattu kaikille kasvatustyötä tekeville: lasten ja nuorten vanhemmille ja isovanhemmille sekä terveys-, sosiaali-, kasvatus-, ja nuorisotyötä tekeville henkilöille kuten esim. opettajille, koulunkäyntiavustajille, päivähoitajille, kerhonohjaajille, valmentajille, sairaanhoitajille sekä näiden alojen opiskelijoille.

Tavoite Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää perinnöllisten ominaisuuksien, ympäristötekijöiden sekä vallitsevan kulttuurin merkityksen lasten ja nuorten psyko-sosiaaliselle kehitykselle. Oppiaineen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä ja tietoa monista, samanaikaisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä antaa valmiuksia kohdata nyky-yhteiskunnan ja tämän päivän haasteita lasten ja nuorten moninaisella tehtäväkentällä.

Sisältö
Johdanto lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopintojen opiskeluun (0 op)
AY7020901 Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen (5 op)
AY7020902 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet (5 op)
AY7020903 Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa (5 op)  
AY7020904 Oppiminen ja koulusuoriutuminen (5 op)

AY7020905 Terveyspalvelut ja sosiaalityö lapsen, nuoren ja perheen tukena (5 op)

Ohjelma

Johdanto lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopintojen opiskeluun (0 op)
 - Ajankohta

* Johdanto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopintoihin sekä verkko-oppimisympäristöön ja avoimeen yliopisto-opetukseen tutustuminen
 - Opetus- ja suoritustavat: ac-luento 2 tuntia
 - Opettaja: Avoimen yliopiston suunnittelija Marja-Liisa Niemi
* Johdantoluento välitetään Kuopiosta ac-luentona

Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen (5 op) - AY7020901
- Opetus- ja suoritustavat:
Luennot 8 t ja verkkotyöskentely (luentotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely)
 - Verkkotyöskentely: 
- Opettaja: lastenpsykiatrian apulaisylilääkäri Anita Puustjärvi
- Ajankohta: 
- Oppimateriaali:
* 1. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim, 2016. s.20-90, 105-112, 116-127, 428-451, 460-481, 485-491, 493-508, 760-768). Sisältää seuraavat osiot: I Lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys; Biopsykososiaalinen kehitys, Normaali psyykkinen kehitys eri ikäkausina, Psyykkisen kehityksen riskit ja suojaavat tekijät s. 60-90, II Häiriöiden esiintyminen, luokittelu ja tutkiminen; Häiriöiden esiintyvyys ja luokittelu s. 116-127, IV Palvelujärjestelmä ja hoitoon lähettäminen; Mielenterveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy, Palvelujärjestelmä, Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen yhteistyötahot, V Psykososiaaliset hoidolliset interventiot; Johdatus psykososiaalisiin hoitomuotoihin, Perusterveydenhuollon interventiot, Psykoedukaatio, VIII Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erityiskysymyksiä; Adoptio ja sijoitus
* 2. Sinkkonen, J.: Nuoruusikä. WSOY, 2010.
* 3. Aro, A. & Laakso M-L. (toim.): Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Niilo Mäki Instituutti, 2011.
* 4. Pihko, H.: Lapsuus muistikuvissamme. Duodecim 2014; 130(24): 2437-41.
* Oheiskirjallisuus:
* 5. Kaltiala-Heino, R. ym.:
Nuorten mielenterveys koulumaailmassa. Duodecim 2010; 126(17): 2033-9. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo99043.pdf
* 6. Pesonen, A-K.: Varhainen vuorovaikutus on suotuisan psyykkisen kehityksen edellytys. Duodecim 2010; 126: 115-20.
* 7. Honkanen, M. ym.: Luokanopettaja lapsen mielenterveydenedistäjänä ja ennustajana. Duodecim 2010; 126(3): 277-82.
* 8. Hermanson, E.: Kotineuvola, terveys syntymästä kouluikään. Duodecim, 2012 tai aiempi painos 2007 (nimellä Lapsiperheen oma kirja – terveys syntymästä kouluikään).
* 9. Kalland, M. & Sinkkonen, J.: Varhaislapsuuden tunnesiteet. Sanoma Pro, 2011.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet (5 op) - AY7020902
- Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, vertaistyöskentely, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti
- Verkko-opintojen ajankohta: 
- Opettajat: YTL Mikko Saastamoinen ja YTM Mervi Issakainen
- Oppimateriaali:
* 1. Korkiamäki, R.: Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 137. Tampereen yliopisto, 2013.
* 2. Myrskylä, P.: Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella. Työja elinkeinoministeriön julkaisuja 2/2011.
* 3. Kupiainen, R. ym. (toim.): LAPSET NETISSÄ – Puheenvuoroja lasten ja nuorten netin käytöstä ja riskeistä. Mediakasvatusseuran julkaisuja 1/2013. 
* 4. Strandell, H.: Lapset iltapäivätoiminnassa. Koululaisten valvottu vapaa-aika. Gaudeamus, 2012.
* 5. Ojanen, K. & Mulari, H. & Aaltonen, S. (toim.): Entäs tytöt. Johdatus tyttötutkimukseen. Vastapaino, 2011.
* 6. Matikainen, J.: Verkko kasvattajana - mitä aikuisen tulisi tietää ja ajatella verkosta? Palmenia, 2008.
* 7. Lahikainen A., Mälkiä T. & Repo, K. (toim.): Media lapsiperheessä. Vastapaino, 2015
* 8. Muu verkossa ilmoitettu materiaali

Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa (5 op) - AY7020903
- Opetus- ja suoritustavat: Luennot 8 t, verkkotyöskentely (verkkotallenteet, -tehtävät ja vertaistyöskentely) sekä essee
- Ajankohta
- Verkkotyöskentely: 
- Opettaja: lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi  ja lastenpsykiatrian erikoislääkäri Marja Darth

Oppiminen ja koulusuoriutuminen (5 op) - AY7020904
- Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti
- Ajankohta: 
- Opettaja: KM, erityisluokanopettaja Jaana Jerkku
Oppimateriaali:
 * 1. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim, 2016. s.91-104, 336-344, 392-404, 707-739, 769-775, 783-788. sisältää seuraavat osiot: I Lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys s. 91-104, II Lasten ja nuorten kehityksen ja mielenterveyden häiriöt; Traumaperäiset stressihäiriöt ja sopeutumishäiriöt, Itsetuhokäyttäytyminen, VIII Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erityiskysymyksiä; Kriisitilanteet ja suuronnettomuudet, Lasten ja nuorten oikeuspsykiatria, Maahanmuuttajien kanssa työskentely, Lapsen oikeudet ja lastensuojelu
* 2. Söderholm, A. ym.: Lapsen kaltoinkohtelu. Duodecim, 2012.
* 3. Traumaperäiset stressireaktiot ja –häiriöt http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50080
* 4. Sajaniemi, M. ym.: Stressin säätely. Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin. PS-kustannus, 2015.
* 5. Salmivalli, C.: Koulukiusaamiseen puuttuminen: kohti tehokkaita toimintamalleja. PS-Kustannus, 2010.
Oheiskirjallisuus:
* 6. Viheriälä, L. & Rutanen, M.: Lapsen psyykkisen trauman hoito. Duodecim, 2010;126(22):2671-7 
* 7. Korhonen, P.: Lasten TV-ohjelmiin liittyvät pelot, painajaisunet ja pelonhallinta. Tampere University Press, 2008. 
* 8. Poijula S.: Lapsi ja kriisi. Selviytymisen tukeminen. Kirjapaja, 2016.
* 9. Karlsson ym.: Lapsuuden stressi uhkaa aikuisiän terveyttä. Suomen Lääkärilehti 2007;37:3293-3299
* 10. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkiminen http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi34040
* 11. Savioja, H. & Sumia, M. & Kaltiala-Heino, R.: Seksuaalikokemukset ja mielenterveys nuoruusiässä. Suomen Lääkärilehti 2015; 6; 309-314.
* 12. Haravuori, H. ym.: Jokelan ja Kauhajoen nuorten psyykkinen hyvinvointi - miten nuoret voivat tänään. Duodecim 2010;126(22):2661-8. 
* 13. Haravuori, H. ym.: Trauman kokenut nuori oireilee monimuotoisesti. Lääkärilehti 2009;6:485-492.
* 14. Kirves, L. & Stoor-Grenner, M.: Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa. Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman laatiminen. MLL raportti, 2010 http://www.mll.fi/kasvattajille/kiusaamisen-ehkaiseminen/kiusaaminenpaivakodissa/kiusaamisen-ehkaisyn-suunnitelma/  
* 15. Hamarus P.: Haukku haavan tekee. Puututaan yhdessä kiusaamiseen. PS-kustannus, 2012.
* 16. Ellonen, N.: Kurin alaiset. Lasten ja vanhempien välisten ristiriitojen ratkaiseminen perheissä. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 103. Tampereen yliopistopaino, 2012.
 * 17. Muukkonen, T. & Tulensalo, H.: Lastensuojelun tehtävät, kun lapsen epäillään kokeneen väkivaltaa. Duodecim 2015; 131(10): 973-8. 
* 18. Tuominen, M. & Ellonen, N: Rikostutkinta lapsiin kohdistuvissa väkivalta- ja seksuaalirikoksissa. Duodecim 2015; 131(10): 979-84.
* 19. Joki-Erkkilä, M. & Korkman, J.: Lapseen kohdistuneen seksuaalisen väkivallan epäilyn herätessä- mitä tulee huomioida. Duodecim 2015; 131(10): 985-90.
* 20. Lahikainen AR, Mälkiä, T. & Repo, K.: Media lapsiperheissä. Vastapaino, 2014.
* 21. KiVa Koulu www.kivakoulu.fi

Terveyspalvelut ja sosiaalityö lapsen, nuoren ja perheen tukena (5 op) - AY7020905
- Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, vertaistyöskentely, oppimistehtävä ja essee
- Verkko-opintojen ajankohta:
- Opettaja: Emeritaprof. Pirjo Pölkki
- Oppimateriaali:
1. Lastensuojelulaki 417/2007
2. Terveydenhuoltolaki 1326/2010
3. Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
4. Lastensuojelun käsikirja. THL. https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja
5. Armanto, A. & Koistinen, P. (toim.): Neuvolatyön käsikirja. Tammi, 2009.
6. Bardy, M.: Lastensuojelun ytimissä. THL, 2013. https://www.julkari.fi/handle/10024/104421
7. Forsberg, H. ym. (toim.): Lapset ja sosiaalityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia. PS-kustannus, 2006.
8. Hämäläinen, U. & Kangas, O. (toim.).: Perhepiirissä. Kela, 2010 https://helda.helsinki.fi/handle/10138/17471
9. Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Opas työntekijöille. Sosiaali- ja terveysministeriö, oppaita 2004:14.
10. Paavilainen, E. & Pösö, T. (toim.).: Lapset, perhe ja väkivaltatyö. WSOY 2003.
Oheiskirjallisuus:
11. Vuori, J. & Nätkin, R. (toim.): Perhetyön tieto. Vastapaino, 2007.
12. Helminen J. (toim.): Elämä koettelee, tuki kannattelee. Sosiaali- ja terveysalan työ monimuotoisissa perhesuhteissa. PS-kustannus, 2006.
13. Perälä, M-L. & Halme, N. & Nykänen, S.: Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen yhteen sovittava johtaminen. THL, 2012.
14. Roivainen, I. ym. (toim.): Yhteisöt ja sosiaalityö. Kansalaisen vai asiakkaan asialla? PS-kustannus, 2009.
15. Laakso, R.: Mistä koti huostaan otetulle lapselle? Kunnallisalan kehittämissäätiö 2013.

Opintokokonaisuuden toteutus ja työtavat luennot, verkko-opinnot; verkkotallenteet, vertaistyöskentely ja oppimistehtävät, luentotentti
Kouluttaja Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opettajat

Tiedustelut koulutussuunnittelija Ritva Oravuo ritva.oravuo(at) kesyli.net

Hintatiedot 400 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 220 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.
Ilmoittautuminen viimeistään 20.9.2017

Ilmoittautuminen päättyy 20.9.2017
Hinta 400,00 €

Erityispedagogiikka

Erityispedagogiikka on monitieteinen ja soveltava tieteenala, jonka tavoitteena on löytää ratkaisuja osallisuuden ja oppimisen mahdollistamiseksi elämänkulun eri vaiheissa.

Erityispedagogiikka on soveltava ja laaja-alainen tiede. Sen tavoitteena on poistaa oppimisen ja osallistumisen esteitä sekä kehittää vammaisten ja erityistukea tarvitsevien ihmisten tukemiseen soveltuvia teoreettisia lähestymistapoja, toimintamalleja ja käytäntöjä. Keskeisiä lähtökohtia ovat muun muassa yksilöllisyys, joustavuus, moniammatillisuus ja perhelähtöisyys.

Erityispedagogiikan kohderyhmiä ovat esimerkiksi sellaiset lapset ja nuoret, joilla on käyttäytymishäiriöitä tai oppimisvaikeuksia. Opinnoissa perehdytään myös vammaisen henkilön tuen tarpeeseen aikuisiässä.

Aika ja paikka
aloitustilaisuus 19.9.2017 klo 16.30 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustilat Koulukatu 11 (3. krs)

Kohderyhmä Erityispedagogiikka kaikille, jotka ovat kiinnostuneita erityispedagogisista ilmiöistä, tarvitsevat erityispedagogista osaamista tai haluavat tulevaisuudessa erityiskasvatuksen ammattilaiseksi.
  * varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen parissa työskenteleville
  * aikuiskoulutuksen tehtävissä työskenteleville
  * sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle
  * kolmannen sektorin toimijoille
  * em. aloille aikoville sekä eri alojen opiskelijoille sivuaineeksi

Tavoite
Erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa
  * määrittää erityispedagogiikan keskeisimmät käsitteet, lähitieteet sekä kehityslinjat
  * hahmottaa erityiskasvatuksen toimintaympäristöjä ja tukijärjestelmiä
  * eritellä moninaisuuteen yhdistyviä asenteita, arvoja ja merkityksiä eri näkökulmista
  * kuvata erilaisia tukitarpeita, niiden arviointia ja interventioita

Sisältö
Opinnoissa tarkastellaan,
  * miten tukea osallistuutta ja ehkäistä syrjäytymistä?
  * millaisissa ympäristöissä erityiskasvatuksessa toimitaan?
  * miten ottaa huomioon oppijan yksilöllisyys?
  * mitä oppimisvaikeudet ovat?
  * miten tunnistaa ja kohdata moninaisuutta?
Opinnoissa opiskelija pääsee uusimman kotimaisen ja kansainvälisen tutkimustiedon äärelle. Suuri osa oppimateriaaleista on tarjolla verkossa. Kirjallisten oppimateraalien rinnalla on videotallenteita, jotka tuovat vaihtelevuutta opiskeluun ja tukevat keskeisten käsitteiden ja sisältöjen omaksumista. Jaksoilla on erilaisia suoritustapoja, joissa vaihtelevat yksin ja yhdessä opiskelu.

Opintojaksot
ERIP101 Erityispedagogiikan perusteet (5 op)
ERIP102 Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot (5 op)
ERIP103 Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu (5 op)
ERIP104 Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa (5 op)
ERIP105 Oppimisen ja osallistumisen tukeminen (5 op)

Toteutus ja työtavat Kokonaisuus suoritetaan ryhmämuotoisesti, tuutorin laatimien aikataulujen mukaan.
Opiskelu koostuu kirjallisuuteen perehtymisestä ja opintojaksojen suorittamisesta erilaisin suoritustavoin, joista voit valita itsellesi sopivimmat. Vaihtoehtoisia suoritustapoja ovat mm. kirjalliset oppimistehtävät, verkkokurssit ja -tehtävät sekä tentti. 

Kouluttaja ryhmänohaaja varmistuu kesäkuun aikana

Tiedustelut Koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot  480 €, sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 180 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.

Ilmoittautuminen viimeistään 5.9.2017.2017
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Opinto-oikeus: kaksi lukukautta aloituspäivästä lähtien, päättyen 31.7.2018

Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2017
Hinta 480,00 €

Hoitotiede

HOITOTIEDE aineopinnot 61 op (sisältää perusopinnot 30 op)

Terveysalan soveltuvan (sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, ensihoitaja, suuhygienisti, fysioterapeutti, röntgenhoitaja, bioanalyytikko, geronomi, toimintaterapeutti, jalkaterapeutti) ammattikorkeakoulututkinnon, väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinnon tai 1994 päättyneen terveydenhuollon opistoasteen erikoistumistutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat aloittaa hoitotieteen opinnot suoraan aineopinnoista. Silloin opinnot muodostuvat hoitotieteen 30 op. aineopintokokonaisuudesta ja perusopinnoista 30 op., jotka korvautuvat aiemmalla em. terveysalan tutkinnolla. Opiskelijalle voidaan kirjoittaa erillistodistus Hoitotieteen aineopintokokonaisuudesta 61 op.

Opiskelijat perehtyvät hoitotieteen aineopinnoissa hoitotieteen teoreettiseen perustaan sekä yksilö- ja yhteisötason terveyden edistämiseen, eettiseen toimintaan hoitotyön asiantuntijuusalueella ja potilasturvallisuuteen. Opiskelijat saavat valmiuksia hankkia, arvioida ja hyödyntää kriittisesti hoitotieteellistä näyttöön perustuvaa tietoa. Opinnot soveltuvat sekä tutkintotavoitteisille opiskelijoille että täydennyskoulutukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja asiantuntijoille.

Oppiaine kuuluu terveystieteelliseen tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on professori Hannele Turunen. Oppiaineen koordinaattorina avoimessa yliopistossa toimii suunnittelija, TtT Annamari Lastunen. Opinnot vanhenevat 10 vuodessa, jonka jälkeen päivitystarve arvioidaan yhdessä vastuuopettajan kanssa.

Aika ja paikka aloitus 21.9.2017 klo 16.00 - 17.30 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs). 

Ohjelma 
Johdantoluento
Sisältö:
Johdanto hoitotieteen aineopintoihin sekä verkko-oppimisympäristöön ja avoimeen yliopisto-opetukseen tutustuminen.
Toteutustapa: Luennot 2 t 21.9.2017 klo 16.00 - 17.30
Opettaja: Avoimen yliopiston suunnittelija

AY4310214 Hoitotieteen historia- ja tietoperusta (HHT) 4 op
Osaamistavoitteet:
- ymmärtää hoitotieteen kehittymiseen vaikuttaneet tekijät
- osaa määritellä hoitotieteen tutkimuskohteen ja tieteenalan lähtökohdat
- osaa kuvata hoitotieteellisen tiedon ja teorian tuottamisen ja sen arvioinnin lähtökohdat
- osaa hyödyntää hoitotieteellistä tietoa.
Sisältö: Hoitotieteen kehittyminen ja siihen vaikuttaneet tekijät. Hoitotieteen tutkimuskohde. Hoitotieteellinen tieto ja teorian kehittäminen. Hoitotieteellisen teorian arviointi ja tiedon hyödyntäminen. Hoitotieteen ja tutkimuksen tulevaisuus.
Suoritustapa: Luennot 18 t ja tentti
Luentojen ajankohta:
pe 22.9.2017 klo 12.00 - 18.00
la 23.9.2017 klo 8.00 - 14.00
pe 6.10.2017 klo 12.00 - 18.00
Tentit: ma 23.10.2017 klo 16.00 - 20.00 , ma 18.12.2017 klo 16.00 - 20.00 (1. uusinta), ma 5.2.2018 klo 16.00 - 20.00 (2. uusinta)
Oppimateriaalit:
- Luennot
- Meleis A.I. 2012. Theoretical Nursing, Development and Pro-gress. Wolters Kluwer Health/ Lippincott Williams & Wil-kins. Chapters 2, 3, 5, 6, 10, 14, 15, 16.
- Opettaja: yliopisto-opettaja Pirkko Mikkanen
- Huom. Opintojakso suositellaan tehtäväksi 1. lukuvuonna

AY7020801 International Issues in Health Care 5 ects.
Osaamistavoitteet / Learning outcomes: Students will
 Familiarize themselves with health policy and strategies, health care systems, health care education in the interna-tional context, as well as, with international organizations and their role in health care
 Be able to analyze the issues of health care and its education in their home country and to make comparisons worldwide
 Gain knowledge about international and multicultural col-laboration within the fields of health care and health care ed-ucation
 Learn to use Internet as a learning environment as well as a source of finding relevant and valid information for interna-tional issues in health care.
Sisältö / Content: Global perspectives in health policy and strategies, health care systems, health care education in the international comparison. International organizations and their role in health care.
Suoritustapa / Modes of study: Working in web-based environment, self-directed learning and web-based group discussions based on learning tasks. Written assignments. Tutoring.
Opintojakson ajankohta: 4.9. - 29.10.2017
Oppimateriaali / learning material:
 Material in the Web-learning environment including links.
 Scriven, A. & Garman, S.: Promoting health: global perspec-tives. Palgrarve Macmillan, 2005. 3. Dowling, B. & Glendin-ning, C. (Eds.): The New Primary Care. Modern, Dependa-ble, Successful? Open University Press, 2003.
- Arvosteluperusteet/Evaluation criteria: pass-fail. Successful completion of learning tasks, evaluation criteria used.
- Opettaja: Professor Hannele Turunen, University teacher Maliheh Nekouei Marvi Langari and tutors.
- Huom. Opintojakso suositellaan tehtäväksi 2. lukuvuonna. Opintojakson opetuskieli on englanti.

AY4311006 Potilasturvallisuus 4 op
Osaamistavoitteet:
Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa
 kuvailla potilasturvallisuuden keskeiset käsitteet
 kuvailla globaalisti potilasturvallisuuteen liittyviä lakeja ja asetuksia
 keskustella potilasturvallisuudesta potilaan, terveydenhuoltojärjestelmän ja systeemien tasolla oppivassa organisaatiossa
 kuvailla ja analysoida erilaisia potilasturvallisuuden arviointi-työkaluja ja parantaa potilasturvallisuuskulttuuria
 keskustella potilasturvallisuustutkimukseen liittyvistä keskeisistä aiheista

Sisältö: Potilasturvallisuuteen liittyvät keskeiset käsitteet, analyysit ja työkalut (virhe, vaaratapahtuma, haittatapahtuma, läheltä piti-tilanne, vaaratapahtumien raportointi, root cause analyysi, trigger työkalut). Virheiden ehkäiseminen, syyllistämätön kulttuuri ja virheistä oppiminen. Johtajuuden merkitys potilasturvallisuuskulttuurissa. Potilaan osallistaminen.
Suoritustapa: Verkko-opetus: luentotallenteet, verkkokeskustelu, oppimistehtävät.
Opintojakson ajankohta: 30.10. - 31.12.2017
Oppimateriaalit:
1)Institute of Medicine. 2003. To err is human. Building a safer health care system. Fourth printing. The National Academy Press, Washington, DC. Http://www.iom.edu/Reports.aspx
2) Five patient safety articles according to the course list.
3) Additional current material as informed during the course.

Arvosteluperusteet: Hyväksytty-Hylätty. Hyväksytty suoritus vaatii:
 aktiivista osallistumista verkkokeskusteluihin/active partici-pation to discussions and commenting in web-based learn-ing environment
 oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
 tieteellisen tutkimusmateriaalin kriittistä arviointia ja käyttöä  hyvää tieteellistä kirjoitustyyliä ja ohjeiden noudattamista
Opettajat: Professori Hannele Turunen, post-doc tutkija Marja Härkänen
Lisätietoja: Opintojakso vastaa laitoksen perusopetuksen opintojaksoa Patient safety 4 op 4311006. Opintojakso sijoittuu hoitotieteen pääaineen tutkinnossa vapaasti valittaviin opintoihin.


