Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 30 op UEF

Koulutukset > Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 30 op UEF
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 30 op UEF

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopintojen painopistealueita ovat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rakenne, niiden organisointi ja arviointi, sekä ohjaus ja toiminnan nykyiset ja tulevat muutokset.
Perusopinnoissa sovelletaan hallinto- ja yhteiskuntatieteiden teoreettisia ja metodologisia lähtökohtia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä.
Sosiaali- ja Terveyshallintotieteen perusopinnot (30 op) koostuvat kuudesta opintojaksosta, joissa opetuksen painopistealueita ovat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rakenne, niiden organisointi ja arviointi, sekä ohjaus ja toiminnan nykyiset ja tulevat muutokset. Opinnoissa sovelletaan hallinto- ja yhteiskuntatieteiden teoreettisia ja metodologisia lähtökohtia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä. Sosiaali- ja terveyshallintotieteen vastuuhenkilöt ovat professori Jari Vuori ja  professori Vuokko Niiranen.

Sosiaali- ja terveyshallintotiedettä voi tulla opiskelemaan kuka tahansa, mutta tutkintotavoitteisesti aiko­valla tulee olla jokin amk- tai yliopistotason tutkinto takana. Keväästä 2018 alkaen tutkinto-opiskelijaksi suoraan maisteriohjelmaan voi hakea joko vanhoilla aineopinnoilla tai näillä uusimuotoisilla perusopin­noilla. Valintaperusteina tulee olemaan joko vanhamuotoiset aineopinnot tai uudet perusopinnot sekä aiempi amk- tai yliopistotutkinto.
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopintojen (30 op) sisällöt vastaavat aiempia sosiaali- ja terveys­hallintotieteen aineopintoja, laajuudeltaan ne ovat ainoastaan hieman suppeampia. Ne opiskelijat, jotka ovat aloittaneet aineopinnot ennen tätä lukuvuotta 2017-18 saavat tehdä opinnot loppuun aineopintoina.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 30 op koostuvat kuudesta opintojaksosta:

Akateemisista opiskelutaidoista työelämänvalmiuksiin 5 op, verkkojakso (syksy 2017)
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen lähtökohdat 5 op, verkkojakso (syksy 2017)
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op, verkkojakso (syksy 2017)
Johtamis- ja organisaatiotieteiden klassikot 5 op, verkkojakso (syksy 2017)
Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op, verkkojakso (kevät 2018)
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus 5 op, verkkojakso (kevät 2018)

Aika ja paikka: Perusopintojen johdantoluento 6.9.2017 klo 16.00 - 18.00 Lappeenranta. kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs)

Sisältö

AY5410125 AKATEEMISISTA OPISKELUTAIDOISTA TYÖELÄMÄVALMIUKSIIN, 5 op (OPIT)

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy akateemisen opiskelun piirteisiin ja pohtii akateemiseksi toimijaksi kasvun vaatimuksia. Tunnistaa ja tavoitteellisesti arvioi, hyödyntää ja kehittää omia oppimis- ja työelämävalmiuksia ja -taitoja akateemisena toimijana ja verkkoympäristössä. Oppii tiedonhakua. Aktivoituu tieteen seuraamiseen lähdekriittisyyttä soveltaen. Tunnistaa tieteellisyyden keskeisiä piirteitä ja ymmärtää teorian kytköksiä arjen ilmiöihin. Tunnistaa tieteelliseen toimintaan liittyviä eettisiä periaatteita. Hyödyntää lähdemateriaalia tieteellisen kirjoittamisen periaattein ja soveltaa teoreettista tietoa käytäntöön kriittistä reflektointia harjoitellen itseohjautuvasti ja verkkoympäristössä.

Sisältö: Oman oppimisen ja oppijuuden sekä työelämävalmiuksien analysointi ja pohdinta. Tieteen kriittinen mediaseuranta. tieteellisyyden peruskäsitteisiin perehtyminen ja soveltaminen arjen ilmiöihin. Tieteen eettisiin periaatteisiin perehtyminen. Verkkokeskustelu ja rakentavat vertaispalautteet. Tieteellinen argumentointi oppimistehtävissä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen sekä tieteellisen kirjoittamisen pelisääntöjä tunnistaen ja noudattaen.
Suoritustavat: Oppimistehtävät, verkkokeskustelu
Toteutustavat: Verkko-opintojakso
Oppimateriaalit: Opintojaksolla erikseen ilmoitettava kirjallisuus.
Opettaja: Tutkijatohtori Sanna Laulainen
Ajankohta: 4.9. - 9.10.2017