AY4312007 Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta 6 op
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tunnistaa preventiivisen hoitotieteen tietoperustaa ja tutkimuskohteita
• määrittelee terveyden edistämistä ja analysoi sen mo-niulotteisuutta
• tunnistaa terveyden edistämisen yhteiskunnallisen kontekstin
• saavuttaa valmiudet arvioida terveyden edistämistä yksilötasolta yhteisötasolle
• syventää ymmärrystään terveyden edistämisen teo-reettisesta perustasta
• arvioi terveyden edistämistä monitieteiseen tutkimus-tietoon perustuvana toimintana
Sisältö:
- preventiivisen hoitotieteen tietoperusta ja tutkimuskohteet
- terveyden edistäminen moniulotteisena ilmiönä
- terveyden edistämisen ajankohtaisia kansallisia ja kansain-välisiä linjauksia
- terveyden edistämisen teoreettisia lähestymistapoja
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Opintojakson ajankohta: 1.2. - 31.3.2018
Oppimateriaali:  Ilmoitetaan opintojaksolla
Opettaja: Professori Anna-Maija Pietilä, TtT Anja Terkamo-Moisio

AY4314013 Arvot ja etiikka hoitotieteessä 4 op
Osaamistavoitteet:
Opiskelija
 Tuntee hoitotieteen etiikan tutkimuksen
 Osaa arvioida hoitotieteen etiikan tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia
 Osaa hyödyntää tutkimustietoa terveydenhuollon toimintoihin liittyvien eettisten kysymysten tunnistamisessa ja analysoinnissa
 Tunnistaa eettisten valintojen merkityksen asiantuntijatehtävissään
Sisältö: Etiikan tutkimus hoitotieteessä. Teoreettisten valintojen ja tutkimustiedon merkitys terveydenhuollon eettisissä kysymyksissä. Terveydenhuollon eettiset haasteet. Asiantuntijuus ja eettiset valinnat.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Opintojakson ajankohta: 2.4. -27.5.2018
Oppimateriaalit:
 Johnstone M-J (ed.) 2015. Nursing Ethics, SAGE publica-tions. Beauchamp TL & Childress JF (2009) Principles of Bio-medical Ethics, Oxford University Press.
 Luennot
 Valitun harjoitustyön perusteella määrittyvät ajankohtaiset artikkelit.
Opettaja: TtM, tohtoriopiskelija Tanja Moilanen

AY4310215 Hoitotiede tänään ja tulevaisuudessa 1, 4 op
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 tunnistaa hoitotieteen nykytilan ja tutkimuksen painopiste-alueet kotimaisessa hoitotieteen tutkimuksessa
 ymmärtää hoitotieteen roolin yhteiskunnallisessa päätöksen-teossa
Sisältö: Hoitotieteen tutkimuksen painopistealueet suomalaisissa hoitotieteen yksiköissä. Hoitotiede osana yhteiskunnallista päätöksentekoa.
Suoritustapa: Verkko-opinnot, oppimispäiväkirja
Opintojakson ajankohta: kevät 2018
Oppimateriaalit: Ajankohtaiset artikkelit
Opettaja: kliininen tutkija Tarja Välimäki

AY4310202 Hoitotieteen tutkimusmenetelmät 4 op
Osaamistavoitteet:
Opiskelija
 osaa nimetä hoitotieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimusmenetelmät ja lähestymistavat.
 osaa muotoilla tutkimusongelman, tarkoituksen ja ta-voitteet
 osaa laatia tutkimussuunnitelman sekä ymmärtää sen merkityksen.
 osaa perustella ja arvioida tutkimuksen metodologiset valinnat.
 on taitoa lukea tieteellistä kirjallisuutta kriittisesti sekä valita ja arvioida tieteellistä kirjallisuutta.
 osaa nimetä tutkimuksen etiikan ja luotettavuuden pe-ruskysymykset ja osaa soveltaa niitä oman tutkimusai-heensa valinnassa.
Sisältö: Hoitotieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimusmenetelmät ja lähestymistavat. Tutkimusprosessin vaiheet. Tutkimussuunnitelma ja sen merkitys. Tutkimuskirjallisuuden kriittinen lukeminen. Tutkimuksen etiikan ja luotettavuuden peruskysymykset.
Toteutustapa: Verkko-opinnot / monimuoto-opinnot: Luentotallenteet ja kirjallinen harjoitustyö(t) verkossa. Osallistuminen väitöstilaisuuteen.
Opintojakson ajankohta: 15.1.- 18.3.2018 
Oppimateriaalit:
 Polit D & Beck CT. 2006. Essentials of nursing research, methods, appraisal and utilization. (6th edition). Lippincott Williams & Wilkins. TAI
 Burns N & Grove SK. 2009. The practice of nursing research. Saunders Elsevier. (6th edition).
 Ajankohtaiset luennolla erikseen sovittavat artikkelit.
Opettaja: TtT Annamari Lastunen

Toteutus ja työtavat Luennot, verkko-opinnot, oppimistehtävät

Kouluttajat: Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opettajat

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 595 €, hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 220 €

Ilmoittautuminen viimeistään 7.9.2017
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoinyliopisto -opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Opinto-oikeus 1.8.2017 - 31.7.2019 (neljä lukukautta)

Ilmoittautuminen päättyy 7.9.2017
Hinta 595,00 €

Sosiaalityö

Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Oppiaine kuuluu yhteiskuntatieteelliseen ja kauppatieteelliseen tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on ma. professori Riitta Vornanen. 
Vastuuhenkilö: professori, lehtori Riitta Vornanen


Aika ja paikka Infotilaisuus sosiaalityön perusopinnoista 13.9. klo 16.30 alkaen, kesäyliopiston koulutustila, Koskikatu1 (2. krs).

Kohderyhmä: Sosiaalityön opinnot antavat mahdollisuuden sekä ammatilliseen asiakastyöhön että toimimiseen sosiaalityön asiantuntijana suunnittelu-, tutkimus- ja johtotehtävissä

Opintojaksot:

 • Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö (5 op), syksy 2017
 • Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö (5 op), syksy 2017
 • Sosiaalityön käytäntö (5 op), kevät 2018
 • Sosiaalityön teoreettiset perusteet (5 op), kevät 2018
 • Tutkiva sosiaalityö (5 op), kevät 2018

Ohjelma

Johdanto sosiaalityön perusopintoihin
Aika ja paikka: ac-luento Imatra, kesäyliopiston koulutustila Koskikatu 1
Opettaja: suunnittelija Seija Okulov, koulutussihteeri Helena Karisto-Lautanen
Johdantoluento lähetetään ac-välitteisesti yhteistyöoppilaitoksiin.

AY 5513107 Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö (SAT) 5 op
Suoritustavat: vuorovaikutteiset luennot (sisältäen luentotallenteita), kirjallisuustentti, tutustumiskäynnit, verkkotyöskentely
Toteutustavat: Monimuoto-opetus sisältäen vuorovaikutteiset luennot (16 tuntia), tutustumiskäynnit (8 tuntia) ja verkkotyöskentelyn. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen.
arvosteluperusteet: 0-5. Kirjallisuustentti 50 %, luennot, tutustumiskäynnit, verkkotyöskentely 50 %.
Opettaja: ma. yliopisto-opettaja Mari Suonio
Ajankohta: 

Suoritustapa: Vuorovaikutteiset luennot (sisältäen luentotallenteita), kirjallisuustentti, tutustumiskäynnit, verkkotyöskentely.

Kirjallisuus: 1) Juhila, K.: Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Tampere: Vastapaino, 2006 TAI Törrönen. M. ym. (toim.) Vastavuoroinen sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus, 2016. 2) Saari, J. Huono-osaiset. Gaudeamus 2015. TAI Forssén, K & Roivainen, I. & Ylinen, S. & Heinonen, J. Kohtaako sosiaalityö köyhyyden? Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2011. Unipress.

Oheismateriaali: Kananoja, J., Lähteinen, M., Marjamäki, P., Laiho, K., Sarvimäki, P., Karjalainen, P. & Seppänen, M.: Sosiaalityön käsikirja. Helsinki: Tietosanoma, 2010.

  * yksi varsinainen tenttimahdollisuus + kaksi uusintaa
Lisätietoja: Opintojakson kirjallisuus voidaan korvata sosionomi amk, geronomi amk tai yhteisöpedagogi amk –tutkinnolla. Luennot tulee kuitenkin suorittaa. Korvaavuus tule hakea korvaavuushakemuslomakkeella kuten muutkin opintoja koskevat korvaavuudet.

AY5513109 Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö (RVS), 5 op
Suoritustavat:
 Luennot ja oppimistehtävät
Toteutustavat: luennot 16 h, itsenäinen työskentely
Opettajat: professori Sari Rissanen ja professori Riitta Vornanen
Ajankohta: ac-luennnot Imatra, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs)
Opettajina professori Sari Rissanen ja professori Riitta Vornanen.
Kirjallisuus:

 • Raunio, Kyösti. 2010. Onko näyttöön perustuvalla käytännöllä tulevaisuutta sosiaalipalveluissa? Janus, 18(4), 387-395.
 • Roivainen, I. & Nylund, M. & Korkiamäki, R. & Raitakari, S. (toim.) 2008. Yhteisöt ja sosiaalityö. Kansalaisen vai asiakkaan asialla?. PS-kustannus.
 • Pohjola, A. & Kemppainen, T. & Väyrynen, S. 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Juvenes Print: Tampere.

AY 5513104 Sosiaalityön käytäntö (SK1), 5 op
Suoritustavat:
 Seminaariin osallistuminen, seminaarityön laatiminen, josta esitys seminaarissa sekä käytännön harjoittelu 30 tuntia.
Toteutustavat: Seminaari 30 tuntia ja käytännön harjoittelu 30 tuntia. Jakso alkaa orientoivalla luennolla 6 h, jonka jälkeen työskentely verkkoympäristössä. Opiskelijat laativat seminaarityön, jotka käsitellään live-seminaarissa jakso loppupuolella. Opiskelijat hankkivat myös harjoittelu-/tutustumispaikat itsenäisesti ja laativat käytännön tutustumisestaan raportin.
Arvosteluperusteet: 0-5. Kurssin arviointi: itsearviointi 20 %, seminaarityön arviointi 60 % ja seminaariesityksen arviointi 20 %.
Opettajat: Yliopistonlehtori Heli Kantola ja lehtori Eine Pakarinen.
Ajankohta:  Jakson verkkotyöskentely alkaa tammikuussa. 
Oppimateriaali:
 1. Strömberg-Jakka, M. & Karttunen, T. (toim.) 2012. Sosiaalityön haasteet. Tukea ammattilaisen arkeen. PS-kustannus.
 2. Kotiranta, T. & Niemi, P. & Haaki, R. (toim.): Sosiaalisen toiminnan perusta (2011).
Lisätietoja: Opintojakso voidaan korvata kokonaan aikaisemman sosiaali- ja terveys- tai kasvatusalan tutkinnon (perustutkinto tai opisto- tai ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto) perusteella. 

AY 5513106 Sosiaalityön teoreettiset perusteet 5 op
Suoritustavat: luennot (12 t) ja luentokuulustelu, kirjatentti
Toteutustavat: monimuotototeutus: luokkaluennot ja verkkoluennot yht. 12 t. Orientoiva live-luento 3 h, sen jälkeen luentotallenne verkkoympäristössä ja jakson louksi päättävä live-luento 3 h. Live-luennot pyritään välittämään verkon kautta.
Ajankohta:  Opetuksen tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Opettaja: professori Juha Hämäläinen
Tenttikirjallisuus:
 1. Raunio, Kyösti: Olennainen sosiaalityössä. 2. uudistettu painos. Gaudeamus 2009 (tai uudempi painos);
 2. Toikko, Timo: Sosiaalityön ideat. Johdatus sosiaalityön historiaan. Vastapaino, 2005;
 3. Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli & Pösö, Tarja (toim.): Sosiaalityö ja teoria. PS-kustannus 2009.

AY 5513108 Tutkiva sosiaalityö (TUSO), 5 op
Suoritustavat: Suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista seminaareihin ja verkkotyöskentelyyn, tieteellisen esseen kirjoittaminen. Opintojakso tulee suorittaa kokonaisuudessaan saman lukuvuoden aikana.
Toteutustavat: Monimuoto-opetus. Jakso alkaa orientoivalla luennolla (2 h), jonka jälkeen verkkoluennot ja verkossa työskentely yhteensä 10 h. Opiskelijat laativat jakson sisältöön liittyvän ideapaperin, joka käsitellään seminaarissa jakson lopuksi. Seminaari yhteensä 10 h pe-ilta ja lauantai.
Opettaja: Yliopisto-opettajat Mari Suonio ja Leena Leinonen.
Ajankohta:
Oppimateriaali: Jakson alussa jaettava materiaali
Lisätietoja: Soveltuvan yliopistotutkinnon suorittanut opiskelija voi hakea jaksosta korvaavuutta.

Toteutus ja työtavat: Luennot, oppimistehtävä, verkko-opinnot, seminaarityöskentely

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net

Hintatiedot 450 €, sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 220 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.

Ilmoittautuminen viimeistään 30.8.2017

Ilmoittautuminen päättyy 30.8.2017
Hinta 450,00 €

Hallinto-oikeus

Hallinto-oikeus on oikeudenalana, oikeusjärjestyksen osana, varsin laaja. Sen piiriin kuuluvat lukuisat julkishallintoa ja julkisen vallan käyttöä koskevat oikeusnormit: esimerkiksi viranomaisten asiakaspalvelua, kunnan valtuutetun oikeusasemaa, opintotuen takaisinperinnän edellytyksiä, oikeutta saada tietoa julkisista rekistereistä sekä viranomaisten järjestysmuotoa koskevat oikeuskysymykset kuuluvat hallinto-oikeuden alaan. Hallinto-oikeuden laajuutta osoittaa myös se, että Suomen Laki II -teoksesta hallinto-oikeuden alaan liittyviä säädöksiä löytyy kaikista tämän lakikirjan osastoista. 

Hallinto-oikeus tieteenalana tutkii julkisten viranomaisten velvollisuuksia, viranomaisten ja sen asiakkaiden välistä oikeussuhdetta sekä viranomaisessa asioivan oikeusasemaa ja oikeusturvaa. Itä-Suomen yliopistossa opetuksen ja tutkimuksen painopisteenä ovat hyvinvointivaltioon liittyvät aineellisoikeudelliset kysymykset: mm. hyvän hallinnon vaatimukset sekä koulutuksen sekä sosiaaliturvan oikeudelliset kysymykset.

Opiskelu oikeustieteissä on joustavaa; lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua, jonka aikataulun määrää suurelta osin opiskelija itse - luennot ja tenttipäivät rytmittävät opiskelua. Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen. Opinnoissa järjestetään luento-opetusta, joiden aikataulut päivittyvät aina ko. opintojakson alle. Opinnoissa käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä (AducateMoodle), jonne kirjaudutaan ilmoittautumisen jälkeen tulevan sähköpostivahvistuksen ohjeistuksen mukaisesti yliopiston käyttäjätunnuksilla. Vaihtoehtoisia tenttikertoja on lukuvuoden aikana n.4 -6. Opintosuoritukset kirjataan yliopiston viralliseen opintorekisteriin WebOodiin.

Aika ja paikka: aloitus 28.9.2017 klo 16 - 18 Imatra

Kohderyhmä: Opinnot sopivat kaikille hallinto-oikeudesta kiinnostuneille.

Sisältö: Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op 

HUOM! Pakollisena opintojaksona 1.8.2016 alkaen Yleishallinto-oikeus 5 op -jaksoon tulee edeltäväksi kurssiksi Oikeustieteen ABC-kurssi 2 op. Ko. kurssi suoritetaan 1) yleisenä tenttipäivänä 2 kertaa syksyllä ja kaksi kertaa keväällä sähköisenä tenttinä (https://stentti.uef.fi). Vaihtoehto 1) tentin voi suorittaa Etelä-Karjalan kesäyliopistossa. Vaihtoehto 2) opiskelija voi suorittaa tentin haluamanaan ajankohtana Joensuun, Kuopion tai Savonlinnan kampuksen stentti-tiloissa. Tentti on 30 ksymyksen monivalintatentti ja sita voi harjoitella moodle-oppimisympäristössä.

 • Oikeustieteen ABC-kurssi 2 op, tentit 13.10., 8.12., 5.2., 23.3. (huom! tarkistathan tenttiajat WebOodista)
 • 5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op (yleisten tenttien lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintojakson kuulustelu vaihtoehtoisesti moodle-oppimismisympäristössä) ac-välitteiset luennot Imatralla 29.-30.9. ja 13.-14.10, pe klo 16.00-20.30 ja la klo 9.00-14.45. Ensimmäinen tenttimahdollisuus 23.10., seuraavat 14.12 (Moodle-tentti), 23.2., 5.4 (Moodle-tentti) ja 18.5 (huom! tarkistathan tenttiajat WebOodista)
 • 5311305 Informaatio-oikeus 5 op
 • 5311306 Kuntien ja maakuntien hallinto 5 op (aiemmalta nimeltään kunnallisoikeus)
 • 5311307 Virkamiesoikeus 5 op, ac-luennot Imatralla 26.-27.1. ja 2-3.2.2018, pe klo 16.30-20.00 ja la klo 9.00-14.15. Tentit 10.11., 18.12., 5.3. ja 7.5. (huom! tarkistathan tenttiajat WebOodista)
 • 5311308 Sosiaalioikeus, yleinen osa 5 op
 • 5311209 Finanssihallinto-oikeus 5 op

Yleishallinto-oikeus 5 op on pakollinen kaikille HTK- ja ON-tutkintoa ja hallinto-oikeuden perus- ja aineopintoja suorittaville. Koska yleishallinto-oikeuden opintojakso sisältyy yleisiin oikeusjärjestysopintoihin, tämän opintokokonaisuuden suorittavat eivät voi sisällyttää opintojaksoa enää hallinto-oikeuden perus- tai aineopintoihin. Tällöin opiskelija täydentää hallinto-oikeuden perusopintokokonaisuuden valitsemillaan aineopintojaksoilla vähintään 25 opintopisteen laajuiseksi (ei kandidaatin tutkielmaa).

Luennot:
Yleishallinto-oikeus 5 op, 
Luennoitsija: professori Tarmo Miettinen

Virkamiesoikeus 5 op
Luennoitsija: HTM Maria Ovaska

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo ritva.oravuo(at)kesyli.net, p. 010 322 9452 

Hintatiedot: Kokonaisuusmaksu 520 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 70 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.

Opinto-oikeus: 1.8.2017 - 31.12.2018 (kolme lukukautta) Itä-Suomen yliopiston avoin yliopisto UEF

Ilmoittautuminen päättyy 17.9.2017
Hinta 520,00 €

Yleiset oikeusjärjestysopinnot

Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op:

Etelä-Karjalan kesäyliopistossa on avoimen yliopiston tarjonnassa Yleiset oikeusjärjestysopinnot (60 op) ja ne ovat pakollisia opintoja hallintotieteiden kandidaatin tutkintoa (180 op) suorittaville. Opinnot ovat kaikille avoimia, mutta erityisesti suositeltavia niille avoimen yliopiston opiskelijoille, joiden tähtäimessä on hakeutua avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi. Hallintotieteiden kandidaatin (ja maisterin) tutkinnon voi suorittaa Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnassa pääaineena eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, oikeustaloustiede ja lainsäädäntätutkimus (perus- ja aineopinnot verkko-opintoina), rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus (perus- ja aineopinnot verkko-opintoina), siviilioikeus, tai ympäristöoikeus. Opintoja voi suorittaa myös Lappeenrannassa.

Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen; tukea itseopiskeluun tuovat esimerkiksi luentorungot, opettajien laatima muu mahdollinen oppimateriaali, iltatentit, harjoitustehtävät/oppimistehtävät, kysymyspatteristot, mallivastaukset jne. Joissakin opintojaksoista voi olla iltaluentoja tai luennot voivat olla tiivistettynä kuunneltavissa Moodle-oppimisympäristössä.

Opinnot soveltuvat erityisesti sellaisille henkilöille, jotka aikovat suuntautua henkilöstöhallinnon tehtäviin yrityksessä tai julkishallinnossa. Opintokokonaisuus soveltuu hyvin myös lisäopinnoiksi esimies-, henkilöstöhallinto- tai luottamustehtävissä toimiville.

Aika ja paikka:
Oikeustieteen opintojen infotilaisuus  tiistaina 5.9.2017 klo 16.30 - 18.30 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs)
Oikeustieteen aloitustilaisuus torstaina 28.9.2017 klo 16.00 - 18.00 kesäyliopiston tiloissa

Kohderyhmä: 
Opinnot sopivat mm. vero-, oikeus- ja kunnallishallinnon, rajavartio-, tulli- ja poliisilaitoksen ja KELA:n asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä toimiville sekä kaikille hallintotieteen kandidaatin tutkintoa tavoitteleville.

Opintojaksot:

 5311024 Oikeustieteen ABC 2 op
  * Suoritustapa:
Itsenäisesti opiskeltava kirjallisuus ja sen tenttiminen oikeustieteiden laitoksen yleisessä tentissä
  * Opettaja: Jonna Kosonen
  * Huom. Opintojakso on pakollinen ennen Yleishallinto-oikeuden opintojakson suorittamista. Yleishallinto-oikeuden tenttiin ilmoittautuminen ei ole mahdollista, jos ABC-opintojakson suoritus puuttuu opintorekisteristä. Opintojaksolle ei tarvitse erikseen ilmoittautua ja maksaa opintomaksua, jos olet ilmoittautunut koko Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op-kokonaisuuteen eli opintomaksu kattaa tämän kurssin. Yksittäisinä opintojaksoina (kurssi kerrallaan ilmoittautuminen) opintoja suorittavat ilmoittautuvat ja maksavat opintomaksun myös tälle edeltävälle kurssille erikseen.
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
  
13.10.17 pe 08.00-12.00
  08.12.17 pe 08.00-12.00
  05.02.18 ma 16.00-20.00
  23.03.18 pe 08.00-12.00

AY5311002 Johdatus oikeustieteeseen 2 op 
  * Suoritustapa: oppimistehtävä TAI 5311002 osallistuminen Joensuun kampuksen opetukseen+ tehtävät
  * Opettaja: Mervi Parviainen

5311015 Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op
  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä tai pakolliset luennot + esseetehtävät
  * Opettaja: Kimmo Malin
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
21.08.2017 ma 16.00-20.00
13.10.2017 pe 08.00-12.00
20.11.2017 ma 16.00-20.00
05.03.2018 ma 16.00-20.00
04.06.2018 ma 16.00-20.00

5311003 Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan 5 op, 
  * Suoritustapa: kirjalliset tehtävät
  * Opettaja: Toomas Kotkas
  * Vaihtoehtoiset tehtävänpalautuspäivät lukuvuonna 2017-2018:
15.9.2017, 8.12.2017, 26.1.2018, 5.3.18 ja 7.5.2018.

5311418 Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op, 
  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
  * Opettaja: Anssi Keinänen
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
15.09.2017 pe 08.00-12.00
08.12.2017 pe 08.00-12.00
23.02.2018 pe 08.00-12.00
18.05.2018 pe 08.00-12.00
15.06.2018 pe 08.00-12.00

5311636 Yksityisoikeuden perusteet 5 op, 
  * Suoritustapa: verkkotentti uefMoodle-ympäristössä
  * Opettajat Onerva-Aulikki Suhonen, Marjo Ylhäinen ja Kaisa Varis
  * Vaihtoehtoiset Moodle-tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018 (uefmoodle):
19.9.2017, 14.11.2017, 27.2.2018, 10.4.2018 ja 22.5.2018.

5311605 Sopimusoikeus 5 op
  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
  * Opettaja: Antti Kolehmainen
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
15.09.2017 pe 08.00-12.00
08.12.2017 pe 08.00-12.00
05.03.2018 ma 16.00-20.00
20.04.2018 pe 08.00-12.00
04.06.2018 ma 16.00-20.00 

5311610 Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op
Suoritustapa: luennot /kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
   * Ac-luennot 17.-18.11.2017, kellonaika ilmoitetaan myöhemmin.
  * Opettajat: Antti Kolehmainen ja Suvianna Hakalehto
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
21.08.2017 ma 16.00-20.00
20.11.2017 ma 16.00-20.00
15.01.2018 ma 16.00-20.00
09.04.2018 ma 16.00-20.00
18.05.2018 pe 08.00-12.00

5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op
  * Suoritustapa:
 kirjalliset tehtävät
  * Opettaja: Pauli Rautiainen
  * Vaihtoehtoiset tehtävänpalautuspäivät lukuvuonna 2017-2018:
13.10.2017, 10.11.2017, 8.12.2017, 26.1.2018 ja 23.2.2018.

5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op
  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä/verkkotentti uefMoodlessa (pakollinen edeltävä kurssi Oikeustieteen ABC)
  * Opettaja: Tarmo Miettinen
    * Luennot (24 tuntia)
    * pe - la 29.-30.9.2017, pe klo 16.00 - 20.30, la klo 9.00 - 14.45 ja
    * pe - la 13.-14.10.2017 pe klo 16.30 - 20.30, la klo 9.00 - 14.45
    * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
23.10.2017 ma 16.00-20.00
14.12.2017 Moodle-tentti 
23.02.2018 pe 08.00-12.00
05.04.2018 Moodle-tentti 
18.05.2018 klo 08.00-12.00

5311204 Vero-oikeuden perusteet 5 op
  * Suoritustapa: 
kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
  * Opettajat: Niko Svensk ja Mika Nissinen
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
20.11.2017 ma 06.00-20.00
15.01.2018 ma 16.00-20.00
05.03.2018 ma 16.00-20.00
20.04.2018 pe 08.00-12.00
15.06.2018 pe 08.00-12.00

5311104 Eurooppaoikeuden perusteet 5 op
  * Suoritustapa: luento keväällä 2018 kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
  * Opettajat: Kim Talus ja Sirja-Leena Penttinen
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
25.09.2017 ma 16.00-20.00
26.01.2018 pe 08.00-12.00
05.03.2018 ma 16.00-20.00
07.05.2018 ma 16.00-20.00
15.06.2018 pe 08.00-12.00

AY5311704 Ympäristöoikeuden perusteet 5 op
  * Suoritustapa: pakolliset verkkoluennot + oppimispäiväkirja TAI  5311704 osallistuminen Joensuun kampuksen opetukseen
  * Opettajat: Lea Halonen ja Kimmo Malin

5311504 Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op
  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä + 10 tuntia oikeudenkäyntien seuraamista / raportti
  * Opettaja: Matti Tolvanen
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
15.09.2017 pe 08.00-12.00
18.12.2017 ma 16.00-20.00
05.02.2018 ma 16.00-20.00
09.04.2018 ma 16.00-20.00
04.06.2018 ma 16.00-20.00

Toteutus ja työtavat: 
Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen; tukea itseopiskeluun tuovat esimerkiksi luentorungot, opettajien laatima muu mahdollinen oppimateriaali, iltatentit, harjoitustehtävät/oppimistehtävät, kysymyspatteristot, mallivastaukset jne. Joissakin opintojaksoista voi olla iltaluentoja tai luennot voivat olla tiivistettynä kuunneltavissa oppimisympäristössä. Opintojen suorittamisen aikataulut noudattelevat tutkinto-opiskelijoiden ensimmäisen lukuvuoden aikataulutusta.

Yleiset oikeusjärjestysopinnot toteutetaan Lappeenrannassa verkkotuettuina lähiopintoina. Opintojaksoissa on useita vaihtoehtoisia suoritustapoja, jotka tukevat aikuisille soveltuvaa itsenäistä opiskelua (mm. oppimistehtävät, tentit, verkko-opiskelu, verkkoon tallennetut luennot). Lappeenrannassa järjestetään osasta opintojaksoista lähiopetusta ja verkkovideovälitteisiä luentoja, tutortapaamisia sekä ryhmätyöskentelymahdollisuus.

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hinta: 910 €, hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 85 €  (kesäyliopistomaksu 825 € laskutetaan, Avoimen yliopiston maksu 85 € maksetaan ennen opintojen alkua)

Ilmoittautuminen viimeistään 17.9.2017
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Avoin yliopisto -opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 17.9.2017
Hinta 910,00 €

Etelä-Karjalan kesäyliopistossa on avoimen yliopiston tarjonnassa Yleiset oikeusjärjestysopinnot (60 op) ja ne ovat pakollisia opintoja hallintotieteiden kandidaatin tutkintoa (180 op) suorittaville. Opinnot ovat kaikille avoimia, mutta erityisesti suositeltavia niille avoimen yliopiston opiskelijoille, joiden tähtäimessä on hakeutua avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi. Hallintotieteiden kandidaatin (ja maisterin) tutkinnon voi suorittaa Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnassa pääaineena eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, oikeustaloustiede ja lainsäädäntätutkimus (perus- ja aineopinnot verkko-opintoina), rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus (perus- ja aineopinnot verkko-opintoina), siviilioikeus, tai ympäristöoikeus. Opintoja voi suorittaa myös Imatralla.

Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen; tukea itseopiskeluun tuovat esimerkiksi luentorungot, opettajien laatima muu mahdollinen oppimateriaali, iltatentit, harjoitustehtävät/oppimistehtävät, kysymyspatteristot, mallivastaukset jne. Joissakin opintojaksoista voi olla iltaluentoja tai luennot voivat olla tiivistettynä kuunneltavissa Moodle-oppimisympäristössä.

Opinnot soveltuvat erityisesti sellaisille henkilöille, jotka aikovat suuntautua henkilöstöhallinnon tehtäviin yrityksessä tai julkishallinnossa. Opintokokonaisuus soveltuu hyvin myös lisäopinnoiksi esimies-, henkilöstöhallinto- tai luottamustehtävissä toimiville.

Huom! 1.8.2016 alkaen Yleishallinto-oikeus 5 op-opintojaksoon tulee pakolliseksi edeltäväksi kurssiksi Oikeustieteen ABC-kurssi 2 op. Ko. kurssi suoritetaan 1) yleisenä tenttipäivänä (2 tenttikertaa syksyllä 2016 ja yksi kerta keväällä 2017). Tähän kurssiin kannattaa tutustua jo ennen opintojen alkua (Oppimateriaali: Oikeustieteiden pääsykoekirja 2012. Toim. Tapio Määttä. Oikeustieteiden laitos, Joensuu 2012.)

 

Aika ja paikka:
Tutustu avoimen yliopiston opintoihin 7.9.2016 klo 16 - 18 Imatralla kesäyliopiston koulutustilassa keskusaseman 2 krs.
OIkeustieteen aloitustilaisuus  keskiviikko 28.9.2016 klo 17 – 18.30


Kohderyhmä: 
Opinnot sopivat mm. vero-, oikeus- ja kunnallishallinnon, rajavartio-, tulli- ja poliisilaitoksen ja KELA:n asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä toimiville sekä kaikille hallintotieteen kandidaatin tutkintoa tavoitteleville.

Opintojaksot:

Oikeusajattelun perusteet 15 op

 • Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op
 • Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op (ent. oikeudellinen ratkaisutoiminta 5 op)
 • Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan 5 op ac-välitteinen tenttiinkertausilta 2 X 4 tuntia ensimmäinen kerta 5.4.2017 klo 16.30 – 19.45
 • Lainsäädäntötutkimuksen ja oikeussosiologian perusteet 4 op

Yksityisoikeuden opinnot 15 op

 • Yksityisoikeuden perusteet 5 op
 • Sopimusoikeus 5 op
 • Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op (ent. perhe- ja perintö-oikeus 5 op) ac-luennot keväällä 2017 ajankohta varmistuu myöhemmin.
   

Julkisoikeuden opinnot 25 op

 • Valtiosääntöoikeus 5 op
 • Yleishallinto-oikeus 5 op 
  Ac-luennot  30.9. - 1.10. ja 7.-8.10.2016 pe klo 16.15 - 20.15 ja la 9.00 - 15.15
 • Vero-oikeuden perusteet 5 op (ent. finanssioikeuden perusteet 5 op)
 • Eurooppaoikeuden perusteet 5 op
 • Ympäristöoikeuden perusteet 5 op
   

Rikos- ja prosessioikeuden opinnot 5 op

 • Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op


Toteutus ja työtavat: 
Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen; tukea itseopiskeluun tuovat esimerkiksi luentorungot, opettajien laatima muu mahdollinen oppimateriaali, iltatentit, harjoitustehtävät/oppimistehtävät, kysymyspatteristot, mallivastaukset jne. Joissakin opintojaksoista voi olla iltaluentoja tai luennot voivat olla tiivistettynä kuunneltavissa oppimisympäristössä. Opintojen suorittamisen aikataulut noudattelevat tutkinto-opiskelijoiden ensimmäisen lukuvuoden aikataulutusta.

Yleiset oikeusjärjestysopinnot toteutetaan Imatralla verkkotuetteuina lähiopintoina. Opintojaksoissa on useita vaihtoehtoisia suoritustapoja, jotka tukevat aikuisille soveltuvaa itsenäistä opiskelua (mm. oppimistehtävät, tentit, verkko-opiskelu, verkkoon tallennetut luennot). Imatralla järjestetään osasta opintojaksoista lähiopetusta ja verkkovideovälitteisiä luentoja, tutortapaamisia sekä ryhmätyöskentelymahdollisuus.

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net p. 010 3229452

Hinta: 

Ennakkoilmoittautumnen 10.8.2016 saakka hinta 810 €

910 € Ilm. viimeistään 18.9. (kesäyliopistomaksu 825 € laskutetaan, Avoimen yliopiston maksu 85 € maksetaan ennen opintojen alkua)

Ilmoittautuminen päättyy 1.10.2016
Hinta 910,00 €

Gerontologia

GERONTOLOGIAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS 26 op
RYHMÄNOHJAUSMALLI lv 2017-18

Gerontologian perusopintokokonaisuudessa opiskelija perehtyy vanhenemiseen erityisesti terveyden ja toimintakyvyn näkökulmasta huomioiden erityiskysymyksinä ihmisen psyykkisen vanhenemisen, eettiset näkökulmat, ravitsemuksen ja ympäristön merkityksen.

Aika ja paikka:
aloitus 26.9.2017 klo 16.30 - 20.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3.krs)

Tavoite:
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
  * osaa määritellä gerontologian alan keskeiset käsitteet
  * ymmärtää vanhenemisen yksilöllisyyden ja monimuotoisuuden  
  * osaa arvioida eettisten kysymysten merkityksen sekä vanhustyössä että – tutkimuksessa
  * ymmärtää ympäristötekijöiden, liikunnan ja ravitsemuksen merkityksen iäkkään ihmisen terveyden edistämisessä

Opintokokonaisuuden sisältö:
TGEP110 Gerontologian perusopintojen hops 1 op
TGEP121 Vanheneminen, toimintakyky ja terveys, osa I 4 op
TGEP122 Vanheneminen, toimintakyky ja terveys, osa II  4 op
TGEP130 Vanhustyön ja –tutkimuksen eettisiä kysymyksiä 3 op
TGEP140 Iäkkäiden ihmisten liikunta  3 op
TGEP150 Vanheneminen ja ravitsemus 3 op
TGEP160 Psyykkinen hyvinvointi vanhuudessa 4 op
TGEP170 Ympäristö ja vanheneminen 4 op

OHJELMA

TGEP110 Gerontologian perusopintojen hops 1 op
  * Lähitapaaminen ti 26.9.2017 klo 16.30 - 20.00
  * opintojen sisältö, hopsin kirjoittaminen
Suoritustapa: HOPSin laatiminen; palautus Koppaan.
 

TGEP121 Vanheneminen, toimintakyky ja terveys, osa I 4 op
Osaamistavoitteet         
 
Opintojakson lopussa opiskelija
  * osaa selittää gerontologian alan peruskäsitteet, keskeiset biologiset vanhenemisteoriat ja ihmisen vanhenemismuutokset
   * ymmärtää vanhuuden elämän luonnollisena osana
  * osaa kuvata tärkeimmät väestön ikärakenteeseen vaikuttavat tekijät ja niiden yhteiskunnalliset seuraamukset
  * osaa kuvata iäkkäiden ihmisten toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä
Sisältö
  * 
Gerontologia tieteenalana ja gerontologinen tutkimus
  * Väestön ikääntyminen ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset
  * Iäkkäiden ihmisten toimintakyky ja siihen vaikuttavat tekijät
  * Elinjärjestelmien vanhenemismuutokset
Opetus- ja työmuodot
  *
Itsenäiset johdantoluennot 12 tuntia, luentopäiväkirja, oppimistehtävä, itsereflektio
  * Lähitapaaminen 13.10.2017 klo 16.30 - 20.00
Kirjallisuus:
  * 
Heikkinen E, Jyrkämä J, Rantanen T. (toim.) 2016. Gerontologia. 3.-4. painos. Helsinki: Duodecim. (ss. 1–209, 256–372  ja 381–555) (497 s.)
Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden suorittaminen oppimistehtävillä, joissa opiskelijan itsereflektio tehtävän aihealueesta ja opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamisesta. Luentopäiväkirjan vaihtoehtona: 2-3 hengen ryhmässä kirjoitettu luentopäiväkirja (sama ohje kuin yksin kirjoitetulla tehtävällä, mutta sivumäärä laajempi) sekä itsenäinen oppimistehtävä Gerontologia-teoksesta.
 

TGEP130 Vanhustyön ja –tutkimuksen eettisiä kysymyksiä 3 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson lopussa opiskelija
  * osaa arvioida iäkkäiden ihmisten arkeen liittyviä eettisiä tilanteita ja osaa pohtia eettisiä ratkaisuvaihtoehtoja ja niiden seurauksia
  * ymmärtää eettisten kysymysten merkityksen tutkimustyössä
Sisältö
  * 
Eettiset kysymykset sosiaali- ja terveydenhuollossa
  * Teknologia ja ikääntyminen
  * Ikääntynyt ihminen tutkimuksen kohteena                    
Opetus- ja työmuodot
  * 
Ryhmämuotoista opetusta: lähitapaaminen ma 6.11.2017 klo 16.30 - 20.00, seminaari la 9.12.2017 klo 10.00 - 17.00
  * Materiaali seminaarityöskentelyyn syksyllä 2017
  * Tehtävät käsitellään seminaarissa. Tuutori / ryhmänohjaaja arvioi tehtävät.
Oheiskirjallisuus
  * 
Clarkeburn, H. & Mustajoki A. 2007. Tutkijan arkipäivän etiikka. Tampere; Vastapaino. (320 s.)
  * Topo, P. (toim.) 2006. Eettiset kysymykset vanhustenhuollon tutkimuksessa. Stakesin työpapereita 21. (29 s.)
  * Kivelä, S-L. 2006. Geriatrisen hoidon ja vanhustyön kehittäminen. Selvityshenkilön raportti. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 20. Sosiaali- ja terveysministeriö. (125 s.)
  * Pynnönen, K. & Mitchell, R. 2013. Ikääntyvät ja ikääntyneet taiteen ja kulttuurin kentillä. 50+ kulttuuribarometrin tuloksia. Cupore, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön julkaisuja 20. (202 s.)
  * Teknologia ja etiikka sosiaali- ja terveysalan hoidossa ja hoivassa. Sosiaali- ja terveysministeriö. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE. (36 s.)
  * Vanhuus ja hoidon etiikka. 2008.  Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan raportti. ETENE-julkaisuja 2008:20. (28 s.)
  * Terveyden edistämisen eettiset haasteet. 2008. Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta ETENE-julkaisuja 2008:19. (57 s.)
  * Mäki-Petäjä-Leinonen, A. & Nikumaa, H. 2010. Ajoissa apua? Näkökulmia muistisairaan ihmisen oikeuksien toteutumiseen. Teoksessa M.   *  
  * Pajukoski (toim.) Pääseekö asiakas oikeuksiinsa? Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät –työryhmä. Raportti III. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 3020:19, 79–101.(22 s.)
  * Muuta kurssilla ilmoitettua kirjallisuutta
Suoritustapa: Ryhmämuotoinen työskentely, itsenäinen tehtävä, itsereflektio.
 

TGEP122 Vanheneminen, toimintakyky ja terveys, osa II 4 op
Osaamistavoitteet         
Opintojakson lopussa opiskelija
  * osaa selittää iäkkäiden ihmisten terveyteen vaikuttavia tekijöitä
  * osaa kuvata yleisimmät geriatriset sairaudet ja niiden vaikutuksen toimintakykyyn
Sisältö
  * 
Iäkkäiden ihmisten terveys ja siihen vaikuttavat tekijät
  * Vanhuuteen  liittyvät sairaudet, preventio, hoito ja kuntoutus
Opetus- ja työmuodot
  * 
Oppimistehtävät, itsereflektio (itsenäinen työskentely)
  * Ryhmässä voidaan työstää yhdessä tehtäviä, jotka voidaan tehdä parityöskentelynä tai yksilösuorituksena.
  * Lähitapaaminen ti 16.1.2018 klo 16.30 - 20.00
  * Tehtävät palautetaan Koppaan.
Kirjallisuus:
  * 
Tilvis R, Pitkälä K, Strandberg T. (toim.) 2016. Geriatria. 3. uudistettu  painos. Helsinki:  Duodecim. (496 s.
  * Lyyra T-M, Pikkarainen P, Tiikkainen P. (toim) 2007. Vanheneminen ja terveys. Helsinki: Edita. (267 s.)  
Suoritustapa: Oppimistehtävät (2 kpl), joihin kuuluu opiskelijan itsereflektio tehtävien aihealueista ja opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamisesta. Itsenäisen työskentelyn vaihtoehtona parityöskentely, jolloin oppimistehtävä noin 15 sivua / tehtävä. Opiskelijat kirjoittavat oman itsereflektion tehtäviin.
 

TGEP150 Vanheneminen ja ravitsemus 3 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson lopussa opiskelija
  * osaa kuvata ikääntyneiden ihmisten ravitsemuksen erityiskysymykset
  * osaa selittää ravitsemuksen merkityksen iäkkäiden ihmisten muistisairauksien ennaltaehkäisyn ja aivoterveyden kannalta
  * tunnistaa erityisesti muistisairaan ihmisen ravitsemuksen erityiskysymykset
  * osaa tehdä ikääntyneen ravitsemustilan arvioinnin MNA:ta (Mini Nutritional Assessment-testi) käyttäen ja osaa arvioida ruokavalion energian ja proteiinin riittävyyttä ja ruokavalion laatua
  * osaa hakea eri lähteistä asianmukaista tietoa ikääntyneiden ravitsemuksesta (mm. internet-sivustot) sekä osaa hakea ja käyttää alan terveyskasvatusaineistoa ja ravitsemukseen liittyviä mittareita
Sisältö:
  
 * kotona asuvien ikääntyneiden ihmisten ravitsemuksen erityiskysymykset ja erityisesti muistisairaan ihmisen ravitsemuksen erityiskysymykset
   * ravitsemus ja muistisairaus, muistisairauksien ennaltaehkäisy ja aivoterveys
 * vajaaravitsemus, ravitsemustilan arviointi, ruokailuun liittyvät sosiaaliset ja psyykkiset tekijät, ravitsemussuositukset, ikääntymismuutokset ja ylipaino
Opetus- ja työmuodot
 
Itsenäisesti katsottavat johdantoluennot 4 tuntia, itsenäinen työskentely, käytännön tehtävä (ohjeistus Kopassa)
* Lähitapaaminen ti 20.2.2018 klo 16.30 - 20.00
Kirjallisuus
  * 
Jyväkorpi, S., Havas, A., Urtamo, A. & Karvinen, E. 2014. Ikäihmisen liikunta ja ravitsemus: opas ohjaustyöhön. Helsinki: Ikäinstituutti. (55 s.)
  * Jyväkorpi S.2013 Syö muistaaksesi - ravitsemus aivoterveyden edistäjänä. Suomen muistiasiantuntijat ry. (106 s.) soveltuvin osin.                    
  * Nijs KA, de Graaf C, Kok FJ, van Staveren WA. 2006. Effect of family style mealtimes on quality of life, physical performance, and body weight of nursing home residents: cluster randomised controlled trial. BMJ. May 20;332(7551):1180-4.
  * Suominen  M. ym. 2010.  Ravitsemussuositukset ikääntyneille. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Helsinki: Edita. (80 s.)
  * Suominen, M. 2016. Ravitsemus vanhenemisen tukena. Teoksessa E. Heikkinen, J. Jyrkämä & T. Rantanen (toim.) Gerontologia. 3.-4. painos. Helsinki: Duodecim, 485–494. (10 s.)
  * Internet sivut: www.gery.fi
  * Muuta luennoitsijan osoittamaa kirjallisuutta
Suoritustapa
  * 
Luento- ja oppimistehtävät sekä opiskelijan itsereflektio tehtävien aihealueista ja opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamisesta
 

TGEP140 Iäkkäiden ihmisten liikunta 3 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson lopussa opiskelija
  * osaa kuvata liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden vaikutukset ikääntyvien ihmisten terveyteen ja toimintakykyyn
  * osaa selittää iäkkäille ihmisille soveltuvan liikuntaneuvonnan periaatteet
Sisältö
  * 
Iäkkäiden ihmisten liikunta, terveysliikunta, liikkumiskyky
  * Liikunnan vaikutukset ikääntyvän ihmisen terveyteen ja toimintakykyyn
  * Ikääntyvien ihmisten liikuntaneuvonta ja liikunnan ohjaus
Opetus- ja työmuodot
  * 
Ryhmämuotoista opetusta: lähitapaaminen ti 13.3.2018 klo 16.30 - 20.00, itsenäinen tehtävä, seminaari la 31.3.2018 klo 10.00 - 17.00
  * Liikuntaryhmäraportti
  * Materiaali seminaarityöskentelyyn syksyllä 2017
Oheiskirjallisuus 
  * Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004:6. Sosiaali- ja terveysministeriö, Opetusministeriö. (40 s.)  
  * Leinonen R & Havas E (toim.) 2008.  Fyysinen aktiivisuus iäkkäiden henkilöiden hyvinvoinnin edistäjänä. Liikunnan yhteiskunnallinen perustelu. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 212. LIKES: Jyväskylä. (160 s.)
  * Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:10. (62 s.)
  * Muuta kurssilla ilmoitettua kirjallisuutta.
Suoritustapa
  * 
Ryhmämuotoinen työskentely, itsenäinen tehtävä, itsereflektio.
 

TGEP170 Ympäristö ja vanheneminen 4 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson lopussa opiskelija
 * osaa selittää ja ymmärtää ympäristögerontologian tyypillisimmät teoriat ja –käsitteet
 * osaa arvioida ympäristön merkityksen ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn näkökulmasta

Sisältö
  * 
Ympäristöteoriat ja -käsitteet
  * Ikääntyneen ihmisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö
  * Yksilön ja ympäristön välinen vuorovaikutus ihmisen vanhetessa
  * Ympäristö ja terveyden edistäminen ihmisen vanhetessa
  * Ympäristön vaikutus ikääntyvän ihmisen toimintakykyyn
Opetus- ja työmuodot
  * 
Itsenäiset johdantoluennot 8 tuntia, itsenäinen työskentely
  * Lähitapaaminen ti 24.4.2018 klo 16.30 - 20.00
Oheiskirjallisuus
  * 
Elo, S. 2006. Teoria pohjoissuomalaisten kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointia tukevasta ympäristöstä. Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos D889. (192 s.)
  * Hynynen, R. (toim.) 2015. Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen. Ympäristöministeriön raportteja no. 5. (109 s.)
  * Lehmuskoski, V., Rönkä, K., Wiik, M. & Kallio R. 2002. Ikääntyneiden liikkuminen ja tienpito. Tiehallinnon selvityksiä 14. Helsinki: Edita. (82 s.)
  * Lehmuspuisto, V. &  Åkerblom, S. 2007. Iäkkäiden ihmisten liikuntapaikkojen suunnittelu – Arki- ja terveysliikunnan tilat palvelu- ja hoiva-asumisympäristössä. Rakennustieto Oy; Opetusministeriö. Liikuntapaikkajulkaisu no 94. (86 s.)
  * Pikkarainen A. Ympäristö. 2007. Teoksessa TM. Lyyra., A. Pikkarainen & P. Tiikkainen  (toim.) Vanheneminen ja terveys. Helsinki: Edita, 41–68. (17 s.)
  * Ponsi, V., Karvinen, E. & Simonen, M. 2005. Ulkoilu ja asiointi osaksi iäkkään arkea. Liikkeessä-projekti 2002–2005. Raportteja 3/2005. Helsinki: Ikäinstituutti. (77 s.)
  * Rantakokko, M. & Rantanen, T. 2016. Ulkoympäristö ja toimintakyvyn edistäminen. Teoksessa E. Heikkinen,  J. Jyrkämä & T. Rantanen (toim). 2016. Gerontologia. Helsinki: Duodecim , 541–548. (8 s.)
  * Rowles, GD. & Bernard, M. 2013. Environmental gerontology. Making meaningful places in old age. New York: Springer Publishing Company. (320 s.)
  * Wahl, HW., Scheidt, RJ. & Windley, PG. (volume editors). 2003. Annual Review of Gerontology and Geriatrics. Focus on Aging in Context; Socio-Physical Environments. Vol 23. (403 s.)
  * Åkerblom S. Arkiympäristö – Iäkkäiden fyysisen aktiivisuuden perustekijä. 2008. Teoksessa Leinonen R. & Havas E. (toim.) Fyysinen aktiivisuus iäkkäiden henkilöiden hyvinvoinnin edistäjänä. Jyväskylä; Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 212, 31–39.  (8 s.)
  * Muuta luennoitsijan osoittamaa kirjallisuutta.
Suoritustapa
Luento- ja oppimistehtävä sekä opiskelijan itsereflektio tehtävien aihealueista ja opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamisesta.
 

TGEP160 Psyykkinen hyvinvointi vanhuudessa 4 op

Osaamistavoitteet
Opintojakson lopussa opiskelija
  * ymmärtää psyykkisen joustavuuden ja persoonallisuuden merkityksen vanhuuteen sopeutumisen kannalta
  * osaa tunnistaa tärkeimmät iäkkäiden ihmisten mielenterveyttä edistävät ja haittaavat tekijät ja ymmärtää niiden merkytksen psyykkisen hyvinvoinnin kannalta
Sisältö
  * 
Iäkkäiden ihmisten psyykkinen hyvinvointi
  * Mielenterveyden erityiskysymykset vanhuudessa
  * Tiedonkäsittelytoimintojen ikämuutokset
Opetus- ja työmuodot
  * 
Johdantoluennot 4 tuntia, itsenäinen työskentely, itsereflektio. Luennot voidaan katsoa yhdessä ryhmässä. Oppimistehtäviin orientoituminen 2-4 tuntia. Lähitapaaminen la 19.5.2018 klo 10.00 - 16.30
Kirjallisuus
  * 
Dunderfelt, T. 2011. Elämänkaaripsykologia. Helsinki: Sanoma Pro Oy. (214 s.)
  * Teoksesta Heikkinen E, Jyrkämä J, Rantanen T. (toim.) Gerontologia. 3.-4. painos. Helsinki: Duodecim, 2016.  (48 s.) seuraavat luvut:
     - Hänninen T. Kognitiiviset toiminnot, ss. 210–215
     - Suutama T. Muisti ja oppiminen, ss. 216–226
     - Ruoppila I. Viisaus, ss.227–236
     - Heikkinen R-L. Kokemuksellinen vanheneminen, ss. 227–244
     - Read S. Elämän tarkoituksellisuuden tunne, ss. 245–255
     - Saarenheimo M. Mielenterveys, ss. 373–380
  * Kivelä S-L. 2009. Depressiosta tasapainoon. Hyvä elämä iäkkäänä. Kirjapaja. (260 s.)
  * Saarenheimo, Pietilä (toim.) 2011. MielenMuutos masennuksen hoidossa. Mielialaongelmista kärsivien iäkkäiden ihmisten psykososiaalinen tukeminen. MielenMuutos-tutkimus- ja kehittämishanke, tutkimusraportti 2. Helsinki: Vanhustyön Keskusliitto. (215 s.)  TAI Heimonen, S. &
Pajunen, H. (toim.) 2012. Mielen terveys vanhuudessa. Helsinki: Edita. (300 s.)
  * Muuta jakson tentaattorin osoittamaa kirjallisuutta
Suoritustapa
  * 
Oppimistehtävät (2 kpl), joihin kuuluu opiskelijan itsereflektio tehtävien aihealueista ja opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamisesta

Päätöstapaaminen ti 12.6.2018 klo 16.30 - 20.00
  * palautekeskustelu, opintojen tilanne

Kouluttaja: TTM Kaarina Soininen

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot: 410 €, hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröinti- sekä tehtävänkorjausmaksun 180 €.

Ilmoittautuminen viimeistään12.9.2017
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopisto-opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Opinto-oikeus: 1.8.2017 - 31.7.2018 (kaksi lukukautta aloituspäivästä lähtien).
 

Ilmoittautuminen päättyy 12.9.2017
Hinta 410,00 €

Gerontologia: Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op

HOIT8922, Hoitotiede, Lääketieteellinen tiedekunta

Mitä sairauksia ikääntyminen voi tuoda mukanaan ja miten niitä hoidetaan? Mitä on hyvä lääkehoito? Miten ehkäistä ikääntyvän laitoshoitoon siirtymistä? Mitä saattohoito ja palliatiivinen hoito on tänä päivänä ? Miten kohdataan elämän päättyminen?

Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito opintojaksolla käsitellään ajankohtaista alan tietoa asiantuntijoiden johdolla. Opintojakso sopii ammatilliseksi lisäkoulutukseksi terveys- ja sosiaalialalla tai alan järjestöissä työskenteleville. Se soveltuu hyvin myös osaksi alan opintoja opiskelijoille. Opintojaksolle voi myös osallistua yleisestä kiinnostuksesta, esimerkiksi aihepiirin sivutessa läheisten elämäntilannetta. Opintojakso hyväksytään osaksi Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintojen vapaasti valittavia opintoja. Opintojakso on osa Gerontologian 25 op laajuisia perusopintoja ja voidaan liittää myös tähän kokonaisuuteen.

Aika ja paikka: aloitus ja luennot la 28.10.2017 klo 10.15 - 14.30

Toteutus: Opintojakso toteutetaan monimuoto-opintoina. Verkkoluennot sekä tuutorin ohjaamaa pienryhmäopetusta. Opintojen aikana on käytössä verkko-oppimisalue Moodle, mitä kautta opiskelija saa käyttöönsä opintoihin liittyvät materiaalit ja jota käytetään tiedotuskanavana opintojen aikana. Opintojakson päätteeksi järjestetään kirjallinen tentti.

 • Tavallisimmat vanhuusiän sairaudet ja niiden hoito
 • Ikääntyvien hyvä lääkehoito
 • Geriatrinen preventio ja kuntoutus
 • Kuolema vanhuusiässä

Opiskelija perehtyy vanhuusiän sairauksiin, niiden hoitoon ja kuntoutuksen erityispiirteisiin. Hän tutustuu laitoshoidon ehkäisyyn tähtäävään toimintatapaan. Lisäksi hän käy vanhuusiän kuolemaan liittyviä kysymyksiä.