AY5410135 SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTOTIETEEN LÄHTÖKOHDAT, 5 op (SOTELKO)

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii sosiaali- ja terveyshallintotieteen lähtökohdat ja peruskäsitteet. Tunnistaa sosiaali- ja terveyshallintotieteen oppialat erityistieteinä ja tunnistaa sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisten uudistusten sekä laajempien muutosten suhteet ja merkityksen yhteiskunnassa. Ymmärtää tiedon käyttämisen ja soveltamisen sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisessa ja päätöksenteossa.
Sisältö: Sosiaali- ja terveyshallintotieteen peruskäsitteet. Tieteellisen tiedon, ajattelun ja toiminnan perusymmärrys ja soveltaminen. Hallintotieteiden paradigmakehityksen päälinjojen suhde sosiaali- ja terveyshallintotieteisiin ja yleisemmin hallinto- ja organisaatiotieteisiin.
Suoritustavat: Oppimistehtävät, verkkokeskustelu
Toteutustavat: Verkko-opintojakso
Oppimateriaali:
1) Salminen, Ari 2009 (kokonaan uudistettu painos): Hallintotiede. Edita, Helsinki
2) Virtanen, Turo, Ahonen, Pertti, Syväjärvi, Antti, Vartiainen, Pirkko, Vartola, Juha, Vuori, Jari (toim.) 2011.Suomalainen hallinnon tutkimus. Mistä? Mitä? Minne? Tampere University Press. Artikkelit Juha Vartola: Suomalaisen hallinnon tutkimuksen juuria etsimässä, s. 25-72 sekä Vuokko Niiranen & Johanna Lammintakanen: Hallintotieteen rajapinnoilla sosiaalihallintotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimuksen alan ja kohteen näkökulmia, s. 113-139.
3)  Niiranen, Vuokko & Seppänen-Järvelä, Riitta & Sinkkonen, Merja, & Vartiainen, Pirkko (2011): Johtaminen sosiaalialalla. Gaudeamus, Helsinki. (luvut 1-4, 6.).
4) Vuori, Jari (2007) Terveys ja johtaminen. Terveyshallintotiede terveydenhuollon työyhteisöissä. 2. painos. WSOY, Helsinki s. 7-74.
Opintojaksolla ilmoitettava muu materiaali Hallinnon tutkimus -lehdestä.
Opettaja: professori Vuokko Niiranen
Ajankohta: 16.10. - 31.12.2017

AY5425020 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAMISEN PERUSTEET, 5 op (JOPE)

Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa johtamisen peruskäsitteet ja osaa käyttää niitä kirjallisessa ja suullisessa keskustelussa. Tuntee johtamisteoreettisia suuntauksia ja hyödyntää niitä johtamisen analysoinnissa. Tuntee henkilöstövoimavarojen ja muutoksen teoriaa ja osaa soveltaa sitä käytännön tilanteiden jäsentämiseen. Soveltaa johtamisen teoriatietoa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstiin että omaan johtamisen kokemusmaailmaansa.
Sisältö: Monimuotoinen johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Johtamisen käsitteet, määrittely ja johtamisteoreettiset suuntaukset. Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto ja henkilöstövoimavarojen johtaminen. Muutostilanteet johtamisen haasteena.
Suoritustavat: Oppimistehtävät, verkkotyöskentely
Toteutustavat: Verkko-opintojakso
Oppimateriaalit:
1) Seeck, Hannele (2008) Johtamisopit Suomessa. Gaudeamus, Helsinki.
2) Rissanen, Sari & Lammintakanen, Johanna (2015) Sosiaali- ja terveysjohtaminen. WSOY, Porvoo.
Opettaja: tutkijatohtori Sanna Laulainen
Ajankohta: 15.1. -26.3.2018

AY5410136 JOHTAMIS- JA ORGANISAATIOTIETEIDEN KLASSIKOT 5 op (KLASS)

Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa keskeiset koulukunnat ja kehityksen murroskohdat hallinto-, organisaatio- ja johtamistieteissä. Muistaa mitkä ovat olleet keskeisiä tiedollisia virstanpylväitä erityisesti teollistumista edeltävänä aikakautena aina vuodesta 1491 (eKr.) 1900 -luvun alkuun. Pystyy päättelemään, miten teollistuminen ja valtioiden synty ja kasvu eriyttivät organisaatiotutkimuksen liike- ja kauppa- ja taloustieteiksi sekä julkishallinto ja politiikkatieteiksi.
Sisältö: Organisaatio- ja hallintotieteiden koulukunnat, keskiaika, kapitalismin ja teollistumisen aikakauden vaikutus modernien organisaatioiden syntyyn ja niiden käsitteelliset ilmentymät nykypäivän organisaatioissa.
Suoritustavat: Oppimistehtävät, verkkotyöskentely, verkkotentti
Toteutustavat: Verkko-opintojakso
Oppimateriaalit:
1) Aschorn U. ym.: Yhteiskunta ja terveys. Klassisia teoreettisia näkökulmia. Gaudeamus, Hki 2010.
2) Harisalo, R. 2008. Organisaatioteoriat. Tampere, University Press.
3) Morgan, G. 1999, myös muut painokset käy.: Images of Organization. Sage, London.
4) Vuori, J. 2011. Hallinto- ja organisaatioteorioiden tiedon arkeologia: tulisiko yksityisten ja julkisten organisaatioiden historia kirjoittaa uudelleen? Teoksessa Virtanen T. et al. Suomalainen hallinnon tutkimus. Mistä, mitä, minne? Tampereen yliopistopaino Oy, 2011. 
Opettaja: professori Jari Vuori
Ajankohta: Verkkotenttipäivät 19.9.2017- 13.12.2017, 14.3.2018, 13.6.2018

AY5410137 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJÄRJESTELMÄ, 5 op (SOTEPAL)

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii analysoimaan ja jäsentämään suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuutta sekä siihen liittyvää sosiaali- ja terveydenhuollon poliittishallinnollista järjestelmää, päätöksentekoa ja ohjausta kunta, alue/ maakunta ja valtion tasolla. Tunnistaa taloudellisen ohjauksen roolin palvelujärjestelmässä. Tunnistaa ja oppii tulkitsemaan keskeistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavaa lainsäädäntöä.
Sisältö: Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuus ja uudistamissuunnat. Taloudellinen organisointi, päätöksenteko, ohjaus ja toimeenpano sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Suoritustavat: Oppimistehtävät, verkkotyöskentely
Toteutustavat: Verkko-opintojakso 100 %
Oppimateriaalit: Oppimisympäristössä ilmoitettu soveltuva verkkomateriaali ja oheiskirjallisuus
1) Rissanen, Sari & Lammintakanen, Johanna (2017) Sosiaali- ja terveysjohtaminen. WSOY, Porvoo. SOVELTUVIN OSIN (3. päivitetty painos)
Opettaja: professori Johanna Lammintakanen
Ajankohta: 25.9. - 31.12.2017

AY5410138 SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTOTIETEEN TUTKIMUS, 5 op (SOTETUT)

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy sosiaali- ja terveyshallintotieteen tieteenalaan, tutkimusalueeseen ja tutkimuksiin. Perehtyy metodologiaan ja tutkimuksissa käytettyihin metodologisiin valintoihin. Saa valmiuksia tiedonhankintaan valitsemassaan aiheessa.
Sisältö: Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimusalueeseen ja metodologiaan perehtyminen soveltuvan kirjallisuuden avulla. Tutkimuksella tuotetun tiedon soveltaminen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kehittämisessä.
Suoritustavat: Oppimistehtävät, verkkotyöskentely
Toteutustavat: Verkko-opintojakso 100 %
Oppimateriaali: 
1) Kakkuri-Knuuttila Marja-Liisa & Heinlahti Kaisa 2006. Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia. Gaudeamus, Helsinki. (soveltuvin osin: johdanto, luku 3: tieteen taustaoletukset)
2) Raunio Kyösti 1999. Positivismi ja ihmistiede sosiaalitutkimuksen perustat ja käytännöt. Gaudeamus, Helsinki
3) Sinkkonen Sirkka & Kinnunen Juha 1999. Terveystieteiden eriytymisprosessi, terveyshallintotieteen identiteetti ja suhde lähitieteisiin. Hoitotiede 11(6), 311–324.
4) Leila Haaparanta & Ilkka Niiniluoto 2016. Johdatus tieteelliseen ajatteluun. Gaudeamus, Helsinki.
5) Opintojaksolla ilmoitettava muu materiaali.
Opettaja: Erikoistutkija Helena Taskinen
Ajankohta: 12.3. - 14.5.2018

Toteutus ja työtavat: johdantoluennot, verkkotehtävät, oppimistehtävät, verkkotentti, verkkokeskustelut

Kouluttaja ovat Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opettajia

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 420 €, kesäyliopistomaksu 200 € laskutetaan, avoimen yliopiston maksu 220 € maksetaan ennen opintojen alkua.

Ilmoittautuminen viimeistään 24.8.2017
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu sekä kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 21.08.2017
Hinta 420,00 €