Kirjallinen tentti ja osallistuttava vähintään kahteen opintoryhmätapaamiseen

Luento-opetus 12-14 t, pienryhmäopetus 9 t, itsenäinen työskentely 114 t
Luennot Imatralla: la 28.10.2017 klo 10.15 - 14.30, 15.11.2017 klo 16.15 - 17.45, 29.11.2017 klo 16.15 - 17.45, 4.12.2017 klo 16.15 - 17.45, 11.12.2017 klo 16.15 - 17.45

Tilvis, R., Pitkälä, K., Strandberg, T., Sulkava, R., Viitanen, M. (toim.) 2016. Geriatria. 3. uudistettu painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. (soveltuvin osin)

Dosentti Laura Viikari ja LT Paula Viikari Tuutor Kaarina Leiviskä

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net p. 010 322 9452
Hintatiedot: 195 € sisältää avoimen yliopiston maksun 50 €
ilmoittautuminen viimeistään 14.10.2017

Ilmoittautuminen päättyy 14.10.2017
Hinta 195,00 €

Johdatus gerontologiaan 5 op (HOIT3505)

 • Gerontologia tieteenalana
 • Näkökulmia vanhenemiseen ja vanhuuteen
 • Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ja vanheneminen
 • Gerontologinen tutkimus
 • Tutkimusmenetelmät
 • Tutkimustulosten soveltaminen käytäntöön

Opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva vanhenemisesta usean tieteenalan näkökulmasta. Opiskelijalle muodostuu kuva tieteellisen tutkimuksen merkityksestä gerontologisen tiedon tuottamisessa. Hän tutustuu gerontologiseen tutkimukseen, siinä käytettäviin menetelmiin sekä tutkimusten tulosten sovellettavuuteen.

Aika ja paikka: Aloitus 17.11.2017 klo 16.30 – 19.45 Imatra

Harjoitustyö ja verkkokeskustelu ja Moodle-tentti lisäksi osallistuttava vähintään kahteen opintoryhmätapaamiseen.

Harjoitustyö tarkoittaa opiskelijan valmistautumista ja osallistumista kirjallisesti käytävään keskusteluun verkko-oppimisympäristössä. Moodle-tentti tarkoittaa verkossa suoritettavaa kirjallista kuulustelua, jossa opiskelijalla on jakson kirjallisuus käytössään.

Verkkotallenne 8 t, pienryhmäopetus 9 t, verkkotyöskentely 6 t, itsenäinen työskentely 115

Tentit  13.12.2017 ja 14.2.2018 klo 18 - 21 Kirjallinen tentti: numerolla 1 - 5 Harjoitustyö ja HOPS: hyväksytty/hylätty

Kirjallisuus
1. Heikkinen, E., Jyrkämä, J. & Rantanen, T. 2013 (tai vuoden 2016 uusintapainos) (toim.) Gerontologia. 3.-4. uudistettu painos. Saarijärvi: Saarijärven Offset. Sivut: 101 - 109, 129 - 255, 278 - 330, 351 - 363, 381 - 390, 421 - 425 ja 474 - 540. TAI vaihtoehtoisesti vuoden 2008 painos, sivut 96 - 278, 280 - 308, 458 - 466 ja 487 - 539.

2. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009 (tai uudempi). Tutki ja kirjoita. 13. uudistettu painos. Helsinki: Tammi.

3. Ajankohtainen artikkelimateriaali

Dosentti Marika Salminen ja tuutor Kaarina Soininen

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at) kesyli.net p. 010 322 9452
Hintatiedot: 195 € sisältää avoimen yliopiston maksun 50 €
Ilmoittautuminen viimeistään 3.11.2017


 
Ilmoittautuminen päättyy 3.11.2017
Hinta 195,00 €

Lääketiede

Stressi koskettaa meistä jokaista työelämässä ja muilla elämänalueilla. Stressi on normaalielämään kuuluva ihmisen luontainen kyky reagoida muuttuvaan ympäristöön ja tilanteisiin. Omaa toimintaa sopeutetaan muutoksiin, mutta pitkään ja voimakkaana jatkuessaan stressi on vakava uhka ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille sekä haitallista koko työelämälle.

Aika ja paikka
syksy 2017 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs). Aloitus ma 11.9.2017 klo 16.15 - 17.45

Kohderyhmä
Opintojakso käy kaikille aihepiiristä kiinnostuneille. Erityisesti se soveltuu terveys- ja sosiaalialalla tai henkilöhallinnon tehtävissä työskenteleville, jotka kohtaavat ja auttavat stressistä kärsiviä ja tervitsevat lisää ajankohtaista osaamista työhönsä. Opintojakso hyväksytään valinnaisiin opintoihin Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Tavoite Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat stressiin ja sen vaikutuksiin mm. työelämässä, mielenterveydessä, lapsettomuudessa, kulttuurisesti sekä tietoisuustaitoihin stressistä selviytyimiskeinona.

Sisältö
- stressin perusteet
- stressi ja mielenterveys – tutkimuksesta klinikkaan
- prenataalistressi
- stressi työelämässä
- stressi ja alkoholi
- stressi ja uni
- stressi ja lapsettomuus
- kulttuurinen näkökulma stressiin
- tietoisuustaidot, hengittäminen ja stressi

Ohjelma
vko 37 ma 11.9.2017 klo 16.15 – 17.45 Professori Jyrki Korkeila: Stressin perusteet
vko 38 ma 18.9.2017 klo 16.15 – 17.45 Professori Jyrki Korkeila: Stressi ja mielenterveys
vko 39 ma 25.9.2017 klo 16.15 - 17.45 dosentti Leena Anttila: Stressi ja lapsettomuus
vko 40 ajankohta auki: Prenataalistressi
vko 41 ti 10.10.2017 klo 16.15 - 17.45 dosentti Tuula Oksanen: Stressi työelämässä
vko 42 ma 16.10.2017 klo 14.15 - 15.45 EL Jeppe Snell: Stressi ja alkoholi
vko 43 to 26.10.2017 klo 16.15 - 17.45 LT Juha Markkula: Stressi ja uni
vko 44 ke 1.11.2017 klo 16.15 - 17.45 VTT Maili Malin: Kulttuurinen näkökulma stressiin - stressi, rasismi ja maahanmuuttajat
vko 45 ke 8.11.2017 klo 16.15 - 17.45 psykologi Minna Martin: Tietoisuustaidot, hengittäminen ja stressi

Tenttipäivät:
I tentti 15.11.2017 klo 18.00 – 21.00
II tentti 17.1.2018 klo 18.00 – 21.00
III tentti 14.3.2018 klo 18.00 – 21.00
 

Toteutus ja työtavat Luentoja 18 tuntia, kirjallinen tentti (luennot ja kirjallisuus). Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty

Oppimateriaali: Toppinen, S. & Tanner,-Ahola, K. (toim.) 2012. Kaikkea stressistä. Työterveyslaitos. 192 sivua. Myöhemmin ilmoitettava artikkelimateriaali

Kouluttaja opintojakson vastuuhenkilö on professori Jyrki Korkeila

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 160 €, hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun

Ilmoittautuminen viimeistään 28.8.2017
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 28.8.2017
Hinta 160,00 €

Lääketieteen perusteita 25 op UEF

Opinnot sopivat henkilöille, jotka tarvitsevat lääketieteen perustietoja työnsä tai tehtäviensä takia (esimerkiksi opettajat, toimittajat, sosiaali- ja terveysalalla etenkin muissa kuin terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtävissä toimivat, omaistaan kotona hoitavat, terveyteen liittyvää järjestötyötä tekevät) tai jotka vain oman mielenkiintonsa vuoksi haluavat perehtyä lääketieteen ajankohtaisiin kysymyksiin. Lisäksi opintokokonaisuus soveltuu henkilöille, jotka eivät opiskele lääketiedettä pääaineena, mutta haluavat sisällyttää tutkintoonsa tämäntyyppisen sivuainekokonaisuuden tai osia siitä.

Opintokokonaisuuden tarkoituksena on tehdä lääketiedettä tutuksi sekä tieteenalana että oppiaineena ja käsitellä lääketieteen keskeisiä sairauksien ehkäisemiseen ja terveyden edistämiseen liittyviä haasteita. Opintojaksoilla opiskelija tutustuu ihmisen rakenteeseen ja toimintaan, tautien syntymekanismeihin, diagnostitointiin sekä yleisimpiin terveysongelmiin ja niiden ratkaisuihin ihmisen elämän eri vaiheissa.

Aika ja paikka: aloitus 20.9.2017 klo 16.30 - 17.30 Imatralla

Kohderyhmä:  Opinnot sopivat henkilöille, jotka tarvitsevat lääketieteen perustietoja esimerkiksi työnsä takia (esim. opettajat, toimittajat, osastoavustajat, omaistaan kotona hoitavat, terveyteen liittyvää järjestötyötä tekevät) tai jotka vain oman mielenkiintonsa vuoksi haluavat perehtyä lääketieteen ajankohtaisiin kysymyksiin. Opintokokonaisuus soveltuu myös henkilöille, jotka eivät opiskele lääketiedettä pääaineena, mutta haluavat sisällyttää tutkintoonsa tämäntyyppisen sivuainekokonaisuudet

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:
Johdanto lääketieteen perusteisiin (5 op)
Elimistön rakenne ja toiminta (4 op)
Lasten ja nuorten terveys (5 op)
Työiän terveys (5 op)
Vanhuuden sairaudet ja lääkehoidot (6 op)

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net p. 010 322 9452
Hintatiedot: 520 sisältää avoimen yliopiston maksun
Ilmoittautuminen viimeistään: 11.9.2017

Ilmoittautuminen päättyy 11.9.2017
Hinta 520,00 €

Farmasia

Opinnot tuovat farmasian alaa tutuksi sekä tieteenalana että oppiaineena, sillä opinnoissa perehdytään farmasian eri osa-alueisiin. Farmasian perusopinnoissa opiskelijan tulee ymmärtää solubiologian ja lääkeainekemian perusteet, jotta voi ymmärtää lääkekehityksen perusperiaatteita. Opinnoissa perehdytään lääkeaineiden tehoon ja turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin sekä lääkkeisiin terveydenhuollon ja yhteiskunnan näkökulmasta.
Opintojen tavoitteena on antaa perustietoa farmasiasta ja lääkehoidosta esimerkiksi työn tueksi, alan opintoja suunnitteleville tai muutoin alasta kiinnostuneille. Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan, ja oppiaineen vastuuhenkilö on prof. Jarkko Ketolainen.
Opetus on joustavaa monimuoto-opetusta, missä hyödynnetään paljon verkko-oppimisympäristöa, ja välillä voi tulla paikan päälle oppimaan. Opintojen tueksi toteutetut luennot on mahdollista myös seurata jälkikäteen verkkotallenteena.  Oppimisympäristöstä löytyy ohjeita opiskeluun, oppimistehtävät ja oppimateriaalia sekä keskustelualueet.

Aika ja paikka: aloitustilaisuus 12.9.2017 klo 16.30 - 18.30 Imatra 
 

Kohderyhmä 

Jokainen meistä tarvitsee joskus lääkkeitä. Lääkkeiden järkevä käyttö on kaikkia koskettava kansalaistaito ja oleellinen osa terveydenhoitoa. Farmasian perusopintoja voivat hyödyntää urakehityksensä eri vaiheissa olevat terveydenhuollon ammattilaiset, omaa ammatillista osaamistaan kehittävät ja/tai päivittävät henkilöt, opiskelijat ja muuten aiheesta kiinnostuneet.

Opinnot soveltuvat esimerkiksi

 • sosiaali- ja terveysalan toimijoille (ml. lähihoitajat, sairaan- ja terveydenhoitajat) lääketiedon lisäämiseen
 • lääkealalla toimiville, joilla ei ole farmaseuttista tai lääketieteellistä koulutusta
 • farmaseuttisen koulutuksen omaavat, jotka haluavat päivittää perusosaamistaan
 • yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville (farmasia)
 • opiskelijoille sivuaineopinnoissa hyödynnettäväksi

 

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • Johdanto farmasian opiskeluun 0 op

 • Solubiologian perusteet 3 op
  Solun rakenne ja eräitä solun toiminnan perusperiaatteita.
  Suoritustapa: Verkko-opintoina; luennot 5 t, oppimistehtävät ja verkkotentti
  Oppimateriaali: Verkkomateriaali.  Oheislukemisto: www.solunetti.fi  tai Jyrki Heino, Matti Vuento: Biokemian ja solubiologian perusteet, WSOY 2007 tai Jyrki Heino, Matti Vuento:  Solubiologia, 2004.

 • Solun rakenne ja eräitä solun toiminnan perusperiaatteita.
  Suoritustapa: Verkko-opintoina; luennot 5 t, oppimistehtävät ja verkkotentti
  Luennot to 5.10.2017 klo 17.00-19.15 ja 12.10.2017 klo 17.00-18.30.
  Oppimateriaali: Verkkomateriaali.  Oheislukemisto: www.solunetti.fi  tai Jyrki Heino, Matti Vuento: Biokemian ja solubiologian perusteet, WSOY 2007 tai Jyrki Heino, Matti Vuento:  Solubiologia, 2004.
  Luennot to 5.10.2017 klo 17.00-19.15 ja 12.10.2017 klo 17.00-18.30.

 • Johdatus farmakologiaan 4,5 op
  Opinnoissa tutustutaan tärkeimpiin farmakologian peruskäsitteisiin sekä lääkeaineiden sitoutumiseen ja vasteeseen. Opinnoissa käydään läpi joidenkin lääkeaineryhmien vaikutusmekanismit, yhteisvaikutukset ja haittavaikutukset.
  Suoritustapa: Verkko-opintoina; oppimistehtävät, verkkotentti, luennot 3 t, harjoitukset 4 t ja itsenäisesti kuunneltavat luentotallenteet.
  OppimateriaaliKoulu M, Tuomisto J ja Paasonen M: Farmakologia ja toksikologia, Kustannusosakeyhtiö Medicina Oy Kuopio, 7., 8. tai 9. painos (soveltuvin osin). HUOM! 6. painos verkkojulkaisuna osoitteessa: http://www.medicina.fi/3  
  Luennot: ti 31.10.2017 klo 17.00-19.30. Harjoitukset: ti 21.11. ja 28.11.2017 klo 17.00-18.30. Verkkotentti: 2.-9.1.2018, uusintatentti 23.-30.1.2018.

 • Farmakologian ja toksikologian kirjallisuustentti 4 op
  Gonadotropiinit ja sukupuolihormonit ja niiden vastavaikuttajat. Lipidien aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkeaineet. Diabetes-, kihti - ja reumalääkkeet ja vitamiinit. Immunofarmakologian perusteita. Yleistoksikologiaa. Elintoksikologian perusteita. Mutageenisuus, karsinogeenisuus ja teratogeenisuus. Toksisuuden tutkiminen ja arviointi. Yleisiä näkökohtia akuuteista myrkytyksistä. Tärkeimmät lääkeainemyrkytykset. Alkoholien ja eräiden teknokemiallisten tuotteiden aiheuttamat akuutit myrkytykset. Häkämyrkytys. Sienimyrkytykset. Metallit ja metalloidit. Torjunta-aineet. Orgaaniset ympäristömyrkyt. Terveydelle haitalliset yhdyskuntailman saasteet ja toksiset aineet. Johdanto työtoksikologiaan.
  Suoritustapa: Kirjallisuustentti
  Kirjallisuus: Koulu M & Tuomisto J, Farmakologia ja toksikologia, Kustannusosakeyhtiö Medicina Oy, 2007 (7. painos) sivut 113-152, 701-763, 773-805 ja 1053-1142 tai 2012 (8. painos) sivut 743-811, 821-858, 1121-1210 tai 2013 (9. painos) vastaava sisältö.

 • Lääkkeet terveydenhuollossa 3,5 op
  Suomen terveydenhuoltojärjestelmä, Lääkehuolto osana terveydenhuoltoa, Lääkehoitojen arvioinnin perusteet, Suomalaisten yleisimmät kansansairaudet, Lääkkeiden kulutus ja kustannukset, Potilas lääkehoidon toteuttajana, Farmasian henkilöstö lääkkeiden oikean käytön edistäjänä, Ammattietiikka.
  Suoritustapa: Verkko-opintoina; oppimistehtävät, luennot 2 t ja itsenäisesti kuunneltavat verkkotallenteet.
  Oppimateriaali: Verkko-oppimisympäristön materiaali.
  Maalis-kesäkuu 2018
   
 • Lääkkeet ja yhteiskunta 3 op
  Perehdytään Suomen lääkehuoltoon ja -politiikkaan. Oppimistehtävän aihepiirit käsittelevät suomalaisten kansanterveyttä ja lääkehoidon toteutusta.
  Suoritustapa: Verkko-opintoina; oppimistehtävä (essee)
  Oppimateriaali: Tieteelliset artikkelit ja julkaistut raportit.
 • Farmaseuttinen kemia 2 op
  1) Lääkeaineen keskeiset fysikaaliskemialliset ominaisuudet, kuten lääkeaineen ionisoituminen vesiliuoksissa, pKa-arvo, lääkeaineen vesiliukoisuus ja siihen vaikuttavat tekijät, lääkeaineen jakautumiskerroin. 2) Liuoksen pH:n laskeminen ja puskuriliuokset. 3) Lääkeaineen kemiallisen hajoamisen keskeiset mekanismit sekä lääkeaineen kemialliseen hajoamiseen vaikuttavat tekijät. 4) Lääkeaineen fysikaaliskemiallisten/biofarmaseuttisten ominaisuuksien optimoinnissa käytettävät tekniikat. 5) Lääkeaineiden suolat.
  Suoritustapa: Monimuoto-opintoina; luennot 12 t, luentojen välillä tehtävät harjoitustehtävät, itsenäisesti kuunneltavat verkkotallenteet ja tentti.
  Luennot: ke 10.1., 17.1., 24.1. ja to 1.2.2018 klo 17.00-19.30. Tentti ma 5.3.2018 klo 16.00-20.00, uusintatentti ma 9.4.2018 klo 16.00-20.00.
  Oppimateriaali: Luentomateriaali ja muu erikseen ilmoitettu materiaali.

 • Tautioppi farmasian opiskelijoille, osa I 3 op
  Yleinen patofysiologia ja kliininen tautioppi. Potilaan tavallisimmat tutkimusmenetelmät ja laboratorioparametrit.
  Suoritustapa: Verkko-opintoina; oppimistehtävät, luennot 3 t ja itsenäisesti kuunneltavat verkkotallenteet.
  Oppimateriaali: Vauhkonen I, Holmström P: Sisätaudit, 2012, ja verkkomateriaali.
  Luennot to 14.9.2017 klo 16.15-19.00. Opintojakso järjestetään myös syksyllä 2018 (, jota suositellaan syksyllä 2017 farmasian perusopintokokonaisuuteen ilmoittautuneille)

 • Laatuajattelun perusteet 1 op
  Opintojakso antaa perustiedot laatuajattelusta ja laatujärjestelmistä sekä niiden rakentamisesta ja soveltamisesta. Opiskelijat tutustuvat ISO9001-standardiin sekä muihin yleisiin laatujärjestelmiin.
  Suoritustapa: Verkko-opintoina; oppimistehtävät.
  Oppimateriaali: Verkko-oppimisympäristön materiaali.

 • Laatuajattelun perusteet farmasiassa 1 op
  Opiskelija oppii tunnistamaan, mitä apteekin toiminnan kuvaamiseen, kehittämiseen ja arvioimiseen liittyviä prosesseja kuuluu apteekin laatutyöhön, sekä tutustuu ISO9001-laatustandardin soveltamiseen apteekkityössä.
  Suoritustapa: Verkko-opintoina; oppimistehtävät, luennot 1 t, harjoitukset 3 t.
  Oppimateriaali: Verkko-oppimisympäristön materiaali.
  Luennot: ke 15.11.2017 klo 17.00-18.00. Harjoitukset: pe 8.12.2017 klo 17.00-19.15. Opettajat: yliopistonlehtori Tarja Toropainen, suunnittelija Riitta Sutinen

Tiedustelut koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net

Hintatiedot 420 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 220 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.

Ilmoittautuminen viimeistään: 30.8.2017

Ilmoittautuminen päättyy 30.8.2017
Hinta 420,00 €

Opinnot tuovat farmasian alaa tutuksi sekä tieteenalana että oppiaineena, sillä opinnoissa perehdytään farmasian eri osa-alueisiin. Farmasian perusopinnoissa opiskelijan tulee ymmärtää solubiologian ja lääkeainekemian perusteet, jotta voi ymmärtää lääkekehityksen perusperiaatteita. Opinnoissa perehdytään lääkeaineiden tehoon ja turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin sekä lääkkeisiin terveydenhuollon ja yhteiskunnan näkökulmasta.
Opintojen tavoitteena on antaa perustietoa farmasiasta ja lääkehoidosta esimerkiksi työn tueksi, alan opintoja suunnitteleville tai muutoin alasta kiinnostuneille. Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan, ja oppiaineen vastuuhenkilö on prof. Jarkko Ketolainen.
Opetus on joustavaa monimuoto-opetusta, missä hyödynnetään paljon verkko-oppimisympäristöa, ja välillä voi tulla paikan päälle oppimaan. Opintojen tueksi toteutetut luennot on mahdollista myös seurata jälkikäteen verkkotallenteena.  Oppimisympäristöstä löytyy ohjeita opiskeluun, oppimistehtävät ja oppimateriaalia sekä keskustelualueet.

Aika ja paikka: aloitustilaisuus 13.9.2016 klo 17.00 - 18.30 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs)

Sisältö
Johdanto farmasian opiskeluun (0 op)
AY7020308 Solubiologian perusteet (3 op)
AY7020305 Farmakologia (5,5 op)
AY7020310 Farmaseuttinen kemia (2 op)
AY5410125 Johdatus akateemisiin opiskelutaitoihin (2 op)
AY7020304 Lääkkeet terveydenhuollossa (3,5 op)
AY7020306 Farmakologian ja toksikologian kirjallisuustentti (3 op)
AY7020307 Lääkkeet ja yhteiskunta (3 op)
AY7020309 Tautioppi farmasian opiskelijoille, osa I (3 op)

Ohjelma

 Johdanto farmasian opiskeluun (0 op)
 * Ajankohta: ti 13.9.2016 klo 17.00 - 19.00. Luento lähetetään ac-välitteiseti Kuopiosta.
 * Opettaja: Suunnittelija., FaT Riitta Sutinen

AY7020308 Solubiologian perusteet (3 op)
* Suoritustapa: Oppimistehtävät ja verkkotentti. Verkko-opintoina: luennot 5 t, oppimistehtävät ja verkkotentti.
* Ajankohta: 15.9.-31.10.2016. Luennot to 29.9.2016 klo 17.00 - 19.15 ja to 13.10.2016 klo 17.00 - 18.30 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs).
* Opettaja:  Dos. Kirsi Rilla
* Opiskelua tukeva toiminta: Moodle-verkko-oppimisympäristö
* Oppimateriaali: Luentomateriaali.
Oheislukemisto:
www.solunetti.fi
tai
Jyrki Heino, Matti Vuento: Biokemian ja solubiologian perusteet, WSOY 2007 tai
Jyrki Heino, Matti Vuento: Solubiologia, 2004.
* Lisätiedot: Opintojakso korvaa osan Itä-Suomen yliopiston farmasian koulutusohjelmaan kuuluvasta Farmasian biokemia ja solubiologia -opintojaksosta 6 op 

AY7020305 Farmakologia (5,5 op)
* Suoritustapa: Oppimistehtävät, harjoitukset, verkkotentti. AC-luennot 3 t ja harjoitukset 4 t paikan päällä tai verkkotallenteina. Lisäksi itsenäisesti kuunneltavat verkkotallenteet.
* Ajankohta: 19.10.2016-31.1.2017
     -  AC-luennot ti 1.11.2016 klo 17.00 - 19.30
     -  AC-välitteiset harjoitukset ti 22.11.2016 ja ti 29.11.2016 klo 17.00 - 18.30
* Verkkotentti ma 2.-9.1.2017 ja uusinta ti 24.-31.1.2017
* Opettaja: dos. Markus Storvik
* Oppimateriaali: Koulu M, Tuomisto J ja Paasonen M: Farmakologia ja toksikologia, Kustannusosakeyhtiö Medicina Oy Kuopio, 7., 8. tai 9. painos (sovelutivn osin). Huom! 6. painos verkkojulkaisuna osoitteessa: http://www.medicina.fi/3
* Lisätiedot: Opintojakso korvaa kaksi harjoitustyötä Itä-Suomen yliopiston farmasian koulutusohjelmaan kuuluvalta Farmakologian ja toksikologian opintojaksolta.

AY7020310 Farmaseuttinen kemia (2 op)
* Suoritustapa: Oppimistehtävät, tentti.
* Toteutustavat: Verkko-opintoina; luennot 12 t, luentojen välillä tehtävät harjoitustehtävät ja itsenäisesti kuunneltavat verkkotallenteet.
* Ajankohta: Jakson Ac-luennot tammi-helmikuussa:
10.1.2017 klo 17.00 - 19.30,
18.1.2017 klo 17.00 - 19.30,
25.1.2017 klo 17.00 - 19.30
1.2.2017 klo 17.00 - 19.30
* Tentti: ma 6.3.2016 klo 16.00 - 20.00, uusinta ma 3.4.2017 klo 16.00 - 20.00
* Opettaja: prof. Jarkko Rautio
* Oppimateriaali: Luentomateriaali ja muu erikseen ilmoitettu materiaali.
* Edeltävät opinnot: Suositellaan lukion kemian kertausta seuraavilta osin: hapot, emäkset, happo-emästasapaino, hiiliyhdisteiden kemia.
* Lisätiedot: Opintojakso korvaa 2 op Itä-Suomen yliopiston farmasian koulutusohjelmaan kuuluvasta 5 op laajuisesta Farmaseuttinen kemia -opintojaksosta.

AY5410125 Johdatus akateemisiin opiskelutaitoihin (2 op)
* Suoritustapa: Oppimistehtävät ja verkkokeskustelu.
* Toteutustapa: Verkko-opintojakso 100 %
* Ajankohta: Opintojakso järjestetään vuosittain kaksi kertaa: 1) 19.9.-23.10.2016 tai 2) 13.2.-31.3.2017
* Opettaja: tutkijatohtori Sanna Laulainen
* Oppimateriaali:
   * Hurtig, Johanna & laitinen, Merja & Uljas-Rautio, Katriina (2010) Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. PSkustannus, Jyväskylä. (soveltuvin osin).
   * Muu verkko-oppimisympäristöstä saatava oppimateriaali.
   * Erikseen ilmoitettava vaihtoehtoinen kirjallisuus.

AY7020304 Lääkkeet terveydenhuollossa (3,5 op) 
* Suoritustapa: Verkko-opintoina: oppimistehtävät, luennot 2 t ja itsenäisesti kuunneltavat verkkotallenteet.
 * Ajankohta: maaliskuu – kesäkuu  2017 (päivämäärät tarkentuvat myöhemmin)
 * Opettaja: yliopisto-opettaja Reeta Heikkilä
 * Oppimateriaali: Verkko-oppimisympäristön materiaali
 * Lisätiedot: Opintojakso korvaa Itä-Suomen yliopiston farmasian koulutusohjelmaan kuuluvan Lääkkeet terveydenhuollossa 3,5 op opintojakson. 

AY7020306 Farmakologian ja toksikologian kirjallisuustentti (3 op)
 * Suoritustapa: Kirjallisuustentti
* Tentti: Avoimen yliopiston yleiset tentit:
               *  Syyslukukaudella 2016: ma 22.8., 26.9., 24.10., 21.11. ja 19.12.2016 klo 16.00 – 20.00
               *  Kevätlukukaudella 2017: ma 16.1., 6.2., 6.3., 3.4., 8.5. ja 5.6.2017 klo 16.00 – 20.00
               *  Ilmoittaudu kirjallisuustenttiin viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttipäivää WebOodissa
* Opettaja: dos. Markus Storvik
* Oppimateriaali:
Koulu M. & Tuomisto J., Farmakologia ja toksikologia, Kustannusosakeyhtiö Medicina Oy, (6. painos), sivut 107-146, 691-748, 755-786, 1029-1121 tai 2007 (7. painos) sivut 113-152, 701-763, 773-805 ja 1053-1142 tai 2012 (8. painos) sivut 743-811, 821-858, 1121-1210 tai 2013 (9. painos) vastaava sisältö. Huom! 6. painos verkkojulkaisuna osoitteessa: http:// www.medicina. fi/3
* Lisätiedot: Voi sisällyttää Itä-Suomen yliopiston farmasian koulutusohjelman farmaseutin tutkinnon valinnaisiin opintoihin.

AY7020307 Lääkkeet ja yhteiskunta (3 op)
* Suoritustapa: Verkko-opintoina: oppimistehtävä (n. 10-sivuinen essee palautetaan verkko-oppimisympäristöön).
* Ajankohta: Haluamasi ajankohta opinto-oikeutesi aikana (lukuvuosi 2016–2017).
* Opettaja: FaT Leena Lindel-Osuagwu
* Oppimateriaali: Tieteelliset artikkelit ja julkaistut raportit
* Edeltävät opinnot: Suositellaan Lääkkeet terveydenhuollossa -opintojaksoa.

AY7020309 Tautioppi farmasian opiskelijoille, osa I (3 op)
* Suoritustapa: Oppimistehtävät
* Toteutustavat: Verkko-opintoina; oppimistehtävät, luennot 3 t itsenäisesti kuunneltavat verkkotallenteet.
* Ajankohta: tyypillisesti 2. opiskeluvuoden syksyllä (syys-lokakuussa). Mahdollisuus suorittaa myös 1. vuoden syksyllä, mutta menee ajallisesti päällekkäin muiden jaksojen kanssa.
* Opettaja: Yliopistotutkija Anne Lecklin
* Oppimateriaali:
Vauhkonen I., Holmström P.:
Sisätaudit, 2012 ja verkkomateriaali.
* Lisätiedot: Opintojakso korvaa Itä-Suomen yliopiston farmasian koulutusohjelmaan kuuluvan Tautioppi farmasian opiskelijoille, osa I -opintojakson 3 op.

Toteutus ja työtavat oppimistehtävät, verkkotentti, verkkotallenteet, verkko-opiskelu, kirjallisuustentti

Kouluttaja Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opettajat

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 490 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 220 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.

Ilmoittautuminen viimeistään 30.8.2016

Ilmoittautuminen päättyy 16.9.2016
Hinta 490,00 €

Psykologia

Psykologian perusopinnoissa perehdyt psykologian peruskäsitteisiin ja tutustut eri osa-alueiden keskeisiin teorioihin ja psykologian tiedonhankintamenetelmiin. Perusopinnoissa opit ymmärtämään teoreettista tietoa ja soveltamaan sitä arkielämään ja omiin kokemuksiin. Perusopintojen jälkeen opintoja on mahdollista jatkaa psykologian aineopintoihin.

Opinnot soveltuvat kaikille psykologiasta kiinnostuneille. Psykologiaa opiskelevat haluavat esimerkiksi kehittyä ammatillisesti, rikastaa maailmankuvaansa tai jäsentää elämänkokemuksiaan. Opiskelijoina on mm. terveydenhoitoalalla työskenteleviä, opettajia, asiakaspalvelutehtävissä toimivia ja yritysmaailmassa työskenteleviä. Oman joukkonsa muodostavat yliopistojen sivuaineopiskelijat, lukio-opiskelijat sekä yliopistotutkintoa suunnittelevat eri-ikäiset ihmiset. Psykologia soveltuu hyvin myös talous-, viestintä-, liikunta- tai taideaineiden yhteyteen.

Psykologian opinnot pätevöittävät psykologia -oppiaineen opettamiseen. Opettajan pedagogisiin opintoihin yhdistettynä psykologian perus- ja aineopinnot vastaavat maisterin tutkinnon suorittaneilla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (14.12.98/986) mukaisia vähintään 60 opintopisteen laajuisia opetettavan aineen opintoja.

 

Opinnot aloitetaan PSYP110 jaksosta, jonka jälkeen opiskelija voi edetä haluamassaan järjestyksessä muihin opintojaksoihin. 

Opinnot sisältävät tuutortapaamisia.

PSYP110 Kehityspsykologia I 5 op HOPS ja verkkokurssi

PSYP121 Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet 5 op; ryhmätapaamiset 20. - 21.10.2017 pe klo 16 - 20 ja la 9 - 15; 17. - 18.11.2017 pe klo 16 - 20 ja la klo 9 - 15

PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I 5 op Tentti

PSYP140 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia 5 op Tentti tai itsenäisesti suoritettavat tehtävät

PSYP201 Psykologian tutkimusmenetelmät I 5 op ryhmätapaamiset 16. - 17.3.2018 pe klo 16 - 20 ja la 9 - 15 sekä 13. - 14.4.2018 pe klo 16 - 20 ja la 9 - 15.

Aloitus:  Imatralla, 21.9.2017 klo 16.30, kesäyliopiston koulutustila, koskikatu1, Tuutorina erityisopettaja Mona Aallikko
Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net
Hintatiedot:  490 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 200 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti. Hintaan sisältyy tuutorpalvelut

Opinto-oikeus: kaksi lukukautta aloituspäivästä lähtien

Ilmoittautuminen päättyy 7.9.2017
Hinta 490,00 €

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op 2017-18 UEF

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuudessa tutustuttuaan työssä tapahtuviin psykologisiin prosesseihin. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot. Lisäksi opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä muun muassa digiajan työelämätaitoihin sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan ja sen soveltamiseen vuorovaikutustilanteissa.

Aika ja paikka Aloitustilaisuus 21.9.2017 klo 16.30 - 18.45 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs)

Sisältö
Pakolliset opintojaksot 15 op:

AY7025101 Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan 3 op
AY7025120 Organisaatioiden johtaminen 3 op
AY7025103 Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
AY7025104 Työelämän sosiaalipsykologia 3 op
AY7025105 Viestintä ja vuorovaikutus 3 op
Valinnaiset opintojaksot 10 op:
AY7025106 Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot 2 op
AY7025107 Digiajan työelämä 3 op
AY7025108 Elinvoimainen organisaatio 3 op
AY7025109 Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
AY7025110 Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa 2 op
AY7025111 Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
AY7025112 Oman osaamisen tunnistaminen 3 op
AY7025113 Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op

Luennot

Ohjelma ja lähitapaamisten aikataulu
AY7025101 Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan 3 op
  * kokoontuminen to 21.9.2017 klo 16.30 - 18.45
AY7025120 Organisaatioiden johtaminen 3 op
  * Opintopiirityöskentely 6 tuntia
  * kevät 2018
AY7025103 Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
  * Opintopiirityöskentelyä 6 tuntia
  * kokoontumiset ma 30.10.2017 klo 17.00 - 19.00 ja ma 13.11.2017 klo 17.00 - 19.00
AY7025104 Työelämän sosiaalipsykologia 3 op
  * orientaatio 3 tuntia
  * ajankohta keväällä 2018
AY7025105 Viestintä ja vuorovaikutus 3 op
  * lähiopetus 8 tuntia
  * ajankohta: lähiopetus pe - la 9.-10.2.2018, pe klo 16.30 - 20.30, la klo 9.00 - 14.00

Toteutus ja työtavat Oppimistehtävät, verkko-opiskelu, lähiopetus, kirjatentit

Kouluttaja KM, opinto-ohjaaja Minna Miikki

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 470 €, hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 220 €

Ilmoittautuminen viimeistään 7.9.2017
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisesta peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 7.9.2017
Hinta 470,00 €

Urheilujohtaminen

Urheilujohtamisen aineopinnoissa syvennytään urheilujohtamisen tematiikkaan monesta eri näkökulmasta. Opinnoissaan opiskelija kehittyy sekä urheilujohtamisen erityispiirteiden tunnistamisessa että käytännön urheilujohtamisen ongelmien ratkaisussa. Opintojen kautta opiskelija saa kattavan ja syvällisen kokonaiskuvan urheilujohtamiseen liittyvistä haasteista ja vaatimuksista kansainvälistä näkökulmaa unohtamatta.

Urheilujohtaminen sopii urheilun parissa toimiville kuten järjestöt ja seurat, myös itse urheilijat ja muut aiheesta kiinnostuneet. Opintokokonaisuus soveltuu myös sivuaineeksi. Suositeltavaa on, että opiskelija on suorittanut kauppatieteiden perusopinnot ennen opintojen aloittamista. Tämä ei ole kuitenkaan edellytys, vaan ymmärrys kauppatieteistä voi helpottaa asioiden oppimista.

Aloitus  ja luennot Imatra 22.-23.9.2017 klo 16 - 19.45

Opintojaksot lv. 2016-2017:
Urheilujohtaminen (6 op) - AY5215601
Urheilumarkkinointi ja brandien hallinta (6 op) - AY5215602
Urheiluoikeus (6 op) - AY5215603
Sport Economics and Finance (Urheilutaloustiede) (6 op) - AY5215604
Tapahtuma- ja tilajohtaminen (6 op) - AY5215605 

Opinnot sisältävät itsenäistä opiskelua, jonka tukena on verkko-oppimisympäristö Moodle. 

Urheilujohtaminen (6 op) luennot Imatra 22.-23.9.2017 klo 16.- 19.45
Tavoite: Tiedolliset: Opiskelija perehtyy kokonaisvaltaisesti johtamisen eri osa-alueisiin urheilukontekstissa. Opiskelija sisäistää urheilujohtamisen erityispiirteet ja ymmärtää urheilukontekstin merkityksen organisaation ja ihmisten johtamisen näkökulmasta. Samalla opiskelija oppii hahmottamaan erityisesti vapaaehtoisten johtamisen, organisoinnin ja motivoinnin kannalta olennaiset tekijät. Opiskelija perehtyy myös kulttuurin merkitykseen johtamisessa ja ymmärtää globalisaation merkityksen suhteessa urheiluun. Taidolliset: Opiskelija saa valmiuksia urheiluorganisaation johtamiseen ja ymmärtää urheilukontekstin aiheuttamat erityispiirteet. Kurssin myötä opiskelija osaa myös hahmottaa, mitkä tekijät vaikuttavat työtekijöiden motivointiin ja sitouttamiseen sekä kykenee suunnittelemaan urheiluorganisaation strategiaa ja ymmärtää sen implementointiin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy myös hahmottamaan urheilukontekstin luomat haasteet ja vaatimukset organisaation johtamisen kannalta sekä ymmärtää mitä vaatimuksia monikulttuurinen toimintaympäristö aiheuttaa johtamisen näkökulmasta.

Sisältö: Urheilukontekstin asettamat vaatimukset ja erityispiirteet, henkilöstöresurssien johtaminen urheiluorganisaatioissa (teoreettiset taustat), vapaaehtoisten johtaminen, urheiluliiketoiminnan taustat, kansainvälinen urheilujohtaminen

Urheiluoikeus (6 op)
Tavoite: Antaa opiskelijalle perustietämys urheiluoikeudesta. Opiskelijalle muodostuu kuva urheiluun liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä ja niiden soveltamistilanteista. Opiskelija oppii arvioimaan urheilun ja oikeuden välistä suhdetta sekä eri muodoissaan harjoitettavaan urheilutoimintaan liittyviä oikeudellisia riskejä.

Sisältö: Urheilun sääntelyjärjestelmä, urheilijan oikeusasema, sopimukset urheilutoiminnassa, urheilun kansanliike, urheilun riidanratkaisujärjestelmät, immateriaalioikeudet, vahingonkorvaus, rikokset ja kilpailuoikeudellinen sääntely urheilussa.

Tapahtuma- ja tilajohtaminen (6 op)
Tavoite: Opiskelija hahmottaa tapahtumat palveluina, joita voi suunnitella, johtaa ja kehittää palvelujen johtamiseen liittyvien mallien mukaisesti. Opiskelija hallitsee tapahtumajohtamiseen liittyvän suunnittelun elinkaaren sekä ymmärtää projektienjohtamisen periaatteet. Ymmärtää tapahtumien järjestämiseen liittyvän lainsäädännön. Opiskelija ymmärtää tapahtumatuotannon laajan ja moniulotteisen kokonaisuuden sekä osaa hyödyntää urheilujohtamisen, markkinoinnin sekä palveluiden johtamiseen liittyviä erikoispiirteitä tapahtumatuotannossa. Opiskelija hallitsee tapahtumiin liittyvän budjetoinnin, riskien hallinnan sekä henkilöstöjohtamisen periaatteet.

Sisältö: Tapahtumajohtaminen, tapahtumien myynti ja markkinointi, tilojen suunnittelu ja hallinta, kysynnän analysointi, riskienhallinta, tapahtumien taloudelliset ja ympäristölliset vaikutukset, liiketoimintasuunnitelma.apahtumajohtaminen (6 op)

Urheilumarkkinointi ja brändien hallinta (6 op)
Tavoite: Opiskelija perehtyy kokonaisvaltaisesti markkinoinnin eri osa-alueisiin urheilukontekstissa. Opiskelija tiedostaa markkinoinnin haasteet ja erityispiirteet urheilunsektorilla. Opiskelija tunnistaa markkinoinnin roolit ja osapuolet ammatti- sekä amatööriurheilun kohdalla. Opiskelija saa valmiuksia analysoida, suunnitella ja kehittää markkinointia urheiluorganisaatioissa ja urheilutapahtumien yhteydessä.

Sisältö: Markkinoinnin suunnittelu, urheilumarkkinoinnin keinot, brandin rakentaminen, sponsorointi ja sidosryhmäsuhteet.

Sport Economics and Finance (6 op)
Tavoite: Opiskelija sisäistää keskeiset teemat urheilutaloustieteessä ja oppii käsittelemään urheiluliiketoimintaa taloustieteen avulla. Opiskelija ymmärtää kuinka taloustieteen keskeiset periaatteet toteutuvat ammatti- sekä amatööriurheilussa. Opiskelija oppii käyttämään taloustieteellisen tutkimuksen työkaluja ja käsitteitä urheilukontekstissa sekä oppii arvioimaan urheilua taloustieteiden näkökulmasta.

Sisältö: Urheilutaloustieteen tutkimus, kysyntä ja tarjonta urheilumarkkinoilla, palkkojen määräytyminen, uhkapelimarkkinat, hintateoria, peliteoria.

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net p. 010 3229452

Hintatiedot 520 €  Avoimen yliopiston maksu 320 € maksetaan ennen opintojen alkua
Ilmoittautuminen viimeistään: 8.9.2017

Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2017
Hinta 730,00 €

Opetushallinto

Opetushallinto 25 op UEF

Opetushallinnon 25 op monitieteisen opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on saanut asetuksen Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) edellyttämät perustiedot ja -valmiudet toimia koulujen ja oppilaitosten johtotehtävissä sekä muissa opetusalan hallinnollisissa tehtävissä. Opiskelija tuntee opetushallintoa koskevan keskeisen lainsäädännön ja osaa toimia opetushallinnon suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtävissä.

Opintokokonaisuuden suorittaminen täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2.4 § säädetyn vaatimuksen rehtorilta vaadittavista opinnoista. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevassa asetuksessa (2 §) todetaan, että: "rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on: 1) ylempi korkeakoulututkinto; 2) tässä asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus; 3) riittävä työkokemus opettajan tehtävissä; sekä 4) opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus."

Opetushallinnon perusopintoihin kuuluu kaikille pakollisia (17 op) ja vapaavalintaisia opintojaksoja (vähintään 8 op). Opintojaksojen keskinäinen suo-ritusjärjestys on vapaa, mutta opiskelijaa suositellaan aloittamaan kaikille pakolliset opinnot Yleishallinto-oikeus opintojaksolla.

HUOM! Pakollisena opintojaksona 1.8.2016 alkaen Yleishallinto-oikeus 5 op -jaksoon tulee edeltäväksi kurssiksi Oikeustieteen ABC-kurssi 2 op. Ko. kurssi suoritetaan 1) yleisenä tenttipäivänä  tai 2) sähköisenä tenttinä (https://stentti.uef.fi). Vaihtoehto 1) tentin voi suorittaa Etelä-Karjalan kesäyliopistossa. Vaihtoehto 2) opiskelija voi suorittaa tentin haluamanaan ajankohtana 1.9.2017 - 31.5.2018 Joensuun, Kuopion tai Savonlinnan kampuksen stentti-tiloissa. Tentti on 30 kysymyksen monivalintatentti

Aika ja paikka: Aloitustilaisuus: 28.9.2017 klo 16 - 18 Imatralla

Kohderyhmä: Opinnot sopivat henkilöille, jotka työskentelevät koulujen tai oppilaitosten johtotehtävissä tai ovat hakeutumassa vastaaviin tehtäviin.

Pakolliset opintojaksot:

5311024 Oikeustieteen ABC (2 op) Tenttiä voi harjoitella Moodle-ympäristössä. Kurssiavain on opintojakson koodi. Moodle ympäristöstä löydät lisätietoa opintojaksosta.
5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op LUENNOT ja niihin liittyvät harjoitukset. Neljä kuulusteluista järjestetään oikeustieteiden laitoksen yleisissä tenteissä. Yleisten tenttien lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintojakson kuulustelu vaihtoehtoisesti moodle-oppimisympäristössä
5311316 Koulutusoikeus 5 op
5311307 Virkamiesoikeus 5 op

Valinnaiset opintojaksot:
5311305 Informaatio-oikeus 5 op
5311209 Finanssihallinto-oikeus 5op
5311306 Kuntien ja maakuntien hallinto 5 op (aikaisemmalta nimeltään kunnallisoikeus)
AY2230208a Arviointi kehittämisen tukena, aikuiskasvatustiede 3 op tai AY2230208b Arviointi kehittämisen tukena, kasvatustiede 3 op
AY2230211 Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä 3 op
AY2230213 Työssä oppiminen ja henkilöstötyö 3 op
AY2240207 Organisaatiopsykologia 3 op
AY5210104 Johtamisen perusteet 6op

Aika ja paikka: Syksy 2017 - Syksy 2018 Imatra

Luennot: AC-välitteisesti 

Virkamiesoikeus 5 op 
Luennoitsijana HTT Tarmo Miettinen
Luento välitetään ac-välitteisenä Imatralle, ajankohta varmistuu myöhemmin.

Koulutusoikeus 5 op
Luennoitsijana Jonna Kosonen
​Luento välitetään ac-välitteisenä Imatralle, ajankohta varmistuu myöhemmin

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net p. 010 322 9452

Hintatiedot: Kokonaisuusmaksu 520 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 220 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin yliopiston käytännön mukaisesti.

Opinto-oikeus: 1.8.2017 - 31.12.2018 (kolme lukukautta) Itä-Suomen yliopiston (UEF) avoin yliopisto

Ilmoittautuminen viimeistään: 17.9.2017

Ilmoittautuminen päättyy 17.9.2017
Hinta 520,00 €

Opetushallinnon 25 op monitieteisen opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on saanut asetuksen Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) edellyttämät perustiedot ja -valmiudet toimia koulujen ja oppilaitosten johtotehtävissä sekä muissa opetusalan hallinnollisissa tehtävissä. Opiskelija tuntee opetushallintoa koskevan keskeisen lainsäädännön ja osaa toimia opetushallinnon suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtävissä.

Opintokokonaisuuden suorittaminen täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2.4 § säädetyn vaatimuksen rehtorilta vaadittavista opinnoista. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevassa asetuksessa (2 §) todetaan, että: "rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on: 1) ylempi korkeakoulututkinto; 2) tässä asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus; 3) riittävä työkokemus opettajan tehtävissä; sekä 4) opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus."

Opetushallinnon perusopintoihin kuuluu kaikille pakollisia (17 op) ja vapaavalintaisia opintojaksoja (vähintään 8 op). Opintojaksojen keskinäinen suo-ritusjärjestys on vapaa, mutta opiskelijaa suositellaan aloittamaan kaikille pakolliset opinnot Yleishallinto-oikeus opintojaksolla.

HUOM! Pakollisena opintojaksona 1.8.2016 alkaen Yleishallinto-oikeus 5 op -jaksoon tulee edeltäväksi kurssiksi Oikeustieteen ABC-kurssi 2 op. Ko. kurssi suoritetaan 1) yleisenä tenttipäivänä (2 tenttikertaa syksyllä 2016 ja yksi kerta keväällä 2017) tai 2) sähköisenä tenttinä (https://stentti.uef.fi). Vaihtoehto 1) tentin voi suorittaa Etelä-Karjalan kesäyliopistossa. Vaihtoehto 2) opiskelija voi suorittaa tentin haluamanaan ajankohtana 1.9.2016–31.5.2017 ja 1.9.2017–31.5.2017 Joensuun, Kuopion tai Savonlinnan kampuksen stentti-tiloissa.

Pakolliset opintojaksot:
5311024 Oikeustieteen ABC (2 op) 
5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op
5311316 Koulutusoikeus 5 op
5311307 Virkamiesoikeus 5 op

Valinnaiset opintojaksot:
5311305 Informaatio-oikeus 5 op
5311209 Finanssihallinto-oikeus 5op
5311306 Kunnallisoikeus 5 op
AY2230208a Arviointi kehittämisen tukena, aikuiskasvatustiede 3 op tai AY2230208b Arviointi kehittämisen tukena, kasvatustiede 3 op
AY2230211 Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä 3 op
AY2230213 Työssä oppiminen ja henkilöstötyö 3 op
AY2240207 Organisaatiopsykologia 3 op
AY5210104 Johtamisen perusteet 6op

Aika ja paikka: Syksy 2016 - Syksy 2017 Lappeenranta

Luennot: AC-välitteisesti reaaliaikaisena Lappeenrantaan 
Yleishallinto-oikeus 5 op pe-la 30.9.-1.10.2016 ja 7.-8.10.2016
perjantaisin klo 16.00 - 20.00
lauantaisin klo 9.00 - 15.00
Luennoitsijana HTT Tarmo Miettinen

Virkamiesoikeus 5 op pe-la 11.-12.11.2016  ja 25.-26.11.2016
pe klo 16.00 - 19.15, kellonaika varmistetaan myöhemmin
la klo 9.00 - 14.15, kellonaika varmistetaan myöhemmin
Luennoitsijana HTT Tarmo Miettinen
Luento välitetään ac-välitteisenä Lappeenrantaan

Koulutusoikeus 5 op pe-la 13.-14.1.2017
pe klo 16.00 - 20.00, kellonaika varmistetaan myöhemmin
la klo 9.00 - 15.00, kellonaika varmistetaan myöhemmin
Luennoitsijana Jonna Kosonen
​Luento välitetään ac-välitteisenä Lappeenrantaan

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net p. 010 322 9452

Hintatiedot: Kokonaisuusmaksu 520 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 220 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin yliopiston käytännön mukaisesti.

Opinto-oikeus: 1.8.2016 - 31.12.2017 (kolme lukukautta) Itä-Suomen yliopiston (UEF) avoin yliopisto

Ilmoittautuminen päättyy 29.9.2016
Hinta 520,00 €

Yleishallinto-oikeus on pakollinen kaikille HTK- ja ON-tutkintoa ja hallinto-oikeuden perus- ja aineopintoja suorittaville. Koska yleishallinto-oikeuden opintojakso sislätyy yleisiin oikeusjärjestysopintoihin, tämän opintokokonaisuuden suorittavat eivät voi sisällyttää opintojaksoa enää hallinto-oikeuden perus- tai aineopintoihin. Tällöin opiskelija täydentää hallinto-oikeuden perusopintokokonaisuuden valitsemillaan aineopintojaksoilla vähintään 25 opintopisteen laajuiseksi (ei kandidaatin tutkielmaa).

Aika ja paikka: AC-luennot (24 tuntia) pe-la 30.9.-1.10 ja pe- la 7.-8.10.2016 kesäyliopisto, Koulukatu 11, 3. krs 53100 Lappeenranta

Perjantaisin klo 16.00 - 20.00
Lauantaisin klo 9.00 - 15.00

Luennoitsija: professori Tarmo Miettinen UEF

Suoritustapa: Tentitään luennot ja opintojakson kirjallisuus avoimen yliopiston tenttipäivänä

Sisältö: Hyvä hallinto, hallintomenettely, oikeusturva hallinnossa Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee hyvän hallinnon ja hallintomenettelyn keskeiset vaatimukset ja hallinnon oikeussuojajärjestelmän keskeiset elementit ja osaa soveltaa tietojaan hallinto-oikeudellisiin tyyppitilanteisiin.

Kirjallisuus:  Heikki Kulla: Hallintomenettelyn perusteet, 9. uudistettu painos (2015) s. 1 – 359. Teos luettavissa sähköisesti Suomen laki -palvelussa. 
Väätänen, Oikein ja joutuisasti, 2011, luku III (s. 139-295). 
Mäenpää, Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet, 2011 tai uudempi (ei lu-kua 8).
Harjula – Prättälä, Kuntalaki – Tausta ja tulkinnat, 2015 (luku 16 Oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus, s. 881–965) 
Säädökset: Hallintolaki (434/2003). Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003). 
Kielilaki (423/2003). 
Hallintolainkäyttölaki (586/1996), luvut 1-6, 11-13. 
Kuntalaki (410/2015), luku 16 Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta (150/1930). 
Opetus ja suoritustavat: Luennot (28 t) ja niihin sisältyvät harjoitukset. Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin. Säädöksiin ja kirjallisuuteen perustuva kuulustelu yleisenä tenttipäivänä. Yksi tentti-kerta järjestetään Moodle-tenttinä. 

Arvostelu: 0-5

Edellytykset: Muille kuin oikeustieteen tutkinto-opiskelijoille kurssia edeltävänä pakollisena suorituksena Oikeustieteen ABC-kurssi 2 op. Ko. kurssi suoritetaan 1) yleisenä tenttipäivänä (2 tenttikertaa syksyllä 2016 ja yksi kerta keväällä 2017) tai 2) sähköisenä tenttinä (https://stentti.uef.fi). Vaihtoehto 1) tentin voi suorittaa Etelä-Karjalan kesäyliopistossa. Vaihtoehto 2) opiskelija voi suorittaa tentin haluamanaan ajankohtana 1.9.2016–31.5.2017 ja 1.9.2017–31.5.2017 Joensuun, Kuopion tai Savonlinnan kampuksen stentti-tiloissa.

Lisätietoja: Opintojaksolla on käytössä Moodle-alusta. Kurssiavaimen saa ensimmäisellä luennolla tai opettajilta s-postilla.

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen leena.salonen(at)kesyli.net p. 010 322 9461

Ilmoittautuminen päättyy 18.9.2016
Hinta 225,00 €

Oikeustieteen ABC (2 op)
Kurssi on pakollinen Yleishallinto-oikeus 5 op -opintojakson suorittamiseksi sekä Opetushallinnon perusopinnoissa että Hallinto-oikeuden perusopinnoissa, joihin molempiin yleishallinto-oikeuden 5 op jakso sisältyy.

Sisältö: Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole aiempaa kokemusta oikeustieteen opinnoista. Opintojaksolla perehdytään oikeustieteen perusteisiin. Lisäksi opintojaksolla opitaan käyttämään keskeisiä oikeudellisia käsitteitä ja lukemaan lakia. Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet suoriutua oikeustieteen opinnoista. Opiskelija tuntee oikeudellisen sääntelyn ja oikeusjärjestyksen perusteet sekä julkisoikeuden, yksityisoikeuden sekä rikos- ja prosessioikeuden peruskäsitteet.

Opinto-jakson voi sisällyttää lukuvuosina 2016–2017 oikeustieteiden perusopintotasoisiin sivuainekokonaisuuksiin.

Kirjallisuus: Oikeudellisen ajattelun perusteita. Oikeustieteiden pääsykoekirja 2012. Toim. Tapio Määttä. Oikeustieteiden laitos, Joensuu 2012.

Oppikirja on luettavissa Internetissä: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0766-0/urn_isbn_978-952-61-0766-0.pdf

Suoritustapa: Itsenäisesti opiskeltava kirjallisuus ja sen tenttiminen. Tenttiminen  oikeustieteiden laitoksen yleisessä tentissä kesäyliopistolla Lappeenrannassa. Tenttiä ei voi uusia ennen edellisen tentin tulosten julkaisua.
Yleisessä tentissä opintojakso on tentittävissä kaksi kertaa syksyllä ja yhden kerran keväällä, tenttiajankohdat ja ilmoittautuminen WebOodissa.

Arvostelu: Hyv-hyl

Opettaja: Jonna Kosonen 

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen leena.salonen(at)kesyli.net p. 010 322 9461

Ilmoittautuminen päättyy 16.9.2016
Hinta 50,00 €

Aika ja paikka: AC-luennot pe-la 11.-12.11. ja pe-la 25.-26.11.2016, kesäyliopisto, Koulukatu 11, 3. krs 53100 Lappeenranta

Perjantaisin klo 16.30 - 19.30
Lauantaisin klo 9.00 - 14.15

Luennoitsija: HTM Maria Ovaska

Sisältö: Valtion virkamiesten ja kunnan viranhaltijoiden oikeudet, velvollisuudet ja vastuu, virkasuhteen ottaminen ja virkasuhteen päättäminen, virkaehtosopimusjärjestelmä sekä yhteistoimintamenettely kunnissa.

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee valtion virkamiesten ja kuntien viranhaltijoiden oikeusasemaa sekä kollektiivista virkamiesoikeutta koskevat keskeiset säännökset niin, että osaa soveltaa tietojaan tyypillisiin virkamiesoikeudellisiin tilanteisiin.

Kirjallisuus:
Koskinen - Kulla, Virkamiesoikeuden perusteet, 2013. Oppikirja on saatavilla sähköisesti Talentumin Verkkokirjahyllystä.
Kulla, Julkishenkilöstön asema: systematiikkaa ja sekamuotoisuutta, Lakimies 7–8/2006 (Edilex).
Saloheimo, Työ- ja virkaehtosopimusoikeus, 2012 (virkaehtosopimuksia koskevat osat). ). Oppikirja on saatavilla sähköisesti Talentumin Verkkokirjahyllystä.
Säädökset:
Valtion virkamieslaki (750/1994).
Kuntalaki (410/2015), luku 11.
Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003).
Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003).
Valtion virkaehtosopimuslaki (664/1970).
Kunnallinen virkaehtosopimuslaki (669/1970).
Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007).

Opetus ja suoritustavat: Luennot (18 t) sekä omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin. Säädöksiin ja kirjallisuuteen perustuva kuulustelu. Luennoilla voidaan teettää tehtäviä, joista voi saada lisäpisteitä tenttiin. Tarkemmat ohjeet annetaan luentojen yhteydessä.

Arvostelu: 0-5

Edellytykset: Ennen virkamiesoikeuden kurssia suositellaan Yleishallinto-oikeus (5311304) opintojakson suorittamista.

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen(at)kesyli.net, p. 010 322 9461

Ilmoittautuminen päättyy 18.9.2016
Hinta 225,00 €

Aika ja paikka: kevät 2017, tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin. AC-luennot, kesäyliopisto Koulukatu 11, 53100 Lappeenranta

Luennoitisija: HTM Jonna Kosonen, UEF

Sisältö: Koulutusjärjestelmän oikeudellinen normipohja ja rakenne, oppilaan/opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, koulutusoikeuden ajankohtaisia kysymyksiä.

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee koulutuksen lainsäädännön tavoitteet ja oikeudenalan oikeusperiaatteet, koulutusta koskeva perus- ja ihmisoikeudet, sekä oppilaan/opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet. Opiskelija saa valmiudet tunnistaa opetustoimen alalla esiintyviä oikeudellisia ongelmia ja ratkaista niitä. Opiskelija tuntee oikeuslähteet, joista saa tukea ongelmien ratkaisemiseen.

Oppimateriaalit: Hakalehto (toim.): Lapsen oikeudet koulussa. 2015, josta luetaan seuraavat artikkelit:
1) Arajärvi: Lapsen ja koulutuksellisen hyvinvoinnin takaaminen, s. 88–131, 2) Lahtinen – Haanpää: Oppilashuolto perusopetuksessa – näkökulmia moniammatillisen yhteistyön toimivuuteen, s. 132–168,
3) Mäntylä: Kun mikään ei auta: opetuspaikan muuttaminen ratkaisuksi koulukiusaamistilanteisiin? s. 252–278.
Hakalehto-Wainio, Oppilaan oikeudet opetustoimessa, 2012. Kosonen – Miettinen – Sutela – Turtiainen: Ammattikorkeakoululaki, 2015 (ei lukua 2, s. 41–96)

Säädökset:
Perustuslaki (731/1999) Perusopetuslaki (628/1998). Lukiolaki(629/1998). Laki ammatillisesta koulutuksesta(630/1998). Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta(631/1998). Ammattikorkeakoululaki (932/2014)
Yliopistolaki (558/2009).
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

Opetus ja suoritustavat:
Luentokurssille osallistuminen (15 t) + kurssilla annettujen tehtävien palauttaminen + kirjallisuuden tenttiminen yleisenä tenttipäivänä. Opiskelija saa jättää vastaamatta valintansa mukaan yhteen tenttikysymykseen tentissä.

Arvostelu: 0-5 

Hintatiedot: Kurssimaksu 225 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 50 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen leena.salonen(at)kesyli.net p. 010 322 9461

Ilmoittautuminen päättyy 18.9.2016
Hinta 225,00 €

5311305 Informaatio-oikeus 5 op Valinnainen opintojakso

Sisältö: Sananvapaus, julkisuusperiaate ja sen toteuttaminen, salassapitovelvoite ja henkilötietojen suoja.

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee informaation käsittelyyn ja hallintaan vaikuttavan lainsäädännön sekä osaa soveltaa sitä käytännössä.

Oppimateriaalit:
Voutilainen, Oikeus tietoon - informaatio-oikeuden perusteet, 2012 tai uudempi.
Neuvonen, Viestintä- ja informaatio-oikeuden perusteet, 2013, s. 13–120 ja 162-244
Voutilainen, Yliopistojen asiakirjahallinnon oikeudellisia kysymyksiä, 2010. (Edilex-artikkeli)
Mäenpää, Liikesalaisuudet viranomaisen toiminnassa, 2006. (Edilex-artikkeli)
Voutilainen, Julkisuus ja henkilötietojen suoja oikeustieteellisessä tutkimuksessa 2015 (Edilex)
Voutilainen, Tiedonsaanti rikosoikeudenkäyntiin liittyvistä asiakirjoista 2016 (Edilex)
Säädökset:
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa (381/2007)
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa (370/2007)
Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä (372/2010)
Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999).
Valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa (681/2010).
Henkilötietolaki (523/1999).
Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä (460/2003).
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009).
Arkistolaki (831/1994).
Rikoslaki (39/1889) 38 luku, 40 luku 5 §.

Opetus ja suoritustavat: Luennot (16 t, vapaaehtoiset, Joensuu). Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin. Luennoilla jaettuun materiaaliin, säädöksiin ja kirjallisuuteen perustuva kuulustelu tai kurssin aiheeseen liittyvän referee -artikkelin julkaisu. Luennoilla voidaan antaa tehtäviä, joista voi saada lisäpisteitä tenttiin.

Arvostelu: 0-5

Opettaja: Tomi Voutilainen

Edellytykset: Yleishallinto-oikeuden kurssin suorittaminen (pakollinen vaatimus)

Hintatiedot: Kurssimaksu 75 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 50 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen leena.salonen(at)kesyli.net p. 010 322 9461

 

Ilmoittautuminen päättyy
Hinta 0,00 €

5311306 Kunnallisoikeus 5 op Valinnainen opintojakso

Sisältö
Kunnallishallinto, kunnallinen päätöksenteko.
Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee kunnallisoikeuden lähtökohdat, kunnallishallintoa ja kunnallista päätöksentekoa sekä asukkaiden ja luottamushenkilöiden asemaa koskevat keskeiset säännökset ja osaa soveltaa niitä tyypillisiin kunnallisoikeudellisiin tilanteisiin.
Oppimateriaalit:
Harjula – Prättälä, Kuntalaki – tausta ja tulkinnat, 9. uud. painos, 2015 (ei lukuja 11: henkilöstö, 13: kunnan talous, 14: hallinnon ja talouden tarkastus, 15: kunnan toiminta markkinoilla ja 16: oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus). Oppikirja on saatavilla sähköisesti Talentumin Verkkokirjahyllystä.
Säädökset:
Kuntalaki (410/2015), ei lukuja 11, 13, 14, 15 ja 16.
Kotikuntalaki (201/1994).
Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (169/2007).
Laki eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta (490/2014)
Kuntarakennelaki (1698/2009).
Opetus ja suoritustavat: Luennot (18 t) sekä omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin. Säädöksiin ja kirjallisuuteen perustuva kuulustelu. Luennoilla voidaan teettää tehtäviä, joista voi saada lisäpisteitä tenttiin. Tarkemmat ohjeet annetaan luentojen yhteydessä.
Arvostelu: 0-5
Opettaja: Maria Ovaska Edellytykset: Ennen kunnallisoikeuden kurssia suositellaan Yleishallinto-oikeus (5311304) -opintojakson suorittamista.

Hintatiedot: Kurssimaksu 225 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 50 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen leena.salonen(at)kesyli.net p. 010 322 9461

 

Ilmoittautuminen päättyy
Hinta 225,00 €

5311209 Finanssihallinto-oikeus 5 op Valinnainen opintojakso

Sisältö: Finanssihallinto-oikeuden keskeinen sisältö
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee valtion ja kuntien toiminnan ja talouden suunnittelua, talousarviota, tilinpäätöksen ja talouden valvontaa koskevan lainsäädännön pääpiirteet.
Oppimateriaalit:
Myrsky - Svensk - Voutilainen, Suomen finanssioikeus, 2014, s. 351–586.
Määttä – Voutilainen, Julkisten hankintojen sääntely, 2016. Säädökset:
Keskeiset:
Suomen perustuslaki (731/1999), luku 7.
Kuntalaki (410/2015), luvut 13, 14 ja 15.
Laki valtion talousarviosta (423/1988) ja asetus valtion talousarviosta (1243/1992).
Laki julkisista hankinnoista (348/2007), kunnes uusi hankintalaki on tullut voimaan.
Asetus julkisista hankinnoista (614/2007)
Valtionavustuslaki (688/2001)
Oheiset:
Laki valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta (449/1988).
Laki valtion liikelaitoksista (1062/2010).
Laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta (1368/2007).
Valtion maksuperustelaki (150/1992).
Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta (676/2000).
Laki valtiontilintarkastajain eräistä tarkastus- ja tiedonsaantioikeuksista (630/1998).
Laki valtiontilintarkastajain ja valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkastaa eräitä Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja (353/1995)
Opetus ja suoritustavat: Luennot (14 t, vapaaehtoiset, Joensuu). Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin. Oppimateriaalin tenttiminen yleisenä tenttipäivänä tai referee-artikkelin julkaiseminen. Luennoilla voidaan antaa tehtäviä, joista voi saada lisäpisteitä tenttiin.
Arvostelu: 0-5
Opettaja: Tomi Voutilainen ja Tommi Oikarinen Edeltävät opinnot: Yleishallinto-oikeus (pakollinen edeltävä suoritus)

 

Hintatiedot: Kokonaisuusmaksu 000 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 000 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen leena.salonen(at)kesyli.net p. 010 322 9461

Ilmoittautuminen päättyy
Hinta 75,00 €

AY2230208a Arviointi kehittämisen tukena, aikuiskasvatustiede 3 op Valinnainen opintojakso

Sisältö
Arviointi ajattelun ja toiminnan muotona. Arvioinnin erilaiset funktiot ja paradigmat. Arvot arvioinnin perustana. Hyvän arvioinnin ehtoja.
Osaamistavoitteet: Opiskelija
• osaa tarkastella koulutusta ja sen toteuttamisesta kriittisesti arvioinnin näkökulmasta
• kykenee laatimaan toteuttamiskelpoisia arviointisuunnitelmia tai toteuttamaan pienimuotoisen arvioinnin
Oppimateriaalit:
• Atjonen 2007. Hyvä, paha arviointi tai Atjonen 2015. Kehittävä arviointi kasvatusalalla.
• Chelimsky & Shadish (eds.) 1997. Evaluation for the 21st century. A Handbook
• Muita opettajan ilmoittamia, ensisijaisesti internetistä saatavia resursseja
Opetus ja suoritustapa
1) Osallistuminen luentoihin 16 t ja harjoituksiin 8 t, omatoiminen työskentely 57 t tai
2) opintotehtävien tekeminen Moodlessa, omatoiminen työskentely 81 t. Molemmissa vaihtoehdoissa omatoiminen työskentely sisältää joko arvioinnin toteutuksen tai arviointisuunnitelman laatimisen opiskelijan valitsemasta teemasta, joka vastaa hänen valitsemaansa pääainetta.
Arvostelu:0-5 Arvosteluperusteet:
1) Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Arviointiraportin tai -suunnitelman laatu. 2) Opintotehtävien laatu
Opettaja: Päivi Atjonen
Lisätiedot: Suoritusajankohta kevätlukukausi.

Hintatiedot: Kurssimaksu 75€ sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 30 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen leena.salonen(at)kesyli.net p. 010 322 9461

 

Ilmoittautuminen päättyy
Hinta 75,00 €

AY2230208b Arviointi kehittämisen tukena, kasvatustiede 3 op Valinnainen opintojakso

Sisältö
Arviointi ajattelun ja toiminnan muotona. Arvioinnin erilaiset funktiot ja paradigmat. Arvot arvioinnin perustana. Hyvän arvioinnin ehtoja.
Osaamistavoitteet: Opiskelija
• osaa tarkastella koulutusta ja sen toteuttamisesta kriittisesti arvioinnin näkökulmasta
• kykenee laatimaan toteuttamiskelpoisia arviointisuunnitelmia tai toteuttamaan pienimuotoisen arvioinnin
Oppimateriaalit:
• Atjonen 2007. Hyvä, paha arviointi tai Atjonen 2015. Kehittävä arviointi kasvatusalalla.
• Chelimsky & Shadish (eds.) 1997. Evaluation for the 21st century. A Handbook
• Muita opettajan ilmoittamia, ensisijaisesti internetistä saatavia resursseja
Opetus ja suoritustapa
1) Osallistuminen luentoihin 16 t ja harjoituksiin 8 t, omatoiminen työskentely 57 t tai
2) opintotehtävien tekeminen Moodlessa, omatoiminen työskentely 81 t. Molemmissa vaihtoehdoissa omatoiminen työskentely sisältää joko arvioinnin toteutuksen tai arviointisuunnitelman laatimisen opiskelijan valitsemasta teemasta, joka vastaa hänen valitsemaansa pääainetta.
Arvostelu:0-5 Arvosteluperusteet:
1) Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Arviointiraportin tai -suunnitelman laatu. 2) Opintotehtävien laatu
Opettaja: Päivi Atjonen
Lisätiedot: Suoritusajankohta kevätlukukausi.

 

Hintatiedot: Kurssimaksu 75 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 30 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen leena.salonen(at)kesyli.net p. 010 322 9461

 

Ilmoittautuminen päättyy
Hinta 75,00 €

AY2230211 Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä 3 op Valinnainen opintojakso

Sisältö: Suomalainen ja eurooppalainen koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä erityisesti historian näkökulmasta.

Osaamistavoitteet: Opiskelija 
• hallitsee koulutuspolitiikan historiallisen kehityksen eri vaiheet 
• tunnistaa tasa-arvon problematiikkaa suomalaisessa koulutuspolitiikassa 
• tuntee taloudellisten tekijöiden merkityksen politiikan muotoutumisessa 
• tietää globalisaation merkityksen kansalliselle koulutuspolitiikalle
Oppimateriaalit:
Tentitään kaksi (2) teosta seuraavista:
• Rinne, Jogi, Leppänen, Korpas & Klemelä (toim.) 2008. Suomalainen ja virolainen koulutus ja EU:n uusi koulutuspolitiikka.
• Ahonen 2003. Yhteinen koulu. Tasa-arvoa vai tasapäisyyttä.
• Jauhiainen, Rinne, & Tähtinen (toim.) 2001. Koulutuspolitiikka Suomessa ja ylikansalliset mallit.
• Lehtisalo & Raivola 1999. Koulutus ja koulutuspolitiikka.
• Ball 2005. Education policy and social class – the selected works of Stephen Ball .
• Olssen ym. 2004. Education policy: Globalization, citizenship and democracy.
• Kallo & Rinne 2006. Supranational regimes and national education policies - encountering challenge.
• Whitty 2003. Making sense of educational policy.

Opetus ja suoritustapa: Teostentti avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä 4 t, omatoiminen työskentely 77t.

Arvostelu:  Teostentti 0-5. Molemmat tentittävät teokset on suoritettava hyväksytysti samassa kuulustelussa.

Hintatiedot: Kokonaisuusmaksu 000 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 000 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen leena.salonen(at)kesyli.net p. 010 322 9461

 

Ilmoittautuminen päättyy
Hinta 75,00 €

AY2230213 Työssä oppiminen ja henkilöstötyö 3 op Valinnainen opintojakso

Sisältö: Työssä oppimisen ja ammatillisen kasvun käsitteistön ja teoreettisten perusteiden syventäminen. Henkilöstön kehittämisen perusteet, strategiat ja sovellukset sekä osaamisen johtaminen työelämän organisaatioissa.
Osaamistavoitteet: Opiskelija
• tuntee työssä oppimiseen liittyvät peruskäsitteet ja ilmiöt
• tuntee henkilöstön kehittämisen keskeiset lähestymistavat ja niiden historialliset kehitysvaiheet
• tunnistaa henkilöstötyön perustehtävät
Oppimateriaalit: Kehittämissuunnitelman pohjana käytetään valikoiden seuraavia teoksia:
• Billett 2001. Learning in the Workplace: strategies for effective practice.
• Collin 2005. Experience and Shared Practice: Design Engineers’ Learning at Work (myös sähköinen julkaisu).
• Eteläpelto, Collin & Saarinen (toim.) 2007. Työ, oppiminen, identiteetti.
• Garrick 1998. Informal learning in the workplace. Unmasking human resource development.
• Hytönen 2002. Exploring the practice of human resource development as a field of professional expertise (myös sähköinen julkaisu).
• Kauhanen 2006. Henkilöstövoimavarojen johtaminen.
• Viitala 2005. Johda osaamista! Osaamisen johtamisen teoriasta käytäntöön.
• Lindström & Leppänen (toim.) 2002. Työyhteisön terveys ja hyvinvointi.
• Virtanen & Sinokki 2013. Hyvinvointia työstä. Työhyvinvoinnin kehittyminen, perusta ja käytännöt.
Lisäksi valikoiden artikkeleita henkilöstön kehittämisen tieteellisistä aikakausjulkaisuista
Opetus ja suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen luennoille 10 t tai luentoja korvaavat tehtävät, työelämän kehittämiseen liittyvän kehittämissuunnitelman tekeminen 61 t ja niiden käsittelyyn osallistuminen 10 t.
Arvostelu: Kehittämissuunnitelman perusteella 0-5

 

Hintatiedot: Kurssimaksu 75 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 30 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen leena.salonen(at)kesyli.net p. 010 322 9461

 

Ilmoittautuminen päättyy
Hinta 75,00 €

AY2240207 Organisaatiopsykologia 3 op Valinnainen opintojakso

Sisältö: Kirjallisuus tutustuttaa opiskelijan työ- ja organisaatiopsykologian perusteorioihin, johtamiseen, organisaation muutokseen ja työyhteisöjen kehittämiseen laajemmin.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata työ- ja organisaatiopsykologian keskeisimmät teoriasuuntaukset ja käsitteet, osaa soveltaa teoria- ja tutkimustietoa työpaikan käytännön ongelmien ratkaisemiseen, tuntee työyhteisöjen ja johtamisen ajankohtaisia kysymyksiä psykologian näkökulmasta tarkasteltuna sekä tuntee kirjallisuutta luettuaan laajemmin organisaatiopsykologian alan keskeisimpiä kysymyksiä.
Oppimateriaalit:
Steptoe-Warren, G. 2013. Occupational psychology: an applied approach ja
Pyöriä, P. (toim.) 2012 Työhyvinvointi ja organisaation menestys. Opetus ja suoritustapa: Kirjallisuuden tenttiminen avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä
Arvostelu: 0-5
Opettaja: Matti Kuittinen

Hintatiedot: Kokonaisuusmaksu 000 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 000 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen leena.salonen(at)kesyli.net p. 010 322 9461

Ilmoittautuminen päättyy
Hinta 75,00 €

AY5210104 Johtamisen perusteet 6 op Valinnainen opintojakso

Sisältö: Johtamisen tehtävät ja tasot. Yksilöiden, tiimien ja ryhmien johtaminen, motivointi ja valmentaminen, johtajuusajattelun ja -mallien kehitys, organisaation sosiaalinen rakenne, henkilöstöresurssien, kulttuurin, innovaatioiden ja muutoksen johtaminen, oppiva organisaatio, johtaminen globaalissa ympäristössä, etiikka, yrityksen yhteiskuntavastuu.
Osaamistavoitteet: Tiedolliset: Opiskelija tietää, mitkä ovat johtamisen ja organisoinnin peruskäsitteet, johtamisen perustehtävät sekä näiden yhteydet uudistuvaan liiketoimintaan. Opiskelija ymmärtää, että liiketoimintaa harjoitetaan globaalien vaikutussuhteiden verkostossa jatkuvasti ja muuttuvassa palvelutaloudessa.
Taidolliset: Opiskelija osaa käyttää alan keskeistä käsitteistöä ja saa valmiuksia soveltaa oppimaansa erilaisissa johtamis- ja organisointitilanteissa.
Oppimateriaalit: Clegg, S., Kornberger, M. & Pitsis, T. (2008) Managing & Organizations. An Introduction to Theory & Practice. London: Sage. Muu materiaali.
Opetus ja suoritustavat: Verkkotentti ja oppimispäiväkirja.
Arvostelu: 0-5
Opettaja: Esa Hiltunen

Hintatiedot: Kurssimaksu 90 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 60 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen leena.salonen(at)kesyli.net p. 010 322 9461

 

Ilmoittautuminen päättyy
Hinta 90,00 €

Ympäristöoikeus

Ympäristöalan työmarkkinat ovat voimakkaassa kasvussa. Alalla arvostetaan monipuolista koulutusta ja edellytetään useiden eri alojen osaamista. Ympäristöoikeuden opinnot antavat valmiuksia itsenäisesti hyödyntää ja käyttää oikeudellista, ympäristöasioihin liittyvää viranomaisnormistoa. Opinnot on suunniteltu työelämän käytännön vaatimuksia ajatellen. Ympäristöoikeuden opinnot harjaannuttavat käyttämään ympäristöasioihin liittyviä oikeudellisia lähteitä ja perustelemaan kannanotot oikeudellisesti. Tavoitteena on, että ympäristöoikeuden opintojen jälkeen opiskelijalla olisi hyvät valmiudet itsenäiseen oikeudelliseen argumentaatioon ja omaehtoiseen, kriittiseen oikeuslähteiden hyödyntämiseen työelämässä eteen tulevia ongelmia ratkaistaessa. 

Aika ja paikka Aloitustilaisuus to 28.9.2017 klo 16.00 - 18.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs)

Kohderyhmä Opinnot on tarkoitettu kaikille oikeustieteiden opiskelusta kiinnostuneille, jotka haluavat kehittää oikeudellista osaamista juridista asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä. Moni avoimen yliopiston oikeustieteiden opiskelijoista opiskelee tutkintotavoitteisesti, mutta myös ammatillisena täydennyskoulutuksena yksittäisiä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia. 

Sisältö
Opintokokonaisuuden jaksot:
5311704 Ympäristöoikeuden perusteet 5 op
Opettajat Opettajat kampuksen opetus Tapio Määttä, avoimen yliopiston verkko-opetus Lea Halonen ja Kimmo Mali
Suoritustapa Opintojaksoa ei voi suorittaa muutoin kuin osallistumalla luennoille (Joensuussa tai verkon välityksellä), tekemällä harjoitustehtävät ja laatimalla oppimispäiväkirja, ei vaihtoehtoista suoritustapaa. Luennot ovat pakollisia, poissaoloja voi olla korkeintaan 6 tuntia. Oppimispäiväkirja.

5311705 Ympäristönsuojeluoikeus 5 op
Opettaja Hilkka Heinonen
Suoritustapa Luennot ja essee tai kirjatentti

5311706 Luonnonsuojelu- ja luonnonvaraoikeus 5 op
Opettaja Lea Halonen ja Ismo Pölönen
Suoritustapa 1) Pakolliset luennot (20 t), harjoitustehtävien tekeminen ja oppimispäiväkirja. TAI 
2) Oppimateriaalin tenttiminen sekä vapaaehtoiset luennot (20 t) ja oppimispäiväkirja.

5311707 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus 5 op
Opettaja Aleksi Heinilä
Suoritustapa Oppimateriaalin tenttiminen. Luennot Joensuun kampuksella (16 t, vapaaehtoiset), joista voi halutessaan laatia oppimispäiväkirjan.

5311708 Ympäristöoikeuden yleiset opit 5 op
Opettaja Tapio Määttä
Suoritustapa Oppimateriaalin tenttiminen ja esseen (10–15 s.) laatiminen. Luennot Joensuun kampuksella (12 t, vapaaehtoiset). Esseen aihe sovitaan etukäteen vastuuopettajan kanssa. Opiskelijan on esitettävä alustava esseen aihe opettajalle, joka hyväksyy aiheen ja ohjeistaa sen laatimisessa.

Toteutus ja työtavat Luennot, tentit, oppimispäiväkirja, oppimistehtävät

Kouluttajat Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opettajat

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 520 €, hinta sisältää avoimen yliopisotn rekisteröintimaksun 220 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 17.9.2017

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 17.9.2017
Hinta 520,00 €

Ravitsemustiede

Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitys terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Perusopinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen perusteisiin, elintarvikkeisiin, erityisruokavalioiden merkitykseen sairauksien hoidossa sekä ravintofysiologiaan.

Aika ja paikka Johdantoluento ravitsemustieteen opiskeluun pidetään torstaina 14.9.2017 klo 16.30 – 18.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs)

Kohderyhmä
Ravitsemustieteen opiskelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta työelämässä ja sopii esim. opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, liikunnan ja urheilun parissa toimiville, ruokapalvelualalla ja elintarvike-teollisuudessa toimiville sekä kaikille ravitsemuksesta, terveydestä ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat hyvin myös sivuaineeksi / osaksi tutkintoa esim. sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijoille.
Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen.

Tavoite Opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitäjänä sekä yksilö- että väestötasolla.
 

Opintojaksot:
Johdanto ravitsemustieteen perusopintojen opiskeluun
AY7021701 Ravitsemustieteen perusteet 3 op
AY7021702 Ravitsemustieteen perusteet, syventävä oppimistehtävä 3 op
AY7021703 Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op
AY7021704 Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op
AY4460201 Ravintofysiologia 4 op
AY7021706 Ruokakulttuuri 2 op
AY7021503 Ravitsemus ja liikunta 3 op

Ohjelma
Johdanto ravitsemustieteen perusopintojen opiskeluun
Ac-välitteinen johdantoluento to 14.9.2017 klo 16.30 – 18.00
Sisältö: Johdanto ravitsemustieteen perusopintoihin sekä verkko-oppimisympäristöön ja avoimeen yliopisto-opetukseen tutustuminen.
Opettaja: Avoimen yliopiston suunnittelija Marja-Liisa Niemi
Lisätiedot: luento välitetään ac-luentona yhteistyöoppilaitoksiin.

Ravitsemustieteen perusteet 3 op AY7021701
- Suoritustapa: Luennot 18 tuntia, harjoitukset 12 tuntia ja tentti. Tämän jakson opetuksessa ei ole Moodlea käytössä.
- Opettaja: THM, laillistettu ravitsemusterapeutti Tarja Mänttäri
- Luentojen ja harjoitusten ajankohdat:
 * ma 18.9.2017 klo 16.30 – 19.45
 * pe 22.9.2017 klo 16.30 - 19.45
 * la 23.9.2017 klo 10.00 - 15.00
 * ti 26.9.2017 klo 16.30 - 19.45
 * ke 27.9.2017 klo 16.30 – 19.45
 * ti 3.10.2017 klo 16.30 – 19.45
 * ke 4.10.2017 klo 16.30 – 19.45
- Tentti: ma 8.12.2017 klo 16.00 – 20.00, ma 26.1.2018 klo 16.00 – 20.00, ma 23.2.2018 klo 16.00 – 20.00
- Oppimateriaali:
 1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, 2012.
 2. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN, 2014.
 3. Luentomateriaalit
 

Ravitsemustieteen perusteet, syventävä oppimistehtävä 3 op AY7021702
Oppimateriaali:
 1. Aro, A. ym. (toim.): 
Ravitsemustiede, Duodecim, 2012.
 2. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN, 2014.
 3. Syödään yhdessä –ruokasuositukset lapsiperheille. THL, 2016. https://www.julkari.fi/handle/10024/129744
 4. Ravitsemussuositukset ikääntyneille. Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2010.
 5. Joukkoruokailun kehittäminen Suomessa. Joukkoruokailun seuranta- ja kehittämistyöryhmän toimenpidesuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:11.
 - Opetus- ja suoritustavat: Oppimistehtävä Moodlessa
 - Ajankohta: Opiskelija saa oppimistehtävän yleisinä tenttipäivinä Moodlesta, jonka jälkeen opiskelijalla on neljä viikkoa aikaa tehdä tehtävä. Oppimistehtävä palautetaan Moodleen. Tehtävät vaihtuvat tenttipäivittäin. Oppimistehtävän voi tehdä viisi kertaa lukuvuoden aikana (ajankohdat löytyvät opintojakson ympäristöstä).
 - Opettaja: TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Riikka Huuskonen
 - Lisätiedot: Oppimistehtävät ovat saatavilla Moodlessa viisi kertaa lukuvuoden aikana (syyskuu, marraskuu, helmikuu, huhtikuu ja kesäkuu).
 

Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op AY7021703
 - Oppimateriaali: Verkossa ilmoitettu materiaali
 - Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot, verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely, essee ja verkkotentti. Suoritus sisältää kaksi kaupassa tehtävää tutustumistyötä. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
 - Opettaja: Yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen
 

Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op AY7021704 
 - Oppimateriaali: Verkossa ilmoitettu materiaali
 - Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot: oppimistehtävät ja vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
 - Opettaja: TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Marjaana Suominen
 - Lisätiedot: Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana.

Ravintofysiologia 4 op AY4460201
 - Oppimateriaali: Verkossa ilmoitettu materiaali sekä soveltuvin osin (ravitsemusfysiologian osuus): 1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, 2012.
 - Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot, verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
 - Opettaja: Dos. Jaakko Mursu
 
Ruokakulttuuri 2 op AY7021706
- Oppimateriaali:
 1. Hyvää Suomesta – Suomalainen ruoka.
https://www.hyvaasuomesta.fi/ajankohtaista/miksi-valita-suomalaista
Mitä on suomalainen ruoka? Ruoan puhtaus on tietoinen valinta, Suomalainen ruoka tulee läheltä, Suomalainen ruoka vauhdittaa talouden rattaita, Kunnon suomalainen ruokavalio hellii terveyttä, Suomalainen ruokakulttuuri kukoistaa, Kuka meidät ruokkii tiukan paikan tullen.
2. Ruokatieto - Ruokakulttuuri. https://www.ruokatieto.fi/ruokakulttuuri
Kehitysvaiheet, Alueelliset piirteet, Nykypäivän ruoka-arki, Nykypäivän ruokajuhla, Uudet tuulet, Ruoka kautta aikojen.
3. Kontro J ym. Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Näkemyksiä suomalaisen ruokaketjun lisäarvotekijöistä (Luvut 1 ja 3-5) http://www.mtt.fi/mttkasvu/pdf/mttkasvu15.pdf
4. Varjonen J. & Peltoniemi A. Kodin ulkopuolella ruokailu osanaruokailutottumusten muutosta 1990-2010. Kuluttajatutkimuskeskus 2012. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/152333
- Opetus- ja suoritustavat: Verkkotentti
 - Opettaja: FT Irma Nykänen
 - Lisätiedot: Opintojaksoa voi tenttiä viisi kertaa lukuvuoden aikana; syyskuu, marraskuu, helmikuu, huhtikuu ja kesäkuu. Verkkotentti on avoinna aina vuorokauden ajan. Opiskelijalla on 4 tuntia aikaa tehdä tentti. Verkkotentti suoritetaan itsenäisesti.

Ravitsemus ja liikunta 3 op AY7021503
 - Oppimateriaali: Verkossa oleva materiaali. Oheislukemistona Ilander, O. (toim.): Liikuntaravitsemus. Vk-kustannus 2014.
 - Suoritustapa: Verkko-opinnot, verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti
 - Opettaja: Dos. Jaakko Mursu
 - Ajankohta: Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana

Toteutus ja työtavat: Luennot, harjoitukset, tentit, oppimistehtävät,  verkko-opinnot, vertaistyöskentely

Kouluttaja Ravitsemusterapeutti, THM Tarja Mänttäri sekä Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opettajia

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 590 €, sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 220 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti. 

Ilmoittautuminen viimeistään 31.8.2017 

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2017
Hinta 590,00 €

Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Perusopinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen perusteisiin, elintarvikkeisiin, erityisruokavalioiden merkitykseen sairauksien hoidossa sekä ravintofysiologiaan.

Aika ja paikka Johdantoluento ravitsemustieteen opiskeluun pidetään torstaina 15.9.2016 klo 16.30 – 18.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs)

Kohderyhmä Ravitsemustieteen opiskelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta työelämässä ja sopii esim. opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, liikunnan ja urheilun parissa toimiville, ruokapalvelualalla ja elintarviketeollisuudessa toimiville sekä kaikille ravitsemuksesta, terveydestä ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat hyvin myös sivuaineeksi / osaksi tutkintoa esim. sosiaali-, terveys- ja liikuntatieteiden opiskelijoille.

Tavoite Opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitäjänä sekä yksilö- että väestötasolla.

Opintojaksot:
Johdanto ravitsemustieteen perusopintojen opiskeluun
AY7021701 Ravitsemustieteen perusteet 3 op
AY7021702 Ravitsemustieteen perusteet, syventävä oppimistehtävä 3 op
AY7021703 Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op
AY7021704 Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op
AY7021705 Ravintofysiologia 4 op
AY7021706 Ruokakulttuuri 2 op
AY7021503 Ravitsemus ja liikunta 3 op

Ohjelma

Johdanto ravitsemustieteen perusopintojen opiskeluun
Ac-välitteinen johdantoluento to 15.9.2016 klo 16.30 – 18.00
Sisältö: Johdanto ravitsemustieteen perusopintoihin sekä verkko-oppimisympäristöön ja avoimeen yliopisto-opetukseen tutustuminen.
Opettaja: Avoimen yliopiston suunnittelija Marja-Liisa Niemi
Lisätiedot: luento välitetään ac-luentona yhteistyöoppilaitoksiin.

Ravitsemustieteen perusteet 3 op AY7021701
- Suoritustapa
: Luennot 18 tuntia, harjoitukset 12 tuntia ja tentti
- Opettaja: THM, laillistettu ravitsemusterapeutti Tarja Mänttäri
- Luentojen ja harjoitusten ajankohdat:
 * pe 16.9.2016 klo 16.30 – 19.45
 * la 17.9.2016 klo 10.00 – 15.00
 * pe 23.9.2016 klo 16.30 – 19.45
 * la 24.9.2016 klo 10.00 – 15.00
 * ma 3.10.2016 klo 16.30 – 19.45
 * ma 17.10.2016 klo 16.30 – 19.45
 *pe 28.10.2016 klo 16.30 – 19.45
- Tentti: ma 19.12.2016 klo 16.00 – 20.00, ma 16.1.2017 klo 16.00 – 20.00, ma 6.2.2017 klo 16.00 – 20.00
- Oppimateriaali:
 1. Aro, A. ym. (toim.):
Ravitsemustiede. Duodecim, 2012.
 2. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN, 2014.
 3. Luentomateriaalit

Ravitsemustieteen perusteet, syventävä oppimistehtävä 3 op AY7021702
Oppimateriaali:
 1. Aro, A. ym. (toim.):
Ravitsemustiede, Duodecim, 2012.
 2. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN, 2014.
 3. Syödään yhdessä –ruokasuositukset lapsiperheille. THL, 2016. https://www.julkari.fi/handle/10024/129744
 4. Ravitsemussuositukset ikääntyneille. Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2010.
 5. Joukkoruokailun kehittäminen Suomessa. Joukkoruokailun seuranta- ja kehittämistyöryhmän toimenpidesuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:11.
 - Opetus- ja suoritustavat: Oppimistehtävä Moodlessa
 - Ajankohta: Opiskelija saa oppimistehtävän yleisinä tenttipäivinä Moodlesta, jonka jälkeen opiskelijalla on neljä viikkoa aikaa tehdä tehtävä. Oppimistehtävä palautetaan Moodleen. Tehtävät vaihtuvat tenttipäivittäin. Oppimistehtävän voi tehdä viisi kertaa lukuvuoden aikana (ajankohdat löytyvät opintojakson ympäristöstä).
 - Opettaja: TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Riikka Huuskonen
 - Lisätiedot: Oppimistehtävät ovat saatavilla Moodlessa viisi kertaa lukuvuoden aikana (syyskuu, marraskuu, helmikuu, huhtikuu ja kesäkuu).

Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op AY7021703
 - Oppimateriaali:
Verkossa ilmoitettu materiaali
 - Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot, verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely, essee ja verkkotentti. Suoritus sisältää kaksi kaupassa tehtävää tutustumistyötä.
 - Opettaja: Yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen
 - Ajankohta: 24.10. - 16.12.2016

Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op AY7021704 
 - Oppimateriaali:
Verkossa ilmoitettu materiaali
 - Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot: oppimistehtävät ja vertaistyöskentely
 - Opettaja: TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Marjaana Suominen
 - Lisätiedot: Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana.
 - Ajankohta: 31.10. - 31.12.2016 TAI 20.2.-24.4.2017

Ravintofysiologia 4 op AY7021705
 - Oppimateriaali:
Verkossa ilmoitettu materiaali sekä soveltuvin osin (ravitsemusfysiologian osuus): 1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. duodecim, 2012.
 - Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot, verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti.
 - Opettaja: Dos. Jaakko Mursu
 - Ajankohta: 10.4.-5.6.2016

Ruokakulttuuri 2 op AY7021706
 - Oppimateriaali:
  *Suomalaisen ruokakulttuurin ulottuvuuksia. Finfood – Suomen Ruokatieto ry, 2009. http://www.ruokatieto.fi/ruokakulttuuri/aineistoja
  * Aikamatka arkeen 1/8: Ruoan ja ruokailun historiaa. 2012. http://areena.yle.fi/radio/1702277
  * Mäkelä, J. & Niva, M.: Muuttuva syöminen – yksilön vastuu ja yhteiskunnan etu. Teoksessa Lammi, M. ym. (toim.): Kulutuksen liikkeet: Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2009.
  * Leppänen, A.: Ruoan arvostus – Kvantitatiivinen seurantatutkimus ja kvalitatiivinen tutkimus suhtautumisesta ruokakulttuuriin, suomalaiseen ruokaan ja ruoantekijöihin. Kuule Oy 2012.
- Opetus- ja suoritustavat: Verkkotentti
 - Opettaja: FT Irma Nykänen
 - Lisätiedot: Opintojaksoa voi tenttiä viisi kertaa lukuvuoden aikana; syyskuu, marraskuu, helmikuu, huhtikuu ja kesäkuu. Verkkotentti on avoinna aina vuorokauden ajan. Opiskelijalla on 4 tuntia aikaa tehdä tentti. Verkkotentti suoritetaan itsenäisesti.
 - Ajankohta: Syksy 2016: 27.9. ja 22.11.
                     Kevät 2017: 7.2., 4.4. ja 6.6.

Ravitsemus ja liikunta 3 op AY7021503
 - Oppimateriaali:
Verkossa oleva materiaali. Oheislukemistona Ilander, O. (toim.): Liikuntaravitsemus. Vk-kustannus 2014.
 - Suoritustapa: Verkko-opinnot, verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti
 - Opettaja: Dos. Jaakko Mursu
 - Ajankohta: 4.1.-1.3.2017 (opintojakso on tarjolla myös syksyllä 2017)

Kouluttaja Ravitsemusterapeutti, THM Tarja Mänttäri sekä Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opettajia

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 590 €, sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 220 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.

Ilmoittautuminen viimeistään 1.9.2016.

Ilmoittautuminen päättyy 25.9.2016
Hinta 370,00 €

Suoritustapa: Luennot 18 t, harjoitukset 12 t ja tentti

Luentojen ja harjoitusten ajankohdat:

 •   ke 16.9.2015 klo 18.15 - 19.45
 •   pe 18.9.2015 klo 16.30 - 19.45
 •   pe 25.9.2015 klo 16.30 - 19.45
 •   la 26.9.2015 klo 10.00 - 15.00
 •   pe 9.10.2015 klo 16.30 - 19.45
 •   pe 16.10.2015 klo 16.30 - 19.45
 •   la 17.10.2015 klo 10.00 - 15.00

Tentti:

 • ma 26.10.2015 klo 16.00 - 20.00

Uusinnat:

 • ma 23.11.2015 klo 16.00 - 20.00
 • ma 18.1.2016 klo 16.00 - 20.00

Kirjallisuus: 

 1.   Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, 2012 (tai 2005)
 2.   Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN, 2014
 3.   Lisäksi luentomateriaali ja muu verkossa oleva materiaali.

 

Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2015
Hinta 135,00 €

Suoritustapa Oppimistehtävät Moodlessa

Opetuksen aika ja paikka Oppimistehtävän kysymykset ohjeineen saa Moodlesta seraavina päivinä lukuvuonna 2015-2016:

 •  syksy 2015: 29.9. ja 24.11.
 •  kevät 2016: 9.2., 5.4. ja 21.6.

Kirjallisuus 

 1.   Aro, A. ym. (toim.: Ravitsemustiede. Duodecim, 2012 (tai 2005).
 2.   Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN, 2014.
 3.   Suomalaiset ravitsemussuositukset - ravinto ja liikunta tasapainoon, Edita Prima Oy, 2005.
 4.   Ravitsemussuositukset ikääntyneille. Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2010.
 5.   Joukkoruokailun kehittäminen Suomessa. Joukkoruokailun seuranta- a kehittämistyöryhmän toimenpidesuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010: 11.

 Lisätiedot Oppimistehtävän kysymykset ja ohjeet lisätään Moodleen ilmoitettuna ajankohtana (aamulla). Opiskelijalla on neljä viikkoa aikaa tehdä oppimistehtävä, joka palautetaan Moodleen. Opintojakso vastaa aikaisempaa Ravitsemustieteen perusteet, syventävä kirjallisuus 3 op  -opintojaksoa.

Hinta 105 € (kesäyliopistomaksu 75 € laskutetaan, avoimen yliopiston maksu 30 € maksetaan ennen opintojen alkua)

Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2015
Hinta 0,00 €

Suoritustapa Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti

Ajankohta 26.10.-16.12.2015

Kirjallisuus Verkossa ilmoitettu materiaali

Hinta 175 € (kesäyliopistomaksu 125 € laskutetaan, avoimen yliopiston maksu 50 € maksetaan ennen opintojen alkua)

Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2015
Hinta 0,00 €

Suoritustapa Verkko-opinnot; oppimistehtävät ja vertaistyöskentely

Ajankohta

 • 2.11.-31.12.2015 tai
 • 22.2.-24.4.2016

opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana.

Kirjallisuus verkossa ilmoitettu materiaali

Lisätiedot Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana.

Hinta 175 € (kesäyliopistomaksu 125 € laskutetaan, avoimen yliopiston maksu 50 € maksetaan ennen opintojen alkua)

Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2015
Hinta 0,00 €

Suoritustapa  Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti

Ajankohta  7.1. - 29.2.2016

Kirjallisuus Verkossa oleva materiaali

Hinta 105 € (kesäyliopistomaksu 75 € laskutetaan, avoimen yliopiston maksu 30 € maksetaan ennen opintojen alkua)

Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2015
Hinta 0,00 €

Suoritustapa Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti

Ajankohta  11.4. - 5.6.2016

Kirjallisuus

 1.  Verkossa ilmoitettu materiaali.
 2.  Soveltuvin osin (ravintofysiologian osuus): 1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, 2012 (tai 2005). Oheismateriaali: Geissler, C. & Powers, H.: Human Nutrition. Elsevier, 2005, tai uudempi painos.

Hinta 140 € (kesäyliopistomaksu 100 € laskutetaan, avoimen yliopiston maksu 40 € maksetaan ennen opintojen alkua)

Ilmoittautuminen päättyy 28.3.2016
Hinta 0,00 €

Suoritustapa Verkkotentti

Ajankohta Opintojaksoa voi tenttiä viisi kertaa lukuvuoden 2015-2016 aikana: 

 •     Syksy 2015: 29.9 ja 23.11.
 •     Kevät 2016: 9.2., 5.4. ja 21.6.

Verkkotentti on avoinna aina vuorokauden ajan. Opiskelijalla on 4 t aikaa tehdä tentti. Verkkotentti suoritetaan itsenäisesti.

Kirjallisuus

 1.  Suomalaisen ruokakulttuurin ulottuvuuksia. Finfood - Suomen Ruokatieto ry, 2009.
 2.  Aikamatka arkeen 1/8 Ruoan ja ruokailun historiaa. 2012.
 3.  Mäkelä, J. & Niva, M.: Muuttuva syöminen - yksilön vastuu ja yhteiskunnan etu. Teoksessa Lammi, M. ym. (toim.): Kulutuksen liikkeet:  Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2009.
 4.  Leppänen, A.: Ruoan arvosts - Kvantitatiivinen seurantatutkimus jakvalitatiivinen tutkimus suhtautumisesta suomalaiseen ruokaan ja ruoantekijöihin. Kuule Oy 2012.
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2015
Hinta 0,00 €

Taiteen sosiologia

 

Kuvataiteen perusopinnot 25 op Lapin yliopisto 2017 - 2018


Opinnoissa perehdytään monipuolisesti erilaisiin ilmaisutekniikoihin ja kuvan rakentamisen peruskysymyksiin.
Edeltävät opinnot: Opiskelijan tulee omata riittävät kuvalliset valmiudet aloittaessaan kuvataiteen perusopinnot. Opinnoissa perehdytään taiteellisen ilmaisun kurssien avulla muutamiin perusilmaisutekniikoihin sekä kuvan rakentamisen peruskysymyksiin.

Aika ja paikka: 15.9.2017 klo 16.30 - 19.45
Kohderyhmä Opinnot soveltuvat oman taiteellisen ilmaisun kehittämisestä kiinnostuneille. Opiskelijat voivat olla työtaitojensa syventäjiä, alalle tulevaisuudessa pyrkiviä tai harrastajia. Opintoihin ovat tervetulleita kaikki jotka omaavat riittävät kuvalliset valmiudet

Opintojaksot

Kuvan rakentamisen perusteet (4 op) - ayUYLE0206
Aloitus ja orientaatio 15.9. ja 16.9. pe klo 16.30 - 19.45 ja la 9 - 15
22.9. ja 23.9. pe klo 16.30 - 19.45 ja la 9 - 15
29.9. ja 30.9. pe klo 16.30 - 19.45 ja la 9 - 15
6.10. ja 7.10. pe klo 16.30 - 19.45 ja la 9 - 15

Havaintopiirustus (4 op) - ayUTAK0116
Sään salliessa osa käyntikerroista ulkona
9.10. klo 16.30 - 19.45
13.10. klo 16.30 - 19.45
14.10. klo 16.30 - 19.45
16.10 klo 16.30 - 19.45
20.10. klo 16.30 - 19.45
21.10. klo 9 - 15
30.10. klo 16.30 - 19.45
3.11. klo 16.30 - 19.45
6.11. klo 16.30 - 19.45
10.11. klo 16.30 - 19.45
11.11. klo 9 - 14.15

Taidegrafiikka (4 op) - ayUTAK0118
aikataulu varmistuu myöhemmin

Värioppi (4 op) - ayUTAK0115
3.1.2018 klo 16.30 - 19.45
4.1. klo 16.30 - 19.45
5.1. klo 16.30 - 19.45
10.1. klo 16.30 - 19.45
13.1. klo 9 - 15
19.1. klo 16.30 - 19.45
20.1. klo 9 - 14.15
26.1. klo 16.30 - 19.45
27.1. klo 9 - 14.15
 

Maalaus (4 op) - ayUTAK0117
9.2.2018 klo 16.30 - 19.45
16.2. klo 16.30 - 19.45
17.2. klo 9 - 15
23.2. klo 16.30 - 19.45
24.2. klo 9 - 15
9.3. klo 16.30 - 19.45
10.3. klo 9 - 15
16.3. klo 16.30 - 19.45

Plastinen sommittelu (4 op) - ayUTAK0112

Portfolio (1 op) - ayUYLE0229

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net
Hintatiedot: 1439 sisältää avoimen yliopiston maksun 220 € Kursseilla käytettävät materiaalit eivät sisälly hintaan, vaan ne opiskelija kustantaa itse. 
Ilmoittautuminen viimeistään 1.9.2017

Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2017
Hinta 1439,00 €

Sosiaali- ja terveyshallintotiede

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopintojen painopistealueita ovat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rakenne, niiden organisointi ja arviointi, sekä ohjaus ja toiminnan nykyiset ja tulevat muutokset.
Perusopinnoissa sovelletaan hallinto- ja yhteiskuntatieteiden teoreettisia ja metodologisia lähtökohtia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä.
Sosiaali- ja Terveyshallintotieteen perusopinnot (30 op) koostuvat kuudesta opintojaksosta, joissa opetuksen painopistealueita ovat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rakenne, niiden organisointi ja arviointi, sekä ohjaus ja toiminnan nykyiset ja tulevat muutokset. Opinnoissa sovelletaan hallinto- ja yhteiskuntatieteiden teoreettisia ja metodologisia lähtökohtia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä. Sosiaali- ja terveyshallintotieteen vastuuhenkilöt ovat professori Jari Vuori ja  professori Vuokko Niiranen.


Sosiaali- ja terveyshallintotiedettä voi tulla opiskelemaan kuka tahansa, mutta tutkintotavoitteisesti aiko­valla tulee olla jokin amk- tai yliopistotason tutkinto takana. Keväästä 2018 alkaen tutkinto-opiskelijaksi suoraan maisteriohjelmaan voi hakea joko vanhoilla aineopinnoilla tai näillä uusimuotoisilla perusopin­noilla. Valintaperusteina tulee olemaan joko vanhamuotoiset aineopinnot tai uudet perusopinnot sekä aiempi amk- tai yliopistotutkinto.
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopintojen (30 op) sisällöt vastaavat aiempia sosiaali- ja terveys­hallintotieteen aineopintoja, laajuudeltaan ne ovat ainoastaan hieman suppeampia. Ne opiskelijat, jotka ovat aloittaneet aineopinnot ennen tätä lukuvuotta 2017-18 saavat tehdä opinnot loppuun aineopintoina.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 30 op koostuvat kuudesta opintojaksosta:

Akateemisista opiskelutaidoista työelämänvalmiuksiin 5 op, verkkojakso (syksy 2017)
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen lähtökohdat 5 op, verkkojakso (syksy 2017)
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op, verkkojakso (syksy 2017)
Johtamis- ja organisaatiotieteiden klassikot 5 op, verkkojakso (syksy 2017)
Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op, verkkojakso (kevät 2018)
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus 5 op, verkkojakso (kevät 2018)

Aika ja paikka: Perusopintojen johdantoluento 6.9.2017 klo 16.00 - 18.00 Lappeenranta. kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs)

Sisältö

AY5410125 AKATEEMISISTA OPISKELUTAIDOISTA TYÖELÄMÄVALMIUKSIIN, 5 op (OPIT)

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy akateemisen opiskelun piirteisiin ja pohtii akateemiseksi toimijaksi kasvun vaatimuksia. Tunnistaa ja tavoitteellisesti arvioi, hyödyntää ja kehittää omia oppimis- ja työelämävalmiuksia ja -taitoja akateemisena toimijana ja verkkoympäristössä. Oppii tiedonhakua. Aktivoituu tieteen seuraamiseen lähdekriittisyyttä soveltaen. Tunnistaa tieteellisyyden keskeisiä piirteitä ja ymmärtää teorian kytköksiä arjen ilmiöihin. Tunnistaa tieteelliseen toimintaan liittyviä eettisiä periaatteita. Hyödyntää lähdemateriaalia tieteellisen kirjoittamisen periaattein ja soveltaa teoreettista tietoa käytäntöön kriittistä reflektointia harjoitellen itseohjautuvasti ja verkkoympäristössä.

Sisältö: Oman oppimisen ja oppijuuden sekä työelämävalmiuksien analysointi ja pohdinta. Tieteen kriittinen mediaseuranta. tieteellisyyden peruskäsitteisiin perehtyminen ja soveltaminen arjen ilmiöihin. Tieteen eettisiin periaatteisiin perehtyminen. Verkkokeskustelu ja rakentavat vertaispalautteet. Tieteellinen argumentointi oppimistehtävissä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen sekä tieteellisen kirjoittamisen pelisääntöjä tunnistaen ja noudattaen.
Suoritustavat: Oppimistehtävät, verkkokeskustelu
Toteutustavat: Verkko-opintojakso
Oppimateriaalit: Opintojaksolla erikseen ilmoitettava kirjallisuus.
Opettaja: Tutkijatohtori Sanna Laulainen
Ajankohta: 4.9. - 9.10.2017

AY5410135 SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTOTIETEEN LÄHTÖKOHDAT, 5 op (SOTELKO)

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii sosiaali- ja terveyshallintotieteen lähtökohdat ja peruskäsitteet. Tunnistaa sosiaali- ja terveyshallintotieteen oppialat erityistieteinä ja tunnistaa sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisten uudistusten sekä laajempien muutosten suhteet ja merkityksen yhteiskunnassa. Ymmärtää tiedon käyttämisen ja soveltamisen sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisessa ja päätöksenteossa.
Sisältö: Sosiaali- ja terveyshallintotieteen peruskäsitteet. Tieteellisen tiedon, ajattelun ja toiminnan perusymmärrys ja soveltaminen. Hallintotieteiden paradigmakehityksen päälinjojen suhde sosiaali- ja terveyshallintotieteisiin ja yleisemmin hallinto- ja organisaatiotieteisiin.
Suoritustavat: Oppimistehtävät, verkkokeskustelu
Toteutustavat: Verkko-opintojakso
Oppimateriaali:
1) Salminen, Ari 2009 (kokonaan uudistettu painos): Hallintotiede. Edita, Helsinki
2) Virtanen, Turo, Ahonen, Pertti, Syväjärvi, Antti, Vartiainen, Pirkko, Vartola, Juha, Vuori, Jari (toim.) 2011.Suomalainen hallinnon tutkimus. Mistä? Mitä? Minne? Tampere University Press. Artikkelit Juha Vartola: Suomalaisen hallinnon tutkimuksen juuria etsimässä, s. 25-72 sekä Vuokko Niiranen & Johanna Lammintakanen: Hallintotieteen rajapinnoilla sosiaalihallintotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimuksen alan ja kohteen näkökulmia, s. 113-139.
3)  Niiranen, Vuokko & Seppänen-Järvelä, Riitta & Sinkkonen, Merja, & Vartiainen, Pirkko (2011): Johtaminen sosiaalialalla. Gaudeamus, Helsinki. (luvut 1-4, 6.).
4) Vuori, Jari (2007) Terveys ja johtaminen. Terveyshallintotiede terveydenhuollon työyhteisöissä. 2. painos. WSOY, Helsinki s. 7-74.
Opintojaksolla ilmoitettava muu materiaali Hallinnon tutkimus -lehdestä.
Opettaja: professori Vuokko Niiranen
Ajankohta: 16.10. - 31.12.2017

AY5425020 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAMISEN PERUSTEET, 5 op (JOPE)

Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa johtamisen peruskäsitteet ja osaa käyttää niitä kirjallisessa ja suullisessa keskustelussa. Tuntee johtamisteoreettisia suuntauksia ja hyödyntää niitä johtamisen analysoinnissa. Tuntee henkilöstövoimavarojen ja muutoksen teoriaa ja osaa soveltaa sitä käytännön tilanteiden jäsentämiseen. Soveltaa johtamisen teoriatietoa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstiin että omaan johtamisen kokemusmaailmaansa.
Sisältö: Monimuotoinen johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Johtamisen käsitteet, määrittely ja johtamisteoreettiset suuntaukset. Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto ja henkilöstövoimavarojen johtaminen. Muutostilanteet johtamisen haasteena.
Suoritustavat: Oppimistehtävät, verkkotyöskentely
Toteutustavat: Verkko-opintojakso
Oppimateriaalit:
1) Seeck, Hannele (2008) Johtamisopit Suomessa. Gaudeamus, Helsinki.
2) Rissanen, Sari & Lammintakanen, Johanna (2015) Sosiaali- ja terveysjohtaminen. WSOY, Porvoo.
Opettaja: tutkijatohtori Sanna Laulainen
Ajankohta: 15.1. -26.3.2018

AY5410136 JOHTAMIS- JA ORGANISAATIOTIETEIDEN KLASSIKOT 5 op (KLASS)

Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa keskeiset koulukunnat ja kehityksen murroskohdat hallinto-, organisaatio- ja johtamistieteissä. Muistaa mitkä ovat olleet keskeisiä tiedollisia virstanpylväitä erityisesti teollistumista edeltävänä aikakautena aina vuodesta 1491 (eKr.) 1900 -luvun alkuun. Pystyy päättelemään, miten teollistuminen ja valtioiden synty ja kasvu eriyttivät organisaatiotutkimuksen liike- ja kauppa- ja taloustieteiksi sekä julkishallinto ja politiikkatieteiksi.
Sisältö: Organisaatio- ja hallintotieteiden koulukunnat, keskiaika, kapitalismin ja teollistumisen aikakauden vaikutus modernien organisaatioiden syntyyn ja niiden käsitteelliset ilmentymät nykypäivän organisaatioissa.
Suoritustavat: Oppimistehtävät, verkkotyöskentely, verkkotentti
Toteutustavat: Verkko-opintojakso
Oppimateriaalit:
1) Aschorn U. ym.: Yhteiskunta ja terveys. Klassisia teoreettisia näkökulmia. Gaudeamus, Hki 2010.
2) Harisalo, R. 2008. Organisaatioteoriat. Tampere, University Press.
3) Morgan, G. 1999, myös muut painokset käy.: Images of Organization. Sage, London.
4) Vuori, J. 2011. Hallinto- ja organisaatioteorioiden tiedon arkeologia: tulisiko yksityisten ja julkisten organisaatioiden historia kirjoittaa uudelleen? Teoksessa Virtanen T. et al. Suomalainen hallinnon tutkimus. Mistä, mitä, minne? Tampereen yliopistopaino Oy, 2011. 
Opettaja: professori Jari Vuori
Ajankohta: Verkkotenttipäivät 19.9.2017- 13.12.2017, 14.3.2018, 13.6.2018

AY5410137 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJÄRJESTELMÄ, 5 op (SOTEPAL)

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii analysoimaan ja jäsentämään suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuutta sekä siihen liittyvää sosiaali- ja terveydenhuollon poliittishallinnollista järjestelmää, päätöksentekoa ja ohjausta kunta, alue/ maakunta ja valtion tasolla. Tunnistaa taloudellisen ohjauksen roolin palvelujärjestelmässä. Tunnistaa ja oppii tulkitsemaan keskeistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavaa lainsäädäntöä.
Sisältö: Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuus ja uudistamissuunnat. Taloudellinen organisointi, päätöksenteko, ohjaus ja toimeenpano sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Suoritustavat: Oppimistehtävät, verkkotyöskentely
Toteutustavat: Verkko-opintojakso 100 %
Oppimateriaalit: Oppimisympäristössä ilmoitettu soveltuva verkkomateriaali ja oheiskirjallisuus
1) Rissanen, Sari & Lammintakanen, Johanna (2017) Sosiaali- ja terveysjohtaminen. WSOY, Porvoo. SOVELTUVIN OSIN (3. päivitetty painos)
Opettaja: professori Johanna Lammintakanen
Ajankohta: 25.9. - 31.12.2017

AY5410138 SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTOTIETEEN TUTKIMUS, 5 op (SOTETUT)

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy sosiaali- ja terveyshallintotieteen tieteenalaan, tutkimusalueeseen ja tutkimuksiin. Perehtyy metodologiaan ja tutkimuksissa käytettyihin metodologisiin valintoihin. Saa valmiuksia tiedonhankintaan valitsemassaan aiheessa.
Sisältö: Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimusalueeseen ja metodologiaan perehtyminen soveltuvan kirjallisuuden avulla. Tutkimuksella tuotetun tiedon soveltaminen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kehittämisessä.
Suoritustavat: Oppimistehtävät, verkkotyöskentely
Toteutustavat: Verkko-opintojakso 100 %
Oppimateriaali: 
1) Kakkuri-Knuuttila Marja-Liisa & Heinlahti Kaisa 2006. Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia. Gaudeamus, Helsinki. (soveltuvin osin: johdanto, luku 3: tieteen taustaoletukset)
2) Raunio Kyösti 1999. Positivismi ja ihmistiede sosiaalitutkimuksen perustat ja käytännöt. Gaudeamus, Helsinki
3) Sinkkonen Sirkka & Kinnunen Juha 1999. Terveystieteiden eriytymisprosessi, terveyshallintotieteen identiteetti ja suhde lähitieteisiin. Hoitotiede 11(6), 311–324.
4) Leila Haaparanta & Ilkka Niiniluoto 2016. Johdatus tieteelliseen ajatteluun. Gaudeamus, Helsinki.
5) Opintojaksolla ilmoitettava muu materiaali.
Opettaja: Erikoistutkija Helena Taskinen
Ajankohta: 12.3. - 14.5.2018

Toteutus ja työtavat: johdantoluennot, verkkotehtävät, oppimistehtävät, verkkotentti, verkkokeskustelut

Kouluttaja ovat Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opettajia

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 420 €, kesäyliopistomaksu 200 € laskutetaan, avoimen yliopiston maksu 220 € maksetaan ennen opintojen alkua.

Ilmoittautuminen viimeistään 24.8.2017
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu sekä kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 21.8.2017
Hinta 420,00 €

Yksittäiset opintojaksot

Mitä on avoin yliopisto-opetus? Kiinnostaako oikeustiede?  Etelä-Karjalan kesäyliopisto järjestää infotilaisuuden, jossa voit tutustua yliopisto-opiskeluun, jota voit tehdä omalla paikkakunnallasi. Voit miettiä mieluista opiskelualaa, päivittää ammatillista osaamistasi tai viettää välivuoden opiskellen. Opinnot soveltuvat kaikille. Kesäyliopistossa opiskelun tukena on opintojen ohjaaja eli tuutor. Häneltä saa apua opintojen pulmatilanteissa. Tule tapaamaan suunnitelijoitamme sekä Itä-Suomen yliopiston suunnittelija Seija Tuomista. Seija on erikoistunut juuri oikeustieteen opintojen suunnitteluun. 

Aika ja paikka: 5.9.2017 klo 16.30 - 18.30 Lappeenrannassa, kesäyliopiston koulutustila, Koulukatu 11.

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Varaa päivä kalenteriin ja tule tutustumaan tarjontaamme!

Ilmoittautuminen päättyy 29.8.2017
Hinta 0,00 €

Julkisten hankintojen strateginen johtaminen

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää hankintojen strategiset vaikutukset julkisorganisaatioon ja sen toimintaympäristöön. Opiskelija tuntee julkisen hankintaprosessin vaiheet, julkisten hankintojen johtamisen yleisimmät työkalut ja pystyy soveltamaan näitä käytännössä.

Opintojakson kirjallisuuden avulla syvennetään strategisen hankintajohtamisen teoriaa ja käsitteitä, hankintalain perusteita sekä olemassa olevia julkisten hankintojen strategioita. Sisällössä pyritään käytännönläheiseen ongelmanratkaisuun ja hankinta-asioiden käsittelytapaan johtajan näkökulmasta.

Aika ja paikka: Aloitus ja luennot klo 16.30 - 19.45 Imatra

Suoritustapa: 
Kurssilla tehdään harjoitustehtävä hankintastrategian laatimisesta. Tehtävässä painotetaan poliittisesti strategisia tavoitteita, kuten ympäristö- ja sosiaalisten kriteerien huomioimista. Luentotallenteet ja keskustelu tuutorin johdolla. Ajankohta varmistuu myöhemmin.

Kirjallisuus: 
Pekkala, E. & Pohjonen, M., Hankintojen kilpailuttaminen ja sopimusehdot, 2012, Tietosanoma, 952 s.
yksi seuraavista kirjoista: 
Weele, A., Purchasing and supply chain management: analysis, planning and practice, 2002, Thomson Learning.
Iloranta, K., Pajunen-Muhonen, H., Hankintojen johtaminen, Ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan, 2012, Tietosanoma, 431 s.
Lysons, K. & Farrington, B., 2012. Purchasing and Supply Chain Management, 8. painos, Pearson, 712 s.

Hintatiedot: 195 €
Lisätietoja: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo ritva.oravuo(at)kesyli.net, p. 010 322 9452
Ilmoittautuminen viimeistään: 3.10.2017
 
Professori, KTT Matti Turtiainen
Tuutor: Hankinta- ja sopimusasiantuntija Anu Varjonen
Ilmoittautuminen päättyy 3.10.2017
Hinta 195,00 €

Yleiset tenttipäivät kesäyliopistossa

Tenttimaksut: yleisenä avoimena tenttipäivänä tenttittäessä tenttimaksu on 60 euroa. Jos tentti järjestetään muuna aikana, niin tenttimaksu on 90 euroa. Jos tenttimistä ei peruta, niin veloitetaan koko tenttimaksu. 

Syksy 2017 (UEF)

ma 21.8. klo 16-20
pe 15.9. klo 8-12
ma 25.9. klo 16-20
pe 13.10. klo 8-12
ma 23.10. klo 16-20
pe 10.11. klo 8-12
ma 20.11. klo 16-20
pe 8.12. klo 8-12
ma 18.12. klo 16-20

Kevät 2018 (UEF)

ma 15.1. klo 16-20
pe 26.1. klo 8-12
ma 5.2. klo 16-20
pe 23.2. klo 8-12
ma 5.3. klo 16-20
pe 23.3. klo 8-12
ma 9.4. klo 16-20
pe 20.4. klo 8-12
ma 7.5. klo 16-20
pe 18.5. klo 8-12
ma 4.6. klo 16-20
pe 15.6. klo 8-12

Ilmoittaudu kirjallisuustenttiin viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttipäivää WebOodissa (UEF).
HUOM! Tarkistathan, että opinto-oikeutesi on voimassa ennen tenttiin ilmoittautumista. Tenttiin ei voi osallistua, jos opinto-oikeus ei ole voimassa.

ETÄTENTTI (ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OHJEET)
Mikäli haluat suorittaa tentin muulla kuin Joensuun, Kuopion tai Savonlinnan kampuksella (tai yhteistyöoppilaitoksen opiskelija omassa oppilaitoksessa), vastaat itse tenttipaikan ja valvonnan järjestämisestä sekä niistä mahdollisesti aiheutuvista kuluista. Tenttipaikkana voi olla esimerkiksi yliopisto, kansalais- tai kansanopisto, kesäyliopisto tai muu oppilaitos. Olennaista on, että tenttipaikka on luotettava ja tentti tapahtuu valvotuissa olosuhteissa. 

Kun ilmoittaudut tenttiin 10 vrk ennen tenttipäivää WebOodissa  mainitse tentinvalvojan nimi, yhteystiedot ja tenttipaikan osoite, jotta voimme toimittaa tenttikysymykset valvojalle. Etätentti järjestetään samaan aikaan kuin yliopiston tentti. Tenttitilaisuudesta saa poistua aikaisintaan kolmekymmentä (30) minuuttia kuulustelun alkamisesta, minkä jälkeen tenttiin ei oteta myöhästyneitä. Avoimen yliopiston yleiset tentit alkavat klo 16.00.

TENTTIIN OSALLISTUMINEN (ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OHJEET)
Osallistujat kutsutaan sisään joko opintojaksoittain tai nimellä.
Tenttitilaisuus katsotaan alkaneeksi opiskelijan saapuessa tenttisaliin, joten keskustelu toisten tenttiin osallistujien kanssa ei ole enää sallittua.
Istumapaikalle voit ottaa mukaan kirjoitusvälineet, kuvallisen henkilöllisyyskortin ja kukkaron. Laukut ja takit jätetään salin yläosaan tai portaille. Sulje kännykkä ja jätä se laukkuun tai valvojan pöydälle.
Tentinvalvoja aloittaa tentin ilmoittamalla vastaamisen aloitus- ja päättymisajan sekä ensimmäisen mahdollisen poistumisajan. Tentistä saa poistua aikaisintaan puolen tunnin kuluttua tentin alkamisesta ja tämän ajan kuluessa tenttisaliin saapuneilla on oikeus osallistua tenttiin.
Tenttivastauspaperit jaetaan tenttitilaisuudessa. Kirjaa jokaiseen tenttivastauspaperiin seuraavat tiedot:

 •     Tenttipäivä 
 •     Sukunimi ja etunimi 
 •     opiskelijanumero tai henkilötunnus
 •     Tentittävän opintojakson nimi ja tunniste

Mikäli tenttitilanteessa tulee ongelmia, esimerkiksi tenttikysymykset puuttuvat tai ne ovat vääristä teoksista,ota yhteyttä tentinvalvojaan nostamalla käsi ylös.
Jos tenttijän havaitaan syyllistyneen vilppiin, hänet poistetaan tentistä välittömästi ja suoritus hylätään. Vilpiksi katsotaan mm. luvattoman materiaalin käyttö, vastauksen katsominen toiselta tai muu vastaajien välinen yhteistyö.
Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi palauttaessasi vastauspaperia. Kuittaa osallistumisesi osallistujalistaan (tarvittaessa). Luentotenttien kysymykset pyydetään palauttamaan vain, jos tentaattori on niin merkinnyt kysymyspaperiin. Kirjallisuustenteissä kysymykset palautetaan kuoressa vastauspaperien kanssa. Suttupaperit ja tyhjät konseptit palautetaan valvojalle.
Tentinvalvoja huomauttaa tentin päättymisestä viimeistään 10 minuuttia ennen tenttiajan päättymistä ja lopettaa tentin määräaikana.

Ilmoittautumistiedot
Ilmoittautumiset EHDOTTOMASTI sähköpostitse, ilmoita yhteystietosi ja tenttipäivä!

Imatralla: Hanna-Leena Ollanketo, hanna-leena.ollanketo (at) kesyli.net, puh. 010 322 9453
Lappeenrannassa: Sari Kavala, sari.kavala (at) kesyli.net, puh. 010 322 9462

Tenttimaksut: yleisenä avoimena tenttipäivänä tentittäessä tenttimaksu on 60 euroa. Jos tentti järjestetään muuna aikana, niin tenttimaksu on 90 euroa. Jos tenttimistä ei peruta, niin veloitetaan koko tenttimaksu. 

Ilmoittautuminen päättyy
Hinta 60,00 €

Etsitkö mieluista opiskelualaa? Tarvitsetko uutta suuntaa urallesi? Haluaisitko päivittää oman alan osaamistasi? Vai tarvitsetko vain jotain uutta syksyysi. Avoimen yliopiston opinnot ovat juuri sinua varten.

Kenelle?
- avointa kaikille
- ei ikärajaa
- uranvaihtoa suunnitteleville
- lisäkoulutukseen
- välivuotta viettäville
- hinku tutustua uusimpaan tutkimustietoon

Miksi kesäyliopistossa?
- pääset opiskelemaan porukassa
- opinnot omalla paikkakunnallasi
- tenttiminen sisältyy opintojen hintaan
- tuutor eli opintojen ohjaaja apunasi

Syksyn 2017 opetustarjonta avoimen yliopiston opinnoissa:

Mitä on avoin yliopisto-opetus? Kiinnostaako oikeustiede? 
Infotilaisuus 5.9.2017 klo 16.30 - 18.30 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila

Imatralla tarjolla olevat opinnot:

 • Kasvatustieteen perusopinnot 25 op JY, aloitus 19.9.
 • Psykologian perusopinnot 25 op, JY, aloitus 21.9.
 • Hallinto-oikeus, perusopinnot 25 op UEF, aloitus 28.9.
 • Opetushallinto, perusopinnot 25 op UEF, aloitus 28.9.
 • Lääketieteen perusteita 25 op UEF, aloitus 20.9.
 • Julkisten hankintojen strateginen johtaminen 5 op, UEF, aloitus 17.10.
 • Kuvataiteen perusopinnot 25 op, Lapin yliopisto, aloitus 15.9.
 • Farmasian perusopinnot 25 op, UEF aloitus 12.9.
 • Sosiaalityön perusopinnot 25 op, UEF aloitus 13.9.
 • Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot 25 op UEF, aloitus 4.10.
 • Urheilujohtaminen, aineopinnot 30 op UEF, aloitus 22.9.
 • Johdatus gerontologiaan 5 op TY, aloitus 17.11.
 • Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op TY, aloitus 28.10.

Lappeenrannassa tarjolla olevat opinnot:

 • Erityispedagogiiken perusopinnot 25 op, JY, aloitus 19.9.
 • Gerontologian perusopinnot 26 op, JY, aloitus 26.9.
 • Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op, UEF, aloitus 28.9.
 • Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op, UEF, aloitus 21.9.
 • Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op, UEF, aloitus 14.9.
 • Ympäristöoikeuden perusopinnot 25 op, UEF, aloitus 28.9.
 • Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 30 op UEF, aloitus 4.9.
 • Hoitotieteen aineopinnot, 61 op, UEF, aloitus 21.9.
 • Stressilääketiede 3 op TY, 11.9. - 8.11.2017

Ilmoittautuminen 2 viikkoa ennen opintojen alkua.

Ota yhteyttä! Kysy lisää!
p. 010 322 9452 tai imatra @ kesyli.net
p. 010 322 9462 tai lappeenranta @ kesyli.net

 

Ilmoittautuminen päättyy
Hinta 0,00 